Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 19.02.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.799

Rīgā 2007.gada 27.novembrī (prot. Nr.66 4.§)
Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums

1. Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva un koordinējoša starpnozaru institūcija, kuras darbības mērķis ir konsultēt tieslietu ministru maksātnespējas jomas attīstības jautājumos, kā arī veicināt politikas veidošanu un īstenošanu maksātnespējas jautājumos.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 103 redakcijā)

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. sekmēt vienotas valsts politikas izstrādi un īstenošanu maksātnespējas jautājumos;

2.2. piedalīties Eiropas Savienības un valsts politikas veidošanā un īstenošanā maksātnespējas jautājumos;

2.3. piedalīties nacionālo interešu noteikšanā attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktu projektiem maksātnespējas jautājumos;

2.4. izvērtēt citu jomu ietekmi uz maksātnespējas jautājumu risināšanu;

2.5. sekmēt valsts iestāžu, kā arī citu iesaistīto institūciju savstarpējo sadarbību maksātnespējas jomā.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 103)

3. Padomei ir šādi uzdevumi:

3.1. analizēt stāvokli valstī attiecībā uz maksātnespējas jautājumiem;

3.2. sniegt ieteikumus par maksātnespējas jautājumu risināšanu valstī;

3.3. sekmēt maksātnespējas jomu regulējošo tiesību aktu pilnveidošanu.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 103)

4. Padomei ir šādas tiesības:

4.1. atbilstoši kompetencei pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī komercsabiedrībām un nevalstiskajām organizācijām padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

4.2. uzaicināt piedalīties padomes sēdēs ekspertus – attiecīgās nozares speciālistus.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 103)

5. Padomes sastāvā ir:

5.1. tieslietu ministrs;

5.2. ekonomikas ministrs;

5.3. finanšu ministrs;

5.4. iekšlietu ministrs;

5.5. Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas valdes priekšsēdētājs;

5.6. Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents;

5.7. Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents;

5.8. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs;

5.9. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents;

5.10. Ārvalstu investoru padomes Latvijā valdes priekšsēdētājs;

5.11. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs;

5.12. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs;

5.13. Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs;

5.14. Latvijas Kredītņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 103 redakcijā)

6. Padomes priekšsēdētājs ir tieslietu ministrs.

7. Padomes loceklis dalībai sēdē var pilnvarot citu personu no attiecīgās organizācijas, iesniedzot rakstisku pilnvarojumu.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 103 redakcijā)

8. Padomes sēdes notiek reizi pusgadā, ja ir ierosināti jautājumi izskatīšanai.

(Grozīts ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr. 103)

9. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai priekšsēdētāja pilnvarotā persona (viņa prombūtnes laikā), vai ja to rakstiski pieprasa vismaz četri padomes locekļi.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 103 redakcijā)

10. Padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās Maksātnespējas administrācijas direktors vai tā norīkots pārstāvis, kā arī eksperti - attiecīgās nozares speciālisti - pēc padomes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja pilnvarotās personas uzaicinājuma.

11. Padomē izskatāmos jautājumus ierosina padomes priekšsēdētājs vai citi padomes locekļi.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 103 redakcijā)

12. Par sēdes norises laiku un vietu padomes sēdes dalībniekiem paziņo vismaz 10 darbdienas pirms sēdes un elektroniski nosūta padomes sēdes darba kārtību un materiālus, kas saistīti ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

(MK 16.02.2016. noteikumu Nr. 103 redakcijā)

13. Padomes sēdes vada padomes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja pilnvarotā persona (turpmāk - sēdes vadītājs).

14. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz četri padomes locekļi, ieskaitot sēdes vadītāju.

15. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Katram padomes loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir sēdes vadītāja balss.

16. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

17. Padomes sēdes protokolē. Padomes sekretārs ieraksta protokolā padomes lēmumus. Padomes sekretārs nav padomes loceklis.

18. Padomes darbību materiāltehniski nodrošina un padomes sekretariāta funkcijas pilda Maksātnespējas administrācija.

19. Padomes sekretariātam ir šādi uzdevumi:

19.1. sagatavot izskatīšanai padomē iesniegtos dokumentus;

19.2. paziņot padomes sēdes dalībniekiem sēžu norises vietu, laiku un darba kārtību;

19.3. nodrošināt padomes sēžu norisi, reģistrēt sēdes dalībniekus (padomes locekļus un pieaicinātās personas), protokolēt padomes sēžu gaitu;

19.4. piecu darbdienu laikā pēc padomes sēdes sagatavot un elektroniski nosūtīt padomes locekļiem saskaņošanai padomes sēdes protokola projektu;

19.5. nodrošināt informācijas apriti starp padomes locekļiem un Maksātnespējas administrāciju par padomes pieņemtajiem lēmumiem.

20. Padomes loceklis piecu darbdienu laikā pēc protokola projekta elektroniskās saņemšanas elektroniski to saskaņo vai izdara protokola projektā atbilstošus precizējumus. Ja minētajā termiņā attiecīgās darbības nav veiktas, protokola projekts uzskatāms par saskaņotu.

21. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un sekretārs.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
19.02.2016