Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ārstniecības likumā

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2004, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 15.punktu;

izteikt 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"16) specializācija - tālākizglītības daļa, kas noris saskaņā ar akreditētu izglītības programmu, ievērojot profesijas standartu un specialitātes nolikumu;

17) profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana - tālākizglītības daļa noteiktā specialitātē, kas noris saskaņā ar brīvi izraudzītu izglītības programmu, kuras saturs un apgūšanas laiks nav reglamentēts;";

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19) rezidentūra - darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi esoša ārsta izglītošana valsts valodā specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā."

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindu veidošanas kārtību, to ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomu, kuri tiek apmaksāti no valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem, kā arī šīs samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets."

3. Izslēgt 8.panta 4., 5. un 9.punktu.

4. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Ārstniecības personu, ārstniecības iestāžu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču un ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību, kā arī ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

5. Izslēgt 10.pantā vārdus "kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem".

6. Aizstāt 17.panta pirmajā daļā vārdus "veselības ministra" ar vārdiem "Ministru kabineta".

7. 26.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesības pretendēt uz ārstniecības personas sertifikātu noteiktā specialitātē ir personām, kuras apguvušas akreditētu tālākizglītības programmu, kas ir iepriekš iegūtās vidējās profesionālās vai augstākās medicīniskās izglītības turpinājums specializācijas vai profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanas ietvaros.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

8. Aizstāt 35.pantā vārdus "Veselības ministrijas" ar vārdiem "Ministru kabineta".

9. Aizstāt 48.pantā vārdus "paaugstināt savu kvalifikāciju" ar vārdiem "regulāri pilnveidot savu profesionālo kvalifikāciju".

10. Aizstāt 50.panta trešajā daļā vārdus "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (inspektoriem)" ar vārdiem "atbildīgajai valsts institūcijai bērnu un ģimenes lietās (valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem)".

11. Aizstāt 59.pantā vārdus "Veselības ministrija" ar vārdiem "Ministru kabinets".

12. Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimību ārstniecība".

13. Papildināt likumu ar 60.1 pantu šādā redakcijā:

"60.1 pants. Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabinets."

14. Aizstāt 61.pantā vārdus "Alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas" ar vārdiem "Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības".

15. Aizstāt 62.pantā vārdus "alkoholisku dzērienu vai citu apreibināšanās līdzekļu lietošanu" ar vārdiem "alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu lietošanu, piedalīšanos azartspēlēs vai datorspēlēs".

16. 63.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "Alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas" ar vārdiem "Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības";

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) ņemšana policijas profilaktiskajā uzskaitē un policijas rakstveida brīdinājums, ka slimniekam jāizbeidz alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošana, piedalīšanās azartspēlēs vai datorspēlēs un ar to saistītu administratīvo pārkāpumu izdarīšana, kā arī obligāti jāsāk ārstēšanās;";

aizstāt 2.punktā vārdus "alkoholisma, toksikomānijas vai narkomānijas" ar vārdiem "alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības".

17. Izteikt 64.pantu šādā redakcijā:

"64.pants. Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē vai ir atkarīgs no azartspēlēm vai datorspēlēm, ar viņa piekrišanu par pienākumu ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības sociālās un psiholoģiskās rehabilitācijas iestādē."

18. Pārejas noteikumos:

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.novembrim izdod šā likuma 4., 9.pantā, 17.panta pirmajā daļā, 59. un 60.1 pantā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 27.maijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 16.jūnijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 30.jūniju.

30.06.2004