Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2005. gada 26. aprīļa noteikumus Nr. 287 "Noteikumi par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem 2005.gadam".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.727

Rīgā 2004.gada 24.augustā (prot. Nr.50 10.§)

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2004.gadam

Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2004.gadam" 8.pantu

 

1. Noteikumi nosaka ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus 2004.gadam (1. un 2.pielikums), kā arī kārtību, kādā nosaka un groza rezultatīvos rādītājus un sniedz pārskatus par to izpildi.
2. Rezultatīvos rādītājus nosaka likuma "Par valsts budžetu 2004.gadam" 4. un 5.pielikumā minēto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta programmām un apakšprogrammām. Rezultatīvie rādītāji paredz veicamā darba (pasākumu) apjomu un raksturo valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti un mērķtiecīgumu.
3. Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vadītāji (vai viņu pilnvarotas amatpersonas) apstiprina attiecīgās valsts budžeta finansētās institūcijas plānotos budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus un ir tiesīgi minētajām institūcijām papildus noteikt arī citus budžeta programmu un apakšprogrammu rezultatīvos rādītājus.
4. Budžeta finansētās institūcijas vadītājs ir atbildīgs par attiecīgo rezultatīvo rādītāju izpildi un ar to saistīto paskaidrojumu sniegšanu.
5. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes vienlaikus ar pusgada un gada grāmatvedības pārskatu iesniedz Finanšu ministrijā pārskatu par attiecīgās budžeta programmas un apakšprogrammas rezultatīvo rādītāju izpildi.
6. Informāciju par plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem un to faktisko izpildi ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, kā arī to padotībā un pārziņā esošās valsts budžeta finansētās institūcijas sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 11.jūnija noteikumiem Nr.231 "Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un sagatavošanas kārtību".
 

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
Finanšu ministrs
 O.Spurdziņš

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 28.augustu.

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.727

Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2004.gadam

Programmas vai apakšprogrammas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums, tās programmu un apakšprogrammu rezultatīvo rādītāju nosaukums

Skaitliskie rādītāji

pirmajā pusgadā

gadā

1

2

3

4

01 Valsts prezidenta Kanceleja

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

104

104

03.00.00

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

2

2

Starptautiskās konferences

X

2

Sagatavotie un izdotie rakstu krājumi

X

3

Pētījumi par aktuālām Latvijas vēstures tēmām

X

20

04.00.00

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

101

101

Ārvalstu pārstāvju valsts un oficiālās vizītes

2

4

Ārvalstu pārstāvju darba vizītes

2

3

Ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju darba vizītes

3

5

Vietējas nozīmes vizītes

2

4

05.00.00

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

1

1

Starptautiskās konferences

1

1

Valodnieku komisijas kopsēdes ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos

1

2

Semināri

1

5

02 Saeima

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

2

2

Štata vienību skaits - kopā

771

771

01.00.00

Saeimas darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

771

771

03 Ministru kabinets

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

5

6

Štata vienību skaits - kopā

347

485,5

01.00.00

Vispārējā vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

223

240

02.00.00

Civildienests

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

20

21,5

Informatīvie ziņojumi

1

2

Analītiskie ziņojumi

1

2

Informatīvais biļetens "Jaunā Pārvalde" (izdevumu skaits)

6

11

Gada publiskais pārskats

X

1

Lēmumi un ieteikumi, veicot valsts civildienesta kontroli

t.sk. lēmumi saistībā ar ierēdņu pārcelšanu

X

120

lēmumi, veicot valsts civildienesta kontroli

X

150

03.00.00

Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana

03.01.00

Ierēdņu apmācība

Ierēdņu mācībās apmācāmo vidējais nosacītais ierēdņu skaits

6380

9450

03.02.00

Valsts administrācijas skola

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

16

16

Vidējais nosacītais ierēdņu mācību grupu skaits

322

473

Vidējais klausītāju skaits grupā

20

20

Darba vizītes un dalība starptautiskajos forumos

5

11

Starptautisko projektu koordinācija un administrēšana (projektu skaits)

3

7

Gada publiskie pārskati

1

1

 06.00.00

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Iestāžu skaits

X

1

Štata vienību skaits

X

120

Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmas izstrāde


X


1

Valsts amatpersonu deklarāciju pārbaude (deklarāciju skaits)

X

1500

Izstrādājamie tiesību aktu projekti

X

20

Sniegtie atzinumi par tiesību aktu projektiem

X

25

Dalība starpvalstu darba grupās un sanāksmēs (pasākumu skaits)


X


15

Izskatītie un pārbaudītie iesniegumi, vēstules un sūdzības

X

1100

Organizētie pasākumi sabiedrisko attiecību jomā

X

24

Starptautiskajām institūcijām un starptautiskajiem pasākumiem sagatavotie materiāli


X

25

Dalība mācību vizītēs, semināros un konferencēs (pasākumu skaits)


X


22

08.00.00

Tulkošanas un terminoloģijas centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

39

39

Tulkoto lappušu skaits

6000

12000

Terminoloģijas komisijas apstiprinājumam iesniegto terminu skaits

2500

5500

Organizētās Terminoloģijas komisijas sēdes

20

40

10 Aizsardzības ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

21

21

Štata vienību skaits - kopā

6288

6322

t.sk. pedagoģiskās likmes

50

50

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

6187

6221

Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem 

 101

101

01.00.00

Valsts aizsardzības vadība un administrācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

222

222

01.01.00

Centrālais aparāts

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

196

196

01.05.00

Militārie atašeji un pārstāvji

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

26

26

04.00.00

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas
nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

296

296

Pilsoņu pirmreizējā reģistrācija

6700

13400

Pilsoņi, kurus iesauc obligātajā militārajā dienestā

804

1457

Iesaucamie, kurus pārbauda Militārā dienesta iesaukšanas centrs

14000

28000

06.00.00

Valsts drošības aizsardzība

Iestāžu skaits

2

2

12.00.00

Latvijas Kara muzejs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

81

81

Apmeklētāji

10000

25000

Izstādes

2

3

16.00.00

Remonti un celtniecība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

68

68

22.00.00

Nacionālie bruņotie spēki

Iestāžu skaits

15

15

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

5442

5476

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

 5088

 5122

t.sk. militārie pārstāvji ārvalstīs

23

38

pedagoģiskās likmes

50

50

Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

101

101

Obligātā militārā dienesta karavīri

1619

1457

22.06.00

Nacionālā aizsardzības akadēmija

Vidējais nosacītais kadetu (klausītāju) skaits gadā

232

232

Uzņemtie kadeti

164

164

Kadeti - absolventi

115

115

Stipendiju fonds (Ls)

16224

22303

Transporta izdevumu kompensācija kadetiem (Ls)

900

1800

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu kadetu gadā (Ls)

9640

9640

Kadetu (klausītāju) skaits uz vienu pedagoģisko likmi

3

3

22.10.00

Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums

Iestāžu skaits

15

15

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

5442

5476

t.sk. profesionālā dienesta karavīru štata vienības

5088

5122

t.sk. militārie pārstāvji ārvalstīs

23

38

pedagoģiskās likmes

50

50

Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

101

101

Obligātā militārā dienesta karavīri

1619

1457

Ārrindas zemessargi

12159

12159

Ārvalstīs apmācāmo grupas

64

64

 27.00.00

 Jaunsardze

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

78

78

Apmācāmie jaunsargi

8530

8530

11 Ārlietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

38

38

Štata vienību skaits - kopā

568

568

01.00.00

Ārlietu pārvalde

Iestāžu skaits

38

38

Štata vienību skaits

568

568

Izsniegtās vīzas

50300

126400

Konsulārie pakalpojumi

10800

22400

01.01.00

Centrālais aparāts

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

303

303

Izsniegtās vīzas

300

700

Konsulārie pakalpojumi

4800

8800

01.04.00

Diplomātiskās misijas ārvalstīs

Iestāžu skaits

37

37

Štata vienību skaits

265

265

Izsniegtās vīzas

50000

125700

Konsulārie pakalpojumi

6000

13600

12 Ekonomikas ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

20

14

Štata vienību skaits - kopā

988

990

01.00.00

Nozares vadība

Iestāžu skaits

1

1

Pārstāvniecību skaits

2

2

Štata vienību skaits

193

193

01.01.00

Centrālais aparāts

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

187

187

Latvijas Kvalitātes balvas organizēšana un pasniegšana

X

1

Biļetens "Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību" (izdevumu skaits)

1

2

Biļetens "Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats" (izdevumu skaits)

2

4

Latvijas pilntiesīga līdzdalība Eiropas Savienības nodrošināšanā (apmeklēto sanāksmju skaits)

200

500

Latvijas pozīcijas sagatavošana par Eiropas Komisijas veiktajām antidempinga un pretsubsīdiju pārbaudēm un ieteiktajiem pasākumiem

X

10

01.03.00

Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā

Pārstāvniecību skaits

2

2

Štata vienību skaits

6

6

03.00.00

Centrālā statistikas pārvalde

Iestāžu skaits

7

1

Štata vienību skaits

474

474

Maksimālais līgumdarbinieku skaits

200

200

Publicētie statistiskie izdevumi un klasifikācijas

35

55

t.sk. jaunie izdevumi

7

10

Publicētās statistiskās informācijas lappuses

3500

7000

Publicētās statistiskās informācijas lappuses, ņemot vērā tirāžu (tūkst.)

1600

3200

Statistikas mājas lapas internetā apmeklējumi (tūkst.)

175

350

Abonentiem nosūtīto statistikas izdevumu eksemplāru skaits

8500

17000

Uz informācijas pieprasījumiem sniegtās atbildes

750

1500

Informatīvie preses izdevumi

80

160

CSP Informācijas centrā apkalpotie klienti

6000

11000

Interneta datu bāzēs pieejamās tabulas

900

1200

Vidējās izmaksas uz vienu statistikas produkta vienību (tūkst. Ls)

10,95

10,95

Statistiskās informācijas lietotāju apmierinātības kopvērtējuma indekss

X

+0,29

Statistiskās informācijas atbilstība Eiropas Savienības tiesību aktiem (%)

93

93

04.00.00

Metroloģija

Iestāžu skaits

3

3

Štata vienību skaits

8

8

04.02.00

Valsts metroloģiskā uzraudzība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

8

8

Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautie mērīšanas līdzekļi (tūkst. gab.)

20

40

Fasēto preču valsts metroloģiskā kontrole (uzņēmumu skaits)

17

33

04.04.00

Latvijas standarts

Adaptētie Eiropas Savienības standarti

750

1250

04.06.00

Nacionālais metroloģijas centrs

Verificētie mērlīdzekļi

279000

558000

Kalibrētie mērlīdzekļi

4900

9800

06.00.00

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

14

14

Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā novērtēto institūciju uzturēšana (institūciju skaits)

155

160

07.00.00

Konkurences padome

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

46

46

Sagatavotie normatīvo aktu projekti

3

6

Konkurences likuma uzraudzības jomā veiktās izmeklēšanas un pārbaudes

35

70

Sniegtās konsultācijas likuma piemērošanas jomā

70

150

Kopīgas izmeklēšanas ar Eiropas Komisijas un citām Eiropas Savienības dalībvalstu konkurences institūcijām

X

4

Konkurences aspektā izvērtētie Latvijas un Eiropas
Savienības tiesību aktu projekti (Latvijas pozīcija)

X

16

Konkurences uzraudzības un attīstības stratēģijas izstrāde

X

1

08.00.00

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

51

51

Tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos veiktās pārbaudes

2000

4200

12.00.00

Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programma

Seminārus un konsultācijas apmeklējušie uzņēmējdarbības uzsācēji

X

1000

13.00.00

Iekšējā tirgus aizsardzība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

9

9

Maksimālais sagatavoto normatīvo aktu projektu skaits

3

3

14.00.00

Investīciju piesaistes un eksporta atbalsta programma

Investīciju projektu identificēšana (projektu skaits)

8

16

Lielo ārvalstu investoru vizīšu organizēšana (vizīšu skaits)

2

4

Ārvalstīs atvērtās Latvijas Attīstības aģentūras pārstāvniecības

1

3

Latvijas uzņēmumi, kuri izmantojuši nozaru ekspertu konsultācijas

70

150

Juridiskās konsultācijas ārvalstu investoriem, diplomātiskajām pārstāvniecībām u.c. institūcijām

60

130

Uzsāktie un īstenotie eksporta projekti

20

40

Eiropas informācijas centrā apkalpotie apmeklētāji

1000

2000

Reģionos organizētie semināri

6

12

Tirdzniecības misijas

2

5

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas plāna sagatavošana

X

1

15.00.00

Valsts energoinspekcija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

13

13

Energoapgādes uzņēmumu objektu un enerģijas lietošanas iekārtu un ietaišu atbilstības pārbaudes un to savlaicīgas veikšanas kontroles

50

120

Elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes kvalitātes prasību izpildes un atbilstības kontroles

20

50

Energoapgādes uzņēmumu sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu pārbaužu kontroles

5

10

17.00.00

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

94

94

Izstrādātie sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saistošie normatīvie akti

5

12

Sabiedrisko pakalpojumu licences un vispārējās atļaujas nosacījumu izpildes un atbilstības uzraudzība (izsniegto licenču un vispārējo atļauju skaits)

149

325

Licenču nosacījumu grozīšana

X

53

Izskatītās klientu sūdzības

63

126

19.00.00

Tūrisma attīstība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

27

29

Sagatavotie normatīvo aktu projekti

1

2

Sagatavotie politikas plānošanas dokumentu projekti

X

1

Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos (gadatirgu skaits)

13

17

Tūrisma informatīvo materiālu veidu skaits

13

22

Latvijas tūrisma biroju ārvalstīs un Latvijā uzturēšana

X

10

Latvijas tūrisma biroju ārvalstīs un Latvijā atvēršana

X

7

Vietējā un starptautiskā tūrisma tirgus izpēte (veikto aptauju skaits)

X

5

19.01.00

Tūrisma politikas izstrāde

Štata vienību skaits

8

8

Sagatavotie normatīvo aktu projekti

1

2

Sagatavotie politikas plānošanas dokumentu projekti

X

1

19.02.00

Tūrisma politikas īstenošana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

19

21

Dalība starptautiskajos tūrisma gadatirgos (gadatirgu skaits)

13

17

Tūrisma informatīvo materiālu veidu skaits

13

22

Latvijas tūrisma biroju ārvalstīs un Latvijā uzturēšana

X

10

Latvijas tūrisma biroju ārvalstīs un Latvijā atvēršana

X

7

Vietējā un starptautiskā tūrisma tirgus izpēte (veikto aptauju skaits)

X

5

20.00.00

Būvniecība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

47

47

20.01.00

Būvniecības stratēģijas īstenošana

Štata vienību skaits

15

15

Izstrādātās programmas un koncepcijas

3

Sagatavotie normatīvie akti

15

39

Izstrādātās metodikas un ieteikumi

5

10

Organizētie semināri un informatīvās dienas

15

32

Būvuzņēmumiem piešķirtās/pārreģistrētās licences

700

1700

20.02.00

Valsts būvinspekcija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

32

32

Pārbaudītās būves (būvobjekti)

900

1800

Sagatavotie atzinumi par būvprojektiem

180

350

Izskatītās sūdzības un sagatavotās atsauksmes

100

250

21.00.00

Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

12

12

Iestādes pamatdarba jautājumu dokumentācijas nodošana valsts arhīvā

600

600

Iestādes personālsastāva dokumentācijas nodošana valsts arhīvā

55

55

Nenoslēgto dzīvojamo māju privatizācijas lietu nodošana valsts aģentūrai "Mājokļu aģentūra"

3600

3600

Noslēgto dzīvojamo māju privatizācijas lietu nodošana valsts arhīvā

1600

1600

Valsts dzīvojamo māju nodošana valsts aģentūras "Mājokļu aģentūra" valdījumā

3600

3600

Reģistrēto īpašuma tiesību dzēšana

100

100

13 Finanšu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

14

14

Štata vienību skaits - kopā

5866

5890

30.00.00

Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

290

302

t.sk. specializētie atašeji Briselē

4

4

Izstrādātie tiesību aktu projekti

43

87

Par tiesību aktu projektiem sniegtie atzinumi

1015

2030

Sagatavotie un pilnveidotie metodikas projekti saistībā ar valsts budžeta plānošanu

1

2

Sagatavotie valsts budžeta apskati

6

12

Ministru kabinetam sagatavotie ziņojumi par valsts budžeta izpildi

2

4

Sagatavotie ziņojumi par tautsaimniecības attīstības un kopbudžeta izpildes gaitu

2

4

Sagatavots makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas vidēja termiņa scenārijs

X

1

Sagatavota un Eiropas Komisijai iesniegta konverģences programma

1

2

Veiktās ikmēneša iemaksas Eiropas Savienības budžetā (sākot ar 2004.gada 1.maiju)

X

6

Pārstāvētās Latvijas pozīcijas pašu resursu konsultatīvajās sanāksmēs (ACOR)

1

2

Sagatavotās un Eiropas Komisijai iesniegtās nacionālā kopieņēmuma un pievienotās vērtības nodokļa bāzes prognozes

1

1

Izskatītās sabiedrisko un reliģisko organizāciju lietas ziedojumu un humānās palīdzības atļauju saņemšanai

500

1000

Nodokļu maksātājiem sniegtās konsultācijas nodokļu piemērošanas jautājumos

850

1700

Veiktie iekšējie auditi ministrijā, padotībā esošajās iestādēs, apvienotie auditi

20

40

Veiktās iekšējā audita struktūrvienību salīdzinošās pārbaudes

3

6

Sagatavota un pilnveidota metodika iekšējā audita jomā

2

4

Sagatavota un pilnveidota metodika finanšu kontroles jomā

1

1

Sagatavotās Finanšu ministrijas centrālā aparāta izpildāmo programmu un apakšprogrammu attiecīgā gada budžeta izdevumu analīzes un kopējā Finanšu ministrijas resora attiecīgā gada valsts budžeta izpildes analīzes

2

4

Sniegtās konsultācijas muitas normatīvo aktu piemērošanas jautājumos

100

200

Informācijas sagatavošana muitas nodokļu jomā EUROSTAT un PTO datu bāzēm

1

2

Sagatavotās ziņas presei

165

330

Sniegtās mutiskās un rakstiskās atbildes uz žurnālistu un iedzīvotāju jautājumiem

800

1600

Izstrādātie pieteikumi bilaterālās palīdzības piesaistei Finanšu ministrijas vajadzībām

1

2

Sagatavotie institūciju stiprināšanas programmas projekti ar 2004.gadu)

X

1

Sagatavotie materiāli un nodrošinātā dalība Starptautiskā valūtas fonda, Pasaules bankas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas sanāksmēs (sanāksmju skaits)

11

23

Iestāšanās Eiropas Savienībā procesā uzņemto saistību izpildes kontrole (sagatavoto uzraudzības ziņojumu skaits)

X

1

Nodrošināta dalība augsta līmeņa sanāksmēs Eiropas Savienības ekonomiskās politikas koordinācijas ietvaros (sanāksmes)

X

3

Sagatavotie pārskati par izskatītajiem
Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem

6

12

Juridiskajām personām sniegtā metodoloģiskā palīdzība grāmatvedības jautājumos

20

40

Veiktie pasākumi Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstiskai uzraudzībai (dalība LZRA sēdēs, izskatīti, saskaņoti dokumenti)

20

35

Sniegtās juridiskās konsultācijas un paskaidrojumi (fiziskajām un juridiskajām personām) normatīvo aktu piemērošanas jautājumos

250

500

Sagatavotais gada pārskats par komercdarbības atbalstu rūpniecībai un citām nozarēm

X

1

Sagatavotie atzinumi par atbalsta programmām un individuālā atbalsta projektiem

15

30

Izskatītie Valsts investīciju programmas projektu pieteikumi

X

116

Izskatītie Valsts investīciju programmas projektu ieviešanas plāni un progresa ziņojumi

89

267

Sagatavots un aktualizēts Cilvēkresursu attīstības plāns

X

1

Sagatavots un aktualizēts Informācijas un komunikācijas rīcības plāns

X

1

Organizētās Uzraudzības komitejas sēdes

1

2

Sagatavotie ziņojumi Uzraudzības komitejai

1

2

Organizētās Vadības komiteju sēdes

6

10

Sagatavotie pārskati par prioritāšu ieviešanu

6

12

Organizētie informatīvie semināri par Eiropas Savienības struktūrfondiem

6

10

Izstrādātās un aktualizētās struktūrfondu projektu sagatavošanas pamatprasības

X

1

Izstrādātās struktūrfondu programmu novērtēšanas pamatprasības

1

1

Sagatavotie informatīvie izdevumi par Eiropas Savienības struktūrfondiem

1

2

Sagatavotie pārskati par Eiropas Savienības pirmsstrukturālo fondu ieviešanu

X

74

Administrētie ISPA un PHARE projekti

1

1

Koordinētie un īstenotie Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības sistēmas izveidošanas (izveidota IT sistēma) pasākumi

X

1

Izskatītie Kohēzijas fonda projektu pieteikumi

4

15

Izskatītie ISPA un Kohēzijas fonda projektu mēneša progresa ziņojumi un analizētās šo projektu naudas plūsmas

256

544

Sagatavotie atzinumi par ISPA projektu gala maksājumu deklarācijām

X

2

Sagatavotie un administrētie PHARE starpposma novērtēšanas līgumi un kontrolētā darbu kvalitāte. Izvērtētie sektori

2

4

Sagatavotās divpusējās un daudzpusējās ārvalstu palīdzības programmas

2

4

Sagatavotie atzinumi par ārvalstu palīdzības projektu atbrīvošanu no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem

500

1000

Sagatavotie Eiropas Savienības PHARE programmas uzraudzības ziņojumi

15

30

Organizēta Eiropas Savienības finansēto programmu apvienotās uzraudzības komitejas sēde

X

1

Organizētās Eiropas Savienības finansēto programmu uzraudzības apakškomiteju sēdes

15

30

Organizētās ISPA uzraudzības komitejas sanāksmes

2

2

Organizētās Kohēzijas fonda uzraudzības komitejas sanāksmes

X

1

Sagatavotie pārskati Latvijas Bankai par reģistrētajiem ārvalstu projektiem

6

12

Reģistrētie divpusējie ārvalstu finanšu palīdzības projekti

40

80

Sagatavotās programmas Eiropas Savienības pārejas līdzekļu administratīvās spējas stiprināšanai

X

1

Dalība Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu ministru padomē (ECOFIN) un līdzdarbība Konkurētspējas padomē un Vispārējo lietu padomē (pasākumu skaits)

5

10

Dalība Ekonomikas un finanšu jautājumu (EFC) komitejā (locekļi un vietnieki)

12

24

Dalība Eiropas Komisijas un Padomes darba grupās un komitejās

250

500

31.00.00

Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

31.01.00

Budžeta izpilde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

280

280

Valsts kases izdevumi uz valsts budžeta piešķirto asignējumu vienu latu (Ls)

0,001

0,001

Valsts kases izdevumi uz apkalpojamā valsts parāda vienu latu (Ls)

0,003

0,003

Sagatavots saimnieciskā gada pārskats par valsts budžeta izpildi un pašvaldību budžetiem (to finansiālo stāvokli)


1


1

Sagatavotie Valsts kases oficiālie mēneša pārskati "Valsts konsolidētā kopbudžeta izpilde"


12


12

Sagatavotie Valsts kases oficiālie mēneša pārskati "Valsts parāds", "Valsts ārējais parāds", "Valsts izsniegtie galvojumi"


12


12

Izpildīto klientu maksājumu dokumentu skaits (milj.)

5,8

6,1

Sagatavotie un iesniegtie gada pārskati Pasaules bankai par valsts ārējo parādu un izsniegtajām garantijām

1

1

Sagatavotie Valsts kases ieguldījumu plāna valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas gada pārskati

1

1

32.00.00

Iepirkumu uzraudzības birojs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

36

36

Izskatītās sūdzības

100

200

Internetā publicētie sludinājumi

2500

5000

Apmācītie pasūtītāja darbinieki

1000

2000

Apkopotie pārskati par iepirkumiem

1500

3000

33.00.00

Valsts nodokļu administrēšana

Štata vienību skaits

3088

3088

Valsts ieņēmumu dienesta administrējamie valsts un
pašvaldību budžetu ieņēmumi iekšzemē (milj. Ls)

1683,10

34.00.00

Muitas darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

1757

1757

Muitas maksājumu iekasēšana (milj. Ls)

280

404

Veiktās transportlīdzekļu un kravu (preču) fiziskās muitas kontroles

239434

514500

Ekspluatācijā pieņemtie muitas kontroles punkti uz dzelzceļiem

X

2

Ekspluatācijā pieņemtie muitas kontroles punkti ostās

X

2

35.00.00

Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu un
korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana

Štata vienību skaits

248

248

Kriminālprocesa kodeksa 109.panta kārtībā izskatītie materiāli

668

1045

Ierosinātās krimināllietas

294

430

Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītās krimināllietas

156

274

Veiktajās pārbaudēs sastādītie administratīvo pārkāpumu protokoli

419

790

Saņemtās, reģistrētās un datu bāzē ievadītās amatpersonu deklarācijas

64579

67000

Veiktās pārbaudes valsts un pašvaldību institūcijās par valsts amatpersonu sarakstiem

57

200

Pieņemtie lēmumi par saukšanu pie administratīvās atbildības

75

150

36.00.00

Valsts ieņēmumu dienesta investīcijas attīstībai

Štata vienību skaits

13

13

Klientu apkalpošanas zāļu izveide (zāļu skaits)

2

7

Ekspluatācijā pieņemto Sanitārās robežinspekcijas kontroles ēku kompleksi

1

1

38.00.00

Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana

38.01.00

Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

56

68

Administrētās Eiropas Savienības PHARE programmas

15

15

Administrētie Eiropas Savienības PHARE projekti

90

144

Administrēto Eiropas Savienības PHARE projektu ietvaros veikto iepirkumu skaits

30

57

Uzraudzītie ISPA projekti

24

24

39.00.00

Uzraudzība un kontrole

39.01.00

Dārgmetālu proves uzraudzība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

25

25

Provētie dārgmetālu izstrādājumi (gab.)

400000

850000

Izsniegtās dārgakmeņu un to izstrādājumu kvalitātes apliecības

5000

11000

Vidējās testēšanas (dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana un dārgakmeņu testēšana) izmaksas vienam dārgmetāla izstrādājumam (Ls/gab.)

0,28

0,28

Saimnieciskās darbības vietu pārbaudes

100

200

39.02.00

Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

23

23

Izsniegtās azartspēļu iekārtu marķējuma zīmes

17180

34360

Ieņēmumi no azartspēļu iekārtu marķēšanas (Ls)

257700

515400

Pārbaudes izložu un azartspēļu organizēšanas vietās

850

1700

40.00.00

Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma

40.01.00

Satiksmes biroja darbība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

50

50

Sagatavotie ziņojumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas rezultātiem ceturksnī un gadā

4

7

Izskatītās sūdzības

100

220

Par zaudējumu atlīdzināšanu saņemtie pieteikumi

800

1800

Par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu sagatavotie lēmumi

600

1200

Par zaudējumu atlīdzību noslēgtās vienošanās

110

220

Tiesā iesniegtās regresa prasības

700

1350

Ārvalstu apdrošināšanas sabiedrībām nosūtītās regresa prasības

100

210

14 Iekšlietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

79

79

Štata vienību skaits - kopā

20129

20129

t.sk. pedagoģiskās likmes

157

157

štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

18257

18257

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

15330

15330

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

1872

1872

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

998

998

01.00.00

Ministrijas vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

159

159

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

159

159

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

12

12

specializētais atašejs

4

4

Sagatavotie likumprojekti, Ministru kabineta noteikumu, rīkojumu, koncepciju un citu tiesību aktu projekti

60

120

Par tiesību aktu projektiem sniegtie atzinumi

190

380

Sagatavotie Iekšlietu ministrijas rīkojumu projekti

452

904

Dalība Eiropas Savienības organizētajās apspriedēs (apspriežu skaits)

19

36

Dalība semināros par Eiropas Savienības jautājumiem (semināru skaits)

6

12

Informatīvie biļeteni (pārskati) par noziedzības stāvokli, operatīvo darbu, plānu (programmu) izpildes gaitu

35

70

Sagatavotās preses konferences

16

35

Sagatavotās preses relīzes

60

120

Plānotie auditi

10

19

Dienesta izmeklēšanas un pēcpārbaudes

60

120

Dalība vecāko amatpersonu un Eiropas integrācijas padomes sēdēs (sēdes)

12

23

Organizētās vizītes

20

50

Starptautisko tehniskās palīdzības projektu sagatavošana un koordinēšana (projektu skaits)

17

28

Tikšanās ar citu starptautisko organizāciju pārstāvjiem un dalība to organizētajos pasākumos (tikšanos skaits)

15

40

02.00.00

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

181

181

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

181

181

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

64

64

02.01.00

Sakaru centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

45

45

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

23

23

Valsts teritorijas pārklājums ar operatīvo radiosakaru tīklu (%)

87

90

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu nodrošinājums ar abonentu radiosakaru līdzekļiem (% no nepieciešamā daudzuma)

54

54

Ekspluatācijā nododamās (t.sk. modernizētās) radiosistēmas bāzes stacijas

X

2

02.02.00

Informācijas centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

136

136

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

41

41

Sniegtie maksas pakalpojumu (izziņu) veidi

4

4

Soda reģistra izsniegtās izziņas, par kurām tiek iekasēta valsts nodeva (skaits)

X

5500

Valsts un pašvaldību iestādēm un citām juridiskām personām izsniegtā informācija (pieprasījumu izziņu skaits)

X

2300000

03.00.00

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

209

209

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

205

205

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

4

4

Darbiniekiem izsniegto formas tērpa priekšmetu vidējās izmaksas gadā uz vienu darbinieku (Ls)

X

82,5

06.00.00

Valsts policija

Iestāžu skaits

37

37

Štata vienību skaits

11598

11598

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

9847

9847

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

8931

8931

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

1751

1751

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

989

989

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto Valsts policijas darbinieku skaits uz 1000 iedzīvotājiem

3,8

3,8

Apsargājamo objektu skaits

11600

11600

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls)

X

4774

06.01.00

Valsts policijas pārvaldes

Iestāžu skaits

32

32

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

9847

9847

t.sk. specializētais atašejs

1

1

darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

8931

8931

Dalība Eiropas Savienības organizētajās sanāksmēs tieslietu un iekšlietu jomā (sanāksmju skaits)

X

10

Dalība semināros par Eiropas Kopienas tiesību kopuma - acquis - pārņemšanu (semināru skaits)

X

7

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls)

X

4774

Valsts policijas Policijas skola:

nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

123

123

uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

150

absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

110

dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

3673

vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

57

57

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

21

21

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

57

57

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

21

21

nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

6

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

6

atskaitīto audzēkņu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

11

Alkohola ekspertīzes

X

2000

Vienas alkohola ekspertīzes izmaksas (Ls)

X

15

Narkotisko vielu ietekmes ekspertīzes

X

3000

Vienas narkotisko vielu ekspertīzes vidējās izmaksas (Ls)

X

35

Konvojētās apcietinātās un notiesātās personas

X

24000

06.03.00

Apvienība "Apsardze" un pārējie pakalpojumi

Iestāžu skaits

5

5

Štata vienību skaits, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

1751

1751

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

989

989

Apsargājamie objekti

11600

11600

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu policijas darbinieku gadā (Ls)

X

3502

07.00.00

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Iestāžu skaits

23

23

Štata vienību skaits

3300

3300

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

3265

3265

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

2975

2975

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

35

35

07.01.00

Ugunsdzēsība

Iestāžu skaits

21

21

Štata vienību skaits

3159

3159

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

3124

3124

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

2864

2864

štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

35

35

Vidējās viena darbinieka uzturēšanas izmaksas (bez investīcijām) gadā (Ls)

X

4113

Ugunsdzēsības depo un posteņi

89

89

07.02.00

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

121

121

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

111

111

t.sk. kadeti, kuri finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

52

52

Nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

52

Uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

25

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

2660

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

69

69

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

59

59

pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

16

16

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

69

69

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

16

16

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

3

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

3

Viena darbinieka uzturēšanas vidējās izmaksas (bez investīcijām) gadā (Ls)

X

3638

07.03.00

Ugunsdrošības propaganda

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

20

20

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

20

20

Muzeja apmeklētāji (pārdoto biļešu skaits)

5750

11500

Televīzijas pārraižu skaits

140

280

Radiopārraižu skaits

450

900

Organizēto ugunsdrošības nodarbību skaits izglītības iestādēs

500

1000

Organizēto izglītības iestāžu apmeklējumu skaits ugunsdzēsības daļā

170

340

09.00.00

Drošības policija

Iestāžu skaits

1

1

10.00.00

Robežsardze

Iestāžu skaits

11

11

Štata vienību skaits

3316

3316

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

3316

3316

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

3129

3129

Vidējie izdevumi (bez investīcijām) uz vienu robežsargu gadā (Ls)

X

4473

Vidējais sauszemes robežas garums (km), ko apsargā viens robežsargs

X

5,08

Vidējais robežas garums (km), ko apsargā viens robežsargs

X

7,3

Vidējais robežšķērsojošo personu skaits, kuru robežkontroli veic viens robežsargs

X

6988

Robežkontroles nodrošināšana:

lidostu robežkontroles punkti

4

4

ostu robežkontroles punkti

9

9

robežpārejas punkti

38

38

ceļu robežkontroles punkti

16

16

dzelzceļu robežkontroles punkti

12

10

Robežu apsardzības pierobežas režīma nodrošināšanas nodaļas

30

29

Robežšķērsojošās personas un transportlīdzekļi robežkontrolē:

personu robežkontrole

4150000

8900000

automašīnu robežkontrole

1400000

3781000

vilcienu robežkontrole

9300

17830

lidmašīnu robežkontrole

8880

17755

peldošo transportlīdzekļu robežkontrole

8200

16900

Radiācijas kontrole uz valsts robežas:

stacionārās iekārtas

17

17

pārnēsājamās iekārtas

66

70

Dienesta suņi

162

162

Valsts robežsardzes koledža:

nosacītais izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

129

uzņemto izglītojamo skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

130

absolventu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

98

dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

1520

vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

17

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

17

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

17

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

17

nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

8

no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

8

atskaitīto audzēkņu skaits gadā, t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2

11.00.00

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

833

833

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

833

833

Izsniedzamās Latvijas Republikas pilsoņa pases

137590

233672

Izsniedzamās Latvijas nepilsoņa pases

15288

26000

Izsniedzamās personu apliecības

23042

92168

Izsniedzamās vīzas

350

700

Izsniedzamās uzturēšanās (termiņuzturēšanās un pastāvīgās uzturēšanās) atļaujas

11000

36500

Naturalizācijas pārvaldei sniegtie atzinumi

3000

6000

Apstiprinātie ielūgumi

30000

60000

Izskatāmās repatriācijas lietas (paredzamais skaits)

144

287

Iedzīvotāju reģistra apkopotās, uzkrātās un sniegtās informācijas vienības

2500000

5000000

Izskatāmie patvēruma meklētāju pieteikumi (paredzamais skaits)

50

100

Bēgļu pabalsta saņēmēji (plānotais skaits)

4

8

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu patvēruma meklētāju dienā (Ls)

29,8

29,8

Vidējais patvēruma meklētāju skaits gadā

X

25

13.00.00

Veselības aprūpe

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijā pārbaudītās personas

1900

3800

Iekšlietu ministrijas poliklīnikā regulārajās profilaktiskajās veselības pārbaudēs izmeklētās personas

4600

9200

Stacionārā ārstētie Iekšlietu ministrijas darbinieki

1000

2000

t.sk. poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļā ārstētie slimnieki

X

750

Stacionāra gultasdienu skaits

9000

18000

t.sk. Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļā

X

9000

Vidējais ārstēšanās ilgums (dienas)

X

12

Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļas gultu skaits

X

30

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu Iekšlietu ministrijas poliklīnikas profesionālās rehabilitācijas nodaļā ārstēto slimnieku dienā (Ls)

10,5

10,5

14.00.00

Latvijas Policijas akadēmija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

422

422

t.sk. štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

340

340

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

108

108

pedagoģiskās likmes

121

121

t.sk. štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem u.c. pašu ieņēmumiem

82

82

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

9

9

pedagoģiskās likmes

36

36

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā

X

3116

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

860

Uzņemto studentu skaits

X

901

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

165

Absolventu skaits

X

789

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

420

Stipendiju fonds (Ls)

X

281367

Transporta izdevumu kompensācija (Ls)

X

37750

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (Ls)

X

1648

17.00.00

Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas

Saņēmēju skaits - kopā

1845

1965

t.sk. plānotais saņēmēju skaita pieaugums

130

250

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

123

126

Apbedīšanas pabalsti:

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

X

252

19.00.00

Dotācija sportam

Pasaules Policijas čempionāti

1

2

Eiropas Policijas čempionāti

2

4

Starptautiskie turnīri

5

10

Latvijas čempionāti

7

10

Iekšlietu ministrijas darbinieku spartakiādes

8

11

Iekšlietu ministrijas čempionāti

3

5

Mācību metodiskie semināri

X

1

24.00.00

Valsts robežas izbūve

Ekspluatācijā nododamie būvējamie objekti

1

3

30.00.00

Iekšlietu ministrijas ekspertīžu centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

111

111

t.sk. darbinieki ar speciālajām dienesta pakāpēm

 111

 111

Ekspertīžu skaits

X

25000

15 Izglītības un zinātnes ministrija 

Iestāžu skaits - kopā

140

140

t.sk. sporta federāciju skaits

60

60

Štata vienību skaits - kopā

436

436

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā

X

14980

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

7577

01.00.00

Vispārējā izglītība

Iestāžu skaits

3

3

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā

X

281

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

131

01.02.00

Sanatorijas tipa internātskola

Iestāžu skaits

1

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

135

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

70

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

350

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

1384

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (Ls)

X

1381

01.03.00

Mācību un pāraudzināšanas iestādes

Iestāžu skaits

2

2

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

146

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

61

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

120

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

5706

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (Ls)

X

5611

01.04.00

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

4

9

Skolas, kuras tiks daļēji inženiertehniski piemērotas bērnu invalīdu integrēšanai vispārizglītojošās skolās

1

2

Vispārizglītojošās skolas, kurās tiks atbalstīta bērnu ar speciālām vajadzībām izglītošana

5

12

01.14.00

Mācību literatūras iegāde

Izdevumi mācību grāmatu iegādei uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

3,51

02.00.00

Profesionālā izglītība

Iestāžu skaits

44

44

Štata vienību skaits

23

23

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā

X

5370

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

3057

02.04.00

Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi

Iestāžu skaits

43

43

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

5370

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

3057

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

4960

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

2840

Nosacītais izglītojamo skaits gadā

X

23394

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

20860

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto nosacīto izglītojamo gadā (Ls)

X

727

Uzņemto izglītojamo skaits gadā

1600

11756

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

8010

Absolventu skaits gadā

9053

10183

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

6450

6602

Atskaitīto izglītojamo skaits gadā

2340

3690

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

2000

3302

Nosacīto izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7,7

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto nosacīto izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

7,3

Organizētie semināri, konferences, konkursi u.c. pasākumi

5

9

Direktoru atestācijas un pedagogu sertifikācijas

50

60

02.05.00

Profesionālās izglītības centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

23

23

Izstrādātie metodiskie materiāli

36

36

Vadītie un izstrādātie projekti

20

20

Akreditētās izglītības programmas un iestādes

120

200

Izstrādātie profesiju standarti

8

20

Organizēti semināri, konkursi u.c. pasākumi

13

20

03.00.00

Augstākā izglītība

Iestāžu skaits

12

12

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā

X

8641

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

4060

Štata vienību skaits

9

9

03.01.00

Augstskolas

Iestāžu skaits

11

11

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā

X

8641

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

4060

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā

X

52107

t.sk. studiju vietu skaits no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

19051

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo gadā (Ls)

X

857

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studiju vietu gadā (Ls)

X

1020,8

Uzņemto studentu, maģistrantu un doktorantu skaits

X

23236

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

6682

Absolventu skaits gadā

X

14701

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

5436

Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

17,12

03.04.00

Studējošo un studiju kreditēšana

Studenti - studējošo kredīta saņēmēji

1998

1998

Studenti - studējošo kredīta saņēmēji no kredītiestādēm

7354

10854

Studenti - studiju kredīta saņēmēji

2873

2873

Studenti - studiju kredīta saņēmēji no kredītiestādēm

11851

19581

03.07.00

Studiju fonds

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

9

9

05.00.00

Zinātne

05.01.00

Zinātniskās darbības nodrošināšana

Zinātniskie projekti

682

682

Valsts emeritētie zinātnieki

196

196

Latvijas Zinātnes padomes doktoranti

92

92

05.05.00

Tirgus orientētie pētījumi

Jaunie un iepriekšējos gados noslēgtie līgumi

50

90

t.sk. jaunie līgumdarbi

30

60

05.09.00

Dalība Eiropas Savienības Ietvara programmā

Nodrošinājums ar zinātnisko aparatūru (projektu skaits)

20

40

06.00.00

Nozares vadība

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

208

208

06.02.00

Izglītības valsts inspekcija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

52

52

06.08.00

Centrālais aparāts

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

164

164

06.16.00

Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

11

19

Atestētie vispārizglītojošo iestāžu direktori

50

50

Akreditētās izglītības iestādes un programmas

100

200

Mazākumtautību izglītības programmu ieviešanas nodrošināšanai izstrādātie metodiskie materiāli

1

2

Pasākumi mazākumtautību izglītības programmu ieviešanas nodrošināšanai

2

3

Izstrādāto materiālu skaits tālmācībā un e-studijās

X

2

07.00.00

Pedagogu tālākizglītība

07.01.00

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana

Klausītāji

1100

3100

07.02.00

Skolotāju tālākizglītības fonds

Mācību programmas

X

12

Skolotāji, kuriem daļēji sedz mācību maksu par tālākizglītošanos

840

840

09.00.00

Sports

Iestāžu skaits

75

75

t.sk. nacionālās sporta federācijas

60

60

Štata vienību skaits

53

53

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits izglītības iestādēs gadā

X

688

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

329

09.01.00

Sporta pārvalde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

26

26

09.02.00

Sportistu sagatavošanas centri

Iestāžu skaits

9

9

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

129

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

111

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

1970

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

185

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

20

Metodiskajos centros gadā apmācāmie sportisti

X

5600

09.03.00

Nacionālās sporta skolas

Iestāžu skaits

2

2

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

311

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

116

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

630

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

1111

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

6,3

09.05.00

Nacionālās sporta federācijas

Iestāžu skaits

60

60

t.sk. sporta federācijas

60

60

Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.)

X

450

Tālākizglītības semināri

X

10

09.07.00

Sporta pasākumi

Štata vienību skaits

5

5

Sporta pasākumi (sacensības, semināri u.c.)

X

210

Tālākizglītības semināri

X

10

09.10.00

Murjāņu sporta ģimnāzija

Iestāžu skaits

1

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

210

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

84

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

223

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu audzēkni gadā (Ls)

X

3086

Audzēkņu skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

2,66

09.11.00

Latvijas Jaunatnes sporta centrs

Iestāžu skaits

1

1

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

38

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

18

Sporta pasākumi

X

58

Sacensības

X

10

09.12.00

Latvijas Sporta muzejs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

14

14

Apmeklētāji

2500

5000

Izstādes

2

4

09.21.00

Augstas klases sasniegumu sports

Latvijas olimpiskā vienība:

štata vienību skaits

8

8

audzēkņu skaits

27

27

sporta veidi

10

10

Latvijas Olimpiskā komiteja:

olimpiskie sporta centri

11

11

sporta veidi

15

15

11.00.00

Augstākās izglītības padome

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

5

5

13.00.00

Sadarbības ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām nodrošināšana

Štata vienību skaits

2

2

13.01.00

Integrācija Eiropā un starptautisko līgumu nosacījumu izpilde

Noslēgtie starptautiskie līgumi, kuru nosacījumus izpilda kārtējā gadā

30

39

Normatīvie akti, kas saistīti ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās un kuru izstrādei pieaicina ekspertus

5

10

Ārvalstu piedāvāto stipendiju programmas, kurām tiek organizēta pretendentu atlase

22

22

Īstenotie Eiropas Padomes projekti

4

4

Īstenotie Eiropas Savienības projekti

6

6

Izsniegtās izziņas par ārvalstīs iegūtajiem diplomiem un profesionālo kvalifikāciju

300

600

Ārvalstu finanšu palīdzības projekti, kuru uzraudzību veic kārtējā gadā

3

3

Līdzdalības nodrošināšana Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības prezidējošās valsts rīkotajos Eiropas integrācijas pasākumos (pasākumu skaits)

25

50

Tulkotie Eiropas Savienības dokumenti

7

15

Izveidotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) informācijas vadības sistēma (programmatūra)

1

1

Organizētie informatīvie semināri par struktūrfondu izmantošanu (apmācības semināri potenciālajiem projektu pieteicējiem)

10

24

Sagatavotie informatīvie materiāli par struktūrfondu izmantošanu

2

2

Par projektu izstrādi un pieteikšanu informētie pieteicēji

500

1000

Individuāli konsultētie projektu pieteicēji

125

250

Sagatavotie nacionālie projekti struktūrfondu izmantošanai

5

5

Uzsāktie nacionālie projekti un grantu shēmas

X

3

Sagatavotie un izsludinātie projektu konkursi

1

4

Organizētie projektu novērtēšanas un atlases projektu konkursi

1

4

Izskatīšanai pieņemtie un administratīvi pārbaudītie projekti

100

300

Tehniski izvērtētie projekti

70

250

Projekti, par kuru īstenošanu ir noslēgti līgumi, veikta projektu īstenošanas uzraudzība, maksājumi un finansiālās un statistiskās informācijas uzkrāšana

X

150

Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūras sagatavotie pārskati Izglītības un zinātnes ministrijai un Finanšu ministrijai

X

4

Organizētie informatīvie semināri par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu reglamentētajās profesijās

2

2

13.02.00

Latvijas atašeju izglītības un zinātnes jomā Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

2

2

13.03.00

Līdzdalība Eiropas Savienības programmās "Leonardo da Vinci", "Socrates", "Youth for Europe"

"Leonardo da Vinci" programmas ietvaros īstenotie projekti:

viengadīgie un divgadīgie pilotprojekti

5

5

apmaiņā iesaistītie profesionālo mācību iestāžu studenti un pasniedzēji

300

450

"Socrates" programmas ietvaros īstenotie projekti:

apmaiņā iesaistītās studentu un mācību spēku iestādes

23

23

"Comenius" (skolas izglītība) projekti

100

100

"Erasmus" (augstākā izglītība) projekti

15

32

pieaugušo izglītība - valodu mācīšana, apguve un tālmācība, ICT projektu skaits

25

25

inovācijas, informācijas un apvienotās akcijas

4

4

"Youth for Europe" programmas ietvaros īstenotie projekti:

50

110

"Eurodesk" informatīvie pasākumi

6

12

līdzdalības nodrošināšana Eiropas Komisijas rīkotajās programmu uzraudzības komitejās (sanāksmju skaits)

6

9

EURYDICE vienības sagatavotie analītiski informatīvie materiāli Eiropas Komisijas un programmas dalībvalstu vajadzībām (materiālu skaits)

15

46

14.00.00

Izglītības sistēmas informatizācija

Īstenojamie projekti

1

1

18.00.00

Vispārējās izglītības saturs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

77

77

18.01.00

Izglītības satura reforma

Projektu skaits

X

2

Organizēti semināri, konferences u.c. pasākumi

X

4

Izstrādātie izglītības saturu reglamentējoši dokumenti

X

17

18.02.00

Izglītības kvalitātes kontrole

Izstrādātie diagnosticējošie darbi

1

1

Izstrādātie valsts pārbaudes darbi

38

38

Organizētie semināri, konferences u.c. pasākumi

3

4

18.03.00

Mācību līdzekļu izdošana

Izdotās mācību grāmatas (nosaukumu skaits)

25

18.04.00

Izglītības satura un eksaminācijas centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

77

77

18.06.00

Mācību priekšmetu olimpiādes un balvas par sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs

Organizētās mācību priekšmetu olimpiādes

X

18

Organizētās starptautiskās olimpiādes

1

2

Starptautiskās olimpiādes, kurās piedalās Latvijas pārstāvji

2

11

20.00.00

Atbalsts latviešu valodas apguves valsts programmai

LAT2 metodikas kursu beigušie skolotāji

200

200

Bilingvālās metodikas kursu beigušie skolotāji

800

1200

Sākumskolas metodikas kursu beigušie skolotāji

200

200

Izdotie mācību līdzekļi skolām (nosaukumu skaits)

3

13

Izdotie mācību līdzekļi pieaugušajiem (nosaukumu skaits)

1

7

LAT2 kursanti

3345

6420

Integrācijas pasākumi

60

118

26.00.00

Interešu izglītība un jaunatnes lietas

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

47

47

26.01.00

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

47

47

Organizētie metodiskie semināri u.c. pasākumi

17

27

26.02.00

Jaunatnes politikas valsts programma

Organizētie semināri u.c. pasākumi

2

4

26.03.00

Interešu izglītības pasākumi

Organizētie pasākumi

18

20

Pasākumu dalībnieki

45000

48000

Interešu izglītības organizēto programmu pedagogu semināri

2

4

27.00.00

Valsts valodas attīstība

27.01.00

Valsts valodas aģentūras darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

12

12

27.02.00

Valsts valodas attīstības projektu īstenošana

Projektu skaits

5

16

17 Satiksmes ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

3

3

Štata vienību skaits - kopā

205

205

03.00.00

Nozares vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

167

167

t.sk. atašeji satiksmes jautājumos

2

2

 03.03.00

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

1

1

03.04.00

Latvijas atašeja Krievijas Federācijā (Maskavā) darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

1

1

11.00.00

Dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

22

22

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu ievērošana uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās (pārbaužu skaits)

50

100

12.00.00

Dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

12

12

Kontrolējamie valsts pasūtījuma līgumi

2

2

Izsniegtās dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecības

40

80

Izsniegtās ritošā sastāva reģistrācijas apliecības

500

1000

Izsniegtās pārvadātāju licences

2

2

14.00.00

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

Sagatavotie Kohēzijas fonda projektu pieteikumi

1

4

Noslēgtie līgumi ISPA un Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros

7

ISPA un Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros noslēgto līgumu administratīvā vadība

14

18

22.00.00

Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas neatkarīgās nodaļas darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

4

4

23.00.00

Valsts autoceļu fonds

23.01.00

Autoceļi

Ceļu tīkla uzturēšana ziemā:

sniega tīrīšana (km)

16000

16600

kaisīšana (km)

4200

4200

Ceļu tīkla uzturēšana vasarā:

melnā seguma bedrīšu remonts (m2)

200000

300000

grants ceļu planēšana (km)

12000

12000

melnā seguma atjaunošana (km)

90

27.00.00

Starptautiskās lidostas "Rīga" infrastruktūras
attīstība

27.04.00

Starptautiskās lidostas "Rīga" pasažieru termināļa paplašināšana

Pasažieru termināļa rekonstrukcija (%)

 10

30

18 Labklājības ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

38

38

Štata vienību skaits - kopā

5251,5

5251,5

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

231

231

01.00.00

Nozares vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

138

138

t.sk. atašejs labklājības jautājumos pārstāvniecībā
Eiropas Savienībā

2

2

01.01.00

Labklājības lietu pārvalde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

137

137

t.sk. atašejs labklājības jautājumos pārstāvniecībā
Eiropas Savienībā

2

2

01.03.00

Sociālā dialoga mehānisma efektīvas darbības
nodrošināšana

Štata vienību skaits

1

1

04.00.00

Sociālā apdrošināšana

04.01.00

Valsts iemaksas sociālajai apdrošināšanai

Valsts iemaksas pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (skaits vidēji mēnesī)

25700

25700

Valsts iemaksas bezdarba apdrošināšanai par personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gadu vecumam (skaits vidēji mēnesī)

25700

25700

04.04.00

Valsts dotācija

Valsts budžeta dotācija apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksai:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

950

950

piemaksas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

19,00

19,00

Valsts budžeta dotācija Augstākās padomes deputātu pensiju izmaksai:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

70

70

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

512,00

512,00

Valsts budžeta dotācija atvieglojumu piemērošanai politiski represētajām personām:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

24259

24259

pensijas apmērs vidēji mēnesī (Ls)

28,91

28,91

05.00.00

Valsts sociālie pakalpojumi

Iestāžu skaits

35

35

Štata vienību skaits

4275,5

4275,5

t.sk. pedagoģisko likmju un pedagoģisko darbinieku štata vienību skaits

231

231

Vietu skaits sociālās aprūpes iestādēs

5551

5551

05.01.00

Sociālā un profesionālā rehabilitācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

90

90

t.sk. pedagoģisko likmju un pedagoģisko darbinieku štata vienību skaits

26

26

Vietu skaits arodapmācības un rehabilitācijas centros

96

96

Audzēkņu skaits invalīdu arodapmācības un rehabilitācijas centros

288

288

Nosacītais izglītojamo skaits gadā

X

90

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

90

Uzņemto izglītojamo skaits gadā

X

181

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

181

Absolventu skaits gadā

X

135

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

135

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

2455

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

3,46

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

3,46

Minimālais sociāli rehabilitēto personu skaits sociālās rehabilitācijas institūcijās, ja rehabilitācijas kurss ilgst maksimāli pieļaujamo laiku - 21 dienu

 X

380

Sociāli rehabilitēto personu skaits sociālās rehabilitācijas institūcijās:

saņemtās personiskās pārvietošanās palīgierīces

2700

5400

saņemtās protēzes

1250

2500

saņemtās ortozes

3000

6000

saņemtie ortopēdiskie apavu pāri

2100

4200

saņemtās personiskās aprūpes palīgierīces

1950

3900

saņemtās komunikācijas palīgierīces

3000

6000

05.03.00

Aprūpe sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

Iestāžu skaits

32

32

Štata vienību skaits

3904

3904

t.sk. pedagoģisko likmju un pedagoģisko darbinieku štata vienību skaits

205

205

Maksimālais vietu skaits institūcijās

5455

5455

Maksimālais vietu skaits dienas aprūpes centros personām ar garīga rakstura traucējumiem

262

274

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu vietu gadā (Ls)

X

2136

05.04.00

Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana un invaliditātes noteikšanas organizācija, uzraudzība un kontrole

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

281,5

281,5

Komisionēto personu skaits

24000

49000

07.00.00

Darba tirgus administrēšana

Štata vienību skaits

838

838

07.01.00

Nodarbinātības valsts aģentūras uzturēšana un aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstība

Štata vienību skaits

652

652

Apkalpotie apmeklētāji vidēji mēnesī

175000

175000

Darbā iekārtotie bezdarbnieki

19000

38000

Aktīvajos nodarbinātības pasākumos nosūtītie bezdarbnieki

18820

40820

Piešķirts bezdarbnieka statuss

52000

105000

Noņemts bezdarbnieka statuss

52000

104000

07.02.00

Darba aizsardzības un darba likumdošanas aktu
piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība

Štata vienību skaits

186

186

Uzņēmumu pārbaudes

4600

9200

Uzņēmumos novērstie pārkāpumi attiecībā pret novēršamajiem pārkāpumiem (procentos)

96

96

Konsultatīvie pasākumi darba devējiem un darbiniekiem

80

166

Informācijas sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem

240

479

07.03.00

Darba prasmju apguve un atjaunošana

Nodarbināto bezdarbnieku skaits (arī pasākumos noteiktām personu grupām) vidēji mēnesī

2500

2700

Pagaidu sabiedriskos darbos (arī pasākumos noteiktām personu grupām) nosūtītie bezdarbnieki

5000

12500

20.00.00

Valsts sociālie pabalsti

Regulāri izmaksājamie pabalsti

Atlīdzība aizbildnim par pienākumu pildīšanu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

7700

7700

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

38,40

38,40

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

7279

7279

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

28,56

28,56

Atlīdzība audžuģimenei:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

10

10

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

40,00

40,00

Transporta kompensācija invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības:

saņēmēju skaits vidēji pusgadā

8800

8800

vidējais pabalsta apmērs pusgadā (Ls)

27,82

27,82

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

13300

13300

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

44,15

44,15

Bērna kopšanas pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

46000

46000

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

20,48

20,48

Ģimenes valsts pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

440322

440322

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

7,25

7,25

Piemaksas par bērnu invalīdu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

9900

9900

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

50,00

50,00

Vienreizēji izmaksājamie pabalsti:

Bērna piedzimšanas pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

1720

1720

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

188,00

188,00

Apbedīšanas pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

33

33

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

85,00

85,00

Citi pabalsti:

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam vai mirušā dalībnieka ģimenei:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

2910

2910

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

12,50

12,50

Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekam, kuram noteikta darbspēju zaudējuma pakāpe 10-12 % apmērā un tās cēloņsakarība ar minētās avārijas seku likvidācijas darbu veikšanu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

500

500

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

27,15

27,15

Speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

10

10

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

60,00

60,00

Valsts speciālā budžeta programmas un apakšprogrammas

04.00.00

Sociālā apdrošināšana

04.01.00

Valsts pensiju speciālais budžets

Vecuma pensija:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

493900

493390

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

68,07

68,72

Pensija apgādnieka zaudējuma gadījumā:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

28150

28150

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

50,54

51,04

Izdienas pensija:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

9150

9150

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

92,86

93,78

Apbedīšanas pabalsts:

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

2197

2197

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

133,90

135,18

04.02.00

Nodarbinātības speciālais budžets

Bezdarbnieka pabalsts:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

42500

42500

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

50,00

50,00

Bezdarbnieka stipendija:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

2250

1380

vidējais pabalsta apmērs mēnesī (Ls)

25,00

25,00

Bezdarbnieku apmācība un pārkvalificēšana:

uz apmācībām un pārkvalifikāciju nosūtīto bezdarbnieku skaits vidēji mēnesī

220

110

apmācības un pārkvalifikācijas kursus beigušie

3000

4000

mācību kursus beigušie darbā iekārtotie bezdarbnieki

1500

2500

konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos iesaistītie bezdarbnieki

12500

27000

pēc iesaistīšanas konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos darbā iekārtotie bezdarbnieki

3000

7000

profesionālās karjeras izvēles centrā apkalpotie cilvēki

15000

30000

Apbedīšanas pabalsts:

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

33

33

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

90,00

90,00

04.03.00

Darba negadījumu speciālais budžets

Slimības pabalsts:

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

5959

5959

vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls)

4,45

4,45

Atlīdzība par darbspēju zaudējumu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

1800

1800

vidējais atlīdzības apmērs mēnesī (Ls)

56,98

57,41

Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

35

35

vidējais atlīdzības apmērs mēnesī (Ls)

82,00

82,62

Apbedīšanas pabalsts:

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

2

2

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

150,00

150,00

04.04.00

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Invaliditātes pensija:

saņēmēju skaits vidēji mēnesī

80000

80000

vidējais pensijas apmērs mēnesī (Ls)

59,26

59,85

Maternitātes pabalsts:

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

120419

120419

vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls)

5,69

5,69

Slimības pabalsts:

apmaksāto slimības dienu skaits vidēji mēnesī

270644

270644

vidējais pabalsta apmērs dienā (Ls)

4,19

4,19

Apbedīšanas pabalsts:

izmaksāto pabalstu skaits vidēji mēnesī

176

176

vidējais pabalsta apmērs (Ls)

310,12

310,12

19 Tieslietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

98

98

Štata vienību skaits - kopā

5967

5949

01.00.00

Centrālais aparāts

01.01.00

Ministrijas vadība un administrācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

185

161

Informatīvie ziņojumi Valsts kancelejai, ministrijām un ārvalstu institūcijām

9

17

Dalība vecāko amatpersonu sanāksmēs (sanāksmju skaits)

10

20

Līdzdalība citu ministriju koncepciju un likumprojektu izstrādes darba grupās

33

48

Dalība Eiropas Padomes organizētajās apspriedēs (apspriežu skaits)

1

2

Semināri tiesību sistēmas jautājumos

16

30

Uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām sniegtās atbildes

569

1091

Starptautiski tiesiskās palīdzības sniegšana (gadījumu skaits)

800

1600

Izstrādātie tiesību aktu projekti un koncepcijas

48

89

Sniegtie atzinumi par tiesību aktu projektiem

770

1525

Iekšējie auditi

2

5

Pārbaudes ieslodzījuma vietās

12

24

Noslēgtie saimnieciskie līgumi

50

100

Tieslietu ministrijas pārstāvība tiesās (lietu skaits)

15

20

Elektroniski sistematizēto tiesību aktu skaits

10500

21500

Civilstāvokļa aktu reģistru apstrāde (ierakstu skaits)

38000

76000

Veiktie labojumi un papildinājumi reģistros

12500

25000

Iesniegumi atkārtotu civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošu dokumentu saņemšanai

1500

3000

Izskatītās lietas par uzvārda un/vai vārda maiņu

500

1000

Izskatītās lietas par tautības ieraksta maiņu

40

80

Noformētie paziņojumi par represētu personu miršanas reģistrēšanu

70

140

Konsultācijas par civilstāvokļa reģistru labošanas un atjaunošanas lietu izskatīšanu

100

200

Lietu skaits par bērnu adopciju uz ārvalstīm

25

50

Saskaņā ar likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" grozījumiem izsniegtās informācijas vienības

650

1300

Saskaņā ar likumu "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" izsniegtās informācijas vienības

250

500

02.00.00

Uzņēmumu reģistra attīstība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

138

138

Likvidētie uzņēmumi

290

580

Veicamās reģistrācijas

29410

71820

t.sk. jaunie reģistrētie uzņēmumi

2500

5000

grozījumi uzņēmumu reģistrā

5000

10000

uzņēmumu pārreģistrācija komercreģistrā

10000

35000

grozījumi komercreģistrā

2750

5500

komercķīlas reģistrācija, pārjaunošana, grozījumi

7500

13000

laulāto mantisko attiecību reģistrācija

300

600

uzņēmumi, kur likvidācijas procesu veicis uzņēmums

1360

2720

Reģistrētie plašsaziņas līdzekļi

30

60

Reģistrētās ārvalstu pārstāvniecības

25

50

Reģistrētās sabiedriskās organizācijas

245

490

Izsniegtās informācijas vienības

35000

70000

05.00.00

Naturalizācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

175

175

Plānotais naturalizācijas iesniegumu skaits

4100

9400

Piešķirtās pilsonības

4700

9500

Latviešu valodas prasmes pārbaudes grupas

520

1100

Pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaudes pretendentu grupas

510

1050

Pilsonības reģistrācija (iesniegumu skaits)

300

600

Pilsonības piešķiršana Latvijā dzimušiem bērniem

200

400

Pilsonības atņemšanas prasību pieteikumi tiesā

60

120

08.00.00

Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

20

20

Izstrādātie tiesību akti

2

2

Valsts valodas lietošanas izpildes kontrole iestādēs un uzņēmumos (pārbaužu skaits)

1300

2700

Sagatavotie TV un radio raidījumi

1

2

Profesionālās sagatavotības semināri

5

10

Sagatavotie un izdotie normatīvie un informatīvi metodiskie materiāli

1

2

12.00.00

Patentu tehniskā bibliotēka

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

53

53

Lasītāji

7350

7500

Apmeklējumi

28000

56000

Iepirktā literatūra (milj. eks.)

0,5

1

Saglabājamais literatūras fonds (milj. eks.)

27

27,5

15.00.00

Bēgļu lietu apelācijas padome

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

8

8

Dalība Eiropas Savienības un citās starptautiskās organizācijās un forumos (pasākumu skaits)

1

2

Izskatītās patvēruma meklētāju apelācijas un sūdzības par bēgļa statusa piešķiršanu

10

20

Pārbaudītie Bēgļu lietu centra lēmumi par bēgļa statusa piešķiršanas saīsinātā kārtībā pamatotību

9

18

Patvēruma meklētāji Latvijā

10

20

16.00.00

Patentu valde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

40

40

Preču zīmju pieteikumi

1000

2000

Izgudrojuma patenta pieteikumi

75

150

Dizainparaugu pieteikumi

40

80

18.00.00

Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām un tās administrēšana

Štata vienību skaits

4

4

Iesniegtie pieteikumi

50

100

Apmierinātie pieteikumi

20

40

Daļēji apmierinātie pieteikumi

20

40

Noraidītie pieteikumi

10

20

24.00.00

Ieslodzījuma vietas

Iestāžu skaits

17

17

Štata vienību skaits

3226

3226

t.sk. pedagoģiskās likmes

14

14

Štata vienības, kuras finansē no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

3126

3126

Štata vienības, kuras finansē no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

100

100

Vietu limits cietumos

9096

9096

Izdevumi (bez investīcijām un ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem) uz vienu ieslodzīto dienā (Ls)

5,06

5,06

Speciālais kontingents, kas nodarbināts ieslodzījuma vietās saimnieciskajos darbos

802

802

27.00.00

Datu aizsardzība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

23

23

Reģistrētās personas datu apstrādes sistēmas

1250

2500

Personas datu apstrādes sistēmas pārbaudes

60

120

Akreditētie uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēji

2

4

28.00.00

Reliģiskās lietas

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

6

6

Reliģisko organizāciju pārreģistrācija (organizāciju skaits)

35

71

Jaunizveidoto reliģisko organizāciju un iestāžu reģistrācija (organizāciju skaits)

12

21

30.00.00

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

Štata vienību skaits

23

23

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas pieprasītāji izplatīšanas sistēmā

500

500

Internetā apskatītie zemesgrāmatu nodalījumi

45750

45750

34.00.00

Probācijas dienests

Iestāžu skaits

1

1

Teritoriālo struktūrvienību skaits

6

9

Štata vienību skaits

23

29

Izstrādātie normatīvo aktu projekti

2

3

Izveidotās reģionālās nodaļas

X

3

Līgumi ar sociālās uzvedības korekcijas centriem
(iestāžu skaits)

1

2

Sagatavotie izvērtēšanas ziņojumi

40

100

35.00.00

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

33

33

35.01.00

Maksātnespējas administrācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

33

33

Personu apmācība administratora amatam

X

50

Administratoru sertifikācija

50

50

Maksātnespējīgie uzņēmumi

445

890

35.02.00

Darbinieku prasījuma garantiju fonds

Darbinieku prasījumu pieteikumi

2619

5238

36.00.00

Tiesas

Iestāžu skaits

69

69

t.sk. apgabaltiesas

5

5

zemesgrāmatas nodaļas

28

28

rajonu (pilsētu) tiesas

34

34

administratīvās tiesas

2

2

Štata vienību skaits

2010

2010

t.sk. tiesnešu štata vienību skaits

477

477

 36.01.00

Tiesu administrācija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

66

66

Sniegtās konsultācijas juridiskos un tiesu darba organizatoriskos jautājumos

600

1200

Kompleksās pārbaudes

1

3

Uz iedzīvotāju sūdzībām sniegto atbilžu skaits

400

800

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pieprasītāji izplatīšanas sistēmā

500

1500

Internetā apskatītie zemesgrāmatu nodalījumi

45750

137250

36.02.00

Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas

Iestāžu skaits

67

67

t.sk. apgabaltiesas

5

5

zemesgrāmatas nodaļas

28

28

rajonu (pilsētu) tiesas

34

34

Štata vienību skaits

1813

1813

t.sk. tiesnešu štata vienību skaits

444

444

Apgabaltiesās izskatītās lietas

4200

8400

Rajonu (pilsētu) tiesās izskatītās lietas

35000

70000

Apgabaltiesās neizskatītās lietas

6000

6000

Rajonu (pilsētu) tiesās neizskatītās lietas

20000

20000

Apgabaltiesās vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls)

255

255

Rajonu (pilsētu) tiesās vienas izskatītās lietas vidējā izmaksa (Ls)

44

44

Zemesgrāmatu nodaļās iesniegtie nostiprinājuma lūgumi

75000

150000

36.03.00

Administratīvās tiesas

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

131

131

t.sk. tiesnešu štata vienību skaits

33

33

Izskatītās lietas

1500

4000

Neizskatītās lietas

1500

1500

21 Vides ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

24

24

Štata vienību skaits - kopā

1446

1446

01.00.00

Nozaru vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

140

140

t.sk. atašejs vides jautājumos pārstāvniecībā Eiropas Savienībā

1

1

Sagatavotie vides investīciju projektu apraksti Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumam

1

2

02.00.00

Vides politikas līdzekļu attīstība un ieviešana

Iestāžu skaits

18

18

Štata vienību skaits

723

723

02.01.00

Vides politikas līdzekļu pilnveidošana

Sagatavotie tiesību akti un stratēģiskie dokumenti

X

3

02.02.00

Vides valsts inspekcija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

51

51

Inspekcijas pārbaudes

40

80

Organizētās apmācības, informatīvie un izglītojošie semināri

3

7

02.03.00

Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

25

25

Ietekmes uz vidi novērtējumi

5

11

Ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi

55

105

Rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu izvērtēšana

6

11

Rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu izvērtēšana

2

4

Vides aizsardzības nosacījumu atļauju izvērtēšana

16

32

02.04.00

Vides politikas īstenošana reģionos

Iestāžu skaits

9

9

Štata vienību skaits

441

441

Reģionālo vides pārvalžu inspektoru veiktās pārbaudes

9892

18450

Izvērtētās projektu dokumentācijas un izsniegtie tehniskie noteikumi, ietekmes uz vidi novērtējumu veiktie sākotnējie izvērtējumi, izsniegtie C kategorijas piesārņojošo darbību apliecinājumi

1862

3845

Izsniegtās un pagarinātās atļaujas

752

1587

Jūras vides pārvaldes reidi

3500

7000

02.05.00

Dabas aizsardzība

Iestāžu skaits

6

6

Štata vienību skaits

175

175

Sagatavotie tiesību akti

2

4

Vides inspektoru veiktās pārbaudes

1795

3590

Meža kopšana (ha)

X

140

Meža stādīšana (ha)

2

2

Labiekārtoto taku kopšanas darbi (km)

103

106

Dabas ekosistēmu monitorings (programmas)

4

4

Vides aizsardzības lekcijas, semināri un izglītojošie pasākumi

8

18

Ūdenstūristu un autotūristu apmetņu kopšana (apmetņu skaits)

30

30

Augsnes sagatavošana meža atjaunošanai (ha)

X

58

Izsniegtās atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un atļaujas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām

35

80

Sagatavotie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni

X

5

Sagatavotie īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības plāni

X

1

Īstenotie īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas pasākumi:

pļavu kopšana (ha)

110

310

informācijas stendu izveidošana dabā, uzturēšana un atjaunošana

5

10

02.08.00

Radiācijas drošības centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

31

31

Kontrolējamie uzņēmumi

500

500

Inspektoru reidi

200

400

Darbinieki, kuriem veic individuālo dozimetriju

1800

1800

Laboratorijā veiktās analīzes

200

400

05.00.00

Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

234

234

Prognozes

51300

106200

07.00.00

Zemes dzīļu racionāla izmantošana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

109

109

Izdotās ģeoloģiskās kartes

1

1

Ģeoloģiskās informācijas publikācijas

1

2

Sagatavota derīgo izrakteņu krājumu bilance

1

1

Sagatavots normatīvā akta projekts

 X

1

12.00.00

Radioaktīvo vielu un bīstamo atkritumu
apsaimniekošana

12.05.00

Radioaktīvo vielu apsaimniekošana

Radioaktīvo vielu apsaimniekošana (kiriji)

3000

6000

Spectērpu dezaktivācija (kg)

1000

2000

Radioaktīvo vielu pārstrāde un apglabāšana (m3)

X

7,2

Pārskats par valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu kontroles programmas izpildi

X

1

12.06.00

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Bīstamo atkritumu novietņu apsaimniekošana

2

2

Sagatavotie projekti

1

3

14.00.00

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija

14.01.00 

Starptautisko investīciju, Phare, ISPA un
Kohēzijas fonda programmēšana

Izdots investīciju ziņojums latviešu un angļu valodā

X

1

Sagatavoto projektu apraksti iesniegšanai starptautiskajās finanšu institūcijās

2

3

Izdots katalogs par vides investīciju projektiem

X

1

Izdots pārskats par ISPA projektu ieviešanu

X

1

Sagatavoti projektu pieteikumi Kohēzijas fonda līdzekļu saņemšanai

1

3

16.00.00

Vides aizsardzības informatīvais nodrošinājums

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

118

118

Valsts mēroga vides informācijas pārskati

1

2

Organizētas starptautiskās sanāksmes

X

1

Vides statistikas pārskati

2

3

Nacionālās interkalibrācijas vides testēšanas laboratorijām

2

5

Vides reģistri

 13

 13

Vides datu kopsavilkumi starptautiskajām institūcijām

2

6

Vides monitoringa testēšanas analīzes

22850

45700

Akreditētās testēšanas metodikas

80

80

21.00.00

Vides aizsardzības fonds

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

122

122

21.01.00

Fonda darbības nodrošinājums

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

18

18

21.02.00

Vides aizsardzības projekti

Iedzīvotāju skaita pieaugums (apdzīvotās vietās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 2000), kuri saņem kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus

X

9000

Slēgto sadzīves atkritumu izgāztuvju rekultivētā platība (m2)

X

160000

Videi un cilvēku veselībai drošā veidā likvidēto vai apglabāto bīstamo atkritumu apjoms (tonnas)

X

1100

21.03.00

Latvijas Dabas muzejs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

82

82

Apmeklētāji

35000

80000

Izstādes

13

23

21.09.00

Eiropas Savienības fondu finansēto projektu sagatavošana un līdzfinansēšana

Pabeigtie tehniski ekonomiskie pamatojumi

10

14

Iesāktie tehniski ekonomiskie pamatojumi

X

7

Sagatavotās finansiāli ekonomiskās analīzes

10

14

Ietekmes uz vidi novērtējums

1

1

21.10.00

Upju baseinu apsaimniekošana

Štata vienību skaits

21

21

Ūdens apsaimniekošanas plānu projekti

X

4

Ūdens resursu lietošanas ekonomiskā analīze

X

4

21.12.00

Vides atašeja Latvijas Republikas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā nodrošināšanas izdevumi

Štata vienību skaits

1

1

t.sk. atašejs vides jautājumos pārstāvniecībā
Eiropas Savienībā

1

22 Kultūras ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

71

71

Štata vienību skaits - kopā

3332

3332

01.00.00

Kultūra

Iestāžu skaits

31

31

t.sk. teātri un koncertorganizācijas

13

13

Štata vienību skaits

2428

2428

01.01.00

Muzeju valsts pārvalde un muzeji

Iestāžu skaits

14

14

Štata vienību skaits

1070

1070

Apmeklējumi

342600

717300

Izstādes

108

211

01.02.00

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Iestādes

1

1

Štata vienību skaits

64

64

Lasītāji

2400

2900

Apmeklējumi

24600

47100

01.03.00

Teātru darbība

Iestāžu skaits

8

8

Pirmizrādes

35

73

Kopējais izrāžu un koncertu skaits

1214

2265

Kopējais skatītāju un klausītāju skaits

334678

597130

Vidējā vienas biļetes cena (Ls)

2,16

2,16

01.04.00

Kultūras pasākumi un programmas

Kultūras pasākumi

10

25

01.05.00

Koncertorganizāciju darbība

Iestāžu skaits

4

4

Koncertu skaits

194

443

Kopējais klausītāju skaits

54000

120000

Vidējā vienas biļetes cena (Ls)

2,43

2,46

01.08.00

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

520

520

Lasītāji

15000

35400

Apmeklējumi

200000

401000

01.09.00

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūras pieminekļu glābšanas programma

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

117

117

Kultūrvēsturiskie objekti

23000

23100

t.sk. kultūras pieminekļi

8900

8990

01.17.00

Latvijas Nacionālā opera

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

634

634

Pirmizrādes

3

4

Kopējais izrāžu un koncertu skaits

95

205

Kopējais skatītāju un klausītāju skaits

83131

139804

Vidējā vienas biļetes cena (Ls)

5,3

5,3

01.22.00

Valsts aģentūra "Tautas mākslas centrs"

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

23

23

Organizētie svētki, festivāli un citi pasākumi

42

65

02.00.00

Izglītība

Iestāžu skaits

19

19

Štata vienību skaits

10

10

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

2541

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

1796

02.01.00

Profesionālā izglītība

Iestāžu skaits

15

15

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

1553

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

1010,5

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

1549

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

1010,5

Nosacītais izglītojamo skaits gadā

X

2428

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2267

Uzņemto izglītojamo skaits gadā

X

894

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

754

Absolventu skaits gadā

X

646

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

558

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

1763

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto izglītojamo gadā (Ls)

X

1727

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

2,4

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

2,2

Atskaitīto izglītojamo skaits gadā

X

221

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

192

02.02.00

Augstākā izglītība

Iestāžu skaits

3

3

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

672

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

469,5

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā

X

1870

t.sk. studiju vietu skaits no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1204

Uzņemto studentu, maģistrantu, doktorantu skaits

X

658

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

443

Absolventu skaits gadā

X

489

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

340

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu nosacīto studējošo gadā (Ls)

X

1133

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto studiju vietu gadā (Ls)

X

1421

Vidējais nosacītais studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

4,7

02.03.00

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Profesionālās izglītības iestādes, kurās īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas

9

9

Vidējais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

X

316

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

X

316

Vidējais audzēkņu skaits gadā

X

2180

Izdevumi (bez investīcijām) uz vienu izglītojamo gadā (Ls)

X

327

Izglītojamo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

6,9

02.05.00

Kultūrizglītības nozares pārvalde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

10

10

Organizētie pasākumi

14

32

03.00.00

Filmu nozare

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

10

10

03.05.00

Filmu nozares pārvalde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

10

10

 03.06.00

Filmu nozares pasākumi

Projektu sagatavošana (spēlfilmu skaits)

X

2

 03.07.00

Filmu uzņemšana

Hronikālās īsfilmas

2

4

Uzņemtais hronikālo īsfilmu apjoms (minūtes)

30

60

Pilnmetrāžas spēlfilmas

X

5

Uzņemtais pilnmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtes)

X

170

Dokumentālās filmas

X

4

Dokumentālo filmu apjoms (minūtes)

X

160

Animācijas filmas

X

3

Animācijas filmu apjoms (minūtes)

X

18

Īsmetrāžas spēlfilmas

X

2

Īsmetrāžas spēlfilmu apjoms (minūtes)

X

30

04.00.00

Kultūras lietu pārvalde un vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

107

107

04.01.00

Centrālais aparāts

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

75

75

04.02.00

Valsts kultūras inspektori

Štata vienību skaits

32

32

Valsts inspektoru pārraudzībā esošās iestādes

1943

1943

05.00.00

Valsts kultūrkapitāla fonds

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

79

79

05.01.00

Valsts kultūrkapitāla fonda administratīvās izmaksas

Pieņemtie apmeklētāji

3500

7000

Izsniegto projekta pieteikumu veidlapas

4500

9000

Organizētie konkursi

2

4

05.02.00

Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursu finansējums

Iesniegtie un izvērtētie konkursa projekti

2250

4500

Iesniegtie un izvērtētie "Radošie braucieni"

300

550

Iesniegtās un izvērtētās "Mērķprogrammas"

33

33

Iesniegtās un izvērtētās "Mūža stipendijas"

X

150

06.00.00

Valsts arhīvu sistēma

Iestāžu skaits

18

18

Štata vienību skaits

697

697

Visu arhīvu fondu fiziski glabājamo vienību skaits (milj.)

16,1

16,2

Izpildītie juridisko un fizisko personu pieprasījumi

12500

25000

Vienas glabājamās vienības uzturēšanas izdevumi (Ls)

0,16

0,16

Drošības un izmantošanas fonda veidošana (darbinieku skaits)

130000

260000

Glabājamo vienību skaits uz vienu strādājošo

23099

23242

LNAF pārvaldība juridisko personu arhīvos (juridisko personu skaits)

4100

4050

08.00.00

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē)
darbības nodrošināšana

Štata vienību skaits

1

1

23 Valsts zemes dienests

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

9

9

Štata vienību skaits - kopā

2798

2798

01.00.00

Vispārējā vadība

Iestāžu skaits

9

9

Štata vienību skaits

273

273

02.00.00

Valsts finansētie nekustamā īpašuma valsts kadastra (grafiskās un teksta daļas), zemes uzmērīšanas,
nekustamā īpašuma formēšanas, valsts ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

Iestāžu skaits

9

9

Štata vienību skaits

1046

1046

Kadastra objektu uzturēšana NĪVKR teksta daļā
(objektu skaits)

X

4910500

Kadastra objektu uzturēšana NĪVKR grafiskajā daļā
(objektu skaits)

X

2220000

Kadastra objektu aktualizācija NĪVKR grafiskajā daļā
(objektu skaits)

X

50000

Adrešu datu reģistrācija, aktualizācija un uzturēšana
(adrešu skaits)

X

1110000

VZD arhīvu uzturēšana (glabājamās vienības)

X

2827200

Dokumentu aprite arhīvā (glabājamās vienības)

187000

422000

Ierādītās un uzmērītās zemes īpašumu robežas bijušajiem īpašniekiem, mantiniekiem, represētiem un invalīdiem (personu skaits)

500

938

Valsts ģeodēziskā atbalsta tīkla ierīkošana (punktu skaits)

80

225

Valsts ģeodēziskā atbalsta tīkla uzturēšana (punktu skaits)

700

1596

Gravimetriskā tīkla veidošana (punktu skaits)

280

750

Nivelēšanas (augstuma) atbalsta tīkla ierīkošana (km)

40

155

Latvijas Republikas topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 sastādīšana (NATO standarts) (lapas)

12

26

Latvijas Republikas satelītkartes un topogrāfiskās kartes mērogā 1:50000 sastādīšana (objektu pasu skaits)

1600

3200

Pilna topogrāfisko karšu izgatavošana mērogā 1:10000 (lapas)

8

22

Vienkāršoto topogrāfisko karšu izgatavošana mērogā 1:10000 valsts nekustamā īpašuma reģistrēšanas, lauku reģistra un Aizsargjoslu likuma izpildes vajadzībām (lapas)

300

621

04.00.00

Nekustamā īpašuma masveida kadastrālās vērtēšanas, nekustamā īpašuma nodokļa objektu un maksātāju datu aktualizācija

Iestāžu skaits

9

9

Štata vienību skaits

385

385

Kadastra objektu aktualizācija nekustamā īpašuma VKR teksta daļā valsts un pašvaldību datu kārtošanā (objektu skaits)

666500

1333000

Nekustamā īpašuma nodokļa objektu un maksātāju sarakstu, pārskata sarakstu sagatavošana pašvaldībām (sarakstu skaits)

1755

2925

Nekustamā īpašuma prognozēto kadastrālo vērtību kopsummu sagatavošana nākamajam taksācijas periodam (kopsummu skaits)

541

541

Nekustamā īpašuma tirgus datu vākšana (darījumu skaits)

16000

32000

Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (īpašumu skaits)

X

1257000

Zemes vienību kadastrālo vērtību uzturēšana aktuālā stāvoklī (zemes vienību skaits)

X

1655000

Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību bāzes uzturēšana aktuālā stāvoklī, t.sk. zemes vērtību zonējumi, zeme, ēku bāzes vērtības un vērtību korekcijas koeficienti (objektu skaits)

X

230000

05.00.00

Pasūtītāju finansētie zemes uzmērīšanas, īpašuma formēšanas, informācijas apmaiņas, ģeodēzijas un kartogrāfijas darbi

Iestāžu skaits

9

9

Štata vienību skaits

1094

1094

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas izsniegšana (izziņu, uzziņu, izrakstu skaits)

80000

167000

Elektronisko datu abonēšanas (izmantojot apakšsistēmas
KR Pārlūks un KR Apvidus) līgumi un centralizēti noslēgtie licences līgumi

70

130

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā no jauna reģistrētie darījumi un transakcijas - teksta daļā (skaits)

99650

199300

Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā no jauna reģistrētie darījumi un transakcijas - grafiskajā daļā (skaits)

105850

211700

Zemes īpašumu robežu ierādīšana/uzmērīšana par samaksu (ha)

87000

174380

Zemes īpašumu sadalīšana (lauka un kamerālie darbi) transakciju veikšanai (objektu skaits)

2700

5560

Sagatavotie zemes īpašumu formēšanas dokumenti (skaits)

8400

17100

Tehniskajā inventarizācijā izpildāmie darbi (skaits)

64955

129910

Individuālie vērtēšanas darbi (objektu skaits)

11000

22000

Uzmērīšanas tīkla ierīkošana (punktu skaits)

400

1000

Topogrāfiskā uzmērīšana (ha)

2030

4900

24 Valsts kontrole

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

220

220

01.00.00

Valsts kontrole

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štatu vienību skaits - kopā

220

220

28 Augstākā tiesa

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

179

179

01.00.00

Tiesa

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

179

179

t.sk. tiesnešu štata vienības

50

50

Augstākās tiesas Senāta kasācijas kārtībā izskatītās lietas

1150

2300

Augstākās tiesas Palātu apelācijas kārtībā izskatītās lietas

1000

2000

Augstākās tiesas plēnumu un tiesu prakses vispārinājumi

10

10

Atzinumi represēto personu krimināllietās

250

500

29 Veselības ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

16

16

Štata vienību skaits - kopā

4674,75

4674,75

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

871,5

871,5

01.00.00

Nozares vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

98

98

01.01.00

Veselības lietu pārvalde

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

98

98

02.00.00

Izglītība

Iestāžu skaits

9

9

Štata vienību un pedagoģisko likmju skaits

1925,5

1925,5

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

871,5

871,5

Rezidentu skaits

339

339

02.01.00

Profesionālā izglītība

Iestāžu skaits

6

6

Štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

677,5

677,5

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

389

389

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais štata vienību un pedagoģisko likmju skaits gadā

677,5

677,5

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

389

389

Nosacītais izglītojamo skaits gadā

X

1968

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1968

Uzņemto izglītojamo skaits gadā

X

1180

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1180

Absolventu skaits gadā

X

930

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

930

Atskaitīto audzēkņu skaits gadā

X

150

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

150

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem (bez investīcijām) uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto izglītojamo gadā (Ls)

X

1067,7

Nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

5,06

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais nosacītais izglītojamo skaits gadā uz vienu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansēto pedagoģisko likmi un pedagogu štata vienību

X

5,06

02.03.00

Augstākā izglītība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

1189

1189

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

463

463

Vidējais nosacītais studējošo skaits gadā

X

3795

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

1750

Uzņemto studentu, maģistrantu, rezidentu un doktorantu skaits

X

1536

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

861

Absolventu skaits

X

605

Izmaksas (bez investīcijām) uz vienu studējošo gadā (Ls)

X

1238

t.sk. finansēti no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

X

2685

Studējošo skaits uz vienu pedagoģisko likmi

X

8,2

02.04.00

Tālākizglītība

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību un pedagoģisko likmju skaits

59

59

t.sk. pedagoģiskās likmes un pedagogu štata vienības

19,5

19,5

02.06.00

Rezidentu apmācība

Rezidentu skaits

339

339

03.00.00

Veselības aprūpe

Štata vienību skaits

2018,75

2018,75

Iestāžu skaits

1

1

Kopējās plānotās veselības aprūpes pakalpojumu, centralizēto pasākumu un administrēšanas izdevumu izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

87,26

87,26

Slimokases dalībnieku skaits

2348219

2348219

03.01.00

Medikamentu apmaksāšana

Plānotie medikamenti ar diferencētu apmaksu uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

8,02

8,02

03.02.00

Pakalpojumu apmaksāšana

Kopējās plānotās medicīniskās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

72,48

72,48

Neatliekamās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 5,3 %

3,84

3,84

Ambulatorās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 30 %

21,74

21,74

Stacionārās palīdzības izmaksas uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls) 64,7 %

46,9

46,9

03.03.00

Centralizēta medikamentu iegāde

Centralizēti iepirktie ārstniecības līdzekļi uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

4,31

4,31

03.04.00

Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksāšana

Specializēta un augsti kvalificēta medicīniskā palīdzība uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

1,57

1,57

03.06.00

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras uzturēšana

Štata vienību skaits

358

358

Administrēšanas izdevumi uz vienu slimokases dalībnieku vidēji gadā (Ls)

0,88

0,88

03.07.00

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūras uzturēšana

Analītisko materiālu, publikāciju sagatavošana un izdošana (grāmatu nosaukumu skaits)

2

7

03.08.00

Reģistru uzturēšana

Reģistru skaits

15

15

03.10.00

Katastrofu medicīnas programma

Štata vienību skaits

713,75

713,75

Operatīvā medicīniskā dienesta konsultantu dežūru stundas

96096

193248

Apmācītās vai eksaminētās personas (instruktori, pasniedzēji u.c.) pirmās palīdzības, neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas kursos

440

890

Operatīvo medicīnisko materiālu rezervju komplektu uzturēšana (iespējamais cietušo skaits)

100

100

Izsaukumi uz ārstniecības iestādēm

1600

3200

Sagatavotas asinis ar konservantu (litros)

9370

18740

Sagatavotas asinis ar antikoagulantu (litros)

6302

12604

03.27.00

Psihiatrija (piespiedu ārstēšana)

Plānoto gultasdienu skaits

10500

21000

Gultasdienas izmaksas (Ls)

35,33

35,33

03.32.00

HIV infekcijas izplatības ierobežošana

Štata vienību skaits

18

18

Nozares politiku veidojošo stratēģisko un normatīvo dokumentu projekti

1

1

HIV/AIDS epidemioloģiskās uzraudzības organizācija un nodrošināšana (HIV testu skaits)

38500

77000

HIV/AIDS reģistra veidošana un uzturēšana

1

1

Organizētie semināri un konferences

2

4

Izdotie informatīvie materiāli (nosaukumu skaits)

2

6

Organizētās informatīvās kampaņas un pasākumi

3

6

Izstrādātās un īstenotas kompleksās profilakses programmas (projekti) iedzīvotāju riska grupām

2

3

Nolasīto lekciju skaits

5

15

03.33.00

Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība

Štata vienību skaits

929

929

Nozares attīstībai izstrādātās programmas un stratēģiskie projekti

2

5

Izstrādātie priekšlikumi normatīvo aktu pilnveidošanai

4

8

Izsniegtās vai pagarinātās licences

25

50

Apsekotie epidēmiskie perēkļi

16480

33700

Epidēmiskajos perēkļos veiktie dezinfekcijas pasākumi

4740

9480

Laboratoriskie izmeklējumi

263771

538520

03.34.00

Veselības veicināšana

Iestāžu skaits

1

1

Organizētie semināri

5

10

Izdotie informatīvie materiāli

4

10

Radio raidījumi

23

46

TV raidījumi

X

1

06.00.00

Kultūra

Iestāžu skaits

2

2

Štata vienību skaits

187

187

06.01.00

Bibliotēka

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

63

63

Lasītāji

8000

8045

Apmeklējumi

35000

62055

Izsniegtās grāmatas un izdrukas

202000

351100

06.02.00

Muzejs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

124

124

Apmeklējumi

19050

19450

Izstādes

7

9

09.00.00

Valsts uzraudzības organizācija, kontrole un ekspertīze

Iestāžu skaits

3

3

Štata vienību skaits

280,5

280,5

09.01.00

Valsts farmācijas inspekcija

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

21

21

09.02.00

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

259,5

259,5

09.03.00

Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija

Iestāžu skaits

1

1

Veiktās pārbaudes

X

126

Izskatītās sūdzības un iesniegumi

X

450

Pārbaudāmo objektu atbilstība normatīvajiem aktiem (%)

X

88

10.00.00

Vides veselība

Štata vienību skaits

165

165

10.04.00

Valsts sanitārā uzraudzība

Štata vienību skaits

147

147

Higiēniskās un epidemioloģiskās drošības kontrole un uzraudzība objektos un struktūrvienībās (kontroļu skaits)

7000

15430

10.20.00

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana

Štata vienību skaits

18

18

Izstrādātie normatīvo aktu projekti

3

7

Piedalīšanās starptautiskos projektos

6

6

Veselīga uztura dienu organizēšana

X

1

Veselīgu uztura ieteikumu izstrāde

1

2

Jauni pārtikas izcelsmes riski (informatīvs materiāls)

 1

1

Starptautiska vai valsts mēroga pārtikas konkursa organizēšana

 X

1

Konference pašvaldību pārstāvjiem un ārstniecības personām "Veselīgs uzturs, fiziskā aktivitāte un mūsu veselība"

1

2

Organizētie mācību semināri

6

12

30 Satversmes tiesa

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

48

48

01.00.00

Tiesa

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

48

48

32 Prokuratūra

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

52

52

Štata vienību skaits - kopā

1080

1080

01.00.00

Prokuratūras iestāžu uzturēšana

Iestāžu skaits

51

51

Štata vienību skaits

1056

1056

t.sk. prokuroru štata vienības

604

604

Uz tiesu nosūtītās krimināllietas

X

10500

Izbeigtās krimināllietas, nosacīti atbrīvojot personu no kriminālatbildības

X

500

02.00.00

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

22

22

Ziņojumi

X

12000

03.00.00

Prokuroru izdienas pensija

Štata vienību skaits

2

2

35 Centrālā vēlēšanu komisija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

14

14

01.00.00

Vispārējā vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

14

14

05.00.00

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Izstrādātās instrukcijas

6

6

Likumi un instrukcijas (iespiesto eksemplāru skaits)

9000

9000

Vēlēšanu rezultātu aprēķinu datorprogrammu izstrāde

2

2

Nepieciešamās dokumentācijas veidlapu izstrāde (skaits)

20

20

Nepieciešamās dokumentācijas veidlapu izgatavošana (eksemplāru skaits)

60000

60000

Vēlēšanu zīmju izgatavošana

2800000

2800000

Vēlēšanu komisiju locekļiem organizētie semināri

56

56

Vēlēšanu komisiju darbības nodrošināšana (skaits)

1000

1000

Vēlēšanu rezultātu apkopojuma sagatavošana

X

1

 06.00.00

 Vēlētāju sarakstu administrēšana

Vēlētāju informācijas centra izveide

1

1

Apkalpoto zvanu skaits

140000

140000

Informatīvās reklāmas kampaņa

1

1

36 Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

58

58

01.00.00

Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība

01.01.00

Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

58

58

Organizētie semināri, lekcijas u.c. pasākumi

8

17

Izskatītās sūdzības, iesniegumi, priekšlikumi

290

580

Pārbaudītās bāriņtiesu lietas

500

1000

Pārbaudītās bērnu lietas bērnunamos

500

1000

Adoptētājiem izsniegtie norīkojumi

80

160

Sniegtās konsultācijas bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem

336

672

Sagatavotie atzinumi par normatīvo aktu projektiem

116

232

Izstrādātie normatīvo aktu un politikas dokumentu projekti

10

20

Sagatavotie metodiskie ieteikumi pašvaldībām

1

3

01.02.00

Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai

Īstenotie projekti

71

88

01.03.00

Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts

Izmaksātie pabalsti adoptētājiem

40

80

Izmaksātie pabalsti audžuģimenēm

100

200

Organizētie semināri

5

10

01.04.00

Uzturlīdzekļu fonda izveidošana

Izmaksātā uzturnauda minimālo uzturlīdzekļu apmērā bērniem (bērnu skaits)

X

8000

37 Centrālā zemes komisija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

12

12

01.00.00

Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

12

12

Izšķirtie zemes strīdi un atjaunotās īpašuma tiesības

150

250

Nosūtītās rakstiskās atbildes un dokumenti

900

1500

Pieņemtie lēmumi un sniegtie atzinumi, kas regulē reformu

10

20

45 Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

2

2

Štata vienību skaits - kopā

44

46

01.00.00

Sabiedrības integrācijas vadība (sekretariāts)

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

30

32

Dalība Eiropas integrācijas padomē (pasākumu skaits)

2

4

Darba grupas koncepciju un tiesību aktu izstrādei

2

2

Dalība Eiropas Padomes ekspertu sanāksmēs
(sanāksmju skaits)

1

2

Semināri par sekretariāta kompetencē esošajiem jautājumiem

4

7

Konferences par sekretariāta kompetencē esošajiem jautājumiem

1

3

Konsultatīvo padomju sanāksmes

5

9

Uz iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju iesniegumiem sniegtās atbildes

250

502

Īstenotie Eiropas Savienības tehniskās palīdzības projekti

1

1

Noslēgtie saimnieciskie līgumi

5

5

NVO kapacitātes stiprināšana (informatīvo semināru un konferenču organizēšana)

7

15

Izstrādāta Nacionālā programma iecietības veicināšanai

1

1

Izstrādāta Latviešu diasporas atbalsta programma
2004.-2009.gadam

X

1

Rīkotie pasākumi mazākumtautību kultūras un etniskās identitātes saglabāšanai

2

5

Sabiedrības nodrošināšana ar informatīvajiem materiāliem sabiedrības integrācijas jomā (nosaukumu skaits)

4

8

Pasākumi sabiedrības mērķa grupas informēšanai par rasu diskriminācijas un tās novēršanas jautājumiem

2

3

Konsultācijas sabiedrībai un NVO sektoram mazākumtautību kultūras un etniskās identitātes jomā

32

62

Konsultācijas sabiedrībai un NVO sektoram pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā

5

9

Sniegtā ekspertu palīdzība ārvalstu sadarbības partneriem

6

11

Nodrošinātās aktivitātes un sniegtā informācija sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem

45

90

Taisnīgas un caurskatāmas dotāciju sadales nodrošināšana mazākumtautību nevalstiskajām organizācijām
(izskatīto iesniegumu skaits)

80

160

02.00.00

Sabiedrības integrācijas fonds

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

14

14

Sabiedrības integrācijas projektu konkursi

3

7

Informācija par iesniegtajiem un īstenotajiem projektiem

3

7

Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdes

5

10

47 Radio un televīzija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

30

30

01.00.00

Nozares vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

27

27

Raidorganizāciju pārbaudes

20

40

Pārreģistrētās raidorganizācijas

45

91

Izsniegtās speciālās atļaujas kabeļtelevīzijām

2

5

Izsniegtās apraides atļaujas kabeļtelevīzijām

1

3

Izstrādātie un iesniegtie grozījumi Radio un televīzijas likuma pilnveidošanai

2

4

02.00.00

Radio programmu veidošana un izplatīšana

Radio programmu raidapjoms (stundās)

21840

43920

vidēji stundas diennaktī

120

120

t.sk. informatīvi analītiskie raidījumi - vidēji

5271

10600

kultūras, izglītojošie un izklaidējošie raidījumi - vidēji

5023

10100

mūzika - vidēji

11546

23220

03.00.00

Televīzija

03.01.00

Programmu sagatavošana un realizācija

Televīzijas 1. un 7.programmas raidapjoms (stundas)

3826

8055

t.sk. ziņas

285

571

informatīvi dokumentālās programmas

328

657

vērtību orientējošās, kultūras un izglītojošās programmas

463

927

izklaidējošās programmas

428

856

bērnu un pusaudžu programmas

202

404

ekranizējumi

1375

2750

sports

145

690

citi

241

482

pašreklāma, reklāma, rezerve

359

718

vidēji stundas diennaktī

21

22

No dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem finansētais televīzijas 1. un 7.programmas raidapjoms stundās

2700

5700

03.03.00

Reģionālās televīzijas

Novadu informatīvā televīzijas programma (stundas)

23

46

04.00.00

Elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu sistēmas izveide

Štata vienību skaits

3

3

Radio un televīziju darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi

2

4

Raidījumu konkurss

1

1

Informatīvie semināri

1

2

Konkursi apraides atļaujas (licences) saņemšanai

1

3

Starptautiskās konferences

1

1

Pastāvīgi ierakstīto programmu skaits:

TV programmas

3

3

radio programmas

4

4

Analizēto vienas dienas programmu skaits:

TV programmas

18

36

radio programmas

12

24

48 Valsts cilvēktiesību birojs

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

1

1

Štata vienību skaits - kopā

23

23

01.00.00

Valsts cilvēktiesību birojs

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

23

23

Saņemtās sūdzības

2500

5200

Izdotie informatīvie bukleti (materiāli) (nosaukumu skaits)

1

3

Sniegtās konsultācijas

1150

2300

Organizētās pārbaudes valsts un pašvaldību iestādēs
(slēgtu un daļēji slēgtu tipu iestādēs, bāriņtiesās (pagasttiesās), izglītības iestādēs) u.c.

20

40

Pieteikumu sagatavošana un iesniegšana Satversmes tiesā

1

3

Atzinumu sagatavošana par likumprojektiem

10

20

Lekciju lasīšana, dalība semināros, diskusijās, konferencēs, tikšanās ar valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem (darbiniekiem), kā arī ārvalstu ekspertiem u.c. pasākumi

88

176

Piedalīšanās darba grupās, komisijās, neatkarīga eksperta pienākumu veikšana (grupu un komisiju skaits)

20

40

Intervijas un komentāri plašsaziņas līdzekļos, sagatavota un izplatīta plašsaziņas līdzekļos informācija par VCB darbu un aktualitātēm

40

80

Informācijas sagatavošana Informācijas un dokumentācijas centra apmeklētājiem

140

280

58 Reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrija

Valsts pamatbudžeta programmas un apakšprogrammas

Iestāžu skaits - kopā

3

3

Štata vienību skaits - kopā

187

187

01.00.00

Centrālais aparāts

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

114

114

Reģionālās sanāksmes (semināri) par pašvaldības interesējošiem jautājumiem

2

4

Pašvaldību vadītāju informatīvās sanāksmes

2

4

Pašvaldību saistošo noteikumu atbilstības likuma prasībām izvērtēšana (noteikumu skaits)

200

400

Pašvaldību apvienošanās projektu metodiskā vadība
(projektu skaits)

5

5

Latvijas telpiskās attīstības perspektīvas koncepcija

X

1

Regulārais plānošanas monitorings

X

1

Sagatavotie uzraudzības ziņojumi par Phare nacionālās programmas projektu ieviešanu reģionālās attīstības jomā un par Phare pārrobežu sadarbības programmu

2

4

Organizētie projektu konkursi atbalsta saņemšanai no
PHARE programmām

7

7

Noslēgtie līgumi ar ekspertiem par reģionu kapacitātes paaugstināšanu

6

6

Ikgadējais pārskats par reģionālo attīstību Latvijā

1

1

Organizētās PHARE reģionālās attīstības programmu uzraudzības komiteju sanāksmes

1

3

Organizētās PHARE pārrobežu sadarbības programmu vadības komiteju sēdes

1

3

Bukleta "Ikgadējais pārskats par reģionālo attīstību Latvijā" izdošana (eksemplāru skaits)

5000

5000

Izstrādāts Nacionālā attīstības plāna darba variants
2007.-2013.gadam

-

1

Organizētās konferences un semināri par reģionālās politikas jautājumiem

17

34

Izmantotais pieejamais Eiropas Savienības līdzfinansējums (%)

-

100

Izstrādātā un apstiprināšanai Ministru kabinetā iesniegtā Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pārrobežu sadarbības stratēģija

-

1

Valsts politikas plānošanas dokumentu izstrāde mājokļu jomā

1

2

Sagatavotie normatīvo aktu projekti

31

60

Izskatītie pašvaldību projekti valsts mērķdotācijas saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā

X

6

Starpvalstu sadarbības līgumi investīciju piesaistei mājokļu attīstībai

1

1

Informatīvi izglītojoša kampaņa par izstrādātajiem tiesību aktiem

1

1

04.00.00

Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība

Reģionālā fonda finansētie projekti

650

750

Piesaistītie līdzekļi (uzņēmēju un pašvaldību) uz vienu Reģionālā fonda līdzfinansējuma latu (Ls)

40

50

Darbinieku skaits programmas apkalpošanai

16

18

Jaunradītās un saglabātās darba vietas Reģionālā fonda atbalstītajos projektos:

jaunās

250

500

saglabātās

500

700

Atdeve valsts un pašvaldību budžetos nodokļu veidā uz katru Reģionālā fonda ieguldīto latu (Ls)

3

3

06.00.00

Tehniskās vienības projektu vadība

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

8

8

07.00.00

Mājokļu aģentūra

Iestāžu skaits

1

1

Štata vienību skaits

65

65

Mājokļa valsts atbalsta programmu vadība

X

2

Iesniegtie projektu pieteikumi ārvalstu finanšu resursu piesaistei

2

5

Sagatavotie priekšlikumi normatīvo aktu projektiem

28

44

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu energoauditi

27

27

Daudzdzīvokļu māju renovācijas pilotprojektu veicināšana

X

5

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto pārstāvju apmācība (cilvēku skaits)

150

300

Dzīvojamo māju nodošana dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai pilnvarotajām personām pārvaldīšanā un apsaimniekošanā

400

800

Socioloģiskie apsekojumi un pētījumi mājokļu jomā

2

5

Privatizācijai piedāvātie dzīvokļi

800

1500

Noslēgto pirkuma līgumu skaits

2000

5000

Valsts īpašumā esošo dzīvojamo māju neprivatizēto daļu (dzīvokļu) nodošana attiecīgo pašvaldību īpašumā

150

300

Dzīvojamo māju un māju daļu apzināšana, kuras ir piekritīgas valstij kā bezsaimnieka, bezmantinieka manta, un attiecīgu prasību sniegšana tiesā, un citas tiesvedības

25

100

Organizētie semināri un konferences

3

7

Piedalīšanās izstādēs ("Māja 1" un citas)

1

2

Informatīvo bukletu izgatavošana sabiedriskās apziņas veidošanai mājokļu jomā (nosaukumu skaits)

2

4

Piedalīšanās informatīvi analītiskajos raidījumos
Latvijas Televīzijā, Latvijas Radio, reģionālajās televīzijās un reģionālajos radio

18

36

Ziņojumi par mājokļu attīstību

1

2

Preses konferences un sagatavotie speciālie ziņojumi presei

12

30

Izskatītie iedzīvotāju iesniegumi un sūdzības

1500

3000

Finanšu ministrs O.Spurdziņš


2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr.727

Zemkopības ministrijas programmu un apakšprogrammu rezultatīvie rādītāji 2004.gadam saskaņā ar rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnēm

Programmas vai apakš-
programmas kods

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nosaukums,
tās programmu un apakšprogrammu, rezultātu un rezultatīvo
rādītāju nosaukums

Skaits/apjoms gadā

1

2

3

16 Zemkopības ministrija

Politikas mērķis

Zemkopības ministrijai atbilstoši kompetencei izstrādāt un īstenot valsts politikas instrumentus ilgtspējīgai lauku attīstībai, kas ir priekšnoteikums lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozaru konkurētspējai, veicināt Latvijas iedzīvotāju veselību, pārtikas drošību un ministrijas kompetencē nodoto dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu

Makro ietekmes rezultāti

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, medniecības un
zvejniecības apjoms IKP (milj. Ls) (NACE A un B kodi)

190

t.sk. zvejniecība

10,6

lauksaimniecība un medniecība

125

Izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

t.sk. lauksaimniecība un medniecība

2,1

mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana

7

zvejniecība

-11,7

Sektora apstrādes rūpniecības apjoms IKP (milj. Ls)

t.sk. kokrūpniecība (tai skaitā papīra un mēbeļu ražošana)

187

pārtikas produktu un dzērienu ražošana

423,3

zivju apstrāde

81,4

Lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, medniecībā un zvejniecībā nodarbināto skaits (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita)

11,8

t.sk. lauksaimniecība un medniecība

9,7

mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana

1,5

zvejniecība

0,545

Sektora apstrādes rūpniecībā nodarbinātie (% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita)

8,1

t.sk. kokrūpniecība (tai skaitā papīra un mēbeļu ražošana)

3,9

pārtikas rūpniecība

3,5

zivju apstrāde

0,665

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības eksporta apjoma izmaiņas (% pret iepriekšējo gadu)

t.sk. lauksaimniecība un medniecība

7

mežsaimniecība

-3

zvejniecība

-5

Lauksaimniecības produkcijas eksporta apjoms (milj. Ls)

243

Sektora apstrādes rūpniecības eksporta apjoma izmaiņas
(% pret iepriekšējo gadu)

t.sk. kokrūpniecība

6,5

pārtikas rūpniecība

6

zivju apstrāde

9,5

Uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem rajonos

64,4

Mājsaimniecību rīcībā esošais ienākums laukos naudā un natūrā
(latos uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī)

60,9

Iestāžu skaits - kopā

115

Administratīvā kapacitāte

Štata vienību skaits - kopā

10412

20.00.00

Drošas, nekaitīgas un kvalitatīvas pārtikas aprite

Pārtikas uzņēmumi pilnībā atbilst pārtikas higiēnas un veterinārajām prasībām (prognozētais uzņēmumu skaits/% no visiem uzņēmumiem)

6819/46,1

t.sk. piena pārstrādes uzņēmumi

67/100

gaļas pārstrādes uzņēmumi

381/97

zivju pārstrādes uzņēmumi

111/100

sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi

2433/50

tirdzniecības uzņēmumi

3093/40

Pārtikas uzņēmumi - muitas noliktavas, brīvās noliktavas, brīvās zonas noliktavas - pilnībā atbilst pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma, veterinārajām un fitosanitārajām prasībām (prognozētais uzņēmumu skaits/% no visiem uzņēmumiem)

35/37

Pārtikas uzņēmumos ieviestās paškontroles sistēmas
pieaugums (prognozētais uzņēmumu skaits/% no
visiem uzņēmumiem)

11094/75

Pārtikas uzņēmumi - muitas noliktavas, brīvās noliktavas, brīvās zonas noliktavas -, kuros pilnībā ieviestas paškontroles sistēmas (atbilstošo uzņēmumu skaits/% no visiem uzņēmumiem)

25/35

Valsts pasargāta no sevišķi bīstamām (A grupas) infekcijas slimībām (saslimušo dzīvnieku skaits)

0

Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību skarto punktu skaits

827

Labturības un higiēnas prasībām atbilstošās dzīvnieku
novietnes

9000

Darbības rezultāti

Sagatavotās pārtikas aprites valsts uzraudzības programmas (skaits)

11

Sagatavotās laboratorisko izmeklējumu programmas (skaits)

7

Pārtikas importa prasību sagatavošana un sertifikātu saskaņošana (prasību skaits)

8

Pārtikas eksporta sertifikātu saskaņošana ar ārvalstu uzraudzības dienestiem (sertifikātu modeļu skaits atkarībā no eksporta produktu sortimenta)

15

Reģistrētie pārtikas uzņēmumi

2500

Pārtikas uzņēmumi, kuros veikta atzīšana

850

Atzītās dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas

10

Reģistrētās dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas

300

Reģistrētie dzīvu dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļi

100

Valsts uzraudzības kārtībā veiktās pārbaudes dažādu
kategoriju pārtikas apritē iesaistītos uzņēmumos

31300

Pārtikas laboratoriskie izmeklējumi:

Atliekvielu kontroles programma dzīvnieku izcelsmes
produktiem (izmeklējumu skaits)

1792

Atliekvielu kontroles programma augu valsts izcelsmes
produktiem (izmeklējumu skaits)

2632

No ģenētiski modificētiem organismiem ražotu pārtikas
produktu kontroles programma (izmeklējumu skaits)

50

Dioksīna kontroles programma (izmeklējumu skaits)

50

Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu laboratorisko izmeklējumu programmā paredzētie uzņēmumi, kuros tiks ņemti paraugi (skaits)

1807

Uzņēmumu laboratoriskās kontroles programma (izmeklējumu skaits)

24718

Radioaktīvā piesārņojuma kontroles programma (izmeklējumu skaits)

240

Antibakteriālo līdzekļu kontroles programma (izmeklējumu skaits)

1000

Dzīvnieku veselības un labturības valsts uzraudzības programmu sagatavošana

3

Rīcības plānu un instrukciju sagatavošana un aktualizēšana (skaits)

10

Dzīvnieku importa prasību sagatavošana un sertifikātu saskaņošana (prasību skaits)

15

Dzīvnieku eksporta sertifikātu saskaņošana ar ārvalstu uzraudzības dienestiem (sertifikātu modeļu skaits atkarībā no eksporta sortimenta)

10

Dzīvnieku infekcijas slimību valsts obligātās uzraudzības
diagnostiskie izmeklējumi

760000

Dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskā un piespiedu vakcinācija

875000

A un B grupas dzīvnieku infekcijas slimību epizootiskā fona noteikšana (skaits)

8000

TSE profilakses un kontroles laboratorisko izmeklējumu
programma (izmeklējumu skaits)

21455

Dzīvnieku novietņu apsekošana un novērtēšana pēc labturības un higiēnas prasībām (inspekciju skaits)

16000

Dzīvnieku barības ražotājuzņēmumu un tirdzniecības vietu
apsekošana (inspekciju skaits)

2200

Valsts uzraudzības kārtībā veikto inspekciju skaits dažādu
kategoriju veterinārās uzraudzības objektos

3800

Dzīvnieku īpašnieku apmācība (dalībnieku skaits)

400

Veterinārārstu apmācības (dalībnieku skaits)

400

Sanitārā robežkontrole (līdz 01.05.2004/pēc 01.05.2004)

Pārbaudītas kravas

79181/24180

t.sk. valstī ievesto veterināro kravu kontrole

10560/1370

no valsts izvesto un tranzītā pārvadāto veterināro kravu kontrole

13165/8000

valstī ievesto pārtikas nekaitīguma kravu kontrole

29570/4000

valstī ievesto nepārtikas preču drošuma kravu kontrole

12530/1760

valstī ievesto fitosanitāro kravu kontrole

13106/9000

Darbības ar noteiktajām prasībām neatbilstošām kravām
(pārbaužu skaits)

250/50

Pārbaudīto kravu dokumentārā kontrole (%)

t.sk. valstī ievesto veterināro kravu kontrole

100

no valsts izvesto un tranzītā pārvadāto kravu veterinārā
kontrole

100

valstī ievesto pārtikas nekaitīguma kravu kontrole

100

valstī ievesto nepārtikas preču drošuma kravu kontrole

100

valstī ievesto fitosanitāro kravu kontrole

100

Pārbaudīto kravu identitātes kontrole (%)

t.sk. valstī ievesto veterināro kravu kontrole

100

no valsts izvesto un tranzītā pārvadāto kravu veterinārā kontrole

100

valstī ievesto pārtikas nekaitīguma kravu kontrole

100

valstī ievesto nepārtikas preču drošuma kravu kontrole

100

valstī ievesto fitosanitāro kravu kontrole

100

Pārbaudīto kravu fiziskā kontrole (%)

t.sk. valstī ievesto veterināro kravu kontrole

70/50

valstī ievesto pārtikas nekaitīguma kravu kontrole

40/75

valstī ievesto nepārtikas preču drošuma kravu kontrole

5/60

valstī ievesto fitosanitāro kravu kontrole

70/100

Valsts uzraudzības kārtībā veiktie auditi muitas noliktavās

130/35

Valsts uzraudzības kārtībā veiktie auditi brīvo zonu noliktavās

56/7

Pārbaudīto kravu laboratoriskā kontrole (ņemto paraugu skaits)

541/420

Sagatavotie un starplaboratoriju testiem nosūtītie paraugi (testu/paraugu skaits ir atkarīgs no laboratoriju dalībnieku skaita un matricu skaita)

53/749

Ieviestās vai pilnveidotās laboratoriskās kontroles metodes (pārtikas drošuma un nekaitīguma laboratoriskās kontroles metodes/dzīvnieku slimību laboratoriskās kontroles metodes)

20/30

Akreditētās metodes

42

Piedalīšanās starptautiskos starplaboratoriju testos (testu skaits)

45

Jaunās politikas iniciatīvas

Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzība

Reģistrētās bioloģiskās lauksaimniecības produktu apritē
iesaistītās personas

355

Valsts uzraudzības kārtībā veiktās pārbaudes bioloģiskās
lauksaimniecības uzņēmumos

80

Iestāžu skaits

30