Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 10.07.2010. - 20.04.2012. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.606

Rīgā 2004.gada 20.jūlijā (prot. Nr.44 7.§)
Veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādātu produktu apritei, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam

(Noteikumu nosaukums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1172 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punktu

1. Noteikumi nosaka veterinārās prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un pārstrādātu produktu apritei, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam (turpmāk – blakusprodukti).

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1172 redakcijā)

2. Blakusproduktu aprite notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem, kuros noteiktās kompetentās institūcijas funkcijas veic Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests):

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulu Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1774/2002);

2.2. Komisijas 2003.gada 12.maija Regulu (EK) Nr. 811/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz aizliegumu vienas sugas ietvaros pārstrādāt zivis, dzīvnieku blakusproduktu apglabāšanu un sadedzināšanu un dažiem pārejas posma pasākumiem (turpmāk – Komisijas regula Nr. 811/2003);

2.3. Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 878/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz dažiem dzīvnieku blakusproduktiem, kuri klasificēti kā 1. un 2.kategorijas materiāli (turpmāk – Komisijas regula Nr. 878/2004);

2.4. Komisijas 2005.gada 19.janvāra Regulu (EK) Nr. 79/2005, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz piena, piena produktu un piena izcelsmes produktu izmantošanu, kas šajā regulā ir definēti kā 3.kategorijas materiāls (turpmāk – Komisijas regula Nr. 79/2005);

2.5. Komisijas 2005.gada 19.janvāra Regulu (EK) Nr. 92/2005, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu iznīcināšanas vai izlietošanas līdzekļiem un groza tās VI pielikumu attiecībā uz biogāzes transformēšanu un kausētu tauku pārstrādi (turpmāk – Komisijas regula Nr. 92/2005);

2.6. Komisijas 2006.gada 1.februāra Regulu (EK) Nr. 181/2006, ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz organiskiem mēslošanas līdzekļiem un augsnes ielabotājiem, kas nav kūtsmēsli, un ar ko groza minēto regulu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 181/2006);

2.7. Komisijas 2006.gada 3.februāra Regulu (EK) Nr. 197/2006 par pārejas posma pasākumiem attiecībā uz agrāko pārtikas produktu savākšanu, transportēšanu, apstrādi, izmantošanu un apglabāšanu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1774/2002 (turpmāk – Komisijas regula Nr. 197/2006);

2.8. Komisijas 2006.gada 22.decembra Regulu (EK) Nr. 2007/2006, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz dažu tādu no trešās kategorijas materiāla iegūtu starpproduktu ievešanu un tranzītu, kurus paredzēts izmantot tehniskiem mērķiem medicīnas ierīcēs, in vitro diagnostikā un laboratorijas reaģentos, un ar ko groza minēto regulu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 2007/2006).

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1172 redakcijā)

3. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 7.pantā noteiktās prasības nepiemēro kūtsmēslu transportēšanai vienas fermas robežās vai starp fermu un lietotāju Latvijā.

4. Dienests atļauj ievest Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 8.panta 2.punktā noteiktos blakusproduktus no citas Eiropas Savienības dalībvalsts. Dienests izvērtē risku un, ja tiek konstatēts apdraudējums sabiedrības vai dzīvnieku veselībai, nosaka, ka blakusprodukti pirms ievešanas Latvijā ir pārstrādājami ar pirmo pārstrādes metodi, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 V pielikuma III nodaļā.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1172 redakcijā)

4.1 Dienests izstrādā uzraudzības programmu, tai skaitā transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (turpmāk – TSE) uzraudzības programmu, kažokzvēru novietnēs, kurās kažokzvēru barībai izmantos pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kas iegūtas no tās pašas sugas dzīvnieku liemeņiem vai liemeņu daļām (turpmāk – kažokzvēru novietne). Dienests TSE uzraudzības programmu iesniedz izskatīšanai un apstiprināšanai Zemkopības ministrijā un pēc saskaņošanas piecu darbdienu laikā publicē savā mājaslapā internetā.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.613 redakcijā)

4.2 Kažokzvēru novietnes īpašnieks vai turētājs sedz izdevumus par laboratoriskajiem izmeklējumiem ar imūnhistoķīmisko metodi saistībā ar TSE uzraudzības programmu.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.613 redakcijā)

4.3 Dienests atzīst reģistrētās kažokzvēru novietnes, kurās kažokzvēru barībai izmantos pārstrādātas dzīvnieku olbaltumvielas, kas iegūtas no tās pašas sugas dzīvnieku liemeņiem vai liemeņu daļām, saskaņā ar šo noteikumu 8.1 punktu, ja:

4.31. ir ieviesta atbilstīga sistēma, lai uzraudzītu TSE izplatību kažokzvēru vidū, tiek veiktas regulāras paraugu laboratoriskas pārbaudes saistībā ar TSE un iespējamajai TSE izraisītāja izplatībai iesniegumā minētās sugas dzīvnieku populācijā nav pamatojuma;

4.32. šo noteikumu 4.31.apakšpunktā minētā sistēma nodrošina, ka blakusprodukti vai pārstrādātās dzīvnieku olbaltumvielas, kas iegūtas no šiem dzīvniekiem vai to pēcnācējiem, nevar nonākt citu dzīvnieku barības ķēdē kā vien kažokzvēru barības ķēdē;

4.3 3. attiecīgā kažokzvēru novietne nav bijusi saskarē ar citu kažokzvēru novietni, kurā bijis apstiprināts TSE uzliesmojums vai ir aizdomas par to;

4.3 4. reģistrētās kažokzvēru novietnes atbildīgā persona ir izpildījusi prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 IX pielikumā un šo noteikumu 5.7.apakšpunktā.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.613 redakcijā)

5. Blakusproduktu apritē iesaistītā persona nodrošina:

5.1. pārstrādāto dzīvnieku olbaltumvielu un citu dzīvnieku barībai paredzēto pārstrādāto produktu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 19.pantā noteiktajām prasībām;

5.2. mājas (istabas) dzīvnieku barības, dzīvnieku košļājamo rotaļlietu un tehnisko produktu (izņemot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 20.panta 2. un 3.punktā noteiktos blakusproduktus) atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 20.panta 1.punktā noteiktajām prasībām;

5.3. no 2.kategorijas blakusproduktiem iegūto tauku atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 20.panta 3.punktā noteiktajām prasībām;

5.4. agrāko pārtikas produktu savākšanas, transportēšanas, apstrādes, izmantošanas un apglabāšanas atbilstību Komisijas regulā Nr. 197/2006 un normatīvajos aktos par izplatīšanai nederīgas pārtikas izmantošanu un iznīcināšanu noteiktajām prasībām;

5.5. blakusproduktu un pārstrādātu produktu uzskaites, identifikācijas, marķēšanas un transportēšanas atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 7. un 9.pantā noteiktajām prasībām;

5.6. pavaddokumenta atbilstību:

5.6.1. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 7.panta 2.punkta prasībām – blakusproduktiem un pārstrādātiem produktiem, ko transportē ārpus Latvijas teritorijas;

5.6.2. šo noteikumu 1.pielikumam – blakusproduktiem un pārstrādātiem produktiem, ko transportē Latvijas teritorijā;

5.7. kažokzvēru novietnes atbilstību šo noteikumu 4.3 punktā minētajām prasībām un to, ka kažokzvēru novietnē ir iecelta atbildīgā persona, kas:

5.7.1. uzskaita to dzīvnieku kažokādas un liemeņus, kuri ir baroti ar pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām, kas iegūtas no tās pašas sugas dzīvniekiem, un katru sūtījumu, lai nodrošinātu attiecīgo izejvielu izsekojamību;

5.7.2. informē dienestu par saskari vai iespējamu saskari ar citu kažokzvēru novietni, kurā bijis apstiprināts TSE uzliesmojums vai ir aizdomas par to, un pārtrauc kažokzvēru pārvietošanu, ja nav saņemta dienesta rakstiska atļauja par kažokzvēru pārvietošanu;

5.7.3. nodrošina, ka ar kažokzvēru liemeņiem, kas paredzēti tās pašas sugas dzīvnieku barošanai, rīkojas un tos apstrādā atsevišķi no liemeņiem, kurus nav atļauts izmantot minētajam nolūkam;

5.7.4. nodrošina, ka kažokzvēri, kurus baro ar pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām, kas iegūtas no tās pašas sugas dzīvniekiem, atrodas atsevišķi no dzīvniekiem, kurus nebaro ar pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām, kas iegūtas no tās pašas sugas dzīvniekiem;

5.7.5. nodrošina, ka pārstrādātās dzīvnieku olbaltumvielas, kas iegūtas no vienas sugas dzīvniekiem un ir paredzētas tās pašas sugas dzīvnieku barošanai:

5.7.5.1. pārstrādā pārstrādes uzņēmumā, kas apstiprināts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 13.pantu, izmantojot tikai minētās regulas V pielikuma III nodaļā paredzēto 1.–5.metodi vai 7.metodi;

5.7.5.2. ražo no veseliem dzīvniekiem, kas nokauti kažokādas ieguvei;

5.7.5.3. ražo no dzīvniekiem, kuri 24 stundu laikā pirms nokaušanas nav baroti ar pārstrādātām dzīvnieku olbaltumvielām, kas iegūtas no tās pašas sugas dzīvniekiem;

5.8. blakusproduktu kravas, kas klasificējama kā bīstamā krava, atbilstību normatīvajiem aktiem par bīstamo kravu apriti.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1172 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.07.2010. noteikumiem Nr.613)

6. Blakusproduktus atļauts izmantot:

6.1. diagnostikā, izglītībā un pētniecībā, kā arī taksidermijā tehniskajās iekārtās, kas šim mērķim ir apstiprinātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 18.pantu;

6.2. dzīvnieku barošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 23.panta 2. punktu.

7. Dienests saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 23.panta 3.punktu informē Komisiju par blakusproduktu izmantošanu atbilstoši šo noteikumu 6.2.apakšpunktam un par pārbaudēm, lai nodrošinātu blakusproduktu izmantošanu paredzētajam mērķim.

8. Dienests saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 23.panta 4.punktu sastāda blakusproduktu lietotāju un savākšanas centru sarakstu un piešķir tiem reģistrācijas vai atzīšanas numuru.

8.1 Dienests šo noteikumu 8.3 punktā minētajā kārtībā atzīst blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbības, kas saistītas ar blakusproduktu apriti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1774/2002, izņemot tās 23.panta 2.punktu, vai šo noteikumu 4.3 punktā minētajām prasībām. Šajos noteikumos termins "atzīšana" atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1774/2002 lietotajam terminam "apstiprināšana".

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.613 redakcijā)

8.2 Blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbības, kas nav jāatzīst atbilstoši šo noteikumu 8.1 punktam, dienests reģistrē saskaņā ar šo noteikumu 8.4 punktu. Dienests reģistrē:

8.2 1. blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbības saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 23.panta 2.punktu;

8.2 2. Komisijas regulas Nr. 79/2005 4.pantā noteiktos pārtikas uzņēmumus un dzīvnieku novietnes;

8.2 3. savākšanas vai transporta pakalpojumu sniegšanas komersantu, kas veic darbības blakusproduktu apritē.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.613 redakcijā)

8.3 Blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbību atzīst šādā kārtībā:

8.3 1. blakusproduktu apritē iesaistītā persona dienesta attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu (2.pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja iesniegums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

8.3 2. dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.31.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un vienojas ar blakusproduktu apritē iesaistīto personu par atzīšanas procedūras sākuma datumu un gaitu. Blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbības atzīšanas procesu sāk 20 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas;

8.3 3. dienests veic pārbaudi par blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbību atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1774/2002 vai šo noteikumu 4.3 punktā minētajām prasībām un sagatavo novērtēšanas protokolu (turpmāk – protokols) divos eksemplāros. Protokola pirmo eksemplāru izsniedz blakusproduktu apritē iesaistītajai personai, bet otrais eksemplārs paliek dienestā;

8.3 4. pēc pārbaudes piecu darbdienu laikā dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.3 4.1. par blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbības atzīšanu ar nosacījumu līdz trim mēnešiem un atzīšanas ar nosacījumu numura piešķiršanu;

8.3 4.2. par blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbības atzīšanu un atzīšanas numura piešķiršanu pēc pirmās pārbaudes, ja blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbība atbilst normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām;

8.3 4.3. par atteikumu atzīt blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbību, ja tā neatbilst normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām;

8.3 5. dienests šo noteikumu 8.34.apakšpunktā minēto lēmumu paziņo blakusproduktu apritē iesaistītajai personai atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. Ja pieņemts šo noteikumu 8.34.1. vai 8.34.2.apakšpunktā minētais lēmums, paziņojumā norāda personas darbībai piešķirto atzīšanas vai atzīšanas ar nosacījumu numuru, izsniedz atzīšanas apliecību, ja blakusproduktu apritē iesaistītā persona vēlas to saņemt, un personu iekļauj valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistrā, norādot piešķirto atzīšanas ar nosacījumu numuru vai atzīšanas numuru;

8.3 6. triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 8.34.1.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas dienests veic atkārtotu pārbaudi. Ja dienests atkārtotajā pārbaudē konstatē, ka blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbība atbilst normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām, tai piešķir atzīšanas numuru, iekļauj personu valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistrā, norādot piešķirto atzīšanas numuru, un izsniedz atzīšanas apliecību, ja blakusproduktu apritē iesaistītā persona vēlas to saņemt. Apliecībā norāda:

8.3 6.1. juridiskās personas nosaukumu, juridisko un faktisko adresi (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un faktisko adresi);

8.3 6.2. blakusproduktu apritē iesaistītās personas reģistrācijas numuru komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā;

8.3 6.3. blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbības veidu;

8.3 6.4. blakusproduktu apritē iesaistītās personas atzīšanas numuru atbilstoši valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistram;

8.3 7. ja dienests atkārtotajā pārbaudē konstatē, ka blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbība neatbilst normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām, dienests pieņem lēmumu nepagarināt atzīšanas ar nosacījumu termiņu, paziņo par to blakusproduktu apritē iesaistītajai personai, anulē blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbībai piešķirto atzīšanas ar nosacījumu numuru un svītro blakusproduktu apritē iesaistīto personu no valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistra;

8.3 8. atzīšanas ar nosacījumu termiņu dienests var pagarināt vēl uz trim mēnešiem, ja, veicot pārbaudi, dienests konstatē, ka blakusproduktu apritē iesaistītā persona ir novērsusi lielāko daļu neatbilstību, kas noteiktas protokolā (panākts nenoliedzams progress darbības sakārtošanā). Atzīšanu ar nosacījumu nevar piešķirt uz laiku, kas ir ilgāks par sešiem mēnešiem no brīža, kad dienests veic pirmo blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbības pārbaudi atbilstoši šo noteikumu 8.33.apakšpunktam;

8.3 9. ja šo noteikumu 8.38.apakšpunktā minētais termiņa pagarinājums ir beidzies un pārbaudes laikā dienests konstatē, ka blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbība tomēr neatbilst normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām, dienests:

8.3 9.1. pieņem lēmumu atteikt blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbības atzīšanu un paziņo par to blakusproduktu apritē iesaistītajai personai;

8.3 9.2. anulē blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbībai piešķirto atzīšanas ar nosacījumu numuru un svītro blakusproduktu apritē iesaistīto personu no valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistra;

8.3 10. ja blakusproduktu apritē iesaistītā persona ir novērsusi protokolā norādītās neatbilstības, dienests:

8.3 10.1. nomaina valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistrā blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbības atzīšanas ar nosacījumu numuru pret atzīšanas numuru un paziņo par to blakusproduktu apritē iesaistītajai personai;

8.3 10.2. izsniedz blakusproduktu apritē iesaistītajai personai atzīšanas apliecību, ja blakusproduktu apritē iesaistītā persona vēlas to saņemt;

8.3 11. šo noteikumu 8.36., 8.37., 8.39. vai 8.310.apakšpunktā minēto lēmumu dienests paziņo blakusproduktu apritē iesaistītajai personai saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.613 redakcijā)

8.4 Dienests blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbību reģistrē šādā kārtībā:

8.4 1. blakusproduktu apritē iesaistītā persona dienesta attiecīgajā teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu (2.pielikums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja iesniegums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

8.4 2. dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.4 1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un piešķir reģistrācijas numuru, iekļauj valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistrā un rakstiski paziņo blakusproduktu apritē iesaistītajai personai par reģistrāciju. Paziņojumā norāda piešķirto reģistrācijas numuru un izsniedz reģistrācijas apliecību, ja blakusproduktu apritē iesaistītā persona vēlas to saņemt. Apliecībā norāda:

8.4 2.1. juridiskās personas nosaukumu, juridisko un faktisko adresi (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, deklarētās dzīvesvietas adresi un faktisko adresi);

8.4 2.2. blakusproduktu apritē iesaistītās personas reģistrācijas numuru komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā;

8.4 2.3. blakusproduktu apritē iesaistītās personas darbības veidu;

8.4 2.4. blakusproduktu apritē iesaistītās personas reģistrācijas numuru atbilstoši valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistram.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.613 redakcijā)

8.5 Ja ir mainījušās ziņas, ko blakusproduktu apritē iesaistītā persona sniegusi atbilstoši šo noteikumu 8.3 1. un 8.4 1.apakšpunktam, blakusproduktu apritē iesaistītā persona 10 darbdienu laikā rakstiski iesniedz dienestā informāciju par attiecīgajām izmaiņām un lūgumu par jaunas apliecības saņemšanu, ja minētā persona vēlas saņemt jaunu apliecību.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.613 redakcijā)

8.6 Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.5 punktā minētās informācijas saņemšanas izdara grozījumus valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistrā, rakstiski paziņo blakusproduktu apritē iesaistītajai personai par grozījumiem valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistrā un izsniedz jaunu apliecību, ja blakusproduktu apritē iesaistītā persona vēlas to saņemt.

(MK 06.07.2010. noteikumu Nr.613 redakcijā)

9. Dienests saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 24.panta 4.punktu informē Komisiju par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 24.panta 1.punkta "b" apakšpunktā noteikto atkāpju piemērošanu.

10. Dienests sniedz Komisijai:

10.1. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 26.panta 4.punktā noteikto informāciju;

10.2. Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 VIII pielikuma VIII nodaļas 1.punkta "a" apakšpunkta "iii" daļā noteikto informāciju.

11. Zemkopības ministrija sniedz Komisijai Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1774/2002 35.panta 1.punktā noteikto informāciju.

12. Dienests atļauj ievest blakusproduktus no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1774/2002 noteiktajām prasībām.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1172 redakcijā)

13. Līdz 2011.gada 31.jūlijam agrāko pārtikas produktu savākšanai, transportēšanai, apstrādei, izmantošanai un apglabāšanai piemēro Komisijas regulā Nr. 197/2006 noteiktās prasības.

(MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1172 redakcijā)

14. Dienests saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 79/2005 1.pantu atļauj 3.kategorijas piena, piena produktu un piena izcelsmes produktu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi, izmantošanu un uzglabāšanu.

(MK 15.11.2005. noteikumu Nr.865 redakcijā)

15. Dienests piemēro Komisijas regulas Nr. 878/2004 2. un 3.pantā noteiktās atkāpes tehniskiem mērķiem paredzēto 1. un 2.kategorijas blakus­produktu izplatīšanai, izvešanai, ievešanai un tranzītam.

(MK 15.11.2005. noteikumu Nr.865 redakcijā)

16. Dienests sniedz Komisijai un Eiropas Savienības dalībvalstīm Komisijas regulas Nr. 878/20047.pantā noteikto informāciju.

(MK 15.11.2005. noteikumu Nr.865 redakcijā)

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.606

(Pielikums MK 13.10.2009. noteikumu Nr.1172 redakcijā; pielikuma numerācija grozīta ar MK 06.07.2010. noteikumiem Nr.613)

Piezīmes.

1.* Rekvizītus "20__.gada __._______" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.** Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulas (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam, 4., 5. un 6.panta prasībām.

3.*** Aizpilda par 3.kategorijas materiālu un no tā pārstrādātiem produktiem, ko paredzēts izmantot par dzīvnieku barības sastāvdaļām.

4.**** Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulas (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam, II pielikuma I nodaļas prasībām.

5.***** Aizpilda nosūtītājs vai transportētājs.

6. Pavaddokumentu aizpilda nosūtītājs vai transportētājs un reģistrē tā numuru.

7. Pavaddokumentu noformē trijos eksemplāros. Pavaddokumenta pirmais eksemplārs paliek saņēmējam, otrais eksemplārs - nosūtītājam un trešais eksemplārs - transportētājam (piezīme ir attiecināma tikai uz papīra formā sagatavotiem dokumentiem).

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.606
Iesniegums blakusproduktu apritē iesaistītās personas atzīšanai vai reģistrācijai

(Pielikums MK 06.07.2010. noteikumu Nr.613 redakcijā)

10.07.2010