Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 17.07.2008. - 31.12.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumus Nr. 1239 "Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.788

Rīgā 2004.gada 14.septembrī (prot. Nr.53 16.§)
Sociālās aprūpes centra “Ezerkrasti” nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Sociālās aprūpes centrs “Ezerkrasti” (turpmāk – centrs) ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Labklājības ministra uzdevu­mā pakļautību pār centru īsteno ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes starpniecību.

(MK 14.07.2008. noteikumu Nr.542 redakcijā)

II. Centra funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Centrs īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz:

2.1. bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem līdz 18 gadu vecumam (turpmāk – bērni);

2.2. pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (pirmās un otrās grupas invalīdiem), kuras turpina izglītības programmas apguvi.

(MK 14.07.2008. noteikumu Nr.542 redakcijā)

3. Centrs veic šādus uzdevumus:

3.1. šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajiem bērniem:

3.1.1. nodrošina mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamat­vajadzības, veicina bērnu atgriešanos ģimenē vai nodošanu ģimenes tipa aprūpē;

3.1.2. nodrošina audzināšanu, izglītošanu un sociālo rehabilitāciju, lai attīstītu un uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;

3.2. šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajiem pirmās un otrās grupas invalīdiem:

3.2.1. nodrošina mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamat­vajadzības;

3.2.2. nodrošina sociālo rehabilitāciju, lai attīstītu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;

3.3. īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 14.07.2008. noteikumiem Nr.542)

4. Centram ir tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

4.2. sniegt maksas pakalpojumus sociālo pakalpojumu jomā;

4.3. veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai;

4.4. atbilstoši kompetencei sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos.

III. Centra struktūra

5. Centru vada centra direktors. Centra direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktors pēc saskaņošanas ar labklājības ministru.

(MK 14.07.2008. noteikumu Nr.542 redakcijā)

6. Centra direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

7. Centra direktoram ir vietnieks.

8. Centram ir struktūrvienības. Centra struktūrvienību vada struktūrvienības vadītājs. Centra struktūrvienību veidus un to uzdevumus nosaka centra reglamentā.

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par centra darbību

9. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Centra direktoram ir tiesības atcelt centra darbinieku lēmumus.

11. Centra izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Sociālo pakalpojumu pārvaldē. Sociālo pakalpojumu pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 14.07.2008. noteikumu Nr.542 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 14.07.2008. noteikumiem Nr.542.)

13. Centrs ne retāk kā reizi gadā iesniedz Sociālo pakalpojumu pārvaldē pārskatu par darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī gada publisko pārskatu.

(MK 14.07.2008. noteikumu Nr.542 redakcijā)

14. Labklājības ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par centra darbību.

Ministru prezidents I.Emsis

Labklājības ministre D.Staķe
17.07.2008