Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieroču aprites likumā

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta 44.punktu ar vārdiem "izņemot šaujamieročus, kuri paredzēti šaušanai ar gludstobra šaujamieroču munīciju un kuri Latvijas Republikā klasificēti kā gludstobra šaujamieroči".

2. 3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 5. un 6.punktu;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Uz signālierīcēm, tai skaitā uz signālierīcēm, kuras ietilpst laivu, jahtu, kuģu vai lidaparātu obligātajā ekipējumā, un salūtpatronām (signālierīce - priekšmets vai mehānisms, kas konstruktīvi paredzēts tikai pirotehniska gaismas, skaņas vai dūmu signāla došanai; salūtpatrona - patrona, kurai nav šāviņa un kura paredzēta šaušanas imitācijai, salutēšanai vai signāla došanai) šis likums attiecas tikai daļā par šo priekšmetu ražošanu (izgatavošanu)."

3. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) pašaizsardzībai paredzētas psiholoģiskas iedarbības skaņu ierīces suņu un citu dzīvnieku aizbaidīšanai."

4. Aizstāt 7.panta trešajā daļā vārdu "pārveidotām" ar vārdu "apzāģētām".

5. 8.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda "šaujamieroču" ar vārdiem "glabāšanai vai";

papildināt septīto daļu pēc vārdiem "ieroču atļauju" ar vārdiem "un Eiropas šaujamieroču apliecības".

6. 19.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "un sporta šaujamieročus" ar vārdiem "sporta un pašaizsardzības šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "lielas enerģijas pneimatiskos ieročus";

aizstāt piektajā daļā vārdus "sporta šaujamieročus" ar vārdiem "vītņstobra sporta šaujamieročus" un izslēgt vārdus "lielas enerģijas pneimatiskos ieročus";

papildināt sesto daļu pēc vārda "pilsonim" ar vārdiem "Latvijas Republikā pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušam Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim".

7. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Juridiskās personas, kurām ir tiesības iegādāties, glabāt un pārvadāt ieročus un to munīciju

Tiesības iegādāties, glabāt un pārvadāt šaujamieročus un to munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju ir šādām juridiskajām personām:

1) juridiskajām personām, kurām šīs tiesības piešķirtas saskaņā ar likumu;

2) valsts vai pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm, kurās paredzētas nodarbības ar šaušanu saistītos sporta veidos, jaunsargu vai militārās apmācības programmas, ja saņemta Valsts policijas atļauja;

3) Latvijas Republikas sporta federācijām, kas nodarbojas ar sporta veidiem, kuri saistīti ar šaušanu (turpmāk - sporta federācijas) un to kolektīvajiem biedriem, ja saņemta Valsts policijas atļauja;

4) juridiskajām personām, kuras saņēmušas atļauju izveidot 2. un 3.kategorijas šautuves (šaušanas stendus), ja saņemta Valsts policijas atļauja."

8. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. Ārvalstu pilsoņu tiesības Latvijas Republikā iegādāties, glabāt, nēsāt, pārvadāt un izmantot šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus

(1) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņiem, ja viņiem ir savas valsts kompetentas iestādes izsniegta atļauja, kas dod tiesības iegādāties ieroci un munīciju Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Valsts policija izsniedz ieroča iegādāšanās atļauju, un šo valstu pilsoņiem ir tiesības iegādāties ieroču tirdzniecības uzņēmumos, pārvadāt, saņemt mantojumā vai dāvinājumā B, C un D kategorijas sporta un medību šaujamieročus un to munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju.

(2) Triju darbdienu laikā pēc šaujamieroča iegādes Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis Valsts policijā aizpilda paziņojumu par iegādāto ieroci. Valsts policija šo paziņojumu nosūta attiecīgās valsts kompetentai iestādei.

(3) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, ja viņiem ir Eiropas šaujamieroču apliecība un pamatojums (ielūgums) iebraukšanai Latvijas Republikā vai tās šķērsošanai tranzītā, līdzi vedot Eiropas šaujamieroču apliecībā norādīto šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci un to munīciju, ir tiesīgi piedalīties ar šiem ieročiem medībās, treniņšaušanā vai šaušanas sporta sacensībās, kā arī pārvietot ieročus un to munīciju tranzītā, ja Valsts policija ir izdarījusi attiecīgu atzīmi Eiropas šaujamieroču apliecībā.

(4) Ja saskaņā ar pamatojumu (ielūgumu) Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim uzturēšanās Latvijas Republikā ar šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci un to munīciju paredzēta uz laiku, ilgāku par trim mēnešiem, viņam Valsts policijai jāiesniedz Eiropas šaujamieroču apliecība attiecīgas atzīmes izdarīšanai un jāiesniedz savas valsts kompetentas iestādes izsniegta ieroča izvešanas - ievešanas atļauja.

(5) Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis var pastāvīgi glabāt savu šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci Latvijas Republikā, ja viņam Valsts policija ir izsniegusi ieroča glabāšanas atļauju.

(6) Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonis, kas pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā, līdzi ņemot attiecīgajā valstī reģistrētu šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, iesniedz Valsts policijai Eiropas šaujamieroču apliecību un savas valsts kompetentas iestādes izsniegtu ieroča izvešanas -ievešanas atļauju (ieroču importa - eksporta licenci) un Valsts policijā saņem jaunu Eiropas šaujamieroču apliecību, kā arī ieroča glabāšanas atļauju.

(7) Citu ārvalstu pilsoņi, ja viņiem ir savas valsts kompetentas iestādes izsniegta atļauja, kas dod tiesības iegādāties ieroci un tā munīciju ārvalstīs, var saņemt Valsts policijā ieroča iegādāšanās atļauju un (pēc ieroča vai tā munīcijas iegādāšanās) atļauju šā ieroča un tā munīcijas izvešanai no Latvijas Republikas. Ieroča iegādāšanās atļauja dod tiesības iegādāties ieroču tirdzniecības uzņēmumos, pārvadāt, saņemt mantojumā vai dāvinājumā B, C un D kategorijas sporta un medību šaujamieročus un to munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju.

(8) Valsts policija par katru gadījumu, kad ārvalsts pilsonis iegādājies šaujamieroci, paziņo attiecīgajai ārvalsts iestādei, kas izsniegusi atļauju, vai ārvalsts norādītajai kompetentai iestādei.

(9) Ārvalstu pilsoņi, ja viņiem ir savas valsts kompetentas iestādes izsniegta šaujamieroču glabāšanas (nēsāšanas) atļauja un atļauja šaujamieroča izvešanai no valsts, kurā tas reģistrēts, kā arī pamatojums (ielūgums) iebraukšanai Latvijas Republikā vai tās šķērsošanai tranzītā ar Latvijas Republikā apritē atļautu šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci un to munīciju, pēc Valsts policijas atļaujas saņemšanas ir tiesīgi piedalīties ar šiem ieročiem medībās, treniņšaušanā vai šaušanas sporta sacensībās, kā arī pārvietot ieročus un to munīciju tranzītā.

(10) Ārvalstu pilsoņiem (izņemot Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņus, uz kuriem neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi) aizliegts Latvijas Republikā glabāt šaujamieroču kolekcijas un realizēt ārvalstīs reģistrētus ieročus.

(11) Ārvalstu pilsoņiem ir aizliegts ārvalstīs realizēt Latvijas Republikā reģistrētus ieročus. Minētais aizliegums neattiecas uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņiem, ja viņi ir saņēmuši Valsts policijas atļauju Latvijas Republikā reģistrēta ieroča realizēšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs.

(12) Valsts policija šajā pantā paredzētās atļaujas ārvalstu pilsoņiem izsniedz un attiecīgu atzīmi Eiropas šaujamieroču apliecībā izdara Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

9. 33.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "pārstāvniecību darbinieki" ar vārdiem "kas akreditēti";

papildināt otro daļu pēc vārdiem "pārstāvniecību darbinieki" ar vārdiem "kas akreditēti Latvijas Republikā".

10. Papildināt 34.panta pirmo daļu pēc vārdiem "kā arī Latvijas pilsoņi" ar vārdiem "Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi".

11. 36.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Speciālās atļaujas (licences) ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, kuru dalībnieki, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi (izņemot 20.panta 5.punktā minētos ierobežojumus), un kuru darbinieki, kas tieši saistīti ar šā panta pirmajā daļā minēto priekšmetu ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi (ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi), un ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) vai pagarināt tās derīguma termiņu, par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu vai anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos, kuri regulē administratīvo aktu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu."

12. Papildināt 37.panta otrās daļas 1.punktu pēc vārdiem "skaņas ierīču" ar vārdiem "un Stratēģiskas nozīmes preču saraksta sadaļā "Ieroču, munīcijas un bruņojuma saraksts" minēto preču".

13. Papildināt 38.panta pirmo daļu pēc vārda "veikalos" ar vārdiem "vai no noliktavām".

14. Izteikt 39.panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Valsts policija pārbauda, vai uz attiecīgajām personām neattiecas šā likuma 20.panta 1., 4., 6., 7. un 9.punktā noteiktie ierobežojumi."

15. 41.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Otrās kategorijas šautuves (šaušanas stendus) ir tiesības izveidot fiziskajām un juridiskajām personām, kuras atbilst šā likuma 36.panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem un kuras ir saņēmušas Valsts policijas atļauju un attiecīgās pašvaldības licenci (atļauju). Valsts un pašvaldību institūcijām, kurām tiesības iegādāties, glabāt un izmantot ieročus piešķirtas saskaņā ar likumu, ir tiesības izveidot šautuves (šaušanas stendus) bez Valsts policijas atļaujas un pašvaldības licences (atļaujas).";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm" ar vārdiem "Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm un Ieslodzījuma vietu pārvaldei".

16. 44.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šaujamieroču, šaujamieroču munīcijas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārvadāšanai pāri Latvijas Republikas robežai, izņemot šā likuma 38.panta piektajā daļā noteikto gadījumu, ir nepieciešama Valsts policijas izsniegta ieroču vai munīcijas ievešanas, izvešanas vai tranzīta atļauja, bet to pārvadāšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs - Eiropas šaujamieroču apliecība.

(2) Fiziskajām personām ieroču vai munīcijas ievešanas, izvešanas vai tranzīta atļauju vai attiecīgi Eiropas šaujamieroču apliecību Valsts policija izsniedz tikai sporta un medību šaujamieroču, to munīcijas un lielas enerģijas pneimatisko ieroču pārvadāšanai pāri Latvijas Republikas robežai. Pārvadāt šaujamieročus un munīciju uz Eiropas Savienības dalībvalsti atļauts, ja attiecīgās valsts kompetenta iestāde personai Eiropas šaujamieroču apliecībā ir izdarījusi attiecīgu atzīmi, kas apliecina, ka personai ir pamatots iemesls un tiesības pārvadāt šaujamieroci un munīciju attiecīgajā dalībvalstī, ja šajā valstī nav noteikta citāda kārtība. Attiecīga atzīme Eiropas šaujamieroču apliecībā fiziskajai personai jāsaņem arī no tās valsts kompetentas iestādes, kuru šī persona šķērso tranzītā, ja šajā valstī nav noteikta citāda kārtība.

(3) Šaujamieročus vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus pāri Latvijas Republikas robežai atļauts pārvadāt tikai nepielādētus, iepakojumā un atsevišķi no to munīcijas, ievērojot Muitas likumu un citus normatīvos aktus. Šaujamieročus vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus robežkontroles laikā no iepakojuma izņem tikai pēc muitas vai robežsardzes darbinieka pieprasījuma.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Eiropas Savienības rekomendācijām atbilstošu Eiropas šaujamieroču apliecības paraugu apstiprina Ministru kabinets."

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Līdz likuma 32.panta divpadsmitajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 31.decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2003.gada 11.novembra noteikumu Nr.647 "Ieroču, munīcijas un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un kolekciju veidošanas noteikumi, kā arī apbalvošanas noteikumi" attiecīgās normas."

18. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 91/477/EEC."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 22.aprīlī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 1.maijā

01.05.2004