Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 03.12.2009. - 25.02.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumus Nr. 135 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.243

Rīgā 2004.gada 6.aprīlī (prot. Nr.19 34.§)
Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem
Izdoti saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 8.panta trešo daļu, 9.panta otro un ceturto daļu, 13.pantu un likuma "Par piesārņojumu" 24.2 panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. vides aizsardzības prasības, kas jāievēro apstrādes uzņēmumam;

1.2. termiņus un apjomu, kādā ražotāji, nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes uzņēmumi, kā arī transportlīdzekļu apdrošināšanas uzņēmumi nodrošina nolietotu transportlīdzekļu (izņemot speciālos transportlīdzekļus — ātrās medicīniskās palīdzības automašīnas, katafalkus, motorizētus furgonus vai bruņumašīnas), to detaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi;

1.3. nosaka nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes plānā (turpmāk — plāns) iekļaujamo obligāto informāciju;

1.4. informāciju, kādu apstrādes uzņēmums iekļauj pārskatā par iepriekšējo kalendāra gadu (turpmāk — pārskats).

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.543)

2. Šo noteikumu II nodaļas nosacījumi attiecas uz apstrādes uzņēmumiem, kas veic sauszemes mehānisko transportlīdzekļu (vieglo automobiļu, kravas automobiļu, autobusu, mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu), mobilās lauksaimniecības tehnikas, satiksmē neizmantojamo pārvietojamo mehānismu, kā arī piekabju, puspiekabju un citu pārvietojamu agregātu demontāžu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu, reģenerāciju un pārstrādi.

3. Šo noteikumu III un IV nodaļas nosacījumi attiecas tikai uz Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā minētajiem transportlīdzekļiem.

3.1 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sagatavo un nosūta Eiropas Komisijai (ievērojot Eiropas Komisijai noteikto ziņojuma formu) ziņojumu par stāvokli Latvijas transportlīdzekļu tirgū, nolietotajiem transport­līdzekļiem valsts teritorijā un nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu otrreizējās izmantošanas un reģenerācijas vai otrreizējās izmantošanas un pār­strādes apjomiem. Ziņojums sniedzams 18 mēnešu laikā pēc ziņojumā iekļautā laikposma beigām.

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.978 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1236)

II. Vides aizsardzības prasības apstrādes uzņēmumiem

4. Apstrādes uzņēmuma operators (turpmāk – operators) saņem B kategorijas atļauju atbilstoši šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1368 redakcijā)

5. Apstrādes uzņēmuma un nolietota transportlīdzekļa savākšanas punkta izvietojumu operators rakstiski saskaņo ar vietējo pašvaldību.

6. Pirms nolietotā transportlīdzekļa apstrādes atdala marķētus vai citādi identificējamus transportlīdzekļa materiālus un sastāvdaļas.

7. Materiālus un sastāvdaļas, pēc kuru sasmalcināšanas rodas bīstami atkritumi, atdala un šķiro atsevišķi, lai nepiesārņotu sasmalcinātos atkritumus.

8. Nolietotajam transportlīdzeklim noņem sastāvdaļas un nolietoto transportlīdzekli uzglabā tā, lai nodrošinātu transportlīdzekļa sastāvdaļu noderību otrreizējai izmantošanai, reģenerācijai un pārstrādei.

9. Vietās, kas paredzētas nolietoto transportlīdzekļu uzglabāšanai (arī īslaicīgai uzglabāšanai) pirms apstrādes, operators nodrošina:

9.1. ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām, novades kanāliem un eļļu attīrītājiem;

9.2. notekūdeņu un lietusūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1368 redakcijā)

10. Vietās, kur paredzēta nolietoto transportlīdzekļu apstrāde, operators nodrošina:

10.1. ūdeni un piesārņojošas vielas necaurlaidīgu pretinfiltrācijas segumu ar virszemes noteces savākšanas iekārtām, novades kanāliem un eļļu attīrītājiem;

10.2. iekārtas demontēto, atkārtoti izmantojamo sastāvdaļu uzglabāšanai, arī ar eļļām piesārņotu sastāvdaļu uzglabāšanai, lai nebūtu iespējama eļļas noplūde;

10.3. piemērotas tvertnes akumulatoru (paredzot elektrolītu neitralizāciju konkrētajā apstrādes vietā vai citā vietā), eļļas filtru, kā arī polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu saturošu kondensatoru atsevišķai uzglabāšanai;

10.4. piemērotas tvertnes, kurās atsevišķi uzglabā nolietotu transportlīdzekļu šķidros atkritumus: degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumus, bremžu eļļas, akumulatoru elektrolītus, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumus un citus šķidrumus, kas atrodas nolietotā transportlīdzeklī;

10.5. notekūdeņu un lietus ūdeņu novadīšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

10.6. novietnes, kurās uzglabāt lietotas riepas, nodrošinot preventīvus pasākumus ugunsgrēku novēršanai, kā arī ņemot vērā atļaujā noteikto maksimāli pieļaujamo lietoto riepu uzkrājumu;

10.7. nolietota transportlīdzekļa apstrādes uzsākšanu mēneša laikā pēc tā pieņemšanas;

10.8. darbību veikšanu pēc speciālas atļaujas (licences) saņemšanas darbībām ar aukstuma aģentiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti.

(Grozīts ar MK 17.07.2007. noteikumiem Nr.499; MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1368)

11. Veicot nolietotu transportlīdzekļu demontāžu un apstrādi, operators nodrošina:

11.1. akumulatoru un sašķidrinātas gāzes tvertņu demontāžu;

11.2. potenciāli eksplozīvu detaļu, arī drošības spilvenu un drošības jostu spriegotāju demontāžu vai neitralizēšanu;

11.3. degvielu, motoreļļu, manuālās pārnesumkārbas eļļu, automātiskās pārnesumkārbas eļļu, transmisijas eļļu, hidraulikas eļļu, dzesēšanas šķidrumu, bremžu eļļas, akumulatoru skābju, gaisa kondicionēšanas sistēmu šķidrumu un citu nolietotā transportlīdzeklī esošu šķidrumu atdalīšanu, atsevišķu savākšanu un uzglabāšanu, izņemot gadījumus, ja minētie šķidrumi nepieciešami attiecīgo sastāvdaļu otrreizējai izmantošanai;

11.4. visu dzīvsudrabu saturošo sastāvdaļu praktiski iespējamo demontāžu;

11.5. katalizatoru demontāžu;

11.6. tādu metāla sastāvdaļu demontāžu, kas satur varu, alumīniju un magniju, ja šādus metālus neatdala sasmalcināšanas procesā;

11.7. riepu un lielu plastmasas sastāvdaļu demontāžu (mērinstrumentu paneļi, šķidrumu tvertnes, bamperi, sēdekļi), ja minētos materiālus nenodala sasmalcināšanas procesā, lai tos varētu viegli pārstrādāt;

11.8. stiklu demontāžu;

11.9. sēdekļu un salona tapsējuma demontāžu.

12. Sastāvdaļas uzglabā tā, lai netiktu bojātas šķidrumus saturošās sastāvdaļas, atkārtoti izmantojamās vai reģenerējamās sastāvdaļas un rezerves sastāvdaļas.

13. Demontāžā radušos bīstamo atkritumu uzskaitei iekārto žurnālu atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtību.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1368 redakcijā)

14. Ja operators neveic atkritumu apsaimniekošanu un notekūdeņu attīrīšanu, tas pēc vides valsts inspektora pieprasījuma uzrāda šādus līgumus:

14.1. par atkritumu nodošanu apsaimniekošanai;

14.2. par notekūdeņu attīrīšanu.

15. Ja pārbaudes rezultāti vai cita informācija liecina, ka apstrādes uzņēmuma darbība neatbilst šajos noteikumos, citos vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai atļaujas nosacījumiem, Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde (turpmāk - pārvalde) nekavējoties pieprasa operatoram veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību minētajiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.543)

III. Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes normas

16. Nolietotu transportlīdzekļu, to sastāvdaļu un materiālu otrreizējas izmantošanas, reģenerācijas un pārstrādes normu (turpmāk — pārstrādes normas) izpildi nodrošina:

16.1. apstrādes uzņēmums;

16.2. vairāki šo noteikumu 1.2.apakšpunktā minētie uzņēmumi, ja tie savstarpēji vienojušies par kopīgiem pasākumiem pārstrādes normu sasniegšanā;

16.3. transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots pārstāvis, ja tas saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 8.panta trešo daļu izveidojis nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu vai noslēdzis līgumus ar apstrādes uzņēmumiem, kā arī noslēdzis līgumu ar Vides ministriju.

17. Šo noteikumu 16.punktā minētie uzņēmumi nodrošina šādu pārstrādes normu izpildi:

17.1. ne vēlāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim:

17.1.1. nolietotu transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu un pārstrādi gadā vismaz 85 % apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas;

17.1.2. nolietotu transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu un reģenerāciju gadā vismaz 80 % apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas;

17.1.3. sastāvdaļas un materiālus transportlīdzekļiem, kas ražoti pirms 1980.gada 1.janvāra, vismaz 75 % apmērā otrreizējai izmantošanai un pārstrādei un vismaz 70 % otrreizējai izmantošanai un reģenerācijai;

17.2. ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.janvārim:

17.2.1. visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizēju izmantošanu un pārstrādi gadā vismaz 95 % apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas;

17.2.2. visu nolietoto transportlīdzekļu sastāvdaļu un materiālu otrreizējo izmantošanu un reģenerāciju gadā vismaz 85 % apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas.

18. Šo noteikumu 16.1. un 16.2.apakš­punktā minētie uzņēmumi izstrādā un iesniedz attiecīgajā pārvaldē plānu turpmākajiem pieciem gadiem. Plānā nosaka, kā sasniegt šo noteikumu 17.punktā minētās pārstrādes normas. Šo noteikumu 16.2.apakšpunktā minētie uzņēmumi iesniedz attiecīgajā pārvaldē kopīgu plānu.

(MK 17.07.2007. noteikumu Nr.499 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1368)

18.1 Šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minētie uzņēmumi izstrādā un iesniedz Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijā nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveides un īstenošanas plānu turpmākajiem trim gadiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem. Plānā paredz pasākumus, kas nodrošina:

18.1 1. atkārtotai izmantošanai piemērotu detaļu (sastāvdaļu) izmantošanu;

18.1 2. atkārtotai izmantošanai nepiemērotu detaļu (sastāvdaļu) reģenerāciju, dodot priekšroku pārstrādei, ja tas ir pamatoti no vides aizsardzības viedokļa un atbilst normatīvo aktu prasībām attiecībā uz transportlīdzekļu drošību un vides aizsardzību, it īpaši emisijām gaisā un trokšņa kontroli.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1368 redakcijā)

IV. Nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes plānā iekļaujamā obligātā informācija

19. Plānā katram darbības gadam norāda šādu informāciju:

19.1. plānoto apstrādāto nolietoto transportlīdzekļu skaitu un kopējo masu;

19.2. esošo un plānoto nolietotu transportlīdzekļu savākšanas vietu izvietojumu;

19.3. plānoto atdalīto detaļu (sastāvdaļu) un materiālu masu, norādot atsevišķi katram detaļu un materiālu veidam;

19.4. nolietoto transportlīdzekļu detaļu un materiālu plānoto otrreizējo izmantošanu, reģenerāciju vai pārstrādi (atsevišķi), norādot masu katram detaļu un materiālu veidam;

19.5. šo noteikumu 16.1. un 16.2.apakšpunktā minētos uzņēmumus, kuros plānots veikt nolietoto transportlīdzekļu detaļu un materiālu plānoto otrreizējo izmantošanu, reģenerāciju vai pārstrādi;

19.6. pārstrādes normas, kurām jāatbilst šo noteikumu 17.punktā noteiktajām pārstrādes normām šajā punktā noteiktajos termiņos;

19.7. apstrādes uzņēmumā radušos atkritumu apsaimniekošanas kārtību, sniedzot detalizētu informāciju par atkritumu pagaidu uzglabāšanu, veidiem un daudzumiem, kā arī atkritumu apstrādes uzņēmumiem, kuriem plānots šos atkritumus nodot;

19.8. apstrādes uzņēmuma attīstības mērķus, apzinātās problēmas, nākotnes plānus, kā arī vides pārvaldības un audita sistēmu ieviešanu un iesaistīšanos dažādās kopdarbības shēmās, ja tas ir paredzēts;

19.9. plāna īstenošanas pasākumu apraksts, mehānisms tā īstenošanas uzraudzībai, indikatīvo rādītāju monitorings;

19.10. plānotā sadarbība ar iedzīvotājiem, ražotājiem, transportlīdzekļu apdrošināšanas uzņēmumiem un pašvaldībām nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas jautājumos.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.543; MK 17.07.2007. noteikumiem Nr.499)

20. Ja plānā paredzētas šo noteikumu 17.1.3.apakšpunktā noteiktās otrreizējās izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas normas transportlīdzekļiem, kas ražoti pirms 1980.gada 1.janvāra, nepieciešamo informāciju par nolietotajiem transportlīdzekļiem plānā norāda atsevišķi.

21. Jauna apstrādes uzņēmuma operators plānu iesniedz vienlaikus ar atļaujas pieteikumu.

22. Pārvalde mēneša laikā pieņem lēmumu par plāna akceptēšanu uz pieciem gadiem un rakstiski informē par to plāna iesniedzēju. Ja plānā nav norādīta visa šo noteikumu 19.punktā minētā informācija vai, to īstenojot, nav iespējams nodrošināt šo noteikumu 17.punktā minēto pārstrādes normu sasniegšanu, pārvalde pieņem motivētu lēmumu atteikt plāna akceptēšanu.

23. Šo noteikumu 22.punktā minētos pārvaldes lēmumus mēneša laikā pēc to pieņemšanas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā.

(Grozīts ar MK 26.07.2005. noteikumiem Nr.543)

V. Informācija, kas iekļaujama nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma pārskatā, un dokumenti, kas pievienojami pārskatam

(Nodaļas nosaukums MK 20.12.2005. noteikumu Nr.978 redakcijā)

24. Pārskatā iekļauj šādu informāciju:

24.1. savākto nolietoto transportlīdzekļu skaits un kopējā masa vai atbilstoši 17.1.3.apakšpunktam — to atsevišķi savākto nolietoto transportlīdzekļu skaits un kopējā masa, kas saražoti pirms 1980.gada 1.janvāra;

24.2. savākto nolietoto transportlīdzekļu skaits un kopējā masa, kuriem to nodošanas laikā saskaņā ar operatora novērtējumu nav tirgus vērtības, kā arī vidējās izmaksas šādu nolietotu transportlīdzekļu apstrādei;

24.3. vides pārvaldības un audita sistēmas apstrādes uzņēmumā (ja ir ieviestas);

24.4. (svītrots ar MK 20.12.2005. noteikumiem Nr.978);

24.5. informāciju par nepieciešamajiem papildu pasākumiem, ko apstrādes uzņēmums plānojis veikt, ja nav sasniegti plānā noteiktie otrreizējās izmantošanas un reģenerācijas vai otrreizējās izmantošanas un pārstrādes apjomi.

24.1 Pārskatam pievieno šādus dokumentus:

24.1 1.izsniegto nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskai­tes veidlapu (1.pielikums);

24.1 2. nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes uzskaitei nepieciešamo datu kopsavilkuma veidlapu (2.pielikums);

24.1 3. nolietotu transportlīdzekļu demontāžas, otrreizējās izmantošanas vai pārstrādes procesā iegūto materiālu un atkritumu uzskaites veidlapu (3.pielikums);

24.1 4. nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūto materiālu uzskaites veidlapu (4.pielikums), ja nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums veic sasmalcināšanas darbības, arī izmantojot smalcinātāju (iekārta nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanai vai sadalīšanai, kā arī otrreizējai izmantošanai paredzētu gatavu metāllūžņu iegūšanai).

(MK 20.12.2005. noteikumu Nr.978 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.07.2007. noteikumiem Nr.499; MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1368)

VI. Noslēguma jautājumi

25. Apstrādes uzņēmums, kas dibināts līdz 2004.gada 30.aprīlim, plānu pārvaldē iesniedz līdz 2004.gada 1.decembrim.

26. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.septembra Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem.

Ministru prezidents I.Emsis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.243

(Pielikums MK 20.12.2005. noteikumu Nr.978 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.07.2007. noteikumiem Nr.499)

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.243

(Pielikums MK 17.07.2007. noteikumu Nr.499 redakcijā)

Nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un apstrādes uzskaitei nepieciešamo datu kopsavilkuma veidlapas paraugs

01.JPG (72394 bytes)

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.243

(Pielikums MK 17.07.2007. noteikumu Nr.499 redakcijā)

Demontāžas, otrreizējās izmantošanas vai otrreizējās pārstrādes procesā iegūto materiālu un atkritumu uzskaites veidlapas paraugs

Apstrādes uzņēmums:

firma

.

juridiskā adrese

.

reģistrācijas numurs komercreģistrā

.
B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.__________

izsniegta ______________, derīga līdz ________________


Laikposmā no ____.gada ____._________ līdz ____.gada ____.____________, demontējot, otrreiz izmantojot vai pārstrādājot nolietotus transportlīdzekļus, iegūts šāds daudzums materiālu un atkritumu (tonnās):

Materiāli

Uzkrāts gada sākumā

Gada laikā iegūtais materiālu vai detaļu daudzums

Otrrei­zējā izmanto­šana

Sasmal­cināts vai nodots sasmalci­nāšanai*

Otrreizējā pārstrā­de**

Enerģijas atjauno­šana**

Apglabāts**

Ekspor­tēts otrreizē­jai pārstrā­dei

Ekspor­tēts reģene­rācijai

Ekspor­tēts apglabā­šanai

Uzkrāts gada beigās

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Akumulatori
Šķidrumi (izņemot degvielu)
Eļļas filtri
Citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā
Katalizatori
Metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai)
Krāsaino metālu detaļas
Riepas
Liela izmēra plastmasas detaļas
Stikls
Citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā
Kopā
Piezīmes.
1. * Pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūtiem materiāliem sniedz saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.
2. ** Norāda materiālu un atkritumu daudzumu, kas radies, veicot attiecīgās darbības Latvijas teritorijā.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir patiesa.

Datums


Apstrādes uzņēmuma pārstāvis (persona, kurai saskaņā ar uzņēmuma dibināšanas dokumentiem ir tiesības pārstāvēt apstrādes uzņēmumu,
vai persona, kurai ir attiecīga pilnvara):

.

(amats)


.

(paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 6.aprīļa noteikumiem Nr.243

(Pielikums MK 17.07.2007. noteikumu Nr.499 redakcijā)

Nolietotu transportlīdzekļu sasmalcināšanas procesā iegūto materiālu uzskaites veidlapas paraugs

03.JPG (78746 bytes)

03.12.2009