Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

Izdarīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2004, 7., 10.nr.) šādus grozījumus:

1. 7.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārda "plānu" ar vārdiem "un atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus";

izslēgt 2.punktu;

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) nosaka kārtību, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi, kā arī izsniedzamas licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā."

2. 8.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārda "plānu" ar vārdiem "un atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus";

papildināt 6.punktu pēc vārda "organizē" ar vārdiem "nacionālās nozīmes".

3. Aizstāt 8.1 pantā vārdus "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā" ar vārdiem "Vides pārraudzības valsts birojā".

4. 10.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Vides ministrija, sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā noteikto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu pašvaldībām, izstrādā atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus apstiprina Ministru kabinets.";

izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pašvaldības organizē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu savām administratīvajām teritorijām un apstiprina tos."

5. Papildināt 18.panta otro teikumu pēc vārdiem "laikā pēc" ar vārdu "reģionālā".

6. 20.2 panta trešajā daļā:

papildināt daļu pēc vārda "reģistrējas" ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā";

izslēgt vārdus "un institūcijā".

7. Aizstāt 20.4 panta pirmajā daļā vārdus "dalītu savākšanu" ar vārdu "pieņemšanu".

8. Izteikt 20.5 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai nodrošinātu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas izmaksu segšanu, elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs maksā dabas resursu nodokli atbilstoši likumam "Par dabas resursu nodokli"."

9. Izslēgt 20.7 panta pirmo daļu.

10. Papildināt 23.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Atļauju ievest atkritumus pārstrādei valsts teritorijā atbilstoši Padomes 1993.gada 1.februāra regulai 259/93/EEK par uzraudzību un kontroli attiecībā uz atkritumu pārvadājumiem Eiropas Kopienā, ievešanu tajā un izvešanu no tās izsniedz Valsts vides dienests."

11. Pārejas noteikumos:

aizstāt 9.punkta ievaddaļā un 2.apakšpunktā vārdu "janvārim" ar vārdu "jūlijam";

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.jūlijam iekļauj atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā šā likuma 10.panta otrās daļas 8.punktā un trešajā daļā minētās prasības.";

papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim apstiprina atkritumu apsaimniekošanas reģionālos plānus."

12. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1975.gada 16.jūnija direktīvas 75/439/EEK par atkritumeļļu apglabāšanu;

2) Padomes 1986.gada 22.decembra direktīvas 87/101/EEK, ar ko groza direktīvu 75/439/EEK par atkritumeļļu apglabāšanu;

3) Padomes 1975.gada 15.jūlija direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem;

4) Padomes 1991.gada 18.marta direktīvas 91/156/EEK, ar ko groza direktīvu 75/442/EEK par atkritumiem;

5) Padomes 1978.gada 20.februāra direktīvas 78/176/EEK par titāna dioksīda ražošanas atkritumiem;

6) Padomes 1982.gada 3.decembra direktīvas 82/883/EEK par procedūrām tādas vides uzraudzībai un kontrolei, kuru ietekmē titāna dioksīda ražošanas atkritumi;

7) Padomes 1983.gada 24.janvāra direktīvas 83/29/EEK, ar ko groza direktīvu 78/176/EEK par titāna dioksīda ražošanas atkritumiem;

8) Padomes 1991.gada 18.marta direktīvas 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas;

9) Komisijas 1993.gada 4.oktobra direktīvas 93/86/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas;

10) Komisijas 1998.gada 22.decembra direktīvas 98/101/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes direktīvu 91/157/EEK par baterijām un akumulatoriem, kuros ir dažas bīstamas vielas (dokuments attiecas uz EEZ);

11) Padomes 1991.gada 12.decembra direktīvas 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem;

12) Padomes 1994.gada 27.jūnija direktīvas 94/31/EK, ar ko groza direktīvu 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem;

13) Padomes 1991.gada 23.decembra direktīvas 91/692/EEK, ar ko standartizē un racionalizē ziņojumus par to, kā īsteno dažas direktīvas, kas attiecas uz vidi;

14) Padomes 1996.gada 16.septembra direktīvas 96/59/EK par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu;

15) Padomes 1999.gada 26.aprīļa direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem;

16) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 4.decembra direktīvas 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu;

17) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.janvāra direktīvas 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA);

18) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 8.decembra direktīvas 2003/108/EK, ar ko groza direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA)."

Likums stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 2.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 21.decembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

01.01.2005