Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.1009

Rīgā 2004.gada 14.decembrī (prot. Nr.72 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumos Nr.51 "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm"
4.panta ceturto daļu un 10.panta otro un ceturto daļu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 8.februāra noteikumos Nr.51 "Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 44./46.nr.; 2001, 38.nr.; 2003, 58.nr.; 2004, 73.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.1, 2.2 un 2.3 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Licences laukumu nosaka:

2.1 1. uz sauszemes - virs viena vai vairākiem blakus esošiem zemes dzīļu iecirkņiem;

2.1 2. jūrā - virs viena vai vairākiem blakus esošiem blokiem.

2.2 Licences laukumu uz sauszemes nosaka:

2.2 1. ogļūdeņražu meklēšanai - ne mazāku kā 1000 hektāru platībā;

2.2 2. ogļūdeņražu izpētei un ieguvei - ne mazāku kā 15 hektāru platībā.

2.3 Ja ogļūdeņražu iegula ir atradne, licences laukumu nosaka virs visas ogļūdeņražu atradnes platības."

2. Svītrot 8.1 punktu.

3. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Ja vairākām fiziskām vai juridiskām personām ir izsniegta kopīga atļauja (licence), tām 180 dienu laikā pēc darbu vadītāja (operatora) apstiprināšanas jānoslēdz kopdarbības līgums saskaņā ar šo noteikumu XIV nodaļā minētajiem nosacījumiem."

4. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Veicot seismisko izpēti uz sauszemes, licenciātam ir tiesības seismiskos mērījumus turpināt licences laukumam blakus esošajā teritorijā, nepārsniedzot 500 metru, ja par minētajiem darbiem un to veikšanas laiku ar attiecīgās teritorijas zemes īpašnieku ir noslēgta rakstiska vienošanās. Zemes īpašnieka un licenciāta vienošanās dokumenta kopiju 14 dienu laikā no tā parakstīšanas dienas iesniedz Ekonomikas ministrijā (uzrāda oriģinālu)."

5. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Licenciāts ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgo darbu sākšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā ogļūdeņražu meklēšanas darbu izpildes grafiku."

6. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Atļauja (licence) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei tiek izsniegta uz laiku līdz 30 gadiem, tai skaitā izpētei - līdz pieciem gadiem. Ja atļauja (licence) ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegta uz īsāku laikposmu, Ekonomikas ministrijai ir tiesības pagarināt atļaujas (licences) darbības termiņu uz laiku, kas kopā ar iepriekš noteikto termiņu nepārsniedz 30 gadus. Ogļūdeņražu izpēti var sadalīt vairākos darba posmos pa gadiem, ja tas iekļauts atļaujas (licences) nosacījumos."

7. Papildināt noteikumus ar 32.1 un 32.2 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja izpētē uz sauszemes licenciāts noskaidro, ka iespējamā naftas iegula ir lielāka par noteikto licences laukumu un attiecīgās naftas iegulas daļas teritorijā nav cita licenciāta, licenciāts ar zemes īpašnieku noslēdz zemes dzīļu izmantošanas līgumu par naftas iegulas papildu daļu. Lai palielinātu licences laukumu, licenciāts iesniedz Ekonomikas ministrijā pamatotu rakstisku iesniegumu par licences laukuma palielināšanu atbilstoši attiecīgajai naftas iegulas daļas teritorijai. Iesniegumam pievieno:

32.1 1. ar zemes īpašnieku (izņemot valsti) noslēgtu zemes dzīļu izmantošanas līgumu vai zemes nomas līgumu (apstiprinātas vai apliecinātas kopijas) par naftas iegulas papildu daļu;

32.1 2. Valsts zemes dienesta izsniegtu licences laukuma plānu un koordinātas LKS92TM koordinātu sistēmā, kā arī izziņu par licences laukumā esošajiem zemes īpašumiem ar norādi par zemes īpašnieku un zemes īpašuma kadastra numuru;

32.1 3. zemes īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu (apliecinātu kopiju);

32.1 4. papildu licences laukuma perspektivitātes ģeoloģisko pamatojumu.

32.2 Ja izpētes darbos licenciāts noskaidro, ka ogļūdeņražu iegula ir mazāka par noteikto licences laukumu, platību var samazināt, ciktāl tas nepieciešams, bet tā nedrīkst būt mazāka par 15 hektāriem. Licenciāts iesniedz Ekonomikas ministrijā pamatotu rakstisku iesniegumu par licences laukuma samazināšanu. Iesniegumam pievieno:

32.2 1. ģeoloģisku un tehnisku pamatojumu licences laukuma samazināšanai;

32.2 2. Valsts zemes dienesta izsniegtu licences laukuma plānu un koordinātas LKS92TM koordinātu sistēmā, kā arī izziņu par licences laukumā esošajiem zemes īpašumiem ar norādi par zemes īpašnieku un zemes īpašuma kadastra numuru."

8. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Lai uzsāktu konkrētas naftas iegulas izpēti, licenciāts ne vēlāk kā 90 dienas pirms attiecīgo darbu sākšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā naftas iegulas izpētes plānu. Plānā norāda papildus veicamo pētījumu programmu un darbu izpildes termiņus."

9. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1994.gada 30.maija Direktīvas 94/22/EEK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

18.12.2004