Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par lauksaimniecības produktu krājumu deklarēšanu un maksājuma piemērošanu liekajiem krājumiem saistībā ar Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) deklarējamie produkti — produkti, kas noteikti Eiropas Komisijas regulas Nr. 1972/2003 4.panta 5.punktā attiecībā uz Latviju;

2) deklarējamo produktu krājums — deklarācijas iesniedzēja īpašumā un brīvā apgrozībā esošais deklarējamo produktu apjoms.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir apzināt Latvijā brīvā apgrozībā esošos produktu krājumus, nosakot normālos un liekos krājumus 2004.gada 1.maijā, un izvairīties no tirgus kropļošanas riska, nosakot kārtību, kādā piemērojams maksājums par liekajiem krājumiem.

3.pants. Deklarācijas iesniedzējs

(1) Deklarācijas iesniedzējs ir persona, kuras īpašumā 2004.gada 1.maijā ir produktu krājums, kas pārsniedz 10 tonnas graudaugiem (Kombinētās nomenklatūras kodi: 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1007) un 500 kilogramus — pārējiem produktiem.

(2) Personai, kura līdz 2004.gada 1.maijam ražojusi un realizējusi vienīgi pašas saražotos graudus un iepirkusi graudus tikai sēklas un lopbarības vajadzībām, nevis tālākai realizēšanai, produktu krājumu deklarācija nav jāiesniedz.

4.pants. Deklarējamo produktu normālais un liekais krājums

(1) Par deklarējamo produktu normālo krājumu uzskatāms 2002.gada 1.maijā un 2003.gada 1.maijā fiksētā produktu krājuma apjoma vidējais aritmētiskais lielums vai 2003.gada 1.maijā fiksētais produktu krājuma apjoms (ja saimnieciskā darbība uzsākta pēc 2002.gada 1.maija), kam pieskaitīts tas produktu krājuma apjoms, kas radies objektīvu krājumu veidošanās apstākļu rezultātā.

(2) Deklarējamo produktu lieko krājumu veido 2004.gada 1.maijā deklarācijas iesniedzēja īpašumā esošais produktu krājuma apjoms, kas pārsniedz deklarējamo produktu normālā krājuma apjomu.

5.pants. Objektīvie krājumu veidošanās apstākļi

Par objektīviem krājumu veidošanās apstākļiem atzīstami tādi deklarējamo produktu normālo krājumu aprēķināšanā vērā ņemami apstākļi, attiecībā uz kuriem deklarācijas iesniedzējs rakstveidā var pierādīt, ka tie izveidojušies tādu plānotu ražošanas vai tirdzniecības jaudu palielināšanas pasākumu rezultātā, kuru mērķis nav ļaunprātīgi izmantot Eiropas Savienības un Latvijas ievedmuitas likmju atšķirības un Eiropas Savienības piemērojamās eksporta subsīdijas deklarējamiem produktiem.

6.pants. Produktu krājumu deklarācija

Produktu krājumu deklarācijas (turpmāk — deklarācija) paraugu, objektīvos krājumu veidošanās apstākļus un maksājuma aprēķinu paraugu nosaka Ministru kabinets.

7.pants. Deklarācijas iesniedzēja pienākumi

(1) Deklarācijas iesniedzējs:

1) aizpilda deklarāciju par katru attiecīgo produktu vai produktu grupu atbilstoši Eiropas Komisijas regulas Nr. 1972/2003 4.panta 5.punktā noteiktajam, ja visiem produktu grupā ietvertajiem produktiem tiek piemērota vienāda ievedmuitas nodokļa likme;

2) aprēķina maksājumu par deklarējamo produktu liekajiem krājumiem saskaņā ar Eiropas Komisijas regulā Nr. 1972/2003 noteikto;

3) gadījumā, kad produktu grupā ietvertajiem produktiem tiek piemērotas atšķirīgas ievedmuitas nodokļa likmes, ir tiesīgs pēc savas izvēles aizpildīt deklarāciju par produktu grupu atbilstoši Eiropas Komisijas regulas Nr. 1972/2003 4.panta 5.punktā noteiktajam un, ja tiek konstatēti liekie krājumi, maksājumu aprēķina pēc augstākās ievedmuitas nodokļa likmes;

4) līdz 2004.gada 1.jūlijam veic valsts budžetā maksājumu par deklarējamo produktu liekajiem krājumiem un iesniedz deklarāciju Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc savas juridiskās adreses vai deklarētās dzīvesvietas.

(2) Ja maksājuma summa ir izteikta eiro, tā pārrēķināma latos pēc Latvijas Bankas noteiktā eiro kursa 2004.gada 1.maijā.

8.pants. Atbildība

(1) Ja deklarācijas iesniedzējs neuzrāda ar maksājumu apliekamo objektu vai sniedz nepatiesas ziņas, Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar likumu "Par Valsts ieņēmumu dienestu" un citiem normatīvajiem aktiem bezstrīdus kārtībā piedzen visu valsts pamatbudžetā ieskaitāmo par attiecīgo objektu aprēķināto maksājuma summu, kā arī no šīs summas aprēķināto soda naudu divkāršā apmērā.

(2) Ja deklarācijas iesniedzējs nokavējis maksājuma termiņu, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 1 procenta apmērā no laikā nenomaksātās summas.

(3) Ja deklarācijas iesniedzējs neievēro deklarācijas iesniegšanas termiņu, tam aprēķina soda naudu šādā apmērā:

1) 15 latu — par kavējumu līdz 15 dienām;

2) 30 latu — par kavējumu līdz 30 dienām;

3) 250 latu — par kavējumu, kas pārsniedz 30 dienas.

(4) Šā panta trešajā daļā noteiktās soda naudas samaksa neatbrīvo no pienākuma iesniegt deklarāciju.

9.pants. Informācijas iesniegšana

Valsts ieņēmumu dienests apkopo informāciju par deklarācijās veiktajiem ierakstiem un līdz 2004.gada 1.oktobrim iesniedz to Zemkopības ministrijai.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 7.aprīlī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2004.gada 20.aprīlī
01.05.2004