Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas domes saistošie noteikumi Nr.34

(protokols Nr.18/9, 14.09.2000.)

Jelgavas pilsētas pašvaldības nodeva par būvatļauju saņemšanu

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu
un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantu

1.Noteikt nodevas likmi par būvatļaujas saņemšanu

1.1. fiziskajām personām:

1.1.1. individuālo dzīvojamo ēku un dārza māju jaunbūvēm, individuālo dzīvojamo ēku rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai - Ls 25;

1.1.2. saimniecības ēku, garāžu u.c. palīgceltņu jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai, restaurācijai un dārza mājiņu rekonstrukcijai, renovācijai - Ls 10;

1.1.3. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk. ar funkciju maiņu - Ls 5;

1.1.4. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk. ar funkciju maiņu - Ls 10;

1.1.5. ēku fasāžu remontam ar vai bez fasāžu krāsošanas, izņemot gadījumus, kad tiek veikta logu un durvju nomaiņa, nepārveidojot to esošo veidolu - Ls 10;

1.1.6. inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai - Ls 10;

1.1.7. teritoriju labiekārtošanai, žoga izbūvei un rekonstrukcijai - Ls 5,

1.2. juridiskajām personām:

1.2.1. jebkāda veida būvniecībai, izņemot fiziskām personām p.1.1.-1.6. saņemtas būvatļaujas, minētai būvniecībai - Ls 50;

1.2.2. ēku fasāžu remontam ar vai bez fasāžu krāsošanas, t.sk. logu un durvju bloku nomaiņai - Ls 20;

1.2.3. inženierkomunikāciju (iekšējo, ārējo) izbūvei, rekonstrukcijai - Ls 20;

1.2.4. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja netiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk. ar funkciju maiņu - Ls 15;

1.2.5. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai, ja tiek skartas nesošās konstrukcijas, t.sk. ar funkciju maiņu - Ls 20;

1.2.6. teritoriju labiekārtošanai - Ls 35;

1.2.7. žogu izbūvei, rekonstrukcijai - Ls 15.

2. Par būvatļaujas pagarināšanu:

2.1. fiziskajām personām - Ls 5;

2.2. juridiskajām personām - Ls 10.

3. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras, saskaņojot būvniecību, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumos nr.112 "Vispārējie būvnoteikumi" noteiktajā kārtībā saņem no pašvaldības Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas būvatļauju.

No nodevu samaksas, kas uzskaitītas 1.punktā, atbrīvo:

3.1. nestrādājošos pensionārus un 1., 2.grupas invalīdus;

3.2. pašvaldības uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) un iestādes, kuras izveidotas pašvaldības un tās iestāžu pastāvīgo funkciju veikšanai;

3.3. iestādes, kuras tiek finansētas no Jelgavas pilsētas pašvaldības budžeta;

3.4. valsts pārvaldes institūcijas.

Pašvaldības atzinumu būvprojektēšanai izsniedz domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, bet būvatļauju - domes būvinspekcija.

4. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksājami pēc pozitīva būvvaldes atzinuma saņemšanas būvprojektēšanai, bet atlikušie 60% - saņemot būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.

5. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžetā un to izlieto saskaņā ar apstiprināto Jelgavas pilsētas pašvaldības budžetu.

Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kaminskis

14.10.2000