Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.11.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.495

Rīgā 2004.gada 18.maijā (prot. Nr.29 6.§)
Noteikumi par Ministru kabineta locekļa ārštata konsultatīvā darbinieka statusu un kompetenci
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 25.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka Ministru kabineta locekļa ārštata konsultatīvā darbinieka (turpmāk — ārštata konsultatīvais darbinieks) statusu un kompetenci.

2. Ārštata konsultatīvais darbinieks ir persona, kas konsultē Ministru kabineta locekli par valsts politikas izstrādi un īstenošanu Ministru kabineta locekļa vadītajā nozarē, kā arī nodrošina Ministru kabineta locekļa saikni ar sabiedrību.

3. Ministru kabineta loceklis un ārštata konsultatīvais darbinieks rakstiski vienojas par ārštata konsultatīvā darbinieka pienākumu apjomu. Ārštata konsultatīvo darbinieku ieceļ amatā attiecīgais Ministru kabineta loceklis ar rīkojumu. Rīkojumā norāda ārštata konsultatīvā darbinieka kompetenci.

4. Ārštata konsultatīvais darbinieks savas pilnvaras īsteno tikai attiecīgā Ministru kabineta locekļa pilnvaru laikā.

5. Ārštata konsultatīvajam darbiniekam ir šādi pienākumi:

5.1. sniegt Ministru kabineta loceklim priekšlikumus par valsts politikas izstrādi un īstenošanu konkrētā jomā;

5.2. konsultēt Ministru kabineta locekli attiecīgajā jomā;

5.3. ar īpašu attiecīgā Ministru kabineta locekļa pilnvarojumu pārstāvēt Ministru kabineta locekļa viedokli citās valsts institūcijās, darba grupās, konsultatīvajās padomēs un sanāksmēs, kur tiek saskaņoti viedokļi;

5.4. piedalīties valsts institūciju darbībā atbilstoši Ministru kabineta locekļa noteiktajiem uzdevumiem;

5.5. ar attiecīgā Ministru kabineta locekļa pilnvarojumu izteikt Ministru kabineta locekļa viedokli plašsaziņas līdzekļos.

6. Ārštata konsultatīvais darbinieks:

6.1. ir lojāls pret attiecīgo Ministru kabineta locekli un ir atbildīgs par tās informācijas neizpaušanu, kas tam kļuvusi zināma, pildot pienākumus;

6.2. darbojas sabiedrības interesēs;

6.3. ar savu rīcību nediskreditē sevi, Ministru kabineta locekli un valsti;

6.4. nekavējoties rakstveidā informē Ministru kabineta locekli, ja viņa vai radinieku, vai darījuma partneru personisko vai mantisko interešu vai ētisku apsvērumu dēļ viņa objektivitāte un neitralitāte var tikt apšaubīta, kā arī neuzņemas attiecīgā pienākuma vai konkrētā uzdevuma veikšanu vai nekavējoties pārtrauc tā izpildi, ja minētie apstākļi tiek konstatēti attiecīgā pienākuma vai uzdevuma izpildes laikā.

(Grozīts ar MK 22.11.2022. noteikumiem Nr. 728)

7. Ārštata konsultatīvais darbinieks nesaņem atlīdzību, izņemot šo noteikumu 9. punktā minēto gadījumu.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 728 redakcijā)

8. Ministru kabineta loceklim ir tiesības slēgt ar ārštata konsultatīvo darbinieku uzņēmuma līgumu par noteikta uzdevuma izpildi. Ministru kabineta loceklis izvērtē minētā līguma slēgšanas pieļaujamību saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

9. Ārštata konsultatīvajam darbiniekam atlīdzību izmaksā un komandējuma izdevumus sedz atbilstoši uzņēmuma līgumam no attiecīgi ministrijai, Valsts kancelejai vai īpašu uzdevumu ministra sekretariātam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

10. Ja nepieciešams, Ministru kabineta loceklis nodrošina ārštata konsultatīvo darbinieku ar darba vietu un nodod viņa lietošanā materiālās vērtības. Ārštata konsultatīvais darbinieks ir atbildīgs par viņam nodotās valsts mantas saglabāšanu.

11. Ārštata konsultatīvais darbinieks izmanto viņam piešķirtās pilnvaras tikai noteikto pienākumu veikšanai.

12. Attiecīgās ministrijas vai Ministru kabineta tīmekļvietnē publicē un regulāri aktualizē vismaz šādu informāciju par ārštata konsultatīvo darbinieku:

12.1. vārdu, uzvārdu;

12.2. pamatdarbu;

12.3. darbības jomu.

(MK 22.11.2022. noteikumu Nr. 728 redakcijā)

Ministru prezidents I.Emsis

Tieslietu ministre V.Muižniece
25.11.2022