Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par grozījumiem Pasaules veselības organizācijas Konstitūcijā

1.pants. 1965.gada 20.maija grozījums 1946.gada 22.jūlija Pasaules veselības organizācijas Konstitūcijas (turpmāk — Konstitūcija) 7.pantā, 1978.gada 18.maija grozījums Konstitūcijas 74.pantā un 1998.gada 16.maija grozījumi Konstitūcijas 24. un 25.pantā (turpmāk — Grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Grozījumi stājas spēkā Konstitūcijas 73.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Grozījumi angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 11.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 1.decembrī
WHA18.48 Amendments to Article 7 of the Constitution

The Eighteenth Word Health Assembly,

Considering the proposal made by the Government of the Ivory Coast for the amendment of Article 7 of Constitution, and

Noting that the provision of Article 73 of the Constitution, which requires that the texts of proposed amendments to the Constitution shall be communicated to Members at least six months before consideration by the Health Assembly, has been duly complied with,

I

1. ADOPTS the amendments to the Constitution set forth in the Annexes to this resolution, and which shall form an integral part of this resolution, the texts in the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages being equally authentic;

2. DECIDES that two copies of this resolution shall be authenticated by the signatures of the President of the Eighteenth World Assembly and the Director - General of the World Health Organization, of which one copy shall be transmitted to the Secretary General of the United Nations, depositary of the Constitution, and one copy retained in the archives of the World Health Organization;

II

Considering that the aforesaid amendments to the Constitution shall come into force for all Members when accepted by two thirds of the Members in accordance with their respective constitutional processes, as provided for in Article 73 of the Constitution,

DECIDES that the notification of such acceptance shall be effected by the deposit of a formal instrument with the Secretary General of the United Nations, as required for acceptance of the Constitution by Article 79(b) of the Constitution.

Twelfth plenary meeting, 20 May 1965

(Committee on Administration, Finance and Legal Matters, sixth report)

Annex B

ENGLISH TEXT

Article 7 — Delete and replace by:

Article 7

(a) If a Member fails to meet its financial obligations to the Organization or in any other exceptional circumstances, the Health Assembly may, on such conditions as it thinks proper, suspend the voting privileges and services to which a Member is entitled. The Health Assembly shall have the authority to restore such voting privileges and services.

(b) If a Member ignores the humanitarian principles and objectives laid down in the Constitution, by deliberately practicing a policy of racial discrimination, the Health Assembly may suspend it or exclude it from the World Health Organization.

Nevertheless, its rights and privileges, as well as its membership, may be restored by the Health Assembly on the proposal of the Executive Board following a detailed report proving that the State in question has renounced the policy of discrimination which gave rise to its suspension or exclusion."

WHA31.18 WHO Constitution: Adoption of Arabic text and amendment to the Article 74 of Constitution

The Thirty - first Word Health Assembly,

1. ADOPTS the amendment to Article 74 of the Constitution annexed hereto, the texts in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages being equally authentic;

2. ADOPTS the Arabic text of the Constitution annexed hereto as the text which shall constitute the authentic Arabic text of the Constitution upon the entry into - force of the above - mentioned amendment to the Constitution.

(Tenth plenary meeting, 18 May 1978

Committee B, second report)

AMENDMENT

to the Article 74 of Constitution

ENGLISH TEXT

Article 74 — Delete and replace by:

Article 74

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Constitution shall be regarded as equally authentic.

WHA51.23 Amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution

The Fifty - first Word Health Assembly,

Considering the membership of the Executive Board should be increased from 32 to 34, so that the number of Members in the European Region and Western Pacific Region entitled to designate a person to serve on the Executive Board be increased to eight and five, respectively,

1. ADOPTS the following amendments to Articles 24 and 25 of the Constitution, the texts in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages being equally authentic:

Article 24 — Delete and replace by

The Board shall consist of thirty- four persons designated by as many Members. The Health Assembly, taking into account an equitable geographical distribution, shall elect the Members entitled to designate a person to serve on the Board, provided that, of such Members, not less than three shall be elected from each of the regional organizations established pursuant to Article 44. Each of these Members should appoint to the Board a person technically qualified in the field of health, who may be accompanied by alternates and advisers.

Article 25 — Delete and replace by

These Members shall be elected for three years and may be re- elected, provided that of the Members elected at the first session of the Health Assembly held after the coming into force of the amendment to this Constitution increasing the membership of the Board from thirty- two to thirty- four the term of office of the additional Members elected shall, insofar as may be necessary, be of such lesser duration as shall facilitate the election of at least one Member from each regional organization in each year.

2. DECIDES that two copies of this resolution shall be authenticated by the signatures of the President of the Fifty - first World Assembly and the Director - General of the World Health Organization, of which one copy shall be transmitted to the Secretary General of the United Nations, depositary of the Constitution, and one copy retained in the archives of the World Health Organization;

3. DECIDES that the notification of acceptance of these amendments by Members in accordance with the provision of Article 73 of the Constitution shall be effected by the deposit of a formal instrument with the Secretary General of the United Nations, as required for acceptance of the Constitution by Article 79(b) of the Constitution.

(Tenth plenary meeting, May 1998 —

Committee B, fourth report)

WHA18.48 Grozījums Konstitūcijas 7.pantā

Astoņpadsmitā Pasaules Veselības Asambleja,

Ņemot vērā Ziloņkaula Krasta Valdības priekšlikumu par Konstitūcijas 7.panta labojumu, un

Atzīmējot, ka ir ticis pienācīgi izpildīts Konstitūcijas 73.panta noteikums, kas nosaka, ka paredzēto Konstitūcijas labojumu teksti jāpaziņo Dalībvalstīm vismaz sešus mēnešus pirms to apspriešanas Veselības Asamblejā,

I

1. PIEŅEM šī lēmuma Pielikumos sniegtos Konstitūcijas grozījumus, kuri ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, tekstiem ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodā esot vienādi autentiskiem;

2. NOLEMJ, ka divus šī lēmuma eksemplārus ar saviem parakstiem apliecina Astoņpadsmitās Pasaules Veselības Asamblejas prezidents un Pasaules Veselības Organizācijas ģenerāldirektors, no kuriem viens eksemplārs tiks nosūtīts Apvienoto Nāciju ģenerālsekretāra Konstitūcijas depozitārijam, bet viens eksemplārs paliks Pasaules Veselības Organizācijas arhīvos.

II

Ņemot vērā to, ka iepriekš minētie Konstitūcijas labojumi stājas spēkā visām Dalībvalstīm pēc tam, kad tās pieņemtas ar Veselības Asamblejas divu trešdaļu vairākuma balsojumu, un tās pieņēmušas divas trešdaļas Dalībvalstu saskaņā ar to attiecīgo konstitucionālo procesu, kā nosaka Konstitūcijas 73.pants,

NOLEMJ, ka paziņojums par to, ka Dalībvalstis pieņēmušas šos labojumus, tiek sniegts, nododot Apvienoto Nāciju ģenerālsekretāra glabāšanā oficiālu instrumentu, kā to Konstitūcijas pieņemšanai pieprasa Konstitūcijas 79.(b) pants.

(Divpadsmitā plenārsēde,

1965.g. 20.maijā —

Administrācijas, Finanšu un Juridisko Lietu Komiteja, sestais ziņojums)

Pielikums B

TEKSTS ANGĻU VALODĀ

7. pants— Dzēst un aizstāt ar:

7. pants

(a) Ja kāda Dalībvalsts neizpilda savas finansiālās saistības pret Organizāciju, vai citos izņēmuma gadījumos, Veselības Asambleja var uz tādiem noteikumiem, kādus uzskata par pieņemamiem, atcelt balsošanas tiesības un pakalpojumus, kādi pienākas šai Dalībvalstij. Veselības Asamblejai ir tiesības atjaunot šādas balsošanas tiesības un pakalpojumus.

(b) Ja kāda Dalībvalsts ignorē Konstitūcijā noteiktos humānisma principus un mērķus, apzināti īstenojot rasu diskriminācijas politiku, Veselības Asambleja var uz laiku atcelt tās dalību vai izslēgt to no Pasaules Veselības Organizācijas.

Tomēr Veselības Asambleja var atjaunot tās tiesības un privilēģijas, kā arī tās dalību pēc Izpildkomitejas priekšlikuma, kuram pievienots detalizēts ziņojums, kurš pierāda, ka attiecīgā Valsts ir izbeigusi diskriminācijas politiku, kas bija iemesls tās dalības atcelšanai vai izslēgšanai.

WHA31.18 PVO Konstitūcija: arābu teksta pieņemšana un grozījums 74.pantā

Trīsdesmit pirmā Pasaules Veselības Asambleja,

1. PIEŅEM sekojošu labojumu Konstitūcijas 74.pantā, tekstiem arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodā esot vienādi autentiskiem;

2. PIEŅEM šeit pievienoto Konstitūcijas tekstu arābu valodā kā tekstu, kurš ir autentisks Konstitūcijas teksts arābu valodā pēc tam, kad ir stājušās spēkā augstāk minētās Konstitūcijas izmaiņas.

(Desmitā plenārsēde, 1978.g. 18.maijā —

Komiteja B, otrais ziņojums)

LABOJUMS

Konstitūcijas 74. pantā

TEKSTS ANGĻU VALODĀ

74. pants— Dzēst un aizstāt ar:

74. pants

Šīs Konstitūcijas teksti arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodā tiek uzskatīti par vienādi autentiskiem.

WHA51.23 Grozījumi Konstitūcijas 24. un 25. pantā

Piecdesmit pirmā Pasaules Veselības Asambleja,

Ņemot vērā to, ka Izpildpadomes locekļu skaits jāpalielina no 32 uz 34, lai Eiropas reģiona un Klusā Okeāna Rietumu reģiona Dalībvalstu skaits, kurām ir tiesības norīkot personu darbam Izpildpadomē, pieaugtu attiecīgi par astoņām un piecām,

1. PIEŅEM sekojošus labojumus Konstitūcijas 24. un 25. pantā, tekstiem arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodā esot vienādi autentiskiem:

24. pants — Dzēst un aizstāt ar

Padomes sastāvā ietilpst trīsdesmit četras personas, ko norīkojušas tāds pats skaits Dalībvalstu. Veselības Asambleja, ņemot vērā objektīvu ģeogrāfisko sadalījumu, izvēl Dalībvalstis, kurām ir tiesības norīkot personu darbam Padomē, ar noteikumu, ka ne mazāk kā trīs no šādām Dalībvalstīm jāizvēl no katras reģionālās organizācijas, kuras noteiktas saskaņā ar 44. pantu. Katrai no šīm Dalībvalstīm jānorīko darbam Padomē veselības aprūpes jomā tehniski kvalificēta persona, kuru var pavadīt vietnieki un konsultanti.

25. pants

Šīs Dalībvalstis tiek ievēlētas uz trim gadiem un var tikt ievēlētas atkārtoti, ar noteikumu, ka no Dalībvalstīm, kas ievēlētas Veselības Asamblejas pirmajā sēdē, kas noturēta pēc šīs Konstitūcijas papildinājuma stāšanās spēkā, kurā noteikts Dalībvalstu skaita pieaugums no trīsdesmit divām uz trīsdesmit četrām, papildu ievēlētās Dalībvalsts amata termiņš, ciktāl tas varētu būt nepieciešams, būs par tādu laiku īsāks, cik nepieciešams, lai būtu iespējams katru gadu ievēlēt vismaz vienu Dalībvasti no katras reģionālās organizācijas.

2. NOLEMJ, ka divus šī lēmuma eksemplārus ar saviem parakstiem apliecina Piecdesmit pirmās Pasaules Veselības Asamblejas prezidents un Pasaules Veselības Organizācijas ģenerāldirektors, no kuriem viens eksemplārs tiks nosūtīts Apvienoto Nāciju ģenerālsekretāra Konstitūcijas depozitārijam, bet viens eksemplārs paliks Pasaules Veselības Organizācijas arhīvos.

3. NOLEMJ, ka paziņojums par to, ka Dalībvalstis pieņēmušas šos labojumus saskaņā ar Konstitūcijas 73.pantu, tiek sniegts, nododot Apvienoto Nāciju ģenerālsekretāra glabāšanā oficiālu instrumentu, kā to Konstitūcijas pieņemšanai pieprasa Konstitūcijas 79.(b) pants.

(Desmitā plenārsēde, 1998.g. 16.maijā —

Komiteja B, ceturtais ziņojums)

02.12.2004