Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.300

Rīgā 2004.gada 13.aprīlī (prot. Nr.21 45.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis"
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 24.pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 42., 162.nr.; 2003, 165.nr.; 2004, 55.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 59.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja tiesību akta projektam (izņemot tiesību akta projektu par attiecīgo politikas dokumentu) nav nepieciešama anotācija, tam pievieno valsts sekretāra parakstītu paskaidrojuma rakstu, kurā sniegts īss projekta satura izklāsts un tā nepieciešamības pamatojums (paskaidrojuma rakstā ietver tikai vispārpieejamu informāciju).";

1.2. svītrot 73.11.apakšpunktu;

1.3. izteikt 85.punktu šādā redakcijā:

"85. Starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmes protokolu paraksta sanāksmes vadītājs — atbildīgās ministrijas pārstāvis — un tie sanāksmes dalībnieki, kuru viedoklis atspoguļots sanāksmes protokolā. Ja sanāksmē piedalās vairāki vienas ministrijas vai citas institūcijas pārstāvji, sanāksmes protokolu paraksta viens no attiecīgās ministrijas vai citas institūcijas pārstāvjiem. Atbildīgā ministrija nosūta sanāksmes protokolu ministrijām un citām institūcijām, kuras sniegušas atzinumu par projektu.";

1.4. papildināt noteikumus ar 85.1punktu šādā redakcijā:

"85.1 Ja ministrijas vai citas institūcijas pārstāvis, kura viedoklis atspoguļots šo noteikumu 85.punktā minētās sanāksmes protokolā, nav parakstījis attiecīgo sanāksmes protokolu, atbildīgā ministrija to norāda protokolā un uzskatāms, ka ar šo ministriju vai citu institūciju nav panākta vienošanās par projektu attiecīgajā jautājumā un projekts iesniedzams izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Atbildīgā ministrija ir tiesīga sasaukt atkārtotu starpministriju (starpinstitūciju) sanāksmi šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.";

1.5. papildināt 95.1.5., 96.1.5., 97.1.4. un 98.1.5.apakšpunktu aiz vārda "nesējiem" ar vārdiem "atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija";

1.6. papildināt 98.4.apakšpunktu aiz vārdiem "(Curriculum vitae)" ar vārdiem "kurā par personu iekļautas tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamās ziņas, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības";

1.7. papildināt 100.1.4.apakšpunktu aiz vārda "nesējiem" ar vārdiem "atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija";

1.8. papildināt 101.punktu aiz teksta iekavās ar vārdiem "un norādi, ja kādā no minētajiem papildmateriāliem ietverta ierobežotas pieejamības informācija";

1.9. papildināt 104.1.4.apakšpunktu aiz teksta iekavās ar vārdiem "atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija";

1.10. papildināt 104.4.apakšpunktu aiz vārdiem "(Curriculum vitae)" ar vārdiem "kurā par personu iekļautas tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamās ziņas, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības";

1.11. papildināt 105.1 4.apakšpunktu aiz teksta iekavās ar vārdiem "atsevišķi norādot, ja kādā no tiem ietverta ierobežotas pieejamības informācija";

1.12. izteikt 147.punktu šādā redakcijā:

"147. Ja notiek valdības maiņa, ministrijas izvērtē to politikas dokumentu projektu un tiesību aktu projektu aktualitāti, kuri līdz valdības maiņas dienai ir noteiktā kārtībā iesniegti Ministru kabinetā. Piecu darbdienu laikā pēc uzticības izteikšanas jaunajai valdībai iesniedzējs iesniedz Ministru prezidentam priekšlikumu par katra projekta turpmāko virzību.";

1.13. aizstāt 4.pielikuma 3.punktā vārdus "vienota valsts atbalsta" ar vārdiem "vienota komercdarbības atbalsta".

2. Noteikumu 1.2. un 1.13.apakšpunkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Emsis

Satiksmes ministra vietas izpildītāja — Ministru prezidenta biedra vietā — īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās A.Baštiks
21.04.2004