Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4., 6., 15.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.panta otro daļu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) pilnvaro veterinārārstus veikt mājas (istabas) dzīvnieku identifikāciju, pasu un vakcinācijas apliecību izsniegšanu;

8) izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus."

2. Aizstāt 17.panta trešajā daļā vārdus "veterinārfarmaceitiskās darbības komersantos" ar vārdiem "no komersantiem, kas veic farmaceitisko vai veterinārfarmaceitisko darbību".

3. Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dzīvnieku sacensību, tirgu, izsoļu, izstāžu un citu publisku pasākumu ar dzīvnieku piedalīšanos organizētājs informē Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību par pasākuma norises vietu un laiku."

4. Papildināt 21.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Prasības attiecībā uz suņu un kaķu izķeršanu nosaka Ministru kabinets."

5. 25.pantā:

izslēgt 2.punktu;

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību;";

papildināt pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus."

6. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. (1) Izdevumus, kas saistīti ar šā likuma 36.pantā minēto dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanu, sedz dzīvnieku īpašnieks vai tos apmaksā no kārtējā gada valsts budžetā šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem.

(2) Pārtikas un veterinārais dienests katru gadu aprēķina nepieciešamo līdzekļu daudzumu dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanai un pieprasa tos normatīvajos aktos par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā."

7. Izslēgt 40.panta piektās daļas otro teikumu.

8. Aizstāt 41.panta otrajā daļā vārdus "Eiropas Komisijas lēmums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienības normatīvie akti" (attiecīgā locījumā).

9. Izslēgt 42.panta 6.punktu.

10. Izslēgt 49.pantā vārdu "medu".

11. Izslēgt 53.panta pirmās daļas 1.punktu.

12. Izteikt 55.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) iegādāties zāles un veterinārfarmaceitiskos produktus veterinārfarmaceitiskās prakses vajadzībām no komersantiem, kas veic farmaceitisko vai veterinārfarmaceitisko darbību;".

13. Papildināt 59.pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) vienu reizi gadā vakcinēt suņus, kaķus un mājas (istabas) seskus pret trakumsērgu."

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Šā likuma 21.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 1.janvārim."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.712 "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 18.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 28.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 12.novembrī

 

26.11.2004