Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumus Nr. 65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.179

Rīgā 2007.gada 13.martā (prot. Nr.18 29.§)
Noteikumi par iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem
Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 7.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šo procedūru, ja līguma izpildi, kas nav minēta Publisko iepirkumu likuma 6.pantā, no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības politiku instrumentu un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē persona, kura ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

2. Noteikumi attiecas uz jebkuru personu (turpmāk - finansējuma saņēmējs), kura saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu saņem Eiropas Savienības politiku instrumentu, kā arī valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu līguma izpildei, izņemot finansējumu, kas tiek piešķirts kā kompensācija, ja šī persona nav pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs likuma "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" izpratnē.

II. Paredzamā līgumcena

3. Lai noteiktu, vai nepieciešams veikt šo noteikumu 8.punktā minēto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, finansējuma saņēmējs nosaka piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkuma paredzamo līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa).

4. Ja iepirkuma priekšmets ir līdzīga veida preču vai pakalpojumu iepirkums, iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi visā projekta īstenošanas laikā. Ja finansējuma saņēmējs ir paredzējis slēgt vairākus līgumus par atsevišķām iepirkuma daļām, iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu.

5. Ja projekta īstenošana ilgst vairāk par 12 mēnešiem, finansējuma saņēmējs vienā iepirkumā apvieno vismaz 12 mēnešos nepieciešamo līdzīga veida preču vai pakalpojumu iepirkumu un iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi vismaz 12 mēnešos.

6. Finansējuma saņēmējs vienu līdzīga veida preču vai pakalpojumu iepirkumu var sadalīt vairākos atsevišķos iepirkumos. Šādā gadījumā katra atsevišķā iepirkuma paredzamo līgumcenu nosaka kā visu atsevišķo iepirkumu paredzamo līgumcenu summu.

7. Finansējuma saņēmējam nav atļauts piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu nepamatoti sadalīt daļās, lai izvairītos no šo noteikumu 8.punktā minētās līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras piemērošanas.

8. Piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 5000 latu vai lielāka, piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļu.

9. Ja piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkuma paredzamā līgumcena ir mazāka par 5000 latu, finansējuma saņēmējs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar saistītu personu šo noteikumu 29.punkta izpratnē.

III. Izņēmumi

10. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs nepiemērot šo noteikumu 8.punktā minēto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru šādos gadījumos:

10.1. tas saņem pakalpojumu no institūcijas, kas ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, un sniedz attiecīgo pakalpojumu, pamatojoties uz speciālajā normatīvajā aktā noteiktajām tiesībām;

10.2. tam ir nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces, ievērojot tehnisko savietojamību ar jau esošajām precēm, un nepieciešamās preces ir tehniski un ekonomiski pamatoti iegādāties no konkrētā piegādātāja. Nepieciešamo jauno preču iepirkuma līgumcena nedrīkst būt lielāka par finansējuma saņēmēja rīcībā esošo attiecīgo preču vērtību;

10.3. tam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, tos nevar ekonomiski vai tehniski nodalīt no iepriekš noslēgtā līguma izpildes, un šādus būvdarbus var veikt vai pakalpojumus var sniegt vienīgi sākotnēji noslēgtā līguma izpildītājs. Nepieciešamo papildu būvdarbu vai pakalpojumu iepirkuma līgumcena nedrīkst pārsniegt 20 % no iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas;

10.4. tehnisku, māksliniecisku vai ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ līgumu var noslēgt vienīgi ar konkrēto piegādātāju;

10.5. tam iepriekš neparedzamu un no finansējuma saņēmēja gribas neatkarīgu ārkārtas apstākļu dēļ objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot šo noteikumu 8.punktā minēto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru.

IV. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra

11. Finansējuma saņēmējs pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras izziņošanas sagatavo iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas. Tehniskās specifikācijas sagatavo, ņemot vērā kārtību, kas noteikta vienā no šiem punktiem:

11.1. šo noteikumu 12.punktā minēto kārtību;

11.2. šo noteikumu 14.punktā minēto kārtību;

11.3. apvienojot šo noteikumu 12. un 13.punktā minēto kārtību;

11.4. apvienojot šo noteikumu 12. un 14.punktā minēto kārtību;

11.5. apvienojot šo noteikumu 12., 13. un 14.punktā minēto kārtību.

12. Tehniskajās specifikācijās norāda prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmeta kvalitāti, apjomu, drošību, garantiju, pārbaudes metodēm, iesaiņošanu, marķēšanu, izmantojamām metodēm, nepieciešamajiem resursiem, vēlamo galarezultātu, atbilstību nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vides aizsardzību, invalīdu piekļuves iespējām un citas pamatotas un objektīvas prasības, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim.

13. Ja iepirkuma priekšmetam jāatbilst attiecīgiem standartiem, tehniskās specifikācijas sagatavo ar atsauci uz tiem. Katra atsauce lietojama kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

14. Tehniskās specifikācijas var sagatavot, nosakot iepirkuma priekšmeta funkcionālās vai darbības prasības. Prasības formulē precīzi, lai iespējamais piegādātājs varētu konstatēt līguma priekšmetu un finansējuma saņēmējs - salīdzināt piedāvājumus.

15. Tehniskajās specifikācijās nedrīkst minēt noteiktus izstrādājumus vai procesus, kā arī norādīt uz tirdzniecības markām, patentiem un specifisku izcelsmi, ja vien šie nosacījumi nav izšķiroši iepirkuma priekšmeta pastāvēšanai. Šādā gadījumā minētā norāde lietojama kopā ar vārdiem "vai ekvivalents".

16. Ja finansējuma saņēmējs sagatavo tehnisko specifikāciju saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu, tas nedrīkst atzīt par neatbilstošu piedāvājumu tāpēc, ka tas neatbilst attiecīgajiem standartiem, ja iespējamais piegādātājs, iesniedzot piedāvājumu, ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem var pierādīt, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina finansējuma saņēmēja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā.

17. Ja finansējuma saņēmējs sagatavo tehnisko specifikāciju saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu, tas nedrīkst atzīt par neatbilstošu piedāvājumu, kas atbilst standartiem, ja šie standarti nosaka tās pašas funkcionālās vai darbības prasības, kuras finansējuma saņēmējs noteicis tehniskajā specifikācijā. Šādā gadījumā piegādātājam, iesniedzot piedāvājumu, ar ražotāja dokumentāciju vai kompe­tentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem jāpierāda, ka piedāvājums, kas atbilst attiecīgajiem standartiem, apmierina finansējuma saņēmēja noteiktās funkcionālās vai darbības prasības.

18. Finansējuma saņēmējs nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu (turpmāk - uzaicinājums) un tehnisko specifikāciju vismaz trim iespējamiem piegādātājiem, kuri tam ir zināmi un par kuru spēju nodrošināt konkrētā līguma izpildi tam nav šaubu. Uzaicinājumā iekļauj šādu informāciju:

18.1. finansējuma saņēmēja nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs, kā arī kontaktpersonas amats, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

18.2. iepirkuma priekšmeta nosaukums;

18.3. paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš;

18.4. cenas veidošanās rādītāji atbilstoši šo noteikumu 31.punktam;

18.5. piedāvājuma noformējums;

18.6. piedāvājumu iesniegšanas vieta (adrese) un termiņš (diena, mēnesis, gads, laiks) atbilstoši šo noteikumu 23.punktam;

18.7. piedāvājuma derīguma termiņš atbilstoši šo noteikumu 24.punktam;

18.8. uzaicinājuma nosūtīšanas datums;

18.9. citas attiecīgajai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrai svarīgas ziņas.

19. Ja finansējuma saņēmējam nav zināms pietiekams uzaicināmo piegādātāju skaits atbilstoši šo noteikumu 18.punktam, finansējuma saņēmējs uz noteikta parauga veidlapas (1.pielikums) nosūta uzaicinājumu Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Finansējuma saņēmējs vienlaikus var publicēt uzaicinājumu vienā vai vairākos preses izdevumos vai jebkurā citā publiski pieejamā resursā.

20. Ja būvdarbu līguma paredzamā līgumcena ir 1000000 latu vai lielāka un piegādes vai pakalpojumu līguma paredzamā līgumcena ir 90000 latu vai lielāka, finansējuma saņēmējs uz noteikta parauga veidlapas (1.pielikums) nosūta uzaicinājumu Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Finansējuma saņēmējs vienlaikus var nosūtīt uzaicinājumu visiem iespējamiem piegādātājiem, kuri tam ir zināmi, publicēt uzaicinājumu vienā vai vairākos preses izdevumos vai jebkurā citā publiski pieejamā resursā.

21. Šo noteikumu 18.punktā minētajā uzaicinājumā, kā arī šo noteikumu 19. un 20.punktā minētajā Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajā uzaicināju­mā, preses izdevumos un citos publiski pieejamos resursos publicētajā uzaicinājumā iekļautās ziņas nedrīkst atšķirties.

22. Ja līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra ir izziņota atbilstoši šo noteikumu 19. un 20.punktā noteiktajām prasībām, finansējuma saņēmējs nodrošina piegādātājiem iespēju uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā iepazīties ar tehnisko specifikāciju un citiem līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras dokumentiem.

23. Finansējuma saņēmējs nosaka tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams piedāvājumu sagatavošanai, bet ne īsāku par piecām darbdienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma nosūtīšanas iespējamiem piegādātājiem vai publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Ja finansējuma saņēmējs izziņo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, nosūtot uzaicinājumu iespējamiem piegādātājiem un publicējot to Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, termiņu skaita no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

24. Finansējuma saņēmējs nosaka tādu piedāvājuma derīguma termiņu, lai iespējamie piegādātāji būtu saistīti ar savu piedāvājumu līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim. Ja finansējuma saņēmējs nevar noslēgt līgumu noteiktā piedāvājuma derīguma termiņa laikā, tas rakstiski lūdz iespējamos piegādātājus pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu.

25. Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs izdarīt grozījumus tehniskajā specifikācijā un uzaicinājumā, nosūtot paziņojumu par grozījumiem iespēja­miem piegādātājiem, kā arī nodrošinot to izziņošanu publiski pieejamā resursā, kurā saskaņā ar šo noteikumu 19. un 20.punktu publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus. Ja līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra izziņota Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, finansējuma saņēmējs nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par grozījumiem līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras dokumentos uz noteikta parauga veidlapas (2.pielikums). Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. Finansējuma saņēmējs nodrošina grozījumu izziņošanu ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

26. Ja finansējuma saņēmējs izdara grozījumus tehniskajā specifikācijā vai uzaicinājumā, tas pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu vismaz par piecām darbdienām, ievērojot šo noteikumu 23.punktā minētos nosacījumus.

27. Finansējuma saņēmējs piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā, ja nepieciešams, pieaicina vienu vai vairākus neatkarīgus ekspertus. Eksperts sniedz rakstisku atzinumu par piedāvājumu. Atzinumu pievieno vērtēšanas ziņojumam.

28. Finansējuma saņēmējs neizskata tādu piegādātāju piedāvājumus, kas ir savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē. Ja piegādātāji ir fiziskas personas, šo noteikumu izpratnē tie ir uzskatāmi par savstarpēji saistītām personām, ja tos vieno radniecība (attiecībā uz šādiem radiniekiem - tēvu, māti, vecomāti, vecotēvu, bērnu, mazbērnu, brāli, māsu, pusbrāli, pusmāsu), adopcijas attiecības (attiecībā uz adoptēto un adoptētāju) vai laulība.

29. Iespējamais piegādātājs nevar būt saistīta persona šo noteikumu 28.punkta izpratnē arī attiecībā uz finansējuma saņēmēju un pieaicināto ekspertu.

30. Finansējuma saņēmējs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

31. Finansējuma saņēmējs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja nepieciešams, cenā ietver iepirkuma priekš­meta piegādes un uzstādīšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta lietošanu visā tā darbības laikā (bet ne ilgāk kā piecus gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas), kā arī citus konkrētajam iepirkumam svarīgus rādītājus.

32. Finansējuma saņēmējs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta paziņojumu par pieņemto lēmumu piegādātājiem, kas iesnieguši savus piedāvājumus. Paziņojumā norāda lēmuma pieņemšanas datumu, saņemto piedāvājumu skaitu, informāciju par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu, paziņojuma nosūtīšanas datumu un citas ziņas.

33. Ja līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra saskaņā ar šo noteikumu 19. un 20.punktā noteiktajām prasībām izziņota Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, finansējuma saņēmējs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par pieņemto lēmumu uz noteikta parauga veidlapas (3.pielikums). Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas ievieto to Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.

34. Finansējuma saņēmējs sagatavo iepirkuma līguma projektu. Iepirkuma līguma projektā norāda šādu informāciju:

34.1. finansējuma saņēmēja nosaukums;

34.2. piegādātāja nosaukums;

34.3. iepirkuma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības un citas ziņas;

34.4. līgumcena un tās samaksas kārtība;

34.5. līguma izpildes termiņš, vieta un nosacījumi;

34.6. līgumslēdzēju pušu atbildība par līguma neizpildīšanu;

34.7. citi nosacījumi.

35. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pie­ņemšanas sagatavo vērtēšanas ziņojumu. Vērtēšanas ziņojumam pievieno uzaicinājuma tekstu, tehnisko specifikāciju, saņemto piedāvājumu oriģinālus, piedāvājumu vērtēšanas protokolus, kā arī finansējuma saņēmēja apliecinājumu par to, ka nepastāv saistība šo noteikumu 28. un 29.punkta izpratnē. Finansējuma saņēmējs glabā vērtēšanas ziņojumu vismaz septiņus gadus.

36. Vērtēšanas ziņojums, izņemot tam pievienotos piedāvājumus, ir vispārpieejama informācija. Finansējuma saņēmējam triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas ir jāizsniedz vērtēšanas ziņojuma kopija.

37. Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras norisi un dokumentēšanu ir atbildīgs finansējuma saņēmējs.

38. Savstarpējos strīdus, kas radušies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras gaitā, preču piegādātājs, pakalpojumu sniedzējs vai būvdarbu veicējs risina ar finansējuma saņēmēju.

V. Noslēguma jautājums

39. Visas iepirkuma procedūras, kuras finansējuma saņēmējs izziņojis pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, pabeidz atbilstoši noteikumiem, ar kuriem saskaņā tās tika uzsāktas.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.marta noteikumiem Nr.179
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.marta noteikumiem Nr.179
Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.marta noteikumiem Nr.179
Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
28.03.2007