Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā

Izdarīt Elektronisko dokumentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 11., 18.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Elektroniskais dokuments uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts. Elektronisko dokumentu uzskata par pašrocīgi parakstītu arī tajos gadījumos, kad tam ir elektroniskais paraksts un puses par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu ir vienojušās rakstveidā. Šādā gadījumā rakstveida vienošanās noformējama un parakstāma uz papīra vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.";

papildināt trešo un piekto daļu pēc vārdiem "laika zīmogs" ar vārdiem "vai elektroniskais paraksts, ja puses šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu".

2. Papildināt 5.panta otro daļu pēc vārdiem "laika zīmogu" ar vārdiem "vai elektronisko parakstu, ja puses šā likuma 3.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā rakstveidā vienojušās par elektroniskā dokumenta parakstīšanu ar elektronisko parakstu".

3. Izteikt 9.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) uztur pietiekamus finansiālos resursus, lai izpildītu šā likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasības, un apdrošina savu profesionālās darbības civiltiesisko atbildību šā likuma 14.pantā noteiktajā apjomā un kārtībā;".

4. Izslēgt 14.panta piektajā daļā vārdus "un apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanas kārtību".

5. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Tehniskās un organizatoriskās prasības

Ministru kabinets nosaka tehniskās un organizatoriskās prasības, kādām atbilst kvalificēts sertifikāts, uzticams sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs, droši elektroniskā paraksta radīšanas līdzekļi, kā arī kārtību, kādā veicama elektroniskā paraksta droša verificēšana."

6. Aizstāt 26.panta 5.punktā vārdu "akreditēts" ar vārdu "reģistrēts".

7. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.janvārim izdod šā likuma 14.1 pantā paredzētos noteikumus."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.711 "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 18.nr.).

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 28.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 10.novembrī

24.11.2004