Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.968

Rīgā 2006.gada 21.novembrī (prot. Nr.61 66.§)
Kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, kas sakarā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dienesta darbību nodarīti minētās amatpersonas, tās laulātā, radinieka, adoptētā vai adoptētāja mantai vai veselībai

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi zaudējumi, kas nodarīti Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk - amatpersona), tās vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā, adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā mantai vai veselībai sakarā ar amatpersonas dienesta darbību, un atlīdzības apmēru.

2. Par amatpersonas, tās vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā, adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā mantu neuzskata tā lietošanā nodotu valsts mantu.

3. Lai saņemtu zaudējumu atlīdzību, amatpersona, tās vecāki, vecvecāki, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa vai laulātais iesniedz attiecīgi iekšlietu ministram vai tieslietu ministram (turpmāk - ministrs) rakstisku iesniegumu (pielikums).

4. Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

4.1. amatpersonas, tās vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā, adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā rīcībā esošos mantas īpašuma vai valdījuma tiesības apliecinošos dokumentus;

4.2. amatpersonas, tās vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā, adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā rīcībā esošos mantai vai veselībai nodarīto zaudējumu apmēru apliecinošos dokumentus;

4.3. ja zaudējumi nodarīti amatpersonas vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā, adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā mantai vai veselībai - radniecību, laulību vai adopciju apliecinošos dokumentus.

5. Attiecīgais ministrs izveido komisiju, kas mēneša laikā izskata un pārbauda dokumentus, kuri apliecina zaudējumu nodarīšanas faktu un tā cēlonisko sakaru ar amatpersonas darbību, un pieņem lēmumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, ministrs to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem. Par pieņemto lēmumu informē personu, kura iesniegusi iesniegumu. Atlīdzināmo zaudējumu apmēra izvērtēšanai un noteikšanai komisija ir tiesīga pieaicināt speciālistus un ekspertus un pieprasīt no institūcijām lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus (izņemot medicīnisko dokumentāciju).

6. Komisija pēc šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto dokumentu izvērtēšanas ir tiesīga pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:

6.1. atlīdzināt zaudējumus pilnā apmērā saskaņā ar personas iesniegtajiem zaudējumus apliecinošiem dokumentiem, bet ne vairāk kā 50000 latu apmērā;

6.2. daļēji atlīdzināt zaudējumus saskaņā ar komisijas pieaicināto speciālistu un ekspertu veikto novērtējumu, bet ne vairāk kā 50000 latu apmērā;

6.3. atteikt zaudējumu atlīdzināšanu.

7. Amatpersonas, tās vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā, adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā īpašumā vai valdījumā esošajai mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas apmēru pierāda ar Administratīvā procesa likumā noteiktajiem pierādīšanas līdzekļiem. Ja nav iespējams noteikt precīzu zaudējuma apmēru, komisija novērtē zaudējumu kopumā vai atsevišķas tā sastāvdaļas, ņemot vērā ekspertu noteikto mantas tirgus vērtību.

8. Komisija atsaka zaudējumu atlīdzināšanu, ja:

8.1. pārbaudot iesniegtos dokumentus, nav konstatēta cēloniska sakarība starp mantas bojājumiem vai veselībai nodarīto kaitējumu un amatpersonas dienesta darbību;

8.2. nav iesniegti šo noteikumu 4.punktā minētie dokumenti.

9. Komisija desmit darbdienu laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minētā lēmuma pieņemšanas par to informē personu, kura iesniegusi iesniegumu, nosūtot viņai attiecīgā lēmuma kopiju.

10. Šo noteikumu 6.punktā minēto lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

11. Atlīdzība izmaksājama 10 darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā. Attiecīgo summu pārskaita uz personas iesniegumā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē.

12. Zaudējumu atlīdzību izmaksā attiecīgi no Iekšlietu ministrijai un Tieslietu ministrijai šim mērķim piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr.968
Iesniegums par tādu zaudējumu atlīdzināšanu, kas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas, tās vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā, adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā mantai vai veselībai nodarīti sakarā ar amatpersonas dienesta darbību

01.JPG (65498 bytes)

Iekšlietu ministrs I.Godmanis