Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdarīt likumā "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.; 2003, 20.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

2. Izteikt 1.panta tekstu šādā redakcijā:

"Šis likums nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk arī - dzīvoklis) jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk arī - palīdzība)."

3. Izteikt 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Personas, kurām ir tiesības saņemt palīdzību pašvaldībā

Palīdzību pašvaldībā var saņemt šajā likumā noteiktās personas, kuras ar pašvaldības domes (padomes) vai tās deleģētas institūcijas lēmumu atbilstoši šā likuma noteikumiem atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību.

3.pants. Palīdzības veidi

Ir šādi palīdzības veidi:

1) pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata pašvaldības lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšana (11. - 21.pants);

2) sociālā dzīvokļa izīrēšana (22.pants);

3) nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu (23.pants);

4) palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants);

5) pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (turpmāk - dzīvokļa pabalsts) (25.pants);

6) vienreizēja pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (26.pants);

7) vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana (26.1 pants);

8) dzīvojamās telpas remonts (27.pants);

9 ) palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai (27.1 pants)."

4. 4.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu "Pašvaldības";

aizstāt otrajā daļā vārdus "ir sniegusi" ar vārdiem "ir piedāvājusi sniegt";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dzīvojamo telpu izīrēšanā personām, kurām nepieciešama palīdzība, pašvaldības var sadarboties, noslēdzot attiecīgu līgumu."

5. Aizstāt 5.panta nosaukumā, II nodaļas nosaukumā, 8.panta pirmajā un otrajā daļā, 9.panta pirmajā un trešajā daļā, 14.panta septītajā daļā un 24.panta nosaukumā vārdus "pašvaldības palīdzība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "palīdzība" (attiecīgā locījumā).

6. 6.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"6.pants. Iesniegums palīdzības saņemšanai

(1) Persona, kura vēlas saņemt palīdzību (izņemot 27.1 panta pirmajā daļā minēto palīdzību), iesniedz attiecīgajai pašvaldībai rakstveida iesniegumu un dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību. Iesniegumā norādāmi iespējamie personai vēlamie palīdzības veidi.";

izslēgt trešajā daļā vārdu "pašvaldības".

7. 7.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdus "pašvaldības palīdzība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "palīdzība" (attiecīgā locījumā);

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija var pieņemt lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt šā likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību piecus gadus pēc tam, kad:

1) persona devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar to vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu;

2) ar personas piekrišanu tai piederošs dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā tā zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.

(6) Pašvaldības dome (padome) savos saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus gadījumus, kad pašvaldībai ir tiesības atteikt personai šā likuma 3.panta 1.punktā minēto palīdzību, ja pirms palīdzības lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus."

8. Izteikt 10.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja:

1) sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kuri bijuši par pamatu tās reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai;

2) zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai;

3) tā reģistrēta palīdzības saņemšanai sakarā ar izlikšanu no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 panta noteikumiem, bet novilcina palīdzības sniegšanas procesu, nepamatoti atsakoties no vismaz trim dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem.

(2) Lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra pieņem pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija.

(3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra šai personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums."

9. Izteikt 11.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošu (turpmāk - lietojumā esoša) dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām", likuma "Par dzīvojamo telpu īri" un likuma "Par dzīvokļa īpašumu" noteikumus.

(2) Likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" noteiktajā kārtībā no valsts pārņemto neizīrēto dzīvokli pašvaldība vispirms piedāvā īrēt personām, kuras atbrīvo dzīvojamo telpu, kas atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, un ir lietojušas dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību atjaunošanai."

10. 12.pantā:

papildināt panta nosaukumu un pirmo daļu pēc vārda "piederošo" ar vārdiem "vai tās lietojumā esošo";

aizstāt trešajā daļā vārdus "ir brīvi pieejams pašvaldības" ar vārdiem "ir brīvi pieejams" un vārdus "pašvaldības palīdzība" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "palīdzība" (attiecīgā locījumā).

11. 13.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un otrajā daļā vārdus "pašvaldības palīdzība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "palīdzība" (attiecīgā locījumā);

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu vai piešķirot vienreizēju pabalstu šajā likumā noteiktajā kārtībā."

12. Papildināt 17.panta pirmo daļu pēc vārdiem "pašvaldībai piederošu" ar vārdiem "vai tās lietojumā esošu".

13. Papildināt 18.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šis noteikums neattiecas uz šā likuma 10.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētajiem gadījumiem."

14. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Kārtība, kādā pašvaldības iegūst lietojumā dzīvojamās telpas

(1) Pašvaldībai, piemērojot Civillikuma noteikumus, ir tiesības vienoties ar dzīvojamo māju īpašniekiem vai valdītājiem (arī ar valsts kapitālsabiedrībām) par tiem piederošu vai to valdījumā esošu neizīrētu dzīvojamo māju vai atsevišķu neizīrētu dzīvojamo telpu nodošanu pašvaldības lietojumā.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības realizē šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības, arī kārtību, kādā pašvaldības izvēlas atbilstošākos dzīvojamo māju īpašnieku vai valdītāju (arī valsts kapitālsabiedrību) piedāvājumus."

15. Izteikt 21.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ja pašvaldībai piederošā vai tās lietojumā esošā dzīvojamā telpa ir izīrēta, pārkāpjot šā likuma noteikumus, īrnieks zaudē tiesības uz šo dzīvojamo telpu ar dienu, kad stājas spēkā attiecīgais tiesas spriedums."

16. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam

Pašvaldībai ir tiesības domes (padomes) saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā noteikt to personu kategorijas, kurām var piešķirt vienreizēju pabalstu šo personu īrēto vai īpašumā esošo dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju remontam, kā arī noteikt šā pabalsta apmēru."

17. Papildināt likumu ar 26.1 pantu šādā redakcijā:

"26.1 pants. Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts

(1) Pašvaldībai ir tiesības domes (padomes) saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu personām, kas atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, vai arī minētās personas tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2, 28.4 un 28.5 pantā paredzētajos gadījumos. Dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu var saņemt personas, kuras saskaņā ar šo likumu un pašvaldības domes (padomes) saistošajiem noteikumiem ir tiesīgas saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību.

(2) Persona, kura ir saņēmusi dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu, zaudē tiesības saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību.

(3) Valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā 50 procentu apmērā no pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem šā pabalsta finansēšanai. Kārtību, kādā valsts piedalās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajā nodrošināšanā, nosaka Ministru kabinets.

(4) Pašvaldībām ir tiesības piesaistīt dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta finansiālajai nodrošināšanai denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto māju īpašnieku finanšu līdzekļus atbilstoši pušu noslēgtajam līgumam."

18. Papildināt likumu ar 27.1 pantu šādā redakcijā:

"27.1 pants. Palīdzība dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai

(1) Valsts sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedzot attiecīgu galvojumu.

(2) Dzīvojamās telpas iegādes vai būvniecības gadījumā pašvaldības var sniegt palīdzību saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā, pilnībā vai daļēji sedzot kredītprocentu maksājumus.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto palīdzību var saņemt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja tie lieto dzīvojamo telpu denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un ir to lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai.

(4) Personai, kura saņēmusi valsts galvojumu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai vai kurai pašvaldība pilnībā vai daļēji segusi kredītprocentu maksājumus, nav tiesību saņemt šā likuma 3.panta 1. un 2.punktā paredzēto palīdzību."

19. 28.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus "pašvaldības palīdzības" ar vārdu "palīdzības";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Atsevišķi tiek apkopoti dati par tiem īrniekiem, kuri īrē dzīvojamo telpu denacionalizētās vai likumīgajiem īpašniekiem atdotās mājās un kuri to lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai."

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 19.1 panta otrajā daļā un 26.1 panta trešajā daļā minētos noteikumus.

7. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.aprīlim izdod šā likuma 27.1 panta pirmajā daļā un 28.panta otrajā daļā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 22.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 11.janvārī

25.01.2005