Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.08.2007. - 18.01.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.942

Rīgā 2006.gada 21.novembrī (prot. Nr.61 9.§)
Noteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām un to uzraudzības kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka būtiskās prasības šķiltavām un šo prasību ievēro­šanas uzraudzības kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz tādām uzpildāmām šķiltavām, par kurām ra­žotājs pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma iesniedz dokumentāciju, kas apliecina - šķiltavas ir projektētas, izgatavotas un laistas apgrozībā tā, ka to darbības laikā vismaz piecus gadus ir nodrošināts pastāvīgs šķiltavu drošums, pie­ļau­jot iespēju tās labot, un šķiltavas atbilst šādām prasībām:

2.1. visām šķiltavām ir ražotāja vismaz divu gadu rakstiska garantija atbilstoši patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2.2. tās iespējams salabot (arī aizdedzes mehānismu) un droši uzpildīt visā to darbības laikā;

2.3. nedilstošās daļas pēc garantijas laika var aizvietot vai salabot pilnvarotā vai specializētā klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā.

3. Šķiltavas ir manuāla, ar degvielu darbināma, liesmu radoša ierīce, kurā ir iestrādāta degvielas tvertne un kura ir vai nav paredzēta atkārtotai uzpildei. Šķiltavas parasti lieto cigarešu, cigāru un pīpju aizdedzināšanai, un tās iespējams izmantot, lai aizdedzinātu, piemēram, papīru, degli, sveces un lukturus.

(Grozīts ar MK 27.03.2007. noteikumiem Nr.218)

4. Jaunrades šķiltavas ir manuāla, ar degvielu darbināma, liesmu radoša ierīce, kas kādā veidā atgādina citu priekšmetu, ko parasti atzīst par bēr­niem pievilcīgu vai paredzētu lietošanai bērniem, un kas var radīt draudus, ja bērni šīs šķiltavas izmanto nepiemēroti. Jaunrades šķiltavu forma var atgādināt, piemēram, multiplikācijas filmu personāžus, rotaļlietas, šaujamieročus, pulksteņus, telefonus, mūzikas instrumentus, transportlīdzekļus, cilvēka ķermeni vai cilvēka ķermeņa daļas, dzīvniekus, pārtiku vai dzērienus, tām var būt izklaides funkcijas (melodiju atskaņošana, mirgošana, kustīgas daļas).

II. Prasības šķiltavu ražotājiem un izplatītājiem

5. Ir aizliegts laist tirgū jaunrades šķiltavas.

6. Aizliegts laist tirgū šķiltavas, kas nav bērniem drošas. Bērniem drošas ir šķiltavas, kuras parastos vai iespējami paredzamos lietošanas apstākļos nevar iedarbināt bērni, kas ir jaunāki par 51 mēnesi, jo to iedarbināšanai ir vajadzīgs spēks vai to konstrukcija, aizdedzes mehānisma aizsardzība vai aizdedzes nodrošināšana ir pietiekami sarežģīta. Bērniem drošas šķiltavas atbilst vienai no šādām prasībām:

6.1. standartā LVS EN ISO 9994:2007 "Šķiltavas - Drošuma specifikā­cija" noteiktajām būtiskajām šķiltavu kvalitātes, drošuma un nekaitīguma specifikācijām un standartā LVS EN 13869:2007 "Šķiltavas - Bērniem neiede­dzamas šķiltavas - Drošības prasības un testēšana" noteiktajām prasībām (izņemot standarta 3.1., 3.4. un 5.2.3.apakšpunktā minētās specifikācijas);

6.2. tādu nacionālo normatīvo aktu prasībām, kas ir spēkā valstīs, kuras nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, ja minētie normatīvie akti nosaka līdzvērtīgas prasības šķiltavu drošumam bērniem.

(MK 14.08.2007. noteikumu Nr.547 redakcijā)

7. Lai laistu apgrozībā šķiltavas, ražotāji ievēro šādus nosacījumus:

7.1. izmantojot piemērotas testēšanas metodes, pastāvīgi uzrauga, vai iz­gatavotās šķiltavas atbilst pieņemtajiem tehniskajiem risinājumiem, sastāda atbilstības deklarāciju un saglabā tirgus uzraudzības iestādes vajadzībām ražo­šanas dokumentus un atbilstības deklarāciju, lai pierādītu, ka visas izgatavotās šķiltavas atbilst pārbaudītajam modelim. Par šķiltavu modeli uzskata tā paša ražo­tāja šķiltavas, kas ne pēc konstrukcijas, ne pēc citām īpašībām neatšķiras tā, ka varētu ietekmēt šķiltavu drošumu bērniem;

7.2. saglabā un pēc pieprasījuma nekavējoties iesniedz tirgus uzraudzības iestādei testēšanas pārskatu par katru šķiltavu modeli un pārbaudītā modeļa šķiltavu paraugu, un apliecina, ka šķiltavu modelis, kas tiek laists apgrozībā, ir bērniem drošs;

7.3. pēc tirgus uzraudzības iestādes pieprasījuma apliecina, ka visas šķiltavas katrā apgrozībā laistajā partijā atbilst pārbaudītajam modelim, un pēc pieprasījuma iesniedz tirgus uzraudzības iestādei testēšanas un kontroles programmas dokumentāciju, kas apstiprina šo apliecinājumu;

7.4. saglabā un pēc pieprasījuma nekavējoties iesniedz tirgus uzraudzības iestādei jaunu testēšanas pārskatu par šķiltavu atbilstību drošuma prasībām bērniem, ja šķiltavu modelim veiktas izmaiņas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt modeļa atbilstību šo noteikumu prasībām.

8. Šķiltavu testēšana, lai noteiktu to atbilstību drošuma prasībām bērniem, ir attiecīgā šķiltavu modeļa metodiska drošuma atbilstības pārbaude, un tajā izmanto attiecīgo šķiltavu paraugu. Pārbaudes veic, piemēram, atbilstoši standartam LVS EN 13869:2007 "Šķiltavas - Bērniem neiededzamas šķiltavas - Drošības prasības un testēšana" (izņemot standarta 3.1., 3.4. un 5.2.3.apakšpunktā minētās specifikācijas) vai atbilstoši tādu nacionālo normatīvo aktu prasībām, kas ir spēkā valstīs, kuras nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, ja minētie normatīvie akti nosaka līdzvērtīgas prasības šķiltavu drošumam bērniem.

(MK 14.08.2007. noteikumu Nr.547 redakcijā)

9. Lai nodrošinātu šķiltavu ražotāja izsekojamību, izplatītāji saglabā un pēc pieprasījuma nekavējoties iesniedz tirgus uzraudzības iestādei doku­mentāciju, kas nepieciešama, lai identificētu jebkuru personu, kas izplatītājiem piegādā apgrozībā laistās šķiltavas.

10. Šķiltavas, par kurām ražotāji un izplatītāji tirgus uzraudzības iestādes noteiktajā termiņā nav iesnieguši šo noteikumu 7. un 9.punktā noteikto doku­mentāciju, tirgus uzraudzības iestādei ir tiesības izņemt no apgrozības.

III. Šķiltavu atbilstības novērtēšana un tirgus uzraudzība

11. Testēšanas pārskatos, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, iekļauj:

11.1. ražotāja un importētāja (ja ražotājs nav reģistrēts Eiropas Ekonomikas zonas valstīs) nosaukumu, juridisko adresi un faktisko saim­nieciskās darbības veikšanas vietas adresi (neatkarīgi no ražotāja atrašanās vietas);

11.2. pilnīgu šķiltavu aprakstu (norāda izmēru, formu, svaru, degvielu, degvielas tilpumu un aizdedzes mehānismu, kā arī ierīces bērnu drošībai un to konstrukciju, tehniskos risinājumus un citas īpašības, kas padara šo izstrādājumu par bērniem drošu atbilstoši šo noteikumu prasībām). Iekļauj arī sīku visu izmēru, nepieciešamo spēku vai citu īpašību aprakstu, kas varētu ietekmēt šķiltavu drošumu bērniem, tostarp ražotāja pielaides attiecībā uz katru šādu īpašību;

11.3. sīku testēšanas un iegūto rezultātu aprakstu, testēšanas datumus, vietu, kur veikta testēšana, testēšanas institūcijas nosaukumu un detalizētu aprakstu par tās kvalifikāciju un kompetenci veikt attiecīgo testēšanu;

11.4. norādi par vietu, kur tiek ražotas vai tika ražotas šķiltavas;

11.5. vietu, kur glabā šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentāciju;

11.6. norādes par testēšanas institūcijas akreditāciju vai atzīšanu.

12. Testēšanas pārskatu sastāda:

12.1. laboratorijas, kuras akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testē­šanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" šķiltavu testēšanai bērnu drošumam, par kurām Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", vai citas dalībvalsts paziņotā institūcija;

12.2. testēšanas institūcijas, kuru testēšanas pārskatus par šķiltavu atbilstību drošuma prasībām bērniem atzīst valstīs, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, un attiecīgo valstu normatīvajos aktos ir noteiktas šiem noteikumiem līdzvērtīgas prasības par šķiltavu drošumu bērniem.

(Grozīts ar MK 14.08.2007. noteikumiem Nr.547)

13. Tirgus uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

13.1 Veicot šķiltavu tirgus uzraudzību, Patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonas ir tiesīgas:

13.1 1. kontrolēt un uzraudzīt tirgū piedāvājamo šķiltavu atbilstību šo noteikumu prasībām;

13.1 2. pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju, kas nepieciešama šajos noteikumos noteikto prasību uzraudzības veikšanai;

13.1 3. pieprasīt un bez maksas saņemt šķiltavu paraugus un organizēt to ekspertīzi, lai noteiktu šķiltavu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(MK 14.08.2007. noteikumu Nr.547 redakcijā)

13.2 Izdevumus par šķiltavu ekspertīzi sedz atbilstoši normatīvajiem ak­tiem par preču un pakalpojumu drošumu.

(MK 14.08.2007. noteikumu Nr.547 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

14. Šo noteikumu prasībām neatbilstošas šķiltavas atļauts realizēt līdz 2008.gada 11.martam, ja šķiltavas laistas tirgū līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un to ir iespējams pierādīt ar attiecīgiem dokumentiem.

(MK 14.08.2007. noteikumu Nr.547 redakcijā)

15. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 11.martu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra vietā - iekšlietu ministrs I.Godmanis
18.08.2007