Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par dabas resursu nodokli"

Izdarīt likumā "Par dabas resursu nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1997, 3.nr.; 2000, 10.nr.; 2002, 3.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus "prece un produkts" (attiecīgā locījumā) un vārdus "prece vai produkts" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "prece" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izteikt 1.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) dabas resursu ieguve vai izmantošana, tajā skaitā arī zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi,";

izslēgt 2., 4. un 5.punktu;

aizstāt 6.punktā vārdus "derīgo izrakteņu ieguve" ar vārdiem "dabas resursu lietošana".

3. Papildināt 3.panta otro daļu ar vārdiem "nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu".

4. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Nodokļa maksātāji

(1) Nodokļa maksātāji ir visas juridiskās un fiziskās personas vai to apvienības, kas saskaņā ar attiecīgu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu atļauju vai licenci, vai apliecinājumu C kategorijas piesārņojošai darbībai (ja attiecīgie normatīvie akti paredz šādas atļaujas, licences vai apliecinājuma nepieciešamību) veic kādu no šādām darbībām:

1) Latvijas Republikas teritorijā (vai kontinentālajā šelfā) jebkuras saimnieciskās darbības rezultātā iegūst ar nodokli apliekamus dabas resursus;

2) Latvijas Republikas teritorijā (vai kontinentālajā šelfā) ievada vidē ar nodokli apliekamu piesārņojumu;

3) Latvijas Republikas teritorijā:

a) realizē videi kaitīgas preces,

b) izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai videi kaitīgas preces, izņemot preces, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot;

4) Latvijas Republikas teritorijā:

a) realizē preces iepakojumā (ieskaitot kopā ar preci ievesto, precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu),

b) izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai iepakojumā iegādātas preces (ieskaitot kopā ar preci ievesto, precei pievienoto primāro, sekundāro un terciāro iepakojumu), izņemot preces iepakojumā, kuras apliekamas ar nodokli, tās realizējot;

5) realizē mazumtirdzniecībā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus, kas gatavoti no plastmasas (polimēriem), papīra, kartona, to laminātu ar polimēru vai metāla komponentiem un metāla folijas (turpmāk - vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi);

6) izmanto savā darbībā radioaktīvās vielas, pēc kuru izmantošanas rodas radioaktīvie atkritumi, kurus nepieciešams apglabāt Latvijas Republikas teritorijā;

7) reģistrē pirmo reizi Latvijas Republikā transportlīdzekļus, uz kuriem attiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 3.panta pirmā daļa;

8) emitē savas darbības rezultātā no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētajām iekārtām vidē siltumnīcefekta gāzes;

9) izmanto zemes dzīļu derīgās īpašības, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi.

(2) Ja personas šā panta pirmajā daļā minētās darbības veic bez nepieciešamās atļaujas vai licences vai nesaņemot apliecinājumu C kategorijas piesārņojošai darbībai un izvairās no nodokļa maksāšanas, tām piemērojami šā likuma 19.panta noteikumi."

5. 5.pantā:

izslēgt 4.punktā vārdus "importēto un iekšzemē ražoto";

papildināt pantu ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"7) transportlīdzekļus, kas minēti šā likuma 10.pielikumā;

8) iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu daudzumā atbilstoši šā likuma 4.pielikumam;

9) zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi, atbilstoši šā likuma 1.pielikumam."

6. Papildināt 6.panta pēdējo teikumu ar vārdiem "un kārtību, kādā aprēķināms nodoklis par iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu daudzumā".

7. 7.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodokļa maksātājam visu veidu dabas resursu ieguvei un izmantošanai, piesārņojošo vielu ievadīšanai vidē ir jāsaņem attiecīga atļauja vai licence, vai apliecinājums C kategorijas piesārņojošai darbībai. Atļauju vai licenci, izvērtējot dabas resursu krājumus, vides stāvokli un konkrēto ražošanas (ieguves) tehnoloģiju, izsniedz Vides ministrijas pilnvarotas institūcijas un citas normatīvajos aktos noteiktās institūcijas.";

izslēgt trešo un ceturto daļu;

aizstāt piektās daļas pirmajā teikumā vārdu "Atļauja" ar vārdiem "Atļauja vai licence";

izslēgt sesto un septīto daļu.

8. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokli aprēķina pēc nodokļa likmēm par katru dabas resursu vai piesārņojuma vienību. Nodokli maksā par faktisko dabas resursu ieguves apjomu, vides piesārņojuma veidiem un apjomu, kā arī par kārtējā taksācijas periodā ģeoloģiskajās struktūrās iesūknēto dabasgāzes apjomu, pamatojoties uz maksātāja dabas resursu ieguves, izmantošanas un vides piesārņojuma uzskaites datiem un atļaujā vai licencē noteiktajiem limitiem, vai par C kategorijas piesārņojošo darbību atbilstoši piesārņotāja deklarētajam piesārņojuma veidam un apjomam. Piesārņojuma veida un apjoma deklarācijas veidlapas paraugu, aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

aizstāt trešajā daļā vārdu "ieguvi" ar vārdu "lietošanu".

9. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Nodokļa aprēķināšana par videi kaitīgām precēm, par preču iepakojumu, par vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, par radioaktīvajām vielām un par transportlīdzekļiem

(1) Nodokli par videi kaitīgām precēm aprēķina pēc nodokļa likmēm pa preču veidiem atbilstoši šā likuma 7.pielikumā minētajai klasifikācijai.

(2) Nodokli par videi kaitīgu preču realizāciju Latvijas Republikā aprēķina latos par katru preces fizisko vienību, svara vienību vai procentos no to realizācijas cenas, kurā neietilpst pievienotās vērtības nodoklis.

(3) Par videi kaitīgu preču izmantošanu savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai nodokli aprēķina latos par katru preces fizisko vienību, svara vienību vai procentos no preces iegādes cenas, kurā neietilpst pievienotās vērtības nodoklis.

(4) Nodokli par preču iepakojumu aprēķina atbilstoši šā likuma 8.pielikumā minētajām likmēm par katru iepakojuma materiāla veida svara vienību.

(5) Iepakojuma materiāla veidu un svaru pamato ar uzskaites dokumentiem. Nodokļa maksātājs nodrošina preču iepakojuma uzskaiti. Ministru kabinets izdod noteikumus par šīs daļas piemērošanas kārtību, nosakot:

1) iepakojuma materiāla veidu un svaru apliecinošu uzskaites dokumentu veidus, kā arī šajos dokumentos iekļaujamo informāciju;

2) institūciju, kura var izsniegt iepakojuma materiāla veidu un svaru apliecinošu dokumentu gadījumos, kad nodokļu maksātājs pats nevar nodrošināt iepakojuma materiāla veida un svara pamatošanu ar uzskaites dokumentiem;

3) iepakojuma materiāla veida un svara noteikšanas metodes gadījumos, kad maksātāja rīcībā nav nepieciešamie iepakojuma materiāla veidu un svaru apliecinoši dokumenti.

(6) Nodokli par vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu realizēšanu mazumtirdzniecībā un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos aprēķina atbilstoši šā likuma 8.pielikumā minētajām likmēm par katru galda trauku vai piederumu kilogramu. Galda trauku un piederumu svaru pamato ar uzskaites dokumentiem.

(7) Nodokli par radioaktīvajām vielām, pamatojoties uz piegādātāja apstiprinātu dokumentu par radioaktīvo vielu sastāvu un kopējo radioaktivitāti, aprēķina atbilstoši šā likuma 9.pielikumā minētajām likmēm par katru radioaktīvo atkritumu kubikmetru, kas radies pēc šo vielu izmantošanas.

(8) Nodokli par transportlīdzekļiem aprēķina atbilstoši šā likuma 10.pielikumā noteiktajai likmei par katru transportlīdzekli."

10. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Nodokļa aprēķina un nomaksas kārtība

(1) Dabas resursu lietošanas limitu noteikšanas, vides piesārņojuma un videi kaitīgu preču, preču iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, radioaktīvo vielu uzskaites kārtību, kā arī nodokļa aprēķina, samaksas kārtību un par aprēķināto dabas resursu nodokli iesniedzamās pārskata veidlapas paraugu (turpmāk - pārskats) un tās aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Pārskatu par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu un nodokļa aprēķinu pirms iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienesta iestādēm nodokļa maksātājs saskaņo ar Vides ministrijas pilnvarotu institūciju. Pārskats par iepriekšējo ceturksni iesniedzams pilnvarotajai institūcijai līdz nākamā mēneša desmitajam datumam papīra vai elektroniskā formātā. Nodokļa aprēķiniem izmantojami tikai tādi dabas resursu ieguves vai piesārņojuma dati, kas pamatoti ar noteiktā kārtībā akreditētu (atestētu) vai Vides ministrijas novērtētu un atzītu laboratoriju analīžu rezultātiem vai standartizētām aprēķinu metodikām.

(3) Nodokļa maksātājs aprēķina nodokli saskaņā ar šo likumu un maksā Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā par iepriekšējo ceturksni līdz nākamā mēneša 20.datumam, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(4) Nodokļa maksātājs aprēķina nodokli saskaņā ar šo likumu un maksā Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 20.janvārim par:

1) C kategorijas piesārņojošu darbību rezultātā vidē novadīto piesārņojumu;

2) aprēķināto nodokli, kas gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 100 latu.

(5) Nodokli par transportlīdzekļiem nodokļu maksātājs aprēķina saskaņā ar šo likumu un maksā Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā budžeta kontā pirms transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas Latvijas Republikā.

(6) Nodokļa maksātājs iesniedz pārskatu Valsts ieņēmumu dienesta iestādei par iepriekšējo ceturksni līdz nākamā mēneša 20.datumam, izņemot šā panta ceturtajā daļā minētos gadījumus, kad pārskats iesniedzams par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada 20.janvārim.

(7) Personas, kuras maksā nodokli par transportlīdzekļa pirmo reģistrāciju Latvijas Republikā, pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli neiesniedz. Ceļu satiksmes drošības direkcija par iepriekšējo ceturksni līdz nākamā mēneša 5.datumam elektroniski nosūta Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par iepriekšējā ceturksnī pirmo reizi Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 3.panta pirmā daļa.

(8) Nodokļa maksājumu sadali pa budžetiem veic Valsts ieņēmumu dienesta iestādes pēc nodokļa maksātāja reģistrācijas vietas."

11. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Nodokļa maksājumu ieskaitīšana budžetā

(1) Nodokļa maksājumus par dabas resursu ieguvi vai vides piesārņošanu, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus, limitos noteiktajos apjomos ieskaita:

1) 40 procentus - valsts pamatbudžetā;

2) 60 procentus - tās vietējās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība.

(2) Nodokļa maksājumus par radioaktīvo vielu izmantošanu ieskaita:

1) 70 procentus - valsts pamatbudžetā;

2) 30 procentus - tās vietējās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā atrodas radioaktīvo atkritumu apglabāšanas vieta.

(3) Nodokļa maksājumus par:

1) bīstamo atkritumu sadedzināšanu ieskaita tās vietējās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība;

2) zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi, - tās vietējās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība (vairāku pašvaldību gadījumā - proporcionāli izmantotajai teritorijai).

(4) Nodokļa maksājumus par videi kaitīgām precēm, preču iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, transportlīdzekļiem, iekārtas emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu daudzumā, par dabas resursu ieguvi un lietošanu virs limitos noteiktā apjoma un virslimita piesārņojumu ieskaita valsts pamatbudžetā.

(5) Par šā likuma pārkāpumiem piedzītās soda naudas un nokavējuma naudas ieskaita valsts pamatbudžetā."

12. Izslēgt III nodaļu.

13. 17.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā samaksātais nodoklis par videi kaitīgām precēm atmaksājams no fondam gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzētās dotācijas subsīdiju veidā juridiskajām personām, kuras atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām tehnoloģiskajām un vides aizsardzības prasībām veic šo preču atkritumu pārstrādi vai reģenerāciju Latvijas Republikas teritorijā, vai izved šādus atkritumus reģenerācijai vai pārstrādei ārpus Latvijas Republikas teritorijas, kā arī mērķprogrammu realizācijai. Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija izsludina atklātu konkursu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) subsīdiju saņemšanai, pamatojoties uz nolikumu, ko apstiprina fonda padome.";

aizstāt trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus "ievešanu (importu)" ar vārdu "izmantošanu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "ieveduši (importējuši)" ar vārdu "izmantojuši";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ministru kabinets nosaka atmaksāšanas normatīvus un kārtību, kādā samaksātais nodoklis par transportlīdzekli atmaksājams subsīdiju veidā nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumiem par savāktajiem (arī savāktajiem atmestajiem nolietotajiem transportlīdzekļiem) un apstrādātajiem transportlīdzekļiem, kā arī mērķprogrammu realizācijai atbilstoši Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumam. Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes uzņēmums nevar saņemt subsīdijas par apstrādātajiem transportlīdzekļiem, par kuru apsaimniekošanu apstrādes uzņēmums noslēdzis līgumu ar attiecīgo transportlīdzekļu būvētāju vai tā pilnvaroto pārstāvi, ja transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis ir atbrīvots no nodokļa maksāšanas."

14. 17.1 pantā:

izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

"No nodokļa maksāšanas atbrīvo:";

izslēgt 8.punktā otro teikumu.

15. Aizstāt 17.2 pantā vārdus "ievešanu (importu)" ar vārdu "izmantošanu" un vārdus "ieved (importē)" - ar vārdu "izmanto".

16. Papildināt likumu ar 17.3, 17.4 un 17.5 pantu šādā redakcijā:

"17.3 pants. Atbrīvojumi no nodokļa par transportlīdzekļiem, kurus reģistrē pirmo reizi Latvijas Republikā

No nodokļa par transportlīdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbrīvo transportlīdzekļu būvētājus vai to pilnvarotos pārstāvjus, kuri izveidojuši un piemēro nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas, tajā skaitā nodrošinot nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, un noslēguši līgumu par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un tās piemērošanu ar Vides ministriju saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 8.panta prasībām. Ministru kabinets nosaka iesniedzamos dokumentus, līguma paraugu un citus nodokļa atbrīvojuma saņemšanai nepieciešamos nosacījumus.

17.4 pants. Atbrīvojumi no nodokļa par oglekļa dioksīda emisijām

Nodokli par oglekļa dioksīda (CO2) emisijām nemaksā uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas piedalās emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā likumā "Par piesārņojumu" noteiktajā kārtībā.

17.5 pants. Atbrīvojumi no nodokļa par ozona slāni noārdošas vielas izmantošanu

No nodokļa par ozona slāni noārdošas vielas izmantošanu atbrīvo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kurš atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām tehnoloģiskajām un vides aizsardzības prasībām izmanto ozona slāni noārdošo vielu par izejvielu, kas ķīmiskajā pārveides procesā pilnībā maina savu ķīmisko sastāvu, citu ķīmisko vielu ražošanai."

17. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Atbildība par datu slēpšanu vai sagrozīšanu

(1) Par pārskatos neuzrādīto (slēpto) dabas resursu ieguvi un izmantošanu, vidē ievadītā piesārņojuma, realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto preču, preču iepakojuma un radioaktīvo vielu apjomu, kā arī šā likuma 4.panta otrajā daļā minētajos gadījumos papildus noslēptajai nodokļa summai no maksātāja tiek piedzīta soda nauda divkāršā nenomaksātā nodokļa apmērā.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzēto soda naudu par preču iepakojumu aprēķina šā likuma 9.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, ievērojot nosacījumu, ka Ministru kabineta noteiktās institūcijas pakalpojuma izdevumus, kas saistīti ar atzinuma izsniegšanu, sedz nodokļu maksātājs."

18. Pārejas noteikumos:

aizstāt 6.punktā skaitļus un vārdus "2004.gada 1.jūnijam" ar skaitļiem un vārdiem "2004.gada 1.jūlijam";

papildināt pārejas noteikumus ar 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"11. Grozījumi likuma 3.panta otrajā daļā (attiecībā uz nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu), likuma 4.panta pirmās daļas 7.punkts, 5.panta 7.punkts, 9.panta astotā daļa, 10.panta piektā un septītā daļa, 17.panta sestā daļa un 17.3 pants un 10.pielikums stājas spēkā 2004.gada 1.oktobrī.

12. Grozījumi likuma 1.panta 1.punkta "a" apakšpunktā, 8.panta pirmajā daļā, 11.panta trešajā daļā attiecībā uz nodokļa maksājumu par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi, kā arī likuma 4.panta pirmās daļas 9.punkts, 5.panta 9.punkts un 1.pielikuma 7.punkts stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā.

13. Šā likuma 4.pielikuma:

a) 1.pozīcijā noteiktā nodokļa likme stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā. Laika periodā no 2005.gada 1.jūlija līdz 2008.gada 30.jūnijam šā likuma 4.pielikuma 1.pozīcijā noteiktajam emisijas veidam piemērojama nodokļa likme 0,10 latu par tonnu;

b) 3.pozīcijā noteiktajam emisijas veidam nodokļa likme ir spēkā līdz 2005.gada 30.jūnijam;

c) 4.pozīcijā noteiktā nodokļa likme stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā;

d) 6.pozīcijā noteiktā nodokļa likme stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā. Laika periodā no 2004.gada 1.maija līdz 2005.gada 30.jūnijam šā likuma 4.pielikuma 6.pozīcijā noteiktajam emisijas veidam piemērojama nodokļa likme 13,00 latu par tonnu, bet no 2005.gada 1.jūlija līdz 2008.gada 30.jūnijam - nodokļa likme 30,00 latu par tonnu;

e) 7.pozīcijā noteiktā nodokļa likme stājas spēkā 2005.gada 1.jūlijā. Laika periodā no 2004.gada 1.maija līdz 2005.gada 30.jūnijam šā likuma 7.pozīcijā noteiktajam emisijas veidam piemērojam nodokļa likme 820,00 latu par tonnu;

f) 8.pozīcijā noteiktā nodokļa likme stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī. Laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim šā likuma 4.pielikuma 8.pozīcijā noteiktajam emisiju veidam piemērojama nodokļa likme, kas vienāda ar 40 EUR ekvivalentu latos."

19. 1.pielikumā:

papildināt pielikumu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Par ģeoloģiskajās struktūrās kārtējā taksācijas periodā iesūknēto dabasgāzes apjomu piemērojama nodokļa likme 0,01 lats par simts kubikmetru dabasgāzes iesūknēšanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.";

papildināt tabulas 2.pozīciju ar vārdu "aleirīts";

izslēgt tabulas 15.pozīcijā vārdus un skaitli "ar sadalīšanās pakāpi līdz 20 %";

izslēgt tabulas 16.pozīciju.

20. Aizstāt 3.pielikuma 1.1.pozīcijas 4.ailē skaitli "0,75" ar skaitli "0,50".

21. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

Likuma "Par dabas resursu nodokli"
4.pielikums

Nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu un iekārtās emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodotās siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu daudzumā

Aprēķinot nodokļa maksājumu šā pielikuma 8.punktā minētajam emisijas veidam, valūtas kursa pārrēķinam izmantojams Latvijas Bankas noteiktais kurss taksācijas perioda pēdējā dienā.

Nr.
p.k.
Emisijas klasifikācija Mērvienība Likme
(Ls)
1. Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas no sadedzināšanas iekārtām [izņemot iekārtas, kurās kā kurināmo izmanto reģeneratīvos energoresursus (koksni, salmus) un vietējo fosilo kurināmo (kūdru)] tonna 0,30
2. Cietās daļiņas (smagos metālus nesaturošie putekļi) tonna 4,00
3 Oglekļa monoksīds (CO) tonna 5,50
4. Oglekļa monoksīds (CO), izņemot katlumāju emisijas tonna 5,50
5. Amonjaks (NH3) un pārējie neorganiskie savienojumi tonna 13,00
6. Sēra dioksīds (SO2), slāpekļa oksīdi (NOx - slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta uz NO2), gaistošie organiskie savienojumi un citi ogļūdeņraži (CnHm) tonna 60,00
7. Smagie metāli (Cd, Ni, Sn, Hg, Pb, Zn, Cr, As, Se, Cu) un to savienojumi, pārrēķināti uz attiecīgo metālu, un vanādija pentoksīds, pārrēķināts uz vanādiju tonna 800,00
8. Iekārtas emitētais siltumnīcefekta gāzu apjoms, kas nav ietverts nodoto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu daudzumā likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minētajām siltumnīcefekta gāzēm tonna 100 EUR
ekvivalents latos

22. 7.pielikumā:

izteikt pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Nodokļa likmes par videi kaitīgām precēm";

aizstāt 1.punktā vārdus "muitas vērtības" ar vārdiem "iegādes cenas";

izteikt 3.punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"(1) - atmaksājuma normatīvs uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas nodarbojas ar videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju vai pārstrādi Latvijas Republikas teritorijā vai izved šādus atkritumus reģenerācijai vai pārstrādei ārpus Latvijas Republikas teritorijas;";

aizstāt 4.punktā vārdus "11.panta piektā daļa" ar vārdiem "11.panta ceturtā daļa".

23. Papildināt likumu ar 10.pielikumu šādā redakcijā:

Likuma "Par dabas resursu nodokli"
10.pielikums

Nodokļa likmes par pirmo reizi Latvijas Republikā reģistrētajiem transportlīdzekļiem

Nr.
p.k.
Transportlīdzekļa veids Mērvienība Likme
(Ls)
1. Transportlīdzeklis, uz kuru attiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likuma 3.panta pirmā daļa gab. 22

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 7.aprīlī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 23.aprīlī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

01.05.2004