Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 29.10.2005. - 02.10.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumus Nr. 1119 "Veselības ekonomikas centra nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1007

Rīgā 2004.gada 7.decembrī (prot. Nr.70 12.§)
Zāļu cenu valsts aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Zāļu cenu valsts aģentūra (turpmāk — aģentūra) ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Veselības ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Veselības ministrijas starpniecību.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.800)

2. Aģentūras darbības mērķis ir par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem iepirkto zāļu, medicīnisko ierīču un preču terapeitiskās efektivitātes un izmaksu ekonomiskā novērtēšana, kā arī ambulatorajai ārstniecībai paredzēto kompensējamo zāļu saraksta veidošana, lai nodrošinātu zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmu (turpmāk — kompensācijas sistēma).

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. nodrošināt par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem iepirkto zāļu, medicīnisko ierīču un preču izmaksu ekonomisko novērtēšanu;

3.2. nodrošināt zāļu racionālas farmakoterapijas ieteikumu izstrādi;

3.3. veikt zāļu farmakoekonomisko novērtēšanu;

3.4. sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu jautājumos, kas attiecas uz aģentūras darbības jomu;

3.5. piedalīties kompensācijas sistēmas attīstības projektu izstrādē;

3.6. analizēt informāciju par valsts kompensējamo zāļu, medicīnisko ierīču un preču patēriņu un sagatavot priekšlikumus par veselības aprūpes resursu efektīvu izlietošanu;

3.7. sagatavot ieteikumus par valsts kompensējamo zāļu, medicīnisko ierīču un preču racionālu izlietojumu.

4. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:

4.1. izskatīt zāļu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) vai viņa pilnvarota pārstāvja, zāļu vairumtirgotāja (kas nav šo zāļu ražotājs vai reģistrācijas apliecības īpašnieks) (paralēlā importētāja) vai viņu pilnvarota pārstāvja vai Zāļu valsts aģentūras atļaujas nereģistrēto zāļu ievešanai īpašnieka vai viņa pilnvarota pārstāvja iesniegumu par zāļu vai medicīnisko preču iekļaušanu kompensējamo zāļu sarakstā;

4.2. pieņemt lēmumu par kompensējamo zāļu sarakstā iekļaujamo zāļu, medicīnisko ierīču un preču kompensācijas bāzes cenu;

4.3. veidot kompensējamo zāļu sarakstu;

4.4. pamatojoties uz zāļu farmakoekonomisko novērtēšanu, noteikt cenas zālēm, kas tiek iepirktas par valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem;

4.5. izstrādāt zāļu farmakoekonomisko aprēķinu metodiku;

4.6. izstrādāt un izdot ieteikumus ārstniecības personām, lai veicinātu zāļu, medicīnisko ierīču un preču efektīvu un racionālu izlietojumu;

4.7. izstrādāt kompensācijas sistēmas attīstības projektus;

4.8. apkopot un analizēt valsts institūciju, profesionālo asociāciju, ārstniecības iestāžu, zāļu lieltirgotavu, zāļu ražošanas uzņēmumu un aptieku ieteikumus un sniegt priekšlikumus Veselības ministrijai par grozījumiem kompensējamo zāļu sarakstā;

4.9. apkopot un analizēt informāciju par zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu faktisko kompensāciju pacientiem;

4.10. atbilstoši aģentūras kompetencei un noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem pārstāvēt Latvijas Republiku ārvalstīs un sadarboties ar starptautiskajām organizācijām zāļu ekonomiskās novērtēšanas jautājumos.

5. Aģentūrai ir šādas tiesības:

5.1. atbilstoši kompetencei pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī no privātpersonām aģentūras funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

5.3. pieaicināt ekspertus un slēgt līgumus ar privātpersonām;

5.4. sagatavot un iesniegt Veselības ministrijā priekšlikumus par normatīvo aktu izstrādi saistībā ar zāļu ekonomisko novērtēšanu un kompensācijas sistēmu.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.800)

III. Aģentūras pārvalde

6. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

7. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

(Grozīts ar MK 25.10.2005. noteikumiem Nr.800)

IV. Aģentūras finanšu līdzekļi un manta

8. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

8.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

8.2. pašu ieņēmumi, arī ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

8.3. ārvalstu finansiālā palīdzība;

8.4. ziedojumi un dāvinājumi.

9. Aģentūrai Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesības ņemt aizņēmumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas aģentūra minēto darījumu nosacījumus saskaņo ar Veselības ministriju.

9.1 Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

(MK 25.10.2005. noteikumu Nr.800 redakcijā)

V. Aģentūras konsultatīvā padome

10. Lai veicinātu valsts politikas īstenošanu un starpnozaru sadarbību, kā arī izstrādātu priekšlikumus par kompensācijas sistēmas attīstību un zāļu ekonomisko novērtēšanu, veselības ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk — konsultatīvā padome). Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības aģentūras darbības jautājumos.

11. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar veselības ministra apstiprinātu nolikumu.

12. Konsultatīvajai padomei ir šādi galvenie uzdevumi:

12.1. analizēt aģentūras darbības rezultātus un sniegt veselības ministram atzinumus un priekšlikumus par aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijas (turpmāk — stratēģija) īstenošanu un aģentūras darbības pilnveidošanu;

12.2. veicināt stratēģijas efektīvu īstenošanu;

12.3. veicināt aģentūras sadarbību ar stratēģijas īstenošanā iesaistītajām institūcijām;

12.4. apkopot un sniegt aģentūras direktoram priekšlikumus par aģentūras funkciju un uzdevumu īstenošanu.

13. Konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra.

VI. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

14. Aģentūras darbinieku lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram.

15. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

16. Aģentūra sagatavo un sniedz Veselības ministrijai kārtējo un gada pārskatu par tās darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
29.10.2005