Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.05.2013. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.140

Rīgā 2007.gada 20.februārī (prot. Nr.14 26.§)
Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"
6.panta divpadsmito daļu un Komerclikuma 15.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par ierakstu izdarīšanu Uzņē­mumu reģistra žurnālā, komercreģistrā, iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk - Uzņē­mumu reģistrs), kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

2. Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

2.1. zemnieka vai zvejnieka saimniecības reģistrēšana - 20 latu;

2.2. kooperatīvās sabiedrības reģistrēšana - 100 latu;

2.3. individuālā uzņēmuma reģistrēšana - 50 latu.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.68)

3. Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) reorganizācijas reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

3.1. individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības reorganizācija – 10 latu;

3.2. uzņēmējsabiedrības reorganizācija citos gadījumos un apliecinājuma izsniegšana par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, dibinot Eiropas kooperatīvo sabiedrību, vai pirms Eiropas koope­ratīvās sabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalsti, – 50 latu.

4. Par citām darbībām Uzņēmumu reģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

4.1. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), tā filiāles, dibināšanas dokumentu vai nolikuma grozījumu reģistrēšana (pievienošana lietai) - 10 latu;

4.2. citu ierakstu izdarīšana Uzņēmumu reģistra žurnālā vai to grozīšana - 5 lati;

4.3. reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana - 10 latu.

5. Par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai tā filiāles izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra, ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai tā filiāle tiek ierakstīta komercreģistrā (šo noteikumu 6.5.apakš­punkts), valsts nodeva nav jāmaksā.

6. Par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

6.1. individuālais komersants - 20 latu;

6.2. personālsabiedrība - 100 latu;

6.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību - 100 latu;

6.4. akciju sabiedrība - 250 latu;

6.5. Uzņēmumu reģistrā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) vai tā filiāle - 15 latu;

6.6. cita juridiskā persona, kurai ar likumu ir piešķirts komersanta statuss, - 100 latu;

6.7. Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību – 15 latu.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.443)

6.1 (Svītrots ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.443)

7. Par komersanta filiāles ierakstīšanu komercreģistrā maksājama valsts nodeva 20 latu apmērā.

8. Par komersanta reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

8.1. pārveidošana - 50 latu;

8.2. ja pēc reorganizācijas izveido jaunu komercsabiedrību, par katru jaunizveidoto komercsabiedrību maksā šo noteikumu 6.punktā noteikto valsts nodevu;

8.3. pārējos gadījumos par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā par katru reorganizācijā iesaistīto komercsabiedrību un par apliecinājuma izsniegšanu par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, dibinot Eiropas komercsabiedrību, vai pirms Eiropas komercsabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalsti, - 20 latu.

9. Par citām darbībām komercreģistrā tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

9.1. dibināšanas dokumentu grozījumu reģistrēšana - 10 latu;

9.2. reorganizācijas līguma projekta un tā grozījumu reģistrēšana (pievie­nošana lietai) - 10 latu;

9.3. dalībnieku reģistra reģistrēšana (pievienošana lietai) - 10 latu;

9.4. ierakstu izdarīšana par prokūru un prokūristu - 10 latu;

9.5. ierakstu izdarīšana par valdi - 10 latu;

9.6. ierakstu izdarīšana par padomi - 10 latu;

9.7. ierakstu izdarīšana par juridisko adresi - 10 latu;

9.8. reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana - 10 latu;

9.8.1 dibināšanas dokumentu grozījumu reģistrēšana, dalībnieku reģistra reģistrēšana (pievienošana lietai) un ierakstu izdarīšana, ja tā saistīta ar Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstošas sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla palielināšanu – 15 latu;

9.9. citu ierakstu izdarīšana un grozīšana komercreģistrā - 10 latu.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.452)

10. Ja komercreģistrā vienlaikus tiek pieteikti divi vai vairāki šo noteikumu 9.4., 9.5., 9.6., 9.7. vai 9.9.apakšpunktā minētie ieraksti, maksājama valsts nodeva 15 latu apmērā.

11. Valsts nodevu maksā trīskāršā apmērā, ja pieteicējs vēlas, lai reģistrā­cijas pieteikums šo noteikumu 2. un 4.punktā, 6.2., 6.3., 6.5. un 6.7.apakšpunktā, 7. un 9.punktā noteiktajos gadījumos tiktu izskatīts vienas darbdienas laikā.

(Grozīts ar MK 27.11.2007. noteikumiem Nr.805; MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.443)

11.1 Ja pieteicējs vēlas, lai vienas darbdienas laikā tiktu izskatīts pietei­kums individuālā komersanta vai viena dibinātāja kapitālsabiedrības ierakstī­šanai komercreģistrā vai izslēgšanai no komercreģistra, maksājama valsts nodeva šo noteikumu 6.1., 6.3., 6.4. un 9.9.apakšpunktā noteiktajā apmērā.

(MK 27.11.2007. noteikumu Nr.805 redakcijā)

12. Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs ir tiesīgs izdot rīkojumu par reģistrācijas pieteikuma izskatīšanu likumā noteiktajā termiņā un pārmaksā­tās valsts nodevas atmaksāšanu, ja Uzņēmumu reģistrs nevar izskatīt reģistrā­cijas pieteikumu šo noteikumu 11.punktā noteiktajā termiņā.

12.1 Ja pieteicējs pieteikumu iesniedz elektroniski, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu, un izsaka vēlēšanos valsts notāra lēmumu saņemt, izmantojot Uzņēmumu reģistra pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu vai ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, valsts nodevu maksā 90 procentu apmērā no šajos noteikumos minētajām valsts nodevas likmēm.

(MK 02.04.2013. noteikumu Nr.170 redakcijā)

13. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgā pieteikuma iesniegšanas, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

13.1. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Uzņēmumu reģistrā;

13.2. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

13.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu Uzņēmumu reģistra pārziņā esošajā speciālajā tiešsaistes formā.

(MK 02.04.2013. noteikumu Nr.170 redakcijā)

14. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 02.04.2013. noteikumiem Nr.170)

15. Valsts nodeva nav jāmaksā:

15.1. par ieraksta grozīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai komerc­reģistrā, ja grozījums ir saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ar ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu;

15.2. par reģistrācijas ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kura likvidācijas procesā likvidatora funkcijas pilda valsts iestāde;

15.3. par ieraksta grozīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai komerc­reģistrā, ja ieraksts tiek izdarīts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu;

15.4. par ierakstu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai komercreģistrā, kas saistīts ar maksātnespējas procesu.

16. Ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu atteikt vai atlikt ieraksta izdarī­šanu komercreģistrā vai iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai), valsts nodevu neatmaksā. Šo noteikumu 6., 7. un 8.punktā, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8.1 un 9.9.apakšpunktā noteikto valsts nodevu maksā atkārtoti, ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu:

16.1. atlikt ieraksta izdarīšanu komercreģistrā un pieteicējs precizētos dokumentus iesniedz pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa;

16.2. atlikt iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai) un pieteicējs precizētos dokumentus iesniedz pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa.

(Grozīts ar MK 26.06.2012. noteikumiem Nr.452)

17. Ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu atteikt vai atlikt ieraksta izdarī­šanu Uzņēmumu reģistra žurnālā vai iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai), valsts nodevu neatmaksā. Šo noteikumu 2. un 3.punktā, 4.1. un 4.2.apakšpunktā noteikto valsts nodevu maksā atkārtoti, ja valsts notārs ir pieņēmis lēmumu:

17.1. atlikt ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā un pieteicējs precizētos dokumentus iesniedz pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa;

17.2. atlikt iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu (pievienošanu lietai) un pieteicējs precizētos dokumentus iesniedz pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 27.decembra noteikumus Nr.562 "Noteikumi par uzņēmējdarbības reģistrēšanas, ierakstu izdarīšanas komercreģistrā un iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 188.nr.; 2006, 82.nr.).

19. Šo noteikumu 9.8.1 apakšpunkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 26.06.2012. noteikumu Nr.452 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Bērziņš
01.05.2013