Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 3.nr.; 2002, 1., 12.nr.; 2003, 12., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

izslēgt 4.punktā vārdus "un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) akceptē un pārrauga nacionālās drošības vajadzībām piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu;".

2. 7.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Saeimas Nacionālās drošības komisijā ievēlētajiem deputātiem darbam šajā komisijā nepieciešama pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam. Ja komisijā ievēlēts deputāts, kuram nav šādas atļaujas, viņš drīkst piedalīties komisijas sēdēs tikai pēc minētās speciālās atļaujas saņemšanas.";

izslēgt otrās daļas 1.punktu;

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) noklausās Ministru kabineta un valsts drošības iestāžu vadītāju ziņojumus par valsts drošības iestāžu darbību, kā arī izskata šo iestāžu darbības pārbaudes rezultātus;";

izslēgt otrās daļas 5. un 6.punktu.

3. Aizstāt 9.panta 4.punktā vārdu "nodrošina" ar vārdu "organizē".

4. 15.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "izlūkošanas (pretizlūkošanas)" ar vārdiem "izlūkošanas, pretizlūkošanas";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu "pretizlūkošanas" ar vārdiem "izlūkošanas un drošības".

5. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Informācijas analīzes dienests

(1) Informācijas analīzes dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

(2) Informācijas analīzes dienests:

1) izvērtē un analizē no valsts drošības iestādēm saņemto informāciju un sniedz to Nacionālās drošības padomes locekļiem;

2) sagatavo attiecīgus priekšlikumus un ieteikumus Saeimas Nacionālās drošības komisijai, Valsts prezidentam un Ministru prezidentam attiecībā uz turpmāko rīcību;

3) sniedz Nacionālās drošības padomes locekļiem ieteikumus attiecībā uz valsts drošības iestāžu darbības virzieniem un prioritātēm;

4) analizē un prognozē valsts apdraudējumu.

(3) Informācijas analīzes dienesta vadītāju ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets pēc Nacionālās drošības padomes priekšlikuma.

(4) Informācijas analīzes dienesta nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Pirms apstiprināšanas nolikuma projekts saskaņojams ar Saeimas Nacionālās drošības komisiju."

6. 19.pantā:

izslēgt pirmās daļas 9.punktu;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ar padomdevēja tiesībām uz Nacionālās drošības padomes sēdi var uzaicināt valsts drošības iestāžu vadītājus un Informācijas analīzes dienesta vadītāju."

7. 20.pantā:

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Nacionālās drošības padome iesniedz priekšlikumus Ministru kabinetam par Informācijas analīzes dienesta vadītāja iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nacionālās drošības padomei ir tiesības pieprasīt Informācijas analīzes dienestam un valsts drošības iestādēm visu to rīcībā esošo informāciju, kas skar nacionālās drošības intereses."

8. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts apdraudējuma analīzi:

1) sagatavo Informācijas analīzes dienests, pamatojoties uz valsts drošības iestāžu sniegto informāciju;

2) izskata Valsts drošības iestāžu padome;

3) pēc Ministru prezidenta ierosinājuma izskata Nacionālās drošības padome un Ministru kabinets."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 7.aprīlī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 20.aprīlī

04.05.2004