Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 26.09.2009. - 31.12.2012. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumus Nr. 863 "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.592

Rīgā 2004.gada 13.jūlijā (prot. Nr.42 21.§)
Valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" (turpmāk — aģentūra) ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

(Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr.925; MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1073)

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Aģentūras funkcijas ir:

2.1. nodrošināt Eiropas Savienības jaunatnes programmu īstenošanu;

2.2. nodrošināt Eiropas Jaunatnes informācijas tīkla administrēšanu Latvijā un Eiropas jaunatnes portālam paredzētās nacionālās informācijas atjaunošanu un papildināšanu;

2.3. nodrošināt nacionālā jaunatnes informācijas tīkla veidošanu un administrēšanu.

3. Aģentūras uzdevumi ir:

3.1. informēt un izglītot valsts un pašvaldību institūcijas un nevalstiskās organizācijas jaunatnes starptautiskās neformālās izglītības jomā;

3.2. informēt un izglītot valsts un pašvaldību institūcijas un nevalstiskās organizācijas par jaunatnes starptautisko sadarbību un Eiropas Savienības jaunatnes programmām;

3.3. nodrošināt aģentūras kompetencē esošo starptautisko jaunatnes neformālās izglītības programmu un projektu koordinēšanu, vadību, uzraudzību un kvalitātes kontroli;

3.4. sadarboties ar Eiropas Savienības valstu un citu valstu institūcijām, lai attīstītu jaunatnes starptautiskās programmas un projektus Latvijā;

3.5. organizēt informācijas sagatavošanu par starptautisko jaunatnes programmu un projektu attīstību un rezultātiem Latvijā;

3.6. organizēt informācijas sniegšanu un konsultācijas par starptautisko sadarbības projektu plānošanu jaunatnes organizācijām un personām, kas strādā ar jaunatni;

3.7. veicināt jaunatnes apmaiņas projektus ar Eiropas Savienības valstīm un citām valstīm;

3.8. veicināt iespēju Latvijas jaunatnei un personām, kas strādā ar jaunatni, apgūt starptautiskās neformālās izglītības pieredzi;

3.9. nodrošināt informāciju par jaunatnes organizāciju sadarbības projektiem.

4. Aģentūrai ir tiesības:

4.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskām un juridiskām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

4.2. publicēt informatīvus materiālus un sniegt plašsaziņas līdzekļiem informāciju par aģentūras kompetencē esošiem jautājumiem;

4.3. piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas pasākumu, projektu un programmu koordinācijā, plānošanā, sagatavošanā un ieviešanā saistībā ar neformālo izglītību jaunatnei un personām, kas strādā ar jaunatni;

4.4. sagatavot priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem jaunatnes neformālās izglītības jomā un iesniegt tos Izglītības un zinātnes ministrijā;

4.5. izveidot, reorganizēt un likvidēt aģentūras filiāles pēc attiecīgā lēmuma saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju;

4.6. organizēt un vadīt seminārus un konferences;

4.7. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;

4.8. saskaņā ar normatīvajiem aktiem rīkoties ar aģentūras rīcībā esošajām ēkām, iekārtām, aparatūru, inventāru, citām materiālajām vērtībām un finanšu līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr.925; MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1073)

III. Aģentūras pārvalde

5. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Direktoram var būt vietnieki.

6. Aģentūras direktora pienākumi ir noteikti Publisko aģentūru likumā, Valsts pārvaldes iekārtas likumā, darba līgumā un pārvaldes līgumā.

7. Aģentūras teritoriālo struktūrvienību — filiāli — vada filiāles vadītājs. Filiāles vadītāju pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda aģentūras direktors. Filiāles vadītāja pienākumus, tiesības un atbildību nosaka darba līgumā un filiāles nolikumā.

8. Aģentūras darbības jautājumos direktors izdod pārvaldes lēmumus un iekšējos normatīvos aktus.

9. Aģentūras direktors pieņem lēmumu par apstrīdēto aģentūras amatpersonas lēmumu un aģentūras darbinieka faktisko rīcību. Aģentūras direktora lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr.925; MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1073)

IV. Aģentūras konsultatīvā padome

10. Lai atbilstoši starptautiskās neformālās izglītības tendencēm veicinātu valsts politikas īstenošanu jaunatnes neformālās izglītības attīstības jomā, izglītības un zinātnes ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk — konsultatīvā padome). Konsultatīvajai padomei ir padomdevēja tiesības aģentūras darbības jautājumos.

(Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr.925; MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1073)

11. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra apstiprinātu nolikumu.

(Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr.925; MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1073)

12. Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

12.1. veicināt aģentūras attīstības stratēģijas efektīvu ieviešanu;

12.2. izvērtēt aģentūras darbības atbilstību valsts pārvaldes un valsts jaunatnes politikas nosacījumiem;

12.3. veicināt jaunatnes neformālās izglītības attīstības īstenošanā iesaistīto institūciju saskaņotu darbību.

13. Izglītības un zinātnes ministrs nosaka konsultatīvās padomes skaitlisko sastāvu un apstiprina tās personālsastāvu.

(Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr.925; MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1073)

14. Konsultatīvās padomes sastāvā izglītības un zinātnes ministrs iekļauj nozaru speciālistus, kā arī valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pilnvarotos pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr.925; MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1073)

15. Konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra.

V. Aģentūras manta un finansēšanas kārtība

16. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

16.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

16.2. ieņēmumi no aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

16.3. ārvalstu finansiālā palīdzība;

16.4. ziedojumi un dāvinājumi.

17. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.

18. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt līzinga līgumus. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.

(Grozīts ar MK 14.11.2006. noteikumiem Nr.925; MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1073)

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministra vietā — labklājības ministre D.Staķe
26.09.2009