Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.07.2007. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.674

Rīgā 2005.gada 18.oktobrī (prot. Nr.56 37.§)
Par Valsts zemes dienesta reorganizāciju

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 14.jūlija rīkojumu Nr.441 “Par Valsts zemes dienesta institucionālās attīstības koncepciju” līdz 2006.gada 1.janvārim reorganizēt Valsts zemes dienestu un noteikt, ka:

1.1. valsts ģeodēzijas, kartogrāfijas un valsts ģeogrāfiskās informācijas pamatdatu sagatavošanas, infrastruktūras veidošanas un uzturēšanas funkcijas un Ģeodēzijas pārvaldes, Kartogrāfijas pārvaldes, Lielmēroga kartēšanas pārvaldes un reģionālo nodaļu ģeodēzijas un kartogrāfijas jomā strādājošo amata vietas un personālu Valsts zemes dienests nodod valsts aģentūrai, kas saskaņā ar šī rīkojuma 2.1.apakš­punktu izveidojama Aizsardzības ministrijas padotībā;

1.2. zemes ierīcības un mērniecības funkcijas Valsts zemes dienests nodod šī rīkojuma 3.1.apakšpunktā minētajai valsts kapitālsabiedrībai.

2. Aizsardzības ministrijai:

2.1. izstrādāt un līdz 2005.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par aģentūras izveidošanu;

2.2. izstrādāt un līdz 2005.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu — aģentūras nolikumu. Noteikumu projektā paredzēt, ka aģentūra, īstenojot šī rīkojuma 1.1.apakšpunktā minētās funkcijas, veic šādus uzdevumus:

2.2.1. ierīko un uztur valsts ģeodēzisko tīklu;

2.2.2. veic valsts topogrāfisko kartēšanu;

2.2.3. uztur valsts ģeogrāfiskos pamatdatus un metadatus, veido un uztur ģeotelpiskās informācijas infrastruktūru;

2.2.4. izveido un uztur vietvārdu datu bāzi;

2.2.5. veic poligrāfijas darbus;

2.2.6. uzmēra valsts robežu;

2.2.7. uztur ģeodēzisko un kartogrāfisko materiālu arhīvu;

2.2.8. sastāda aeronavigācijas kartes;

2.3. (svītrots ar MK 25.07.2007. rīkojumu Nr.455);

2.4. izstrādāt un līdz 2006.gada 2.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 “Aizsardzības ministrijas nolikums”, paredzot, ka Aizsardzības ministrija nodrošina normatīvo aktu izstrādi, kā arī nozares metodisko vadību un pārraudzību ģeodēzijas un kartogrāfijas jomā.

3. Tieslietu ministrijai:

3.1. izstrādāt un līdz 2005.gada 1.novembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojuma projektu par valsts kapitālsabiedrības dibināšanu. Rīkojuma projektā paredzēt, ka kapitālsabiedrības dibināšanas mērķis ir šī rīkojuma 1.2.apakšpunktā minēto funkciju īstenošana un ka kapitālsabiedrība veic šādus uzdevumus:

3.1.1. par valsts budžeta līdzekļiem uzmēra zemes robežas bijušajiem īpašniekiem, mantiniekiem, represētajiem un invalīdiem, kā arī veic mērniecības darbus, lai novērstu neprecizitātes Valsts zemes dienesta līdz šim veiktajos mērniecības darbos;

3.1.2. veic zemes kadastrālo uzmērīšanu;

3.1.3. veic topogrāfisko uzmērīšanu;

3.1.4. izstrādā zemes ierīcības projektus;

3.2. izstrādāt un līdz 2005.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.92 “Valsts zemes dienesta nolikums”. Noteikumu projektā precizēt Valsts zemes dienesta nolikumu un papildināt to ar šādiem uzdevumiem:

3.2.1.nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturē­šana un darbības nodrošināšana;

3.2.2. nekustamo īpašumu kadastrālā vērtēšana;

3.2.3. nekustamo īpašumu vērtēšana zemes reformas, atsavināšanas un nomas vajadzībām;

3.2.4. nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes uzturēšana;

3.2.5. būvju un telpu grupu kadastrālā uzmērīšana;

3.2.6. valsts adrešu reģistra uzturēšana;

3.2.7. aizsargjoslu informācijas sistēmas uzturēšana;

3.2.8. maiņas zemju reģistra uzturēšana un procesa nodrošināšana;

3.2.9. zemes strīdu izskatīšana;

3.2.10. kadastra informācijas izsniegšana;

3.2.11. mērniecības informācijas uzkrāšana un mērniecības darbu veikšanai nepieciešamo datu izsniegšana;

3.2.12. lauku zemes izpirkšanas reģistra uzturēšana un procesa nodroši­nāšana;

3.2.13. kadastrālās uzmērīšanas darbu kontrole;

3.2.14. arhīva uzturēšana;

3.3. izstrādāt un līdz 2006.gada 2.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.243 “Tieslietu ministrijas nolikums”.

4. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Aizsardzības ministriju:

4.1. izveidot reorganizācijas komisiju Valsts zemes dienesta pamatlīdzekļu inventarizācijas veikšanai;

4.2. izstrādāt un līdz 2005.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā rīkojumu projektus par nekustamās un kustamās mantas un finanšu līdzekļu nodošanu atbilstoši šajā rīkojumā noteiktajam funkciju sadalī­jumam starp aģentūru, kapitālsabiedrību un Valsts zemes dienestu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
25.07.2007