Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.586

Rīgā 2005.gada 9.augustā (prot. Nr.45 1.§)
Kārtība, kādā nodrošināma izglītība patvēruma meklētāju nepilngadīgajiem bērniem vai nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem
Izdoti saskaņā ar Patvēruma likuma 11.panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītība patvēruma meklētāju nepilngadīgajiem bērniem vai nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem (turpmāk – patvēruma meklētāji).

2. Patvēruma meklētājiem nodrošina pamata un vidējo izglītību (turpmāk – izglītība).

3. Izglītību patvēruma meklētājiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošina līdz bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanas vai atteikuma dienai.

4. Patvēruma meklētājam izglītības ieguves uzsākšanu nodrošina triju mēnešu laikā no dienas, kad nepilngadīgais vai viņa vecāki Patvēruma likumā noteiktajā kārtībā iesnieguši pieteikumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Ja patvēruma meklētājam nepieciešama speciāla izglītība, tās ieguves uzsākšanu nodrošina viena gada laikā.

5. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs ne vēlāk kā mēnesi pēc patvēruma meklētāja ievietošanas centrā informē Izglītības un zinātnes ministriju par patvēruma meklētāju, kuram nodrošināma izglītība. Ja patvēruma meklētājam ir likumīgs pamats uzturēties Latvijas Republikā, patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs informē Izglītības un zinātnes ministriju mēneša laikā no dienas, kad iesniegts pieteikums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Patvēruma likuma 14.pantā minētajā gadījumā Valsts robežsardzes struktūrvienība informē Izglītības un zinātnes ministriju mēneša laikā no dienas, kad patvēruma meklētājs vai viņa vecāki iesnieguši pieteikumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

6. Izglītību nodrošina patvēruma meklētāju izmitināšanas centram vai saskaņā ar Patvēruma likuma 14.pantu Valsts robežsardzes struktūrvienībai tuvumā esošās akreditētās izglītības iestādes, kuras īsteno licencētas vispārējās izglītības programmas attiecīgajā izglītības pakāpē. Ja patvēruma meklētājs tiek aizturēts saskaņā ar Patvēruma likuma 14.pantu, izglītības ieguvi nodrošina Valsts robežsardzes struktūrvienības telpās.

7. Izglītības iestādes, kuras sniegs izglītības pakalpojumu patvēruma meklētājiem, atbilstoši šo noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem pēc saska­ņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju nosaka Izglītības un zinātnes ministrija. Saskaņojums ar dibinātāju nav nepieciešams, ja izglītības pakalpojumu sniedz valsts izglītības iestāde.

8. Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā nepieciešamos mācību priekšmetu programmu paraugus un metodiskos ieteikumus izglītības iespēju nodrošināšanai patvēruma meklētājiem.

9. Pedagogu atalgojumu un mācību līdzekļu izstrādes un izdošanas pakalpo­jumus patvēruma meklētāju izglītības nodrošināšanai finansē no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžetā kārtējam gadam iekļautajiem līdzekļiem.

10. Lai saņemtu valsts dotāciju par izglītības pakalpojuma sniegšanu patvēruma meklētājam, izglītības iestāde slēdz līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju, līgumā ietverot pedagogu atalgojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu darba samaksu.

11. Iespēju iegūt vidējo izglītību nodrošina arī pēc patvēruma meklētāja pilngadības sasniegšanas.

12. Lai pieteiktu patvēruma meklētāju izglītības iestādē, vecāki vai nepilngadīgās personas pilnvarots pārstāvis (ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības) iesniedz patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā vai Patvēruma likuma 14.pantā minētajā gadījumā Valsts robežsardzes struktūr­vienībai iesniegumu, kas adresēts izglītības iestādes vadītājam, un personas statusu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra vai Valsts robežsardzes struktūrvienības vadītājs nosūta iesniegumu un tam pievienotās dokumentu kopijas izglītības iestādes vadītājam. Iesniegumu par patvēruma meklētāja pieteikšanu izglītības iestādē iesniedz patvēruma meklētāju izmitināšanas centra vai Valsts robežsardzes struktūr­vienības vadītājs, ja to neiesniedz vecāki.

13. Iesniegumam pievieno iepriekš iegūtās izglītības (ja tāda ir) apliecino­šu dokumentu oriģinālus vai kopijas un patvēruma meklētāja fotogrāfiju. Ja šādu dokumentu nav, vecāki vai nepilngadīgās personas pilnvarots pārstāvis (ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības) iesniegumā izglītības iestādes vadītājam norāda patvēruma meklētāja iepriekš iegūto izglītību.

14. Izvērtējot iesniegtos dokumentus un patvēruma meklētāja mācību sasniegumus (ja nepieciešams, pieaicina mācību priekšmetu skolotājus vai citus ekspertus), izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par patvēruma meklētāja uzņemšanu noteiktā klasē un par to informē vecākus vai nepilngadīgas personas likumīgo pārstāvi (ja nepilngadīgā persona ir bez vecāku pavadības). Ja nepieciešams, Akadēmiskās informācijas centrs Izglītības likuma 11.1pantā noteiktajā kārtībā veic izglītības dokumentu ekspertīzi.

15. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 14.punktā minētā lēmuma pieņem­šanas izglītības iestāde, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem un mācību priekšmeta programmu paraugiem, izstrādā individuālu patvēruma meklētāja mācību stundu plānu adaptācijas periodam, kas ilgst ne vairāk par vienu mācību gadu.

16. Izglītības iestāde izstrādāto mācību stundu plānu saskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju un iesniedz apstiprināšanai Izglītības un zinātnes ministrijā. Saskaņojums ar dibinātāju nav nepieciešams, ja izglītības pakalpojumu sniedz valsts izglītības iestāde.

17. Patvēruma meklētājiem pamatizglītības posmā atbilstoši iespējām tiek nodrošināta dzimtās valodas apguve.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīvas 2003/9/EK, ar ko nosaka obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs O.Spurdziņš

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
12.08.2005