Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.321

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī (prot. Nr.23 10.§)
Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi "
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 2.panta ceturto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 88.nr.; 2000, 161./163.nr.; 2001, 182.nr.; 2003, 53., 137.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "būvniecības pieteikums - uzskaites karte" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "būvniecības iesniegums - uzskaites karte" (attiecīgā locījumā);

1.2. papildināt 1.nodaļu ar 25.1punktu šādā redakcijā:

"25.1 Nulles cikls - ēkas pazemes daļa un virszemes daļa līdz ēkas nosacītās nulles (pirmā stāva grīdas) līmeņa atzīmei.";

1.3. izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Pasūtītājs ir tiesīgs iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, apbūves noteikumiem vai detālplānojumu, saņemt būvvaldē attiecīgus dokumentus un informāciju par prasībām un ierobežojumiem, kas attiecas uz pasūtītāja īpašumā vai valdījumā esošo būvniecībai paredzēto zemes gabalu.";

1.4. papildināt noteikumus ar 58.1, 58.2, 58.3 un 58.4punktu šādā redakcijā:

"58.1 Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehnisko prasību piemērošana tām būvkonstrukcijām, kuru būvprojektēšanu nereglamentē Latvijas būvnormatīvi vai Eiropas Standartizācijas organizācijas standarti, atļauta, ja tas paredzēts būvprojektēšanas līgumā.

58.2 Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehnisko prasību piemērošanu saskaņo ar pašvaldības būvvaldi. Nav pieļaujama vienlaikus vairāku Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu vai būvnormatīvu piemērošana viena konstruktīvā elementa vai vienas inženiertehniskās sistēmas projektēšanā viena objekta būvprojektā.

58.3 Par Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehnisko prasību piemērošanas pareizību atbild būvprojekta autors. Būvprojekta autors ir atbildīgs par Latvijas būvnormatīvu un Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu saskaņotu piemērošanu.

58.4 Ja būvprojektā piemērotas Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības, būvprojekta autors ar parakstu būvprojekta titullapā apliecina, ka ievērotas šo noteikumu 58.2 un 58.3 punktā noteiktās prasības.";

1.5. izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Ja persona nav tiesīga patstāvīgi izstrādāt būvprojektu saskaņā ar Būvniecības likuma 8. un 10.pantu, tā var izstrādāt būvprojektu tādas personas vadībā, kas ir tiesīga patstāvīgi izstrādāt būvprojektu. Minētajā gadījumā būvprojektu paraksta persona, kuras vadībā būvprojekts ir izstrādāts.";

1.6. papildināt noteikumus ar 116.1punktu šādā redakcijā:

"116.1 Būvatļauju nulles cikla darbiem var izsniegt, ja visai būvei kopumā ir izstrādāts un būvvaldē saskaņots skiču projekts un nulles cikla darbiem ir izstrādāts tehniskais projekts, kam ir veikta būvprojekta ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums, kā arī nulles cikla tehnisko projektu ir akceptējusi būvvalde.";

1.7. izteikt 119.punktu šādā redakcijā:

"119. Ja paredzēta būve, kurai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto īpašo būvniecības kārtību būvatļauju izsniedz cita institūcija, saņemtā būvatļauja reģistrējama būvvaldē līdz būvdarbu uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc tās izsniegšanas. Citas institūcijas izsniegta būvatļauja bez būvvaldes atzīmes par reģistrāciju nav derīga.";

1.8. izteikt 164.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Būvi pieņem ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

1.9. papildināt noteikumus ar 170.1, 170.2 un 170.3punktu šādā redakcijā:

"170.1 Pirms būves nojaukšanas īpašnieks vai pasūtītājs iesniedz būvvaldē būves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites karti. Ja būves nojaukšanu organizē pašvaldība, būves nojaukšanas iesniegumu-uzskaites karti iesniedz darbu izpildītājs, kuram pašvaldība uzdevusi nojaukt būvi.

170.2 Ja būvvalde akceptē būves nojaukšanas iesniegumu - uzskaites karti, iesniedzējam izsniedz būves nojaukšanas uzdevumu būves nojaukšanas projekta izstrādāšanai.

170.3 Būve nojaucama saskaņā ar akceptētu nojaukšanas vai darbu veikšanas projektu, būvvaldes izsniegto būvatļauju un nojaukšanas tehniskajiem noteikumiem, ņemot vērā būvnormatīvu prasības.";

1.10. svītrot 172.1punktā vārdus "arī azbestu saturošus atkritumus";

1.11. papildināt noteikumus ar 186.punktu šādā redakcijā:

"186. Līdz 2005.gada 31.decembrim būvvaldēm atļauts lietot un izsniegt būvniecības pieteikuma - uzskaites kartes veidlapas un citas veidlapas, kurās minēta vārdkopa "būvniecības pieteikums - uzskaites karte" (attiecīgā locījumā)."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
01.05.2004