Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 2. janvāra noteikumus Nr. 6 "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība".

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.275

Rīgā 2004.gada 8.aprīlī (prot. Nr. 20, 41.§)

Gaļas liellopu pārraudzības kārtība

Izdoti saskaņā ar Ciltsdarba likuma 13.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka specializēto gaļas šķirņu liellopu un citu gaļas ražošanai audzējamo liellopu pārraudzības (turpmāk - pārraudzība) kārtību.

2. Veicot zīdītājgovju, nobarojamo liellopu un atražošanai izmantojamo liellopu pārraudzību, nodrošina individuālo ražības rādītāju uzskaiti, aprēķinu un kontroli.

3. Pārraudzību veic visiem ganāmpulkā esošajiem liellopiem. Liellopi ir apzīmēti un reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Pārraudzību veic fiziska persona, kura atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

4.1. normatīvajos aktos par fizisku personu sertifikāciju noteiktajā kārtībā ir saņēmusi sertifikātu pārraudzības veikšanai (turpmāk - pārraugs);

4.2. beigusi gaļas liellopu pārraudzības kursus, saņēmusi apliecību attiecīgā darba veikšanai konkrētā ganāmpulkā un reģistrējusies Ciltsdarba valsts inspekcijā.

5. Pārraudzības metodes:

5.1. A metode - pārraudzību veic pārraugs;

5.2. B metode - pārraudzību veic ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona, ja attiecīgā persona atbilst šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajām prasībām, bet pārraugs ne retāk kā reizi gadā pārbauda un apstiprina ciltsdokumentos reģistrēto datu pareizību.

6. Pirms pārraudzības uzsākšanas, ja pārraudzību veiks, izmantojot B metodi, ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarota persona slēdz ar pārraugu līgumu par ganāmpulka pārraudzību.

7. Pārraudzības gads sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.

II. Pārraudzības datu iegūšanas kārtība

8. Ar liellopu pārraudzību saistītu informāciju (turpmāk - dati) iegūst, pārraudzības ganāmpulkā veicot katra liellopa individuālo kontroli.

9. Zīdītājgovju ganāmpulkā nosaka un datu bāzē reģistrē šādus pārraudzības datus:

9.1. teļu dzīvsvaru uzreiz pēc piedzimšanas, atšķiršanas no mātes (ne agrāk kā 90 dienu vecumā un ne vēlāk kā 250 dienu vecumā) un svēršanas datumus (datu bāzē veic dzīvsvara korekciju uz 200 dienu vecumu);

9.2. dzīvsvaru pieaugušiem liellopiem un svēršanas datumus:

9.2.1. govīm pēc pirmās un trešās vai ceturtās atnešanās reizes;

9.2.2. vaislas buļļiem no viena gada līdz piecu gadu vecumam vismaz reizi gadā;

9.3. govju atnešanās vieglumu (attiecīgajā ailē norāda: "1" - bez palīdzības, "2" - neliela mehāniska palīdzība, "3" - veterinārārsta palīdzība, "4" - ķeizargrieziens);

9.4. auglības rādītājus (teļu ieguve, teļu saglabāšana, pirmās atnešanās vecums, starpatnešanās periods);

9.5. temperaments ("L" - līdzsvarots, "M" - mierīgs, "A" - agresīvs);

9.6. tīršķirnes zīdītājgovju ganāmpulkos - lineāro vērtējumu. Govīm to nosaka pēc pirmās un trešās vai ceturtās atnešanās reizes, vaislas buļļiem - reizi gadā no viena gada līdz piecu gadu vecumam.

10. Nobarojamo liellopu ganāmpulkā pēc teļu atšķiršanas no mātes, bet ne vēlāk kā 36 mēnešu vecumā nosaka un reģistrē datu bāzē šādus pārraudzības datus:

10.1. dzīvsvaru nobarošanas sākumā (atšķirot no mātes atbilstoši šo noteikumu 9.1.apakšpunktam) un nobarošanas perioda beigās (datu bāzē dzīvsvara korekciju veic uz 365 dienu vecumu, svara noteikšanas intervāls nedrīkst būt mazāks par 60 dienām), un svēršanas datumus;

10.2. aprēķina dzīvsvara vidējo diennakts pieaugumu (gramos);

10.3. reģistrē gaļai realizēto liellopu liemeņa novērtējumu pēc muskulatūras attīstības pakāpes atbilstoši Eiropas Kopienas liemeņu klasifikācijas tabulai (EUROP) (saskaņā ar kautuves datiem, kurā realizēts liellops).

11. Atražošanai izmantojamiem jaunlopiem:

11.1. nosaka dzīvsvaru un aprēķina dzīvsvara pieaugumu ne retāk kā reizi gadā atbilstoši šo noteikumu 10.1. un 10.2.apakšpunktam, kā arī norāda svēršanas datumu;

11.2. tīršķirnes ganāmpulkos veic pirmreizējo lineāro vērtējumu jaunlopiem no viena gada vecuma.

12. Dzīvsvaru nosaka, dzīvniekus sverot ar sertificētiem svariem, kas pārbaudīti ne retāk kā reizi gadā.

13. Pārraugs aizpilda valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs" (turpmāk - datu centrs) izdotās kontroles veidlapas, kurās norādīta informācija par dzīvnieku izcelsmi, produktivitāti, atražošanas rādītājiem un piederību. Kontroles veidlapas aizpilda līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam.

14. Dzīvnieku lineāro vērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par personu sertifikāciju, kuras veic dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, veic sertificēts dzīvnieku vērtēšanas eksperts un rezultātus nosūta datu centram ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc dzīvnieku vērtēšanas.

15. Datu apstrādes centrs atbilstoši kompetencei nodrošina gaļas liellopu pārraudzības datu apstrādi un apriti.

16. Datu apstrādes metodiku apstiprina zemkopības ministrs.

17. Ciltsdarba valsts inspekcija kontrolē šo noteikumu ievērošanu. Pārraudzības kontrolei ir pakļauti visi pārraudzībā esošie ganāmpulki.

III. Pārrauga un ganāmpulka īpašnieka tiesības un pienākumi

18. Pārrauga tiesības ir pārbaudīt izmantojamo pārraudzības aprīkojumu.

19. Pārrauga pienākumi:

19.1. norādīt dzīvnieka īpašniekam par pieļautajām kļūdām pārraudzībā;

19.2. iesniegt Ciltsdarba valsts inspekcijā ziņojumu par pārkāpumiem pārraudzības darba organizēšanā;

19.3. veikt dzīvnieka individuālā dzīvsvara uzskaiti;

19.4. reģistrēt iegūtos datus un novērojumus dzīvnieka individuālās uzskaites dokumentos;

19.5. pārbaudīt reģistrēto datu pareizību, ja pārraudzību veic, izmantojot B metodi;

19.6. paaugstināt kvalifikāciju atbilstošos kursos un izglītojošos pasākumos.

20. Ganāmpulka īpašniekam ir tiesības:

20.1. iesniegt Ciltsdarba valsts inspekcijā ziņojumu par pārkāpumiem pārraudzības darbā;

20.2. saņemt pārrauga konsultācijas visos ar dzīvnieku pārraudzību saistītajos jautājumos;

20.3. pieprasīt Ciltsdarba valsts inspekcijai veikt pārrauga darba kontroli un saņemt informāciju par tās rezultātiem;

20.4. saņemt no datu centra informāciju par pārraudzības rezultātiem.

21. Ganāmpulka īpašniekam ir pienākumi:

21.1. nodrošināt pārraudzības datu pieejamību kontroles un virspārraudzības veicējiem;

21.2. piedalīties pārraudzības darbā;

21.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt pieprasīto informāciju pārraugam, datu centram un Ciltsdarba valsts inspekcijai.

IV. Noslēguma jautājums

22. Saimniecības, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav ieguvušas šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statusu, līdz 2006.gada 1.janvārim dzīvsvara noteikšanai var izmantot standartizētas mērlentes, norādot datu bāzē dzīvsvara noteikšanas metodi.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1977.gada 21.decembra Direktīvas 77/504/EEK par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem un Padomes 1987.gada 18.jūnija Direktīvas 87/328/EEK par tīršķirnes vaislas liellopu atzīšanu par derīgiem vairošanai.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministrs M.Roze

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 28.aprīli.

28.04.2004