Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.338

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 33.§)
Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka augļu un dārzeņu ražotāju grupu (turpmāk – ražotāju grupa) atzīšanas kritērijus, atzīšanas kārtību, darbības nosacījumus un darbības kontroli.

II. Ražotāju grupu atzīšanas kritēriji

2. Ražotāju grupa var pretendēt uz sākotnēju atzīšanu un pastāvīgu atzīšanu, ja tā spēj darboties atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktajiem ražotāju grupas darbības nosacījumiem.

3. Ražotāju grupa var pretendēt uz sākotnēji atzītas ražotāju grupas statusu, ja:

3.1. tā darbojas atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

3.2. tajā ir vismaz pieci attiecīgās kategorijas produktu ražotāji, kuru pārdotās produkcijas vērtība ir vismaz 33000 latu;

3.3. tai ir Lauku atbalsta dienesta apstiprināts atzīšanas plāns.

III. Ražotāju grupu atzīšanas kārtība un darbības nosacījumi

4. Lēmumu par ražotāju grupas atzīšanu pieņem Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

5. Lai pretendētu uz sākotnēji atzītas ražotāju grupas statusu, ražotāju grupa dienestā iesniedz šādus dokumentus:

5.1. iesniegumu (pielikums);

5.2. komercreģistra reģistrācijas apliecības kopiju;

5.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

5.4. ražotāju grupas biedru vienošanās protokola kopiju par dalību ražotāju grupā;

5.5. dalības uzņēmuma gada pārskatu par iepriekšējo noslēgto gadu;

5.6. statūtu kopiju;

5.7. atzīšanas plānu.

6. Lai pretendētu uz pastāvīgi atzītas ražotāju grupas statusu, ražotāju grupa dienestā iesniedz:

6.1. iesniegumu (pielikums);

6.2. komercreģistra reģistrācijas apliecības kopiju;

6.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

6.4. ražotāju grupas biedru vienošanās protokola kopiju par dalību ražotāju grupā;

6.5. ražotāju grupas gada pārskatu par iepriekšējo noslēgto gadu;

6.6. statūtu kopiju;

6.7. informāciju, kas apstiprina darbības fonda esību un biedru iemaksas tajā.

7. Ražotāju organizāciju apvienības, kuras pretendē uz atzīšanu, dienestā iesniedz:

7.1. iesniegumu (pielikums);

7.2. komercreģistra reģistrācijas apliecības kopiju;

7.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;

7.4. ražotāju organizāciju apvienību biedru vienošanās protokola kopiju par dalību ražotāju grupā;

7.5. ražotāju organizācijas apvienības gada pārskatu par iepriekšējo noslēgto gadu;

7.6. statūtu kopiju;

7.7. informāciju, kas apstiprina darbības fonda esību un biedru iemaksas tajā.

8. Ražotāju organizācijas faktūrrēķinā var paredzēt, ka dažādos pārstrādes vai piegādes un transportēšanas posmos atsevišķu veidu produktiem var būt vērtības samazinājums.

9. Ražotāju organizācijas var izmantot visus savus līdzekļus saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

10. Dienests var atļaut izdarīt grozījumus kārtējā gada darbības programmā, ja strauji mainās tirgus situācija.

11. Lai novērstu divkāršu uzskaiti, ražotāju organizācija izsniedz izziņu par saņemtās produkcijas vērtību, ja ražotāju organizācijas biedrs no tās izstājas. Iestājoties citā ražotāju organizācijā, biedrs uzrāda izziņu.

12. Izstājoties no ražotāju organizācijas, ražotāju organizācijas biedram ir tiesības atgūt 90 % no ieguldījumiem.

13. Dalību ražotāju organizācijā uzteic sešus mēnešus iepriekš. Uzteicējs nosaka konkrētu dienu, kad uzteikums stājas spēkā.

14. Dienests var atļaut ražotāju organizācijām īstenot savas atšķirīgās darbības programmas, ja dienestā tiek iesniegts pamatots pieprasījums.

15. Ražotāju organizāciju apvienībai ir tiesības saņemt informāciju par ražotāju grupas darbību.

16. Ražotāju organizāciju apvienības var iesniegt nepilnīgas darbības programmas.

17. Ražotāju grupa var mainīt plānu tā izpildes gaitā 20 % apmērā no iepriekš plānotā apjoma.

IV. Ražotāju grupu darbības kontrole

18. Dienests ir atbildīgs par sākotnēji atzīto un atzīto ražotāju grupu darbības kontroli, to izstrādāto darbības programmu izvērtēšanu, paredzēto kompensāciju izmaksām un nepieciešamo ziņojumu sniegšanu Eiropas Komisijai.

V. Intervences nosacījumi

19. Atzītas ražotāju grupas, kuras pretendē uz kompensācijas saņemšanu par tirgus intervences pasākumu veikšanu, var izņemt augļu un dārzeņu produktus no tirgus pēc dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonu attiecīga apstiprinājuma saņemšanas par augļu un dārzeņu pārbaudi pirms tirgus intervences pasākumu uzsākšanas.

20. Vietās, kur tiek īstenoti tirgus intervences pasākumi, dienesta amatpersonas veic tirgus intervencei pakļauto augļu un dārzeņu produktu daudzuma pārbaudi, bet Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas šajās vietās veic produktu kvalitātes pārbaudi.

21. Pēc šo noteikumu 20.punktā minēto pārbaužu veikšanas dienesta amatpersonas produktu izņemšanas vietā sastāda aktu par produktu izņemšanu no tirgus. Aktā norāda:

21.1. produktu izņemšanas vietu, datumu un laiku;

21.2. tās saimniecības reģistrācijas numuru, no kuras izņemti attiecīgie produkti;

21.3. produktu kvalitāti;

21.4. produktu piedāvājuma veidu;

21.5. produktu daudzumu, kas izņemts no tirgus, un cenu, kāda bija produktu izņemšanas laikā;

21.6. veidu (veidus), kādā produkti tiks realizēti pēc to izņemšanas no tirgus.

22. Ja ražotāju grupa pārnes produktus no tirgus to tālākai apstrādei un uzglabāšanai pirms atkārtota piedāvājuma tirgū, dienests šo noteikumu 21.punktā minētajā aktā papildus norāda:

22.1. produktu apstrādes un uzglabāšanas uzņēmuma (uzņēmumu) nosaukumu un juridisko adresi;

22.2. produktu apstrādes un uzglabāšanas termiņus;

22.3. produktu apstrādes metodes.

23. Aktu par dārzeņu un augļu produktu izņemšanu no tirgus paraksta dienesta un Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās amatpersonas. Akts ir apstiprinājums tirgus intervences pasākumu veikšanai.

VI. Noslēguma jautājums

24. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20aprīļa noteikumiem Nr.338

Zemkopības ministrs M.Roze
01.05.2004