Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā

Izdarīt Vispārējās izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14., 17., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

papildināt pantu ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statuss;";

uzskatīt līdzšinējo 5.punktu par 9.punktu;

papildināt pantu ar 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"6) nosaka kritērijus un kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti internātskolās un speciālajās izglītības iestādēs;

7) nosaka kritērijus un kārtību, kādā speciālajām izglītības iestādēm tiek piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss;

8) nosaka valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci."

2. Papildināt 5.panta 10.punktu pēc vārda "iestāžu" ar vārdiem "tai skaitā valsts ģimnāzijas".

3. Aizstāt 11.panta trešajā daļā vārdu "atlaiž" ar vārdu "atbrīvo".

4. Papildināt 20.panta otro daļu pēc vārdiem "var pagarināt" ar vārdiem "vai saīsināt".

5. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās izglītojamos uzņem un no tām atskaita Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

6. 31.pantā:

papildināt pantu pēc vārda "iestājpārbaudījumus" ar vārdiem "izglītojamo uzņemšanai no 1.klases līdz 9.klasei";

7. Izteikt 35.panta tekstu šādā redakcijā:

"Mācību stundas ilgums 1.klasē ir 35 minūtes, no 2.klases līdz 9.klasei - 40-45 minūtes. Mācību stundu ilgumu nosaka izglītības iestādes vadītājs."

8. Izteikt 51.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Speciālās izglītības iestādei speciālās izglītības attīstības centra statusu var piešķirt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

9. Izteikt 52.pantu šādā redakcijā:

"52.pants. Izglītojamo uzņemšana un atskaitīšana speciālajās izglītības iestādēs

Izglītojamo uzņemšana speciālajās izglītības iestādēs un atskaitīšana no tām notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

10. Izteikt 54.panta tekstu šādā redakcijā:

"Ir Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija un pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas. Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido izglītības un zinātnes ministrs. Pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas izveido pašvaldības. Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbojas uz to dibinātāju apstiprinātu nolikumu pamata. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci nosaka Ministru kabinets."

11. Pārejas noteikumos:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Līdz 2004.gada 1.septembrim rajonu pašvaldību pārziņā esošo internātskolu (izņemot speciālās internātskolas) uzturēšanas izdevumus finansē no valsts budžeta mērķdotācijas.";

papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"5. Līdz 2000.gada 1.septembrim Ministru kabinets izstrādā internātskolu un speciālo izglītības iestāžu finansēšanas noteikumus.

6. Ģimnāzija, kas šā likuma spēkā stāšanās brīdī īsteno pamatizglītības programmas, ir tiesīga turpināt attiecīgo izglītības programmu īstenošanu līdz 2003.gada 1.septembrim.

7. 4.panta 6., 7. un 8.punkts stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī.

8. Grozījumi likuma 26.panta otrajā daļā (par izglītojamo uzņemšanu speciālajās izglītības iestādēs vai speciālajās grupās), grozījumi likuma 51.panta ceturtajā daļā (par speciālās izglītības attīstības centra statusa piešķiršanu), grozījumi likuma 52.pantā (par izglītojamo uzņemšanu speciālajās izglītības iestādēs), grozījumi likuma 54.pantā (par pedagoģiski medicīnisko komisiju) stājas spēkā 2001.gada 1.septembrī."

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 20.jūnijā.

Valsts prezidente V.VĪĶE-FREIBERGA

Rīgā 2000.gada 7.jūlijā

Likums stājas spēkā ar 2000.gada 21.jūliju, bet Vispārējās izglītības likuma 4.panta 6., 7., un 8. punkts un grozījumi likuma 26.panta otrajā daļā, 51.panta ceturtajā daļā, 52.pantā un 54.pantā - ar 2001.gada 1.septembri

21.07.2000