Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"

Izdarīt likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4., 20.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 2001, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību nodošana citai personai par maksu. Dzīvojamās telpas lietošanas tiesības citai personai var nodot dzīvojamās telpas īpašnieks, valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā."

2. Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Izīrētājs var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas ir dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieks vai valdītājs, kā arī pašvaldība, ja tā atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" uz likumīga pamata ieguvusi attiecīgo dzīvojamo telpu lietojumā."

3. Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par ikvienu valstij piederošu neizīrētu dzīvojamo telpu septiņu dienu laikā pēc tās atbrīvošanas pārvaldītājs paziņo attiecīgās mājas valdītājam. Paziņojumā norādāma attiecīgās dzīvojamās telpas adrese, platība, istabu skaits, stāvs, kurā šī telpa atrodas, un labiekārtojuma līmenis."

4. Izteikt 11.2 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Valstij piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās dzīvojamās telpas valdītājs, un to veido dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, atbilstoši šā likuma 11.panta trešās daļas noteikumiem."

5. 11.3 pantā:

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) rakstveidā saņemt informāciju par maksas par pakalpojumiem apmēru un tās aprēķināšanas metodiku.";

papildināt sesto daļu pēc vārdiem "maksas paaugstināšanas iemeslu" ar vārdiem "un, ja īrnieks pieprasa, sniedzot finansiālo pamatojumu";

papildināt septīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā noteikuma neievērošanas gadījumā izīrētājs vai pakalpojumu sniedzējs atlīdzina īrniekam nodarītos zaudējumus."

6. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Kārtība, kādā maksājama īres maksa un maksa par pakalpojumiem

Dzīvojamās telpas īres maksa maksājama dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktajos termiņos.

Dzīvojamās telpas īres līgumā norādāma persona, kurai maksājama īres maksa un maksa par pakalpojumiem, šīs personas dzīvesvietas adrese vai juridiskā adrese. Ja īres maksa un maksa par pakalpojumiem maksājama bezskaidras naudas norēķinu kārtībā, līgumā norādāms bankas konts, kurā veicama iemaksa.

Maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, maksājama normatīvajos aktos vai dzīvojamās telpas īres līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā."

7. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Īrētajā dienesta viesnīcas telpā īrnieks var dzīvot kopā ar laulāto, nepilngadīgiem bērniem un ar darbnespējīgiem ģimenes locekļiem, kuri ir viņa apgādībā, ja to paredz dienesta dzīvojamās telpas īres līgums."

8. 36.1 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "likumu "Par sociālo palīdzību"" ar vārdiem "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu";

izslēgt trešajā daļā skaitli un vārdus "28.3 panta pirmajā daļā".

9. Papildināt 36.2 panta otro daļu pēc vārdiem "tiek izliktas no dzīvojamās telpas," ar vārdiem "pirms izlikšanas".

10. 36.3 pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "izīrētājs ir pašvaldība" ar vārdiem "vai valsts";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Šā panta otrā daļa neattiecas uz gadījumiem, kad īrnieks neveic likumā paredzētās darbības palīdzības saņemšanai pašvaldībā vai nepamatoti novilcina palīdzības sniegšanas procesu. Ja īrnieks apzināti neveic likumā paredzētās darbības palīdzības saņemšanai pašvaldībā vai nepamatoti novilcina palīdzības sniegšanas procesu, tiesas spriedums nododams izpildei."

11. Papildināt 49.panta 2.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Minētajām personām ir pienākums ierasties uz īres valdes sēdi."

12. Papildināt likumu ar 49.1 pantu šādā redakcijā:

"49.1 pants. Īres valdes pieņemto lēmumu izpildes nodrošināšana

To īres valdes izdoto lēmumu izpildi, kuri likumā noteiktajā termiņā nav apstrīdēti, savas kompetences ietvaros nodrošina attiecīgā pašvaldība."

13. Pārejas noteikumos:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ja dzīvoklis atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un īrnieks dzīvokli lietojis līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, dzīvojamās telpas īres maksa tiek noteikta, iekļaujot tajā dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, kas ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platībai, un peļņu. Īres maksas apmēru nosaka, īrniekam un izīrētājam rakstveidā vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, laika posmā līdz 2007.gada 31.decembrim īres maksa par vienu kvadrātmetru īrētās dzīvokļa platības nedrīkst būt augstāka:

1) 2002.gadā - par 0,24 latiem;

2) 2003.gadā - par 0,36 latiem;

3) 2004.gadā - par 0,48 latiem;

4) 2005.gadā - par 0,60 latiem;

5) 2006.gadā - par 0,72 latiem;

6) 2007.gadā - par 0,84 latiem.";

aizstāt 5.punktā skaitli "2004" ar skaitli "2007";

papildināt 7.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Par īres maksas paaugstināšanu līdz 0,60 latiem par vienu kvadrātmetru īrētās dzīvokļa platības atbilstoši šo pārejas noteikumu 4.punkta 4.apakšpunkta noteikumiem izīrētājam rodas tiesības brīdināt īrnieku, sākot ar 2005.gada 1.janvāri.";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Ja dzīvojamās telpas īres līgums (izņemot šo pārejas noteikumu 2. un 3.punktā minēto) noslēgts laika posmā līdz 2001.gada 31.decembrim, kā arī ja dzīvoklis atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un īrnieks dzīvokli lietojis līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, pēc 2007.gada 31.decembra īres maksa līguma darbības laikā var tikt paaugstināta, ievērojot likuma 13.panta otrās daļas noteikumus.";

papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.martam izstrādā un līdz 2005.gada 1.jūlijam ievieš valsts un pašvaldību atbalsta programmu un kompensāciju mehānismus īrniekiem, kuri īrē dzīvojamās telpas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā dzīvojamā mājā un kuri šīs telpas lietojuši līdz īpašuma tiesību atjaunošanai bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem."

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 20.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 30.decembrī

01.01.2005