Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumus Nr. 151 "Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums".

Ministru kabineta noteikumi Nr.378

Rīgā 2000.gada 31.oktobrī (prot. Nr.52, 9.§)

Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar likuma "Par dabas resursu nodokli" 16.1 pantu

I. Vispārīgais jautājums

1. Iepakojuma apsaimniekošanas padome (turpmāk - padome) ir Ministru kabineta izveidota konsultatīva institūcija, kuras lēmumiem iepakojuma apsaimniekošanas jautājumos ir ieteikuma raksturs.

II. Padomes funkcijas un tiesības

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. izvērtēt uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) sagatavotās brīvprātīgās izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas un sniegt par tām atzinumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;

2.2. sagatavot priekšlikumus par kritērijiem un prasībām, kas jāņem vērā uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), sagatavojot un iesniedzot brīvprātīgās izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas, lai saņemtu dabas resursu nodokļa atlaidi vai atvieglojumu.

3. Padomei ir šādas tiesības:

3.1. savu funkciju veikšanai pieprasīt un saņemt informāciju iepakojuma apsaimniekošanas jautājumos no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī sabiedriskajām organizācijām un nepieciešamo papildu informāciju no attiecīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) atzinuma sagatavošanai par dabas resursu nodokļa atlaižu vai atvieglojumu piešķiršanu uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), kas īsteno brīvprātīgo izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmu;

3.2. sniegt priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem iepakojuma apsaimniekošanas jomā.

III. Padomes sastāvs un darba organizācija

4. Padomē ir divi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji un pa vienam pārstāvim no šādām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām:

4.1. Finansu ministrijas;

4.2. Valsts ieņēmumu dienesta;

4.3. Ekonomikas ministrijas;

4.4. Latvijas vides aizsardzības fonda;

4.5. Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja;

4.6. Latvijas Iepakojuma asociācijas;

4.7. Standartizācijas tehniskās komitejas "Iepakojums".

5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs:

5.1. pēc attiecīgo institūciju ieteikuma apstiprina padomes personālsastāvu;

5.2. ieceļ padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku.

6. Padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

7. Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi trijos mēnešos sasauc un vada padomes sēdes, nosaka sēžu darba kārtību un padomes darba plānus.

8. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja (sēdes vadītāja) balss.

9. Padomes darbu materiāltehniski nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Makarovs

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 4.novembri

04.11.2000