Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.790

Rīgā 2004.gada 14.septembrī (prot. Nr.53 18.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
13.panta pirmo, otro un ceturto daļu un 23.panta pirmo un otro daļu
un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 38.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumos Nr.397 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 413./417.nr.; 2001, 147.nr.; 2002, 139.nr.; 2004, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "pasi" ar vārdiem "personu apliecinošu dokumentu".

2. Papildināt noteikumus ar 3.1 un 3.2punktu šādā redakcijā:

"3.1 Citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts darba devējs, kas nodarbina darba ņēmēju, kuram saskaņā ar Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām un pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienas teritorijā (turpmāk — Padomes regula Nr. 1408/71), 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē kā obligāto iemaksu veicējs atbilstoši vienai izvēlētai darba ņēmēja darbības vietai, iesniedzot informāciju, kurā norādīts darba devēja nosaukums, reģistrācijas numurs (citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī) un juridiskā adrese. Ja darba devējs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē ar Padomes 1972.gada 21.marta Regulas (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (turpmāk — Padomes regula Nr. 574/72), 109.pantā noteiktās personas starpniecību, minētā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un darba devēja kompetentajai institūcijai iesniegtās informācijas kopiju. Valsts ieņēmumu dienests šādam darba devējam piešķir vienpadsmitzīmju reģistrācijas kodu. Reģistrācijas kodu paziņo darba devējam vai Padomes regulas Nr. 574/72 109.pantā noteiktajai personai, un to izmanto, iesniedzot šajos noteikumos noteikto informāciju un veicot obligātās iemaksas.

3.2 Darba ņēmēju, kuru nodarbina citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts darba devējs un kuram saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1408/71 13., 14., 15., 16. un 17.pantu piemēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, darba devējs vai Padomes regulas Nr. 574/72 109.pantā noteiktā persona reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē šajos noteikumos noteiktajā kārtībā."

3. Papildināt 6.2.apakšpunktu aiz vārda "autoratlīdzību" ar vārdiem "(autortiesību un blakustiesību atlīdzību)".

4. Papildināt 14.2.apakšpunktu aiz vārdiem "kuri ir I vai II grupas invalīdi" ar vārdiem "izdienas pensijas saņēmēji vai III grupas invalīdi — valsts speciālās pensijas saņēmēji".

5. Papildināt 23.1punktu aiz vārda "autoratlīdzību" ar vārdiem "(autortiesību un blakustiesību atlīdzību)".

6. Papildināt noteikumus ar 23.2punktu šādā redakcijā:

"23.2 Pašnodarbinātais no aprēķinātā obligāto iemaksu objekta apmēra atskaita proporcionālo daļu par pārejošas darbnespējas, kā arī grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa B."

7. Papildināt noteikumus ar 41., 42., 43. un 44.punktu šādā redakcijā:

"41. Valsts iestādes, kuras piešķir, aprēķina un izmaksā izdienas pensijas, Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski nosūta informāciju par personām, kurām piešķirta izdienas pensija vai pārtraukta tās izmaksa. Informāciju nosūta līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. Informācijā norāda personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un pensijas piešķiršanas vai izmaksas pārtraukšanas datumu.

42. Valsts ieņēmumu dienests pašnodarbināto svītro no Nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz iesniegumu, ja pašnodarbinātais divus ienākuma nodokļa taksācijas periodus pirms iesnieguma iesniegšanas nevienā mēnesī nav guvis ienākumus, kas ir sasnieguši vienu divpadsmito daļu no Ministru kabineta noteiktā obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra pašnodarbinātajam.

43. Valsts ieņēmumu dienests citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts darba devēju svītro no Nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgā darba devēja vai Padomes regulas Nr. 574/72 109.pantā noteiktās personas iesniegumu.

44. Valsts ieņēmumu dienests darba devēju — fizisko personu, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka vai ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja — ārvalstnieka svītro no Nodokļu maksātāju reģistra kā obligāto iemaksu veicēju, pamatojoties uz attiecīgās personas iesniegumu."

8. 1.pielikuma tabulā "Ziņu kods un tā atšifrējums":

8.1. aizstāt 2.punktā vārdus "(darba ņēmējam, kurš ir I vai II grupas invalīds)" ar vārdiem "(darba ņēmējam, kurš ir I vai II grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs)";

8.2. aizstāt 9.punktā vārdus "(darba ņēmējam, kurš ir zaudējis I vai II grupas invaliditāti)" ar vārdiem "(darba ņēmējam, kurš ir zaudējis I vai II grupas invaliditāti vai kam ir pārtraukta izdienas pensijas vai valsts speciālās pensijas izmaksa)";

8.3. aizstāt 10.punktā vārdus "(darba ņēmējam, kurš ir ieguvis I vai II grupas invaliditāti)" ar vārdiem "(darba ņēmējam, kurš ir ieguvis I vai II grupas invaliditāti vai kam ir piešķirta izdienas pensija vai valsts speciālā pensija)";

8.4. izteikt 13.punkta 3.ailes tekstu šādā redakcijā:

"Darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz trim gadiem, kas piedzimis līdz 2002.gada 31.decembrim, un kurš ir nodarbināts nepilnu darba nedēļu (līdz 20 stundām nedēļā, ja bērns ir vecumā līdz pusotram gadam, un līdz 34 stundām nedēļā, ja bērns ir vecumā no pusotra līdz trim gadiem). Darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz diviem gadiem, kas piedzimis 2003.gada 1.janvārī vai vēlāk, un kurš ir nodarbināts nepilnu darba nedēļu (līdz 20 stundām nedēļā).";

8.5. izteikt 14.punkta 3.ailes tekstu šādā redakcijā:

"Darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz trim gadiem, kas piedzimis līdz 2002.gada 31.decembrim, un kurš ir nodarbināts pilnu darba nedēļu (vairāk par 20 stundām nedēļā, ja bērns ir vecumā līdz pusotram gadam, un vairāk par 34 stundām nedēļā, ja bērns ir vecumā no pusotra līdz trim gadiem). Darba ņēmējs, kuram ir bērns vecumā līdz diviem gadiem, kas piedzimis 2003.gada 1.janvārī vai vēlāk, un kurš ir nodarbināts pilnu darba nedēļu (vairāk par 20 stundām nedēļā)."

9. Aizstāt 3.pielikumā vārdus "(darba ņēmēji, kuri ir I vai II grupas invalīdi)" ar vārdiem "(darba ņēmēji, kuri ir I vai II grupas invalīdi, izdienas pensijas saņēmēji vai III grupas invalīdi — valsts speciālās pensijas saņēmēji)".

10. Aizstāt 5.pielikumā vārdus "(iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka, kurš ir I vai II grupas invalīds)" ar vārdiem "(iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja — ārvalstnieka, kurš ir I vai II grupas invalīds, izdienas pensijas saņēmējs vai III grupas invalīds — valsts speciālās pensijas saņēmējs)".

Ministru prezidents I.Emsis

Labklājības ministre D.Staķe
18.09.2004