Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.08.2008. - 31.12.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumus Nr. 1239 "Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.651

Rīgā 2004.gada 3.augustā (prot. Nr.46 67.§)
Bērnu sociālās aprūpes centra “Rīga” nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Bērnu sociālās aprūpes centrs “Rīga” (turpmāk – centrs) ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Labklājības ministra uzdevu­mā pakļautību pār centru īsteno ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes starpniecību.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.596 redakcijā)

II. Centra funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Centrs īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz:

2.1. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu;

2.2. bērniem ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši četru gadu vecumu;

2.3. bērniem invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.596 redakcijā; 2.3.apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2011.; sk. 15. punktu)

3. Centrs veic šādus uzdevumus:

3.1. nodrošina šo noteikumu 2.punktā minētajiem bērniem mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības, veicina bērnu atgriešanos ģimenē vai nodošanu ģimenes tipa aprūpē;

3.2. nodrošina šo noteikumu 2.punktā minēto bērnu audzināšanu, izglītošanu un sociālo rehabilitāciju, lai attīstītu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;

3.3. (svītrots ar MK 28.07.2008. noteikumiem Nr.596);

3.4. īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

4. Centram ir tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām centra funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

4.2. sniegt maksas pakalpojumus;

4.3. atbilstoši kompetencei sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos;

4.4. veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 28.07.2008. noteikumiem Nr.596)

III. Centra struktūra un amatpersonu kompetence

5. Centru vada centra direktors. Centra direktoru pieņem darbā un atlaiž no darba Sociālo pakalpojumu pārvaldes direktors pēc saskaņošanas ar labklājības ministru.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.596 redakcijā)

6. Centra direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

7. Centra direktoram ir vietnieks.

8. Centram ir struktūrvienības. Centra struktūrvienību vada struktūrvienības vadītājs. Centra struktūrvienību veidus un to uzdevumus nosaka centra reglamentā.

IV. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par centra darbību

9. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Centra direktoram ir tiesības atcelt centra darbinieku lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

11. Centra izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt Sociālo pakalpojumu pārvaldē. Sociālo pakalpojumu pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.596 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 28.07.2008. noteikumiem Nr.596.)

13. Centrs ne retāk kā reizi gadā iesniedz Sociālo pakalpojumu pārvaldē pārskatu par darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu, kā arī gada publisko pārskatu.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.596 redakcijā)

14. Labklājības ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par centra darbību.

15. Šo noteikumu 2.3.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

(MK 28.07.2008. noteikumu Nr.596 redakcijā)

Ministru prezidents I.Emsis

Labklājības ministre D.Staķe
01.08.2008