Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.272

Rīgā 2004.gada 8.aprīlī (prot. Nr.20 13.§)
Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 23.pantu

1. Noteikumi nosaka prasības, kādas zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāievēro valsts, valsts nozīmes, pašvaldības, koplietošanas vai viena īpašuma meliorācijas sistēmu izmantošanā, kopšanā un saglabāšanā.

2. Meliorācijas sistēmas izmanto atbilstoši būvprojektā paredzētajām funkcijām un darbības režīmam, neiespaidojot ūdens režīmu cita zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja zemē un neierobežojot tā meliorācijas sistēmu izmantošanu.

3. Atļauts mainīt meliorācijas sistēmu darbības režīmu un tehniskos rādītājus vai izmantot būves un ierīces būvprojektā neparedzētu funkciju veikšanai:

3.1. ja saņemts Lauku atbalsta dienesta teritoriālās struktūrvienības rakstisks saskaņojums zemes īpašuma meliorācijas pasē;

3.2. ja saņemts Lauku atbalsta dienesta teritoriālās struktūrvienības rakstisks atzinums (ja zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam zemes īpašuma meliorācijas pase nav izsniegta);

3.3. ja saņemti reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi, — gadījumos, kas noteikti normatīvajos aktos par kārtību, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

4. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas vai iznīcinātas meliorāciju sistēmu būves un ierīces vai traucēts to darbības režīms.

5. Meliorācijas sistēmas kopj, laikus un sistemātiski veicot šādus pasākumus:

5.1. ūdensnotekām, novadgrāvjiem, kontūrgrāvjiem un susinātājgrāvjiem:

5.1.1. atbrīvošana no sadzīves atkritumiem, zāles, atvasēm, krūmiem, kokiem un piesērējuma vai šķēršļiem, kas traucē brīvu ūdens kustību vai rada uzstādinājumu;

5.1.2. nostiprinājuma labošana;

5.1.3. nogāžu apaudzēšana ar zālāju un regulāra tā appļaušana;

5.1.4. virszemes ūdens notekreņu labošana;

5.2. drenāžas lokālo bojājumu labošana;

5.3. izteku atbrīvošana no piesērējuma un labošana;

5.4. drenāžas aku atbrīvošana no piesērējuma un labošana;

5.5. drenāžas aku nosegšana ar vākiem;

5.6. virszemes ūdens uztvērēju un filtru sakārtošana ūdens uztveršanai;

5.7. virszemes ūdens noteces vagu atjaunošana;

5.8. apūdeņošanas sistēmu labošana;

5.9. sūkņu staciju renovācija;

5.10. aizsprostu un aizsargdambju bojājumu labošana un nogāžu atbrīvošana no atvasēm, krūmiem un kokiem;

5.11. bojāto caurteku galu nostiprinājumu labošana un atbrīvošana no piesērējuma;

5.12. tiltu un laipu labošana;

5.13. metāla un koka konstrukciju krāsojuma un pretkorozijas pārklājuma atjaunošana.

6. Meliorācijas sistēmas atbilstoši meliorācijas sistēmu izvietojuma plānam regulāri apseko, novērtē būvju un ierīču tehnisko stāvokli, konstatē bojāto būvju un ierīču bojājuma cēloni un plāno to nepieciešamos kopšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbus un to izpildes termiņus (pielikums).

7. Pirms paliem, plūdiem un intensīvu nokrišņu periodā veic meliorācijas sistēmu avāriju novēršanas vai ierobežošanas pasākumus.

8. Par meliorācijas sistēmu avāriju vai avārijas draudiem zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs informē Lauku atbalsta dienestu un personas, ko var skart avārijas izraisītās sekas, kā arī ar viņa rīcībā esošiem līdzekļiem (piemēram, labi saskatāms audums, papīrs vai cits materiāls) apzīmē avārijas vietu.

9. Lauku atbalsta dienests sniedz metodisko palīdzību meliorācijas sistēmu ekspluatācijas, uzturēšanas un būvniecības jautājumos, aptur šo noteikumu 4.punktā minētās darbības, kā arī piemēro normatīvajos aktos noteiktos administratīvos sodus par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Ministru prezidents I.Emsis

Zemkopības ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.272
Meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi

Nr.
p.k.

Darba veids

Izpildes laiks

1.

Nosusināšanas sistēmu, tiltu ailu un caurteku atbrīvošana no ledus, sniega un citiem pavasaru plūdu ūdens caurvadi  traucējošiem priekšmetiem. Plūdu gaitas novērošana

marts–aprīlis

2.

Notekvagu ierīkošana pavasara plūdu un atkušņa ūdeņu novadīšanai no meliorētajām zemēm, grāvju nogāžu izskalojumu novēršana

aprīlis–maijs

3.

Nosusināšanas sistēmu un citu būvju sakārtošana pēcplūdu periodā (attīrīšana no sanešiem, bojājumu labošana)

aprīlis–maijs

4.

Ūdensnoteku un drenu sistēmu kopšana

maijs–novembris

5.

Transporta un hidrotehnisko būvju kopšana

visu gadu

6.

Nosusināšanas sistēmu sagatavošana darbam ziemas periodā (drenu aku nosegšana ar vākiem, drenu izteku iztīrīšana)

oktobris – novembris

7.

Virszemes ūdens notekvagu veidošana un virszemes ūdens uztvērēju sakārtošana

pēc zemes apstrādes

8.

Meliorācijas sistēmu bojājumu labošana

maijs–oktobris

Zemkopības ministra vietā — vides ministrs R.Vējonis
23.04.2004