Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.419

Rīgā 2007.gada 26.jūnijā (prot. Nr.37 4.§)
Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka par horizontālo politiku koordināciju atbildīgās institūcijas un kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - Eiropas Savienības fonds) vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un Eiropas Savienības fondu ieviešanu, tai skaitā iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudi.

2. Starpniekinstitūcijas funkcijas nodrošina:

2.1. šādas atbildīgās iestādes:

2.1.1. Ekonomikas ministrija;

2.1.2. Finanšu ministrija;

2.1.3. Izglītības un zinātnes ministrija;

2.1.4. (svītrots ar MK 26.05.2009. noteikumiem Nr.464);

2.1.5. Kultūras ministrija;

2.1.6. Labklājības ministrija;

2.1.7. (svītrots ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.674);

2.1.8. Satiksmes ministrija;

2.1.9. Valsts kanceleja;

2.1.10. Veselības ministrija;

2.1.11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

2.2. šādas sadarbības iestādes:

2.2.1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra;

2.2.2. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;

2.2.3. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra;

2.2.4. Nodarbinātības valsts aģentūra;

2.2.5. Valsts izglītības attīstības aģentūra;

2.2.6. Sabiedrības integrācijas fonds;

2.2.7. Valsts reģionālās attīstības aģentūra;

2.2.8. (svītrots ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.885).

(Grozīts ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.332; MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.218; MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.674)

3. Par horizontālo prioritāšu koordināciju (atzinumu sagatavošana par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem Eiropas Savienības fondu jomā, līdzdalība ikgadējo ziņojumu sagatavošanā par darbības programmu ieviešanu, Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlasei nepieciešamās informācijas sniegšana, vadlīniju sagatavošana par attiecīgo horizontālo politiku, konsultatīva un metodiska atbalsta nodrošināšana Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un Eiropas Savienības fondu projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem saistībā ar attiecīgās horizontālās prioritātes ieviešanu konkrētajās Eiropas Savienības fondu atbalsta jomās) ir atbildīgas šādas institūcijas:

3.1. Labklājības ministrija – par vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti dzimumu līdztiesības, invaliditātes un novecošanās jautājumos;

3.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija – par informācijas sabiedrības horizontālo prioritāti, teritorijas līdzsvarotas attīstības horizontālo prioritāti, Rīgas starptautiskās konkurētspējas horizontālo prioritāti un ilgtspējīgas attīstības horizontālo prioritāti vides aizsardzības jautājumos;

3.3. Finanšu ministrija – par makroekonomiskās stabilitātes horizontālo prioritāti.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.674 redakcijā)

4. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs (turpmāk - finansējuma saņēmējs) var īstenot Eiropas Savienības fonda projektu sadarbībā ar institūciju, kas ir izpildījusi šādus nosacījumus:

4.1. atbilst prasībām, kas darbības programmas papildinājumā norādītajā Eiropas Savienības fonda aktivitātes vai apakš­aktivitātes (turpmāk - aktivitāte) īstenošanas kārtībā noteiktas partneriem;

4.2. iesaistās Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā ar tās valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem, nododot tos finansējuma saņēmēja rīcībā Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai. Šādu ieguldījumu rezultātā finansējuma saņēmējam ar institūciju nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, vai darījumam jāpiemēro normatīvie akti iepirkuma procedūras un tās piemērošanas kārtības pasūtītāja finansēto projektu jomā;

4.3. Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas laikā un pēc tam gūst jebkādu materiālu vai nemateriālu labumu.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.218; MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.674)

5. Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām, ja tās atbilst kārtībai, kādā īsteno darbības programmas papildinājumā minētās aktivitātes (turpmāk – aktivitātes īstenošanas kārtība), un ir radušās ne agrāk kā 2006.gada 24.oktobrī. Aktivitātes īstenošanas kārtība nosaka Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā sniedzamās ziņas saskaņā ar šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumu.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.218 redakcijā)

5.1 (Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.218)

II. Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu sagatavošana, apstiprināšana un grozījumu izdarīšana

6. Vadošā iestāde sadarbībā ar Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām izstrādā un iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā valsts stratēģiskā ietvardokumenta un darbības programmu projektus.

7. Vadošā iestāde nodrošina pārstāvību sarunās ar Eiropas Komisiju par valsts stratēģiskā ietvardokumenta un darbības programmu apstiprināšanu.

8. Grozījumus valsts stratēģiskajā ietvardokumentā un darbības programmās izdara šādā kārtībā:

8.1. uzraudzības komitejas locekļi sagatavo un iesniedz uzraudzības komitejas sekretariātā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem;

8.2. uzraudzības komitejas sekretariāts sagatavo un iesniedz uzraudzības komitejā grozījumu projektu lēmuma pieņemšanai;

8.3. ja uzraudzības komiteja atbalsta grozījumu izdarīšanu, vadošā iestāde grozījumu projektu iesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā;

8.4. pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par grozījumu apstiprināšanu vadošā iestāde grozījumu projektu iesniedz apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

8.5. vadošā iestāde 10 darbdienu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas informē par to uzraudzības komitejas locekļus.

9. Vadošā iestāde sadarbībā ar Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām institūcijām izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā darbības programmas papildinājumu, bet attiecīgā atbildīgā iestāde – darbības programmas papildinājuma grozījumus.

(MK 13.05.2008. noteikumu Nr.332 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.332.)

10.1 Vadošā iestāde līdz kārtējā gada 1.martam apkopo informāciju par Eiropas Savienības fondu finansējuma apguvi atbilstoši katrai atbildīgajai iestādei izvirzītajiem finanšu apguves mērķiem par Eiropas Savienības fondu līdz iepriekšējā gada 31.decembrim. Ja vadošā iestāde konstatē, ka kāda atbildīgā iestāde pieejamo Eiropas Savienības fonda finansējumu nav apguvusi plānotajā apjomā, tā ierosina attiecīgajai atbildīgajai iestādei saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par darbības programmas papildinājuma grozījumiem. Ja nepieciešams, vadošā iestāde sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā tiesību akta projektu par darbības programmas grozījumiem vai ierosina Ministru kabinetam lemt par neizmantotā finansējuma pārdali citu aktivitāšu īstenošanai.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.674 redakcijā)

III. Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumu atlase

11. Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumus atlasa šādā kārtībā:

11.1. ja atlase ir ierobežota, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nosūta uzaicinājumu iesniegt Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu ierobežotam Eiropas Savienības fonda projektu iesniedzēju lokam atbilstoši aktivitātes īstenošanas kārtībai;

11.2. atklātu atlasi atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde uzsāk ne agrāk kā mēnesi pēc aktivitātes īstenošanas kārtības spēkā stāšanās;

11.3. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde izveido Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju atsevišķi katrai Eiropas Savienības fonda aktivitātei;

11.4. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde izstrādā, apstiprina un ievieto savā mājas lapā internetā Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas kārtību, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas;

11.5. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde izvērtē Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumus atbilstoši Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem;

11.6. atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas informē par to Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzēju, lēmumā par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu iekļaujot arī informāciju par tīmekļa vietni, kurā pieejams civiltiesiskā līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk – līgums) vai vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekts.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.218)

12. Ja atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei ir pieejami finanšu resursi līguma vai vienošanās saistību izpildei:

12.1. tā nosūta finansējuma saņēmējam uzaicinājumu slēgt līgumu vai vienošanos;

12.2. tā slēdz līgumu vai vienošanos ar finansējuma saņēmēju:

12.2.1. 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja lēmumā nav ietverti nosacījumi;

12.2.2. 15 darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildes, ja lēmumā par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ir ietverti nosacījumi, vai pēc Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma saņemšanas, kas precizēts saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu;

12.3. pēc finansējuma saņēmēja pieprasījuma atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde var pagarināt šo noteikumu 12.2.apakšpunktā minēto līguma vai vienošanās noslēgšanas termiņu, kas kopumā nepārsniedz 60 darbdienas, un triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par līguma vai vienošanās noslēgšanas termiņa pagarināšanu informē par to finansējuma saņēmēju. Ja finansējuma saņēmējs nenoslēdz līgumu vai vienošanos norādītajā termiņā, līgums ar finansējuma saņēmēju netiek slēgts.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.674 redakcijā, sk. 61.punktu)

12.1 Ja atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei nav pieejami finanšu resursi līguma vai vienošanās saistību izpildei, bet finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, līguma vai vienošanās saistību izpildi var veikt no saviem līdzekļiem (tai skaitā no saviem budžeta ieņēmumiem, budžeta līdzekļu atlikumiem vai aizņēmuma), atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju slēdz līgumu vai vienošanos:

12.1 1. 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savie­nības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja lēmumā nav ietverti nosacījumi;

12.1 2. 15 darbdienu laikā pēc lēmumā par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ietverto nosacījumu izpildes (arī pēc Eiropas Savienības fonda projekta saņemšanas, kas precizēts saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu), ja lēmumā ir ietverti nosacījumi.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.788 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.218)

13. Ja atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde vai plānošanas reģions, nav pieejami finanšu resursi līguma vai vienošanās saistību izpildei un ar finansējuma saņēmēju nav iespējams noslēgt līgumu vai vienošanos (šo noteikumu 12. un 12.1 punkts), atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde slēdz līgumu vai vienošanos piecu darbdienu laikā pēc tam, kad tai kļūst pieejami finanšu resursi.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.788 redakcijā)

14. Pēc lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas finansējuma saņēmējs vai atbildīgā iestāde, vai sadarbības iestāde var precizēt Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā norādīto informāciju, ja tā ir novecojusi, pēc būtības nemainot projekta iesniegumu. Precizējumus izdara šādā kārtībā:

14.1. ja precizējumu iniciators ir finansējuma saņēmējs:

14.1.1. tas par nepieciešamajiem precizējumiem paziņo atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei, ar kuru tiks slēgts līgums vai vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu;

14.1.2. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14.1.1.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma precizēšanu un informē par to finansējuma saņēmēju;

14.1.3. ja šo noteikumu 14.1.2.apakšpunktā minētais lēmums ir pozitīvs, finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14.1.2.apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas iesniedz precizēto Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līguma vai vienošanās noslēgšanai;

14.2. ja precizējumu iniciators ir atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde:

14.2.1. tā par nepieciešamajiem precizējumiem paziņo finansējuma saņēmējam;

14.2.2. ja finansējuma saņēmējs piekrīt precizējumiem, tas 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14.2.1.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas iesniedz precizēto Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līguma vai vienošanās noslēgšanai.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.218 redakcijā)

14.1 Ja finansējuma saņēmējs lūdz atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi precizēt kontaktinformāciju vai informāciju par bankas rekvizītiem, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pieņem šādu informāciju zināšanai.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.218 redakcijā)

14.2 Ja finansējuma saņēmējs vai atbildīgā iestāde, vai sadarbības iestāde nepiekrīt šo noteikumu 14.punktā minētajam priekšlikumam precizēt projekta iesniegumu, līgums vai vienošanās netiek noslēgta.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.218 redakcijā)

IV. Lielā projekta apstiprināšana

15. Atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes vadītājs 15 darbdienu laikā pēc lielā projekta saņemšanas pieņem lēmumu par lielā projekta iesnieguma atbilstību vai neatbilstību Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem.

16. Ja atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par lielā projekta iesnieguma atbilstību Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde iesniedz lielā projekta iesniegumu vadošajā iestādē.

17. Vadošā iestāde 10 darbdienu laikā saskaņo lielā projekta iesniegumu.

18. Ja vadošā iestāde nesaskaņo lielā projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde triju darbdienu laikā pēc vadošās iestādes lēmuma saņemšanas nosūta komentārus lielā projekta iesniedzējam, nosakot termiņu precizētā lielā projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Lielā projekta iesniedzējs nodrošina lielā projekta iesnieguma precizēšanu atbilstoši vadošās iestādes komentāriem un iesniedz to atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde triju darbdienu laikā pēc precizētā lielā projekta iesnieguma saņemšanas saskaņo precizēto lielā projekta iesniegumu un iesniedz to saskaņošanai vadošajā iestādē.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.218 redakcijā)

19. Pēc lielā projekta iesnieguma saskaņošanas vadošā iestāde to iesniedz Eiropas Komisijā.

19.1 Ja Eiropas Komisija atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, 41.panta 1.punktam sniedz iebildumus par lielā projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde triju darbdienu laikā pēc Eiropas Komisijas iebildumu saņemšanas nosūta iebildumus lielā projekta iesniedzējam, nosakot termiņu precizētā lielā projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Lielā projekta iesniedzējs nodrošina lielā projekta iesnieguma precizēšanu atbilstoši saņemtajiem iebildumiem un atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizēto lielā projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde saskaņo precizēto lielā projekta iesniegumu un iesniedz to saskaņošanai vadošajā iestādē.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.218 redakcijā)

20. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde 30 darbdienu laikā pēc lielā projekta iesnieguma apstiprināšanas atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē slēdz ar finansējuma saņēmēju līgumu vai vienošanos par lielā projekta īstenošanu. Līgums vai vienošanās ietver arī datumu, ar kuru veiktās izmaksas uzskata par attiecināmām.

(MK 14.07.2009. noteikumu Nr.788 redakcijā)

21. Pēc Eiropas Komisijas attiecīga lēmuma pieņemšanas grozījumus lielajā projektā izdara kārtībā, kādā apstiprina lielo projektu.

22. Ja Eiropas Savienības fonda projekta sākotnēji apstiprinātās izmaksas pieaug virs lielā projekta minimālā finansiālā apjoma, finansējuma saņēmējs izdara grozījumus Eiropas Savienības fonda projektā un virza to apstiprināšanai šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā kārtībā.

V. Grozījumu izdarīšana Eiropas Savienības fonda projektā

23. Ja pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas Eiropas Savienības fonda projektā nepieciešami grozījumi, finansējuma saņēmējs iesniedz grozījumu pieprasījumu atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē, ar kuru noslēgts līgums vai vienošanās.

24. Ja mainījušies finansējuma saņēmēja pamatdati (kontaktinformācija un bankas rekvizīti), atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pēc paziņojuma saņemšanas izdara atbilstošus līguma vai vienošanās grozījumus.

25. Ja mainījusies informācija, kas neattiecas uz finansējuma saņēmēja pamatdatiem, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ar kuru noslēgts līgums vai vienošanās, 20 darbdienu laikā no grozījumu pieprasījuma saņemšanas dienas izvērtē iesniegto grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai un:

25.1. piecu darbdienu laikā izdara atbilstošus līguma vai vienošanās grozījumus un informē par to finansējuma saņēmēju;

25.2. pieņem lēmumu neizdarīt līguma vai vienošanās grozījumus un piecu darbdienu laikā informē par to finansējuma saņēmēju, norādot atteikuma pamatojumu, kā arī informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem grozījumu pieprasījumā un tā atkārtotas iesniegšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.218; MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.674)

25.1 Ja ir samazinājušās projektā paredzēto darbību izmaksas un finansējuma saņēmējs grozījumu pieprasījumā projekta ietvaros paredz veikt papildu darbības vai ietaupījumu novirzīt projektā paredzēto darbību finansēšanai, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ar kuru noslēgts līgums vai vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, šo noteikumu 25.punktā noteiktajā termiņā izvērtē grozījumu pieprasījumu, ņemot vērā to lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.218 redakcijā)

25.2 Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ar kuru noslēgts līgums vai vienošanās, šo noteikumu 25.punktā noteiktajā kārtībā var pagarināt attiecīgajā līgumā vai vienošanās nosacījumos paredzēto projekta īstenošanas termiņu, ja neatkarīgi no finansējuma saņēmēja gribas ir iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem, kura dēļ nav iespējams pabeigt Eiropas Savienības fonda projektu līgumā vai vienošanās noteiktajā termiņā:

25.2 1. Iepirkumu uzraudzības birojs vai tā iesniegumu izskatīšanas komisija:

25.2 1.1. atstāj bez izskatīšanas vai atzīst par nepamatotu iesniegumu par pārkāpumiem finansējuma saņēmēja Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veiktajā iepirkuma procedūrā;

25.2 1.2. pieņem lēmumu par administratīvās lietas izbeigšanu vai arī administratīvā procesa izbeigšanu, ja iesnieguma iesniedzējs ir atsaucis savu iesniegumu;

25.2 1.3. atzīst iesniedzēja iesniegumu par pamatotu, konstatējot nebūtiskus iepirkuma komisijas darbības pārkāpumus, bet atļaujot finansējuma saņēmējam slēgt iepirkuma līgumu;

25.2 2. Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja veiktais iepirkums ir izbeigts bez rezultātiem, jo iepirkuma ietvaros:

25.2 2.1. nav iesniegts neviens pretendenta piedāvājums vai pieteikums;

25.2 2.2. iesniegtie piedāvājumi vai pieteikumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

25.2 2.3. finansējuma saņēmējs nevar noslēgt iepirkuma līgumu, jo iesniegtajos piedāvājumos vai pieteikumos norādītā līgumcena ievērojami pārsniedz Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja paredzamo līgumcenu;

25.2 3. piegādātājs, ar kuru finansējuma saņēmējs Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros ir noslēdzis iepirkuma līgumu, ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiesā ir iesniegts pieteikums par piegādātāja maksātnespējas procesa uzsākšanu;

25.2 4. piegādātājs, ar kuru finansējuma saņēmējs Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros ir noslēdzis iepirkuma līgumu, bez tiesiska pamata pārtrauc pildīt minēto līgumu;

25.2 5. finansējuma saņēmējs pārtrauc Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu un veic jaunu iepirkuma procedūru, jo piegādātājs kavē līgumsaistību izpildi vai pilda līgumsaistības neapmierinošā kvalitātē;

25.2 6. Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai nepieciešamais nekustamais īpašums ir atsavināms sabiedrības vajadzībām, ja pirms attiecīgā Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma iesniegšanas nekustamā īpašuma īpašniekam ir nosūtīts paziņojums atbilstoši normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu;

25.2 7. Eiropas Savienības fonda projektam ir piešķirts papildu finansējums papildu darbību veikšanai vai papildu mērķa grupas dalībnieku iesaistei vai arī, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, ir radies ietaupījums, kuru ir nolemts izmantot papildu darbību veikšanai vai papildu mērķa grupas dalībnieku iesaistei atbilstoši šo noteikumu 25.1 punktam;

25.2 8. ir pārtraukta vai ievērojami kavēta cita valsts, Eiropas Savienības fonda, Eiropas Savienības politikas instrumenta vai ārvalstu finanšu palīdzības finansēta projekta īstenošana, ja to īsteno tas pats finansējuma saņēmējs, tā padotības iestāde, kapitālsabiedrība, kurā tam pieder kapitāla daļas, vai cits finansējuma saņēmējs, kuram uz projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu pretendējošā projekta Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs ir deleģējis noteiktu pārvaldes uzdevumu veikšanu, un īstenošanas pārtraukšanas vai kavēšanas iemesls atbilst šo noteikumu 25.2 punktā minētajiem nosacījumiem;

25.2 9. ir pārtraukta vai ievērojami kavēta cita valsts, Eiropas Savienības fonda, Eiropas Savienības politikas instrumenta vai ārvalstu finanšu palīdzības finansēta projekta īstenošana, ja tas ir saistīts ar attiecīgo Eiropas Savienības fonda projektu, bet to īsteno cits finansējuma saņēmējs un uz projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu pretendējošā projekta Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējam nepieder kapitāla daļas citā finansējuma saņēmējā vai arī uz projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu pretendējošā projekta Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs nav deleģējis noteiktu pārvaldes uzdevumu veikšanu citam finansējuma saņēmējam;

25.2 10. nepārvarama vara.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.885 redakcijā)

25.3 Šo noteikumu 25.2 punktā minētie nosacījumi ir attiecināmi, ja Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas termiņš tika vērtēts atbilstoši Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas termiņa pagarināšana mainītu attiecīgā projekta iesnieguma kopējo vērtējumu un ar šādu vērtējumu attiecīgais projekta iesniegums nebūtu ticis apstiprināts. Citos gadījumos Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas termiņu var pagarināt līdz aktivitātes īstenošanas nosacījumos noteiktajam termiņam saskaņā ar līgumu vai vienošanos šo noteikumu 25.punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.885 redakcijā)

25.4 Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ievērojot šo noteikumu 25.2 un 25.3 punktā minētās prasības, var pagarināt projekta īstenošanas termiņu:

25.4 1. šo noteikumu 25.2 1., 25.2 2., 25.2 3., 25.2 4., 25.2 5., 25.2 8. un 25.2 9. apakšpunktā minētajos gadījumos - uz laiku līdz 24 mēnešiem no:

25.4 1.1. apstiprinātajā Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā norādītā projekta īstenošanas termiņa, ja minētais projekta īstenošanas termiņš tika vērtēts kā projekta iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs;

25.4 1.2. apstiprinātajā Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā norādītā projekta īstenošanas termiņa, ja minētais projekta īstenošanas termiņš tika vērtēts kā projekta iesnieguma kvalitātes kritērijs;

25.4 2. šo noteikumu 25.2 6.apakšpunktā minētajā gadījumā - uz termiņu, kas ir proporcionāls laikam, kas bija nepieciešams attiecīgā nekustamā īpašuma atsavināšanai;

25.4 3. šo noteikumu 25.2 7.apakšpunktā minētajā gadījumā - uz termiņu, kas ir proporcionāls papildu darbību veikšanas vai papildu mērķa grupas iesaistes termiņam;

25.4 4. šo noteikumu 25.2 10.apakšpunktā minētajā gadījumā - uz termiņu, kas ir proporcionāls laikam, kāds nepieciešams, lai novērstu nepārvaramas varas sekas, kuras padara neiespējamu Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.885 redakcijā)

25.5 Ja vienlaikus ir iestājušies divi vai vairāki šo noteikumu 25.2 punktā minētie apstākļi, šo noteikumu 25.4 punktā minētos projektu īstenošanas pagarinājuma termiņus nesummē.

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.885 redakcijā)

VI. Līguma vai vienošanās saturs

26. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde līgumā vai vienošanās dokumentā sniedz vismaz šādu informāciju:

26.1. mērķi;

26.2. atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja rekvizīti;

26.3. atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes, finansējuma saņēmēja un Eiropas Savienības fonda projekta sadarbības institūcijas tiesības un pienākumi;

26.4. noteikto darbību izpildes termiņi;

26.5. laikposms, kurā veiktās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām;

26.6. Eiropas Savienības fonda maksājuma pieprasījuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtība;

26.7. Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta finansējuma izmaksas kārtība;

26.8. Eiropas Savienības fonda projekta finanšu kontroles, audita un citu pārbaužu veikšanas kārtība;

26.9. pārskatu iesniegšanas kārtība;

26.10. šo noteikumu 24.punktā minēto paziņojumu iesniegšanas kārtība un atzīšana par saistošiem;

26.11. ar Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu saistīto dokumentu uzglabāšanas termiņš;

26.12. ja Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā tiek iesaistīts partneris, - finansējuma saņēmēja un tā sadarbības institūcijas sadarbības noteikumi;

26.13. maksājumu atlikšanas, to apmēra samazināšanas vai maksājumu apturēšanas noteikumi;

26.14. līguma vai vienošanās darbības laiks, to grozīšanas un izbeigšanas kārtība.

27. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde līgumā papildus šo noteikumu 26.punktā minētajai informācijai ietver šādus noteikumus:

27.1. saistību tiesību pastiprinājumi un sankcijas (līgumsoda apmērs un aprēķināšanas kārtība);

27.2. finansējuma saņēmēja apliecinājumi, kas saistīti ar attiecīgā projekta īstenošanu.

VII. Eiropas Savienības fonda projekta iepirkuma pirmspārbaude

(Nodaļa MK 30.08.2011. noteikumu Nr.674 redakcijā; nodaļas jaunā redakcija stājas spēkā 02.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

28. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas iepirkuma plānu iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē.

29. Ja Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veic iepirkumu pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas iesniedz iepirkuma plānu atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārbauda iepirkuma plānu šo noteikumu 30.punktā noteiktajā kārtībā.

30. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde izskata šo noteikumu 28. vai 29.punktā noteiktajā kārtībā saņemto iepirkuma plānu un:

30.1. 10 darbdienu laikā pēc iepirkuma plāna saņemšanas pārbauda, vai:

30.1.1. iepirkuma plāns ir aizpildīts saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu;

30.1.2. līguma priekšmets atbilst finansējuma saņēmēja apstiprinātā projekta plānotajām darbībām;

30.1.3. tajā iekļautā informācija neliecina par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem jomās, kas saistītas ar publisko iepirkumu, iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām vai iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem;

30.2. pēc šo noteikumu 30.1.apakšpunktā minētās pārbaudes veikšanas, ja nepieciešams, lūdz finansējuma saņēmēju precizēt iepirkuma plānu piecu darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes viedokļa saņemšanas. Ja atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde šo noteikumu 30.1.apakšpunktā minētajā termiņā nav lūgusi finansējuma saņēmēju precizēt iepirkuma plānu, uzskatāms, ka iepirkuma plāns ir saskaņots.

31. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc finansējuma saņēmēja iesniegtā iepirkuma plāna vai atbilstoši šo noteikumu 36.punktā noteiktajai kārtībai finansējuma saņēmēja iesniegtā aktualizētā iepirkumu plāna saskaņošanas iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā, norādot:

31.1. iepirkumus, kuros paredzētā publisko būvdarbu līguma summa pārsniedz 1 422 800 euro;

31.2. iepirkumus lielo projektu ietvaros;

31.3. iepirkumus, par kuriem tiek publicēts paziņojums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1231)

32. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs veic šādas Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumu pirmspārbaudes (turpmāk – pirmspārbaudes):

32.1. iepirkuma dokumentācijas pārbaudi;

32.2. iepirkuma procedūras norises pārbaudi.

33. Iepirkumu uzraudzības birojs, pamatojoties uz šo noteikumu 31.punktā minēto informāciju, izstrādā pirmspārbaužu plānu un:

33.1. izlases veidā veic šo noteikumu 31.1. un 31.3.apakšpunktā minēto iepirkumu pirmspārbaudes;

33.2. veic šo noteikumu 31.2.apakšpunktā minēto iepirkumu pirmspārbaudes.

34. Iepirkumu uzraudzības birojs informē atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi par iepirkuma pirmspārbaudi, ko tas veic saskaņā ar šo noteikumu 33.punktu, ne vēlāk kā divas darbdienas pirms pirmspārbaudes uzsākšanas.

35. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde izlases veidā (izlasi nosaka, pamatojoties uz Eiropas Savienības fondu projekta risku analīzi saskaņā ar šo noteikumu 36.punktā noteikto pirmspārbaužu veikšanas metodiku), kā arī ņemot vērā atbilstoši šo noteikumu 37.punktam finansējuma saņēmēja iesniegto aktualizēto iepirkumu plānu, veic finansējuma saņēmēja iesniegtajā iepirkumu plānā norādīto iepirkumu pirmspārbaudes, izņemot šo noteikumu 33.punktā minētās iepirkumu pirmspārbaudes.

36. Iepirkumu uzraudzības birojs:

36.1. pārliecinās, ka pirmspārbaužu veikšanas metodika tiek atbilstoši pielietota praksē, veicot pirmspārbaudes;

36.2. reizi ceturksnī organizē sanāksmi ar visām šo noteikumu 2.punktā minētajām institūcijām, lai apspriestu attiecīgajā ceturksnī konstatētās problēmas iepirkumu pirmspārbaužu veikšanā, vienotos par kopīgu pieeju konstatēto problēmu risināšanā, kā arī izvērtētu nepieciešamību aktualizēt pirmspārbaužu veikšanas metodiku;

36.3. ja nepieciešams vai saskaņā ar šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētajā sanāksmē panākto vienošanos 10 darbdienu laikā aktualizē pirmspārbaužu veikšanas metodiku un triju darbdienu laikā nosūta aktualizēto metodiku saskaņošanai šo noteikumu 2.punktā minētajām institūcijām. Pēc tam kad šo noteikumu 2.punktā minētās institūcijas ir saskaņojušas aktualizēto pirmspārbaužu veikšanas metodiku, Iepirkumu uzraudzības birojs to apstiprina un triju darbdienu laikā pēc aktualizētās metodikas apstiprināšanas to nosūta šo noteikumu 2.punktā minētajām institūcijām.

37. Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, iepirkuma plānu aktualizē un iesniedz izskatīšanai atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē šo noteikumu 30.punktā noteiktajā kārtībā.

38. Iepirkuma plāna iesniegšanas pienākums atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē neierobežo finansējuma saņēmēju uzsākt iepirkuma procedūru, ja attiecīgais iepirkums ir iekļauts iepirkuma plānā vai atbilstoši šo noteikumu 37.punktam aktualizētajā iepirkuma plānā.

39. Pamatojoties uz šo noteikumu 33. un 35.punktā minēto pārbaužu rezultātiem, atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs piecu darbdienu laikā pēc pirmspārbaudes veikšanas sagatavo vienu no šādiem atzinumiem:

39.1. pozitīvs atzinums – ja Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumā nav konstatēti pārkāpumi vai konstatētie pārkāpumi nav būtiski un nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu;

39.2. atzinums ar iebildumiem – ja Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumā ir konstatēti pārkāpumi, bet tos ir iespējams novērst iepirkuma procedūras laikā;

39.3. negatīvs atzinums – ja Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumā ir konstatēti tādi pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst uzsāktās iepirkuma procedūras laikā un kuri var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu.

40. Iepirkumu uzraudzības birojs šo noteikumu 39.punktā minēto atzinumu triju darbdienu laikā pēc tā sagatavošanas nosūta attiecīgajai atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja atzinums par lielā projekta iepirkumu ir ar iebildumiem vai negatīvs, triju darbdienu laikā pēc tā sagatavošanas minēto atzinumu nosūta arī vadošajai iestādei. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde šo noteikumu 39.punktā minēto atzinumu triju darbdienu laikā pēc tā sagatavošanas nosūta finansējuma saņēmējam.

41. Ja atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs par Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumā konstatētajiem pārkāpumiem ir sniedzis šo noteikumu 39.2.apakšpunktā minēto atzinumu, finansējuma saņēmējs viena mēneša laikā pēc atzinuma saņemšanas sagatavo un iesniedz atbildīgajā iestādē, sadarbības iestādē vai Iepirkumu uzraudzības birojā rakstisku informāciju par Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumā konstatēto pārkāpumu novēršanu.

41.1 Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs, pamatojoties uz šo noteikumu 41.punktā minēto rakstisko informāciju, pārbauda, vai finansējuma saņēmējs ir novērsis atzinumā minētos pārkāpumus, un sniedz vienu no šādiem atzinumiem šo noteikumu 39.punktā noteiktajā kārtībā:

41.1 1. pozitīvu atzinumu, ja finansējuma saņēmējs ir novērsis atzinumā minētos pārkāpumus;

41.1 2. negatīvu atzinumu, ja konstatē kaut vienu no šādiem nosacījumiem:

41.1 2.1. finansējuma saņēmējs atbilstoši šo noteikumu 41.punktā paredzētajām prasībām nav sniedzis atbildīgajai iestādei, sadarbības iestādei vai Iepirkumu uzraudzības birojam rakstisku informāciju par Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumā konstatēto pārkāpumu novēršanu;

41.1 2.2. atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs konstatē, ka Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumā pārkāpumi nav novērsti;

41.1 2.3. atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde vai Iepirkumu uzraudzības birojs, pārbaudot finansējuma saņēmēja sniegto informāciju, nevar pārliecināties par Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumā konstatētā pārkāpuma novēršanu.

41.2 Ja par Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumu ir sniegts negatīvs atzinums, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ņemot vērā minēto atzinumu un, ja radušās neskaidrības, pieprasot no finansējuma saņēmēja papildu informāciju vai skaidrojumus par Eiropas Savienības fonda projekta iepirkuma norisi, var lemt par to izdevumu pilnīgu vai daļēju (atkarībā no pārkāpuma būtiskuma) neattiecināšanu, kuri saistīti ar attiecīgo iepirkumu.

41.3 Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un Iepirkumu uzraudzības birojs piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 39.punktā minētā atzinuma sagatavošanas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā ievada informāciju par veikto Eiropas Savienības fondu projekta iepirkuma pirmspārbaudi un tās rezultātiem.

VIII. Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana

(Nodaļa MK 13.05.2008. noteikumu Nr.332 redakcijā)

42. Ja normatīvajos aktos noteiktais maksimālais projektu publiskā finansējuma apjoms pārsniedz piecus miljonus eiro, aktivitātes īstenošanas kārtībā, ņemot vērā tautsaimniecības nozares specifiku un paredzamo projektu sarežģītību un to finanšu apmēru aktivitātes ietvaros, iekļauj vismaz vienu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, kas nodrošina iespēju izvērtēt projekta izmaksu efektivitāti.

43. Ja aktivitātes īstenošanas kārtībā noteiktais projektu maksimālais publiskā finansējuma apjoms pārsniedz piecus miljonus eiro, Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzējs, izstrādājot Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda infrastruktūras projekta iesniegumu, veic projekta izmaksu efektivitātes novērtējumu, aprēķinot izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.

44. Finanšu analīzi veic Padomes 2008.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr. 1341/2008, ar kuru attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus, groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, 1.pantā noteiktajiem projektiem.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.218 redakcijā)

45. Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu projektam, no kura gūst ieņēmumus, aprēķina pēc finansējuma deficīta metodes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 55.panta 2.punktu, ja aktivitātes īstenošanas kārtībā nav noteikts citādi.

46. Lai nodrošinātu iespēju savstarpēji salīdzināt Eiropas Savienības fondu projektu aktivitātes vai apakšaktivitātes vienas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nodrošina, ka projekta iesniedzējam, sākot ar projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas dienu, ir pieejami aktuālie makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā, ko tas izmanto, sagatavojot projekta iesniegumu konkrētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.218 redakcijā)

47. Šo noteikumu 46.punktā minētos makroekonomiskos pieņēmumus un prognozes piemēro projekta iesnieguma sagatavošanas, vērtēšanas, apstiprināšanas un projekta īstenošanas laikā attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.218 redakcijā)

IX. Netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana

(Nodaļa MK 02.03.2010. noteikumu Nr.218 redakcijā)

48. Izmaksas, kas radušās Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā un kas nav tieši saistītas vai ko nevar tieši saistīt ar attiecīgā finansējuma saņēmēja pamatdarbību, bet kuras paredzētas projekta administratīvās darbības nodrošināšanai (turpmāk – netiešās izmaksas), var noteikt saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgo likmi.

49. Netiešo izmaksu nemainīgo likmi Eiropas Savienības fonda projektam nosaka līgumā vai vienošanās nosacījumos, ņemot vērā finansējuma saņēmēja veidu un apstiprinātā projekta tiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu. Netiešo izmaksu nemainīgā likme Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas laikā netiek mainīta, izņemot šo noteikumu 51.punktā minēto korekciju.

(MK 01.02.2011. noteikumu Nr.104 redakcijā)

49.1 Ja Eiropas Savienības fonda projektā aktivitātes ir plānots īstenot kā ārpakalpojumu un tā rezultātā rodas tiešās attiecināmās izmaksas, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs, slēdzot līgumu vai vienošanos, tajā nosaka plānoto ārpakalpojuma apmēru procentuālā izteiksmē no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām un Eiropas Savienības fonda projektam piemērojamo netiešo izmaksu nemainīgās likmes korekciju atbilstoši šo noteikumu 51.punktam.

(MK 01.02.2011. noteikumu Nr.104 redakcijā)

49.2 Šo noteikumu izpratnē ārpakalpojums ir tādu projekta aktivitāšu ietvaros esošo darbību īstenošana, ko veic fiziska vai juridiska persona, kas nav finansējuma saņēmējs vai finansējuma saņēmēja partneris atbilstoši šo noteikumu 4.punktam, izņemot tādu projekta aktivitāšu ietvaros esošo darbību īstenošanu, kas ir saistītas ar projekta aktivitāšu ieviešanas nodrošināšanai nepieciešamo tehnisko atbalstu (materiāltehniskajiem resursiem vai pakalpojumiem, kas iegādāti atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā).

(MK 01.02.2011. noteikumu Nr.104 redakcijā)

50. Netiešo izmaksu nemainīgo likmi plāno atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Regulas (EK) Nr. 396/2009, ar ko Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu groza, lai paplašinātu to izmaksu veidus, kuras ir atbilstīgas atbalstam no ESF, 1.panta 1.punktam.

51. Ja Eiropas Savienības fonda projekta tiešās attiecināmās izmaksas ir radušās ārpakalpojuma rezultātā, šo noteikumu 5.pielikumā noteikto netiešo izmaksu nemainīgo likmi koriģē un piemēro:

51.1. 100 % apmērā no šo noteikumu 5.pielikumā paredzētās netiešo izmaksu nemainīgās likmes, ja ārpakalpojuma rezultātā ir radušās ne vairāk kā 30 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām;

51.2. 50 % apmērā no šo noteikumu 5.pielikumā paredzētās netiešo izmaksu nemainīgās likmes, ja ārpakalpojuma rezultātā ir radušās 31–80 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām;

51.3. 0 % apmērā no šo noteikumu 5.pielikumā paredzētās netiešo izmaksu nemainīgās likmes, ja ārpakalpojuma rezultātā ir radušās vairāk nekā 80 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 01.02.2011. noteikumu Nr.104 redakcijā)

52. Netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro Eiropas Savienības fonda projekta faktiski veiktajām tiešajām attiecināmajām izmaksām saskaņā ar atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes lēmumu par finansējuma saņēmēja iesniegtā maksājuma pieprasījuma apstiprināšanu, nepārsniedzot līgumā vai vienošanās nosacījumos noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes procentuālo apmēru atbilstoši šo noteikumu 49. un 51.punktam.

(MK 01.02.2011. noteikumu Nr.104 redakcijā)

52.1 Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārskata saskaņā ar šo noteikumu 51.punktu līgumā vai vienošanās nosacījumos noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes korekciju ne vēlāk kā Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros iesniegtā noslēguma maksājuma pieprasījuma izskatīšanas un apstiprināšanas dienā, ņemot vērā precīzu Eiropas Savienības fonda projekta kopējo tiešo attiecināmo izmaksu apmēru, kas radušās ārpakalpojuma rezultātā. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde var pārskatīt saskaņā ar šo noteikumu 51.punktu līgumā vai vienošanās nosacījumos noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes korekciju, izskatot un apstiprinot Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros iesniegto starpposma maksājuma pieprasījumu.

(MK 01.02.2011. noteikumu Nr.104 redakcijā)

53. Netiešās izmaksas ir:

53.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

53.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

53.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

53.4. telpu īres un nomas izmaksas;

53.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

53.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

53.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

53.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

53.9. (svītrots ar MK 01.02.2011. noteikumiem Nr.104).

54. Finansējuma saņēmējs, veicot netiešās izmaksas, ievēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

54.1 Vadošā iestāde izstrādā un saskaņo ar Eiropas Sociālā fonda ieviešanā iesaistītajām atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm metodiku par netiešo izmaksu nemainīgās likmes plānošanu un piemērošanu.

(MK 01.02.2011. noteikumu Nr.104 redakcijā)

55. Eiropas Savienības fonda projektā netiešo izmaksu nemainīgo likmi var piemērot no līguma vai vienošanās noslēgšanas dienas vai dienas, kad netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana tiek noteikta aktivitātes īstenošanas kārtībā, ja līdz netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas uzsākšanai finansējuma saņēmējs ir iesniedzis maksājumu pieprasījumus mazāk nekā par 50 % no Eiropas Savienības fonda projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām.

(MK 01.02.2011. noteikumu Nr.104 redakcijā)

56. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pārskata Eiropas Savienības fonda projektā piemēroto netiešo izmaksu nemainīgo likmi un nodrošina piemērotās netiešo izmaksu nemainīgās likmes atbilstību šo noteikumu IX nodaļas normām. Izmaksas, kas finansējuma saņēmējam ir radušās netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanas nosacījumu maiņas dēļ, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde sedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par nesadalītā finansējuma Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai pārdales kārtību.

(MK 01.02.2011. noteikumu Nr.104 redakcijā)

57. Dokumentus, kas saistīti ar veiktajām netiešajām izmaksām, finansējuma saņēmējs uzglabā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajām prasībām un termiņiem.

X. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 02.03.2010. noteikumu Nr.218 redakcijā; nodaļas nosaukums grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.674)

58. Šo noteikumu 2.2.3.apakšpunktā minētā sadarbības iestāde veic sadarbības iestādes funkcijas līdz 2010.gada 1.maijam. Pēc 2010.gada 1.maija sadarbības iestādes funkcijas veic šo noteikumu 2.2.2.apakšpunktā minētā sadarbības iestāde.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.331)

59. Eiropas Savienības fonda projektu iesniegumiem, kas iesniegti vērtēšanai atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē un kuros paredzētā netiešo izmaksu nemainīgā likme ir aprēķināta, pamatojoties uz nosacījumiem, kas atšķiras no šo noteikumu IX nodaļas normām, šo noteikumu 56.punktu piemēro pēc lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas.

(MK 01.02.2011. noteikumu Nr.104 redakcijā)

60. Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina pirmspārbaužu veikšanas metodikas izstrādi un saskaņošanu ar vadošo iestādi, atbildīgajām iestādēm un sadarbības iestādēm līdz 2011.gada 3.oktobrim.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.674 redakcijā)

61. Ja līgums vai vienošanās nav noslēgta līdz 2011.gada 7.septembrim, šo noteikumu 12.3.apakšpunktu piemēro, sākot no 2011.gada 8.septembra.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.674 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419

(Pielikums grozīts ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.332; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1231)


Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419

(Pielikums grozīts ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.332; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1231)
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419

(Pielikums grozīts ar MK 13.05.2008. noteikumiem Nr.332; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1231)
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
4.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419
Iepirkuma plāns
Īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419
Netiešo izmaksu nemainīgās likmes

(Pielikums MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1231 redakcijā)

1. Valsts pārvaldes iestāde

Nr.

p.k.

Projekta tiešās attiecināmās izmaksas (euro)

Netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgā likme

1.<14 229

18,00 %

2.14 230–142 287

16,00 %

3.142 288–1 422 872

15,00 %

4.>1 422 873

14,00 %

2. Izglītības un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas atbilstošos reģistros

Nr.

p.k.

Projekta tiešās attiecināmās izmaksas (euro)

Netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgā likme

1.<14 229

20,00 %

2.14 230–142 287

19,00 %

3.142 288–1 422 872

18,00 %

4.>1 422 873

17,00 %

3. Pašvaldības/plānošanas reģioni

Nr.

p.k.

Projekta tiešās attiecināmās izmaksas (euro)

Netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgā likme

1.<14 229

17,00 %

2.14 230–142 287

16,00 %

3.142 288–1 422 872

15,00 %

4.>1 422 873

14,00 %

4. Komersanti

Nr.

p.k.

Projekta tiešās attiecināmās izmaksas (euro)

Netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgā likme

1.<14 229

16,00 %

2.14 230–142 287

15,00 %

3.142 288–1 422 872

14,00 %

4.>1 422 873

13,00 %

5. Sociālo partneru organizācijas, biedrības un nodibinājumi, reliģiskās organizācijas

Nr.

p.k.

Projekta tiešās attiecināmās izmaksas (euro)

Netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgā likme

1.<14 229

18,00 %

2.14 230–142 287

17,00 %

3.142 288–1 422 872

16,00 %

4.>1 422 873

15,00 %

01.01.2014