Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.434

Rīgā 2004.gada 27.aprīlī (prot. Nr.25, 10.§)

Par vertikālo vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma

Izdoti saskaņā ar Konkurences likuma 11.panta ceturto daļu

 

1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. aktīvā pārdošana - aktīvas darbības, kuru mērķis ir pārdot preces, piemēram, ar reklāmas vai citu pasākumu palīdzību piedāvājot

pircējiem iegādāties preces vai izveidojot noliktavas vai pārdošanas vietas;
1.2. ekskluzīvās izplatīšanas vienošanās - vertikāla vienošanās, ar kuru saskaņā pārdevējs tieši vai netieši apņemas pārdot līguma preces tikai vienam pircējam tālākpārdošanai konkrētajā teritorijā; 
1.3. ekskluzīvās pārdošanas (piegādes) vienošanās - vertikāla vienošanās, ar kuru saskaņā pārdevējs tieši vai netieši apņemas pārdot līguma preces tikai vienam pircējam, kurš tās izmanto preču ražošanai;
1.4. franšīzes līgums - vertikāla vienošanās, ar kuru saskaņā franšīzes devējs par tiešu vai netiešu finansiālu atlīdzību nodod otrai līgumslēdzējpusei - franšīzes ņēmējam - tiesības izmantot intelektuālā īpašuma tiesību kopumu (īpaši - firmu, preču zīmi, veikala izkārtni, dizaina objektu, speciālo profesionālo informāciju, zinātību un patentus) preču izmantošanai vai pārdošanai; 
1.5. izplatītājs - pircējs, kurš iepērk preces to tālākai pārdošanai;
1.6. nekonkurēšanas pienākums - šo noteikumu izpratnē - vertikāla vienošanās, ar kuru saskaņā pircējs tieši vai netieši apņemas neražot, nepirkt vai nepārdot preces, kuras konkurē ar līguma precēm, vai tieši vai netieši apņemas pirkt no pārdevēja vai no pārdevēja norādīta tirgus dalībnieka vairāk nekā 80 procentu no pircēja kopējā līguma preču vai ar tām konkurējošu preču pirkumu apjoma konkrētajā tirgū iepriekšējā kalendāra gadā;
1.7. pasīvā pārdošana - preču pārdošana atsevišķiem pircējiem pēc to lūguma, neveicot pasākumus, kas vērsti uz pieprasījuma pēc preces radīšanu vai palielināšanu konkrētās pircēju grupas vai konkrētās teritorijas pircēju vidū;
1.8. selektīvās izplatīšanas vienošanās - vertikāla vienošanās, ar kuru saskaņā pārdevējs tieši vai netieši pārdod preces tikai izplatītājiem, kas izvēlēti pēc noteiktiem kritērijiem, un kurā šiem izplatītājiem ir pienākums nepārdot līguma preces nepilnvarotiem izplatītājiem;
1.9. vertikāla vienošanās - vienošanās, kuru noslēguši divi vai vairāki tirgus dalībnieki, no kuriem katrs veic saimniecisko darbību atšķirīgā preču ražošanas vai izplatīšanas līmenī, un kura attiecas uz preču pirkšanas vai pārdošanas noteikumiem.

2. Noteikumi nosaka atsevišķu tirgus dalībnieku vertikālās vienošanās, kuras tiek atbrīvotas no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētajiem aizliegumiem, ja šīs vienošanās atbilst visām šajos noteikumos minētajām prasībām, un atsevišķu tirgus dalībnieku vertikālās vienošanās, par kurām nav jāinformē Konkurences padome saskaņā ar Konkurences likuma 11.panta otro un trešo daļu, ja šī darbība būtiski neietekmē konkurenci.
3. Noteikumu 2.punktā minētais atbrīvojums attiecas arī uz šādu veidu vertikālo vienošanos, ja tā atbilst visām šajos noteikumos minētajām prasībām:

3.1. nekonkurēšanas pienākums;
3.2. ekskluzīvās pārdošanas vienošanās;
3.3. ekskluzīvās izplatīšanas vienošanās;
3.4. selektīvās izplatīšanas vienošanās;
3.5. franšīzes līgums.

4. Noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu attiecina uz vertikālo vienošanos, kura ietver noteikumus attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu vai izmantošanu, ja minētie noteikumi nav primārais vienošanās mērķis un tie ir tieši saistīti ar preču izmantošanu vai pārdošanu.
5. Noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu attiecina uz vertikālo vienošanos, ja pārdevēja tirgus daļa konkrētajā tirgū, kurā tas pārdod līguma preces, nepārsniedz 30 procentu. Šis noteikums neattiecas uz ekskluzīvās pārdošanas (piegādes) vienošanos.
6. Noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu attiecina uz ekskluzīvās pārdošanas (piegādes) vienošanos, ja pircēja tirgus daļa konkrētajā tirgū, kurā tas pērk līguma preces, nepārsniedz 30 procentu. 
7. Noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu attiecina uz vertikālo vienošanos, kuru noslēguši konkurenti, ja vienošanās neparedz savstarpēju pirkumu, abu vienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 20 procentu un pārdevējs ir preču ražotājs un izplatītājs, savukārt pircējs ir izplatītājs, bet ne ar līguma precēm konkurējošu preču ražotājs.
8. Noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu attiecina uz vertikālo vienošanos par nekonkurēšanas pienākumu, izņemot vienošanos par:

8.1. tiešu vai netiešu nekonkurēšanas pienākumu, kura termiņš ir nenoteikts vai pārsniedz piecus gadus. Nekonkurēšanas pienākums, kas ir automātiski atjaunojams pēc pieciem gadiem vai vairāk, uzskatāms par nekonkurēšanas pienākumu uz nenoteiktu termiņu. Piecu gadu termiņa ierobežojumu nepiemēro, ja līguma preces pircējs pārdod nekustamajā īpašumā, kura īpašnieks ir pārdevējs vai kuru pārdevējs nomā no trešās personas, kas nav saistīta ar pircēju, un nekonkurēšanas pienākuma termiņš nepārsniedz termiņu, kādu pircējs tiesīgs lietot šo nekustamo īpašumu;
8.2. tiešu vai netiešu pircēja pienākumu pēc līguma izbeigšanās neražot, nepirkt vai nepārdot preces, izņemot gadījumu, ja šāds pienākums attiecas uz precēm, kuras konkurē ar līguma precēm, un pircēja saimnieciskās darbības turpināšanu nekustamajā īpašumā, kurā pircējs veica saimniecisko darbību līguma darbības laikā, un ir nepieciešams, lai aizsargātu zinātību, kuru pārdevējs nodevis pircējam, un šāda pienākuma termiņš nav ilgāks par gadu pēc līguma izbeigšanās;
8.3. tiešu vai netiešu selektīvas izplatīšanas sistēmas dalībnieka pienākumu nepārdot ar pārdevēja precēm konkurējošas preces.

9. Noteikumu 2.punktā minēto atbrīvojumu nepiemēro, ja vienošanās tieši vai netieši satur vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

9.1. pircēja tālākpārdošanas cenas noteikšanas ierobežošana, izņemot maksimālo tālākpārdošanas cenu noteikšanu vai tālākpārdošanas cenu ieteikšanu;
9.2. teritorijas ierobežošana, kurā pircējs var pārdot līguma preces, vai klientu loka ierobežošana, kuriem pircējs var pārdot līguma preces;
9.3. tāda selektīvās izplatīšanas sistēmas dalībnieka pārdošanas patērētājiem ierobežošana, kurš veic saimniecisko darbību mazumtirdzniecības līmenī, izņemot šāda dalībnieka pārdošanas ierobežošanu no vietas, kurā pārdot to nav pilnvarojuši citi sistēmas dalībnieki;
9.4. savstarpēju pārdevumu ierobežošana starp selektīvas izplatīšanas sistēmas dalībniekiem, kuri darbojas vienā vai atšķirīgos izplatīšanas līmeņos;
9.5. pārdevēja (kurš piegādā preces pircējam preču ražošanai) iespēju ierobežošana pārdot preces kā rezerves daļas patērētājiem vai remonta vai citu pakalpojumu sniedzējiem, kurus pircējs nav apstiprinājis kā remonta vai citu pakalpojumu sniedzējus tā precēm. 

10. Noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto izņēmumu nepiemēro šādiem ierobežojumiem:

10.1. pircēja aktīvās pārdošanas ierobežojumam ekskluzīvās teritorijās vai ekskluzīvām klientu grupām, kuras pārdevējs rezervējis sev vai piešķīris citam pircējam, ja šāds ierobežojums neattiecas uz pārdošanu, ko veic pircēja klienti;
10.2. ierobežojumam, kas attiecas uz saimniecisko darbību vairumtirdzniecības līmenī veicoša pircēja preču pārdošanu patērētājiem;
10.3. ierobežojumam, kas attiecas uz selektīvās izplatīšanas sistēmas dalībnieka preču pārdošanu nepilnvarotiem izplatītājiem;
10.4. pircēja iespēju ierobežojumam pārdot preces, kuras pārdevējs ir pārdevis pircējam preču ražošanai, klientiem, kuri varētu tās izmantot tāda paša veida preču ražošanai, kādas ražo pārdevējs.

11. Noteikumu 8.punktā minētos atbrīvojuma ierobežojumus neattiecina uz vertikālo vienošanos, ja to noslēguši tirgus dalībnieki, kuru tirgus daļa konkrētajā tirgū nepārsniedz 10 procentu.

12. Konkurences padome ir tiesīga aizliegt vertikālās vienošanās, kuras saskaņā ar šiem noteikumiem ir atbrīvotas no Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma, ja vienošanās sekas neatbilst Konkurences likuma 11.panta otrās daļas nosacījumiem vai paralēla līdzīgu vertikālo vienošanos (kuras noslēguši konkurējoši pārdevēji vai pircēji) tīkla ietekme kavē, ierobežo vai deformē konkurenci konkrētajā tirgū, vai līdzīgas vertikālās vienošanās aptver vairāk nekā 50 procentu no konkrētā tirgus.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministra vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

01.05.2004