Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.289

Rīgā 2004.gada 13.aprīlī (prot. Nr.21, 2.§)

Reģionālās attīstības finansēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Reģionālās attīstības likuma 14.panta otro daļu un 21.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir finansējumu reģionālajai attīstībai un veic piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību.

2. Finansējumu reģionālajai attīstībai piešķir saskaņā ar reģionālās attīstības atbalsta programmām (turpmāk - programma) no:

2.1. Reģionālā fonda (turpmāk - fonds);

2.2. valsts budžeta līdzekļiem.

II. Finansējuma pieprasījuma iesniegšana

3. Finansējumu no valsts budžeta pieprasa saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību.

4. Finansējumu no fonda var pieprasīt:

4.1. komersanti, kas reģistrēti un darbojas īpaši atbalstāmajās teritorijās;

4.2. vietējās pašvaldības dome (padome) (turpmāk - pašvaldība) vai komercsabiedrība, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder pašvaldībai (turpmāk - pašvaldības komercsabiedrība).

5. Projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai no fonda šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētie projektu iesniedzēji sagatavo saskaņā ar projekta pieteikuma veidlapu (1.pielikums).

6. Projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai no fonda šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētie projektu iesniedzēji sagatavo saskaņā ar projekta pieteikuma veidlapu (2.pielikums).

7. Komersants un pašvaldības komercsabiedrība projekta pieteikumu iesniedz pašvaldībai, kuras teritorijā tā reģistrēta, un pašvaldībām, kuru teritorijās īsteno pieteikto projektu.

8. Pašvaldība izskata komersanta un pašvaldības komercsabiedrības iesniegto projekta pieteikumu un mēneša laikā sniedz atzinumu iesniedzējam par projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmas prioritātēm, pamatojoties uz pašvaldības apstiprinātu attīstības plānošanas dokumentu.

9. Pašvaldība savu projekta pieteikumu iesniedz plānošanas reģiona attīstības aģentūrā, kuras teritorijā tā atrodas.

10. Plānošanas reģiona attīstības aģentūra izskata iesniegto pašvaldības projekta pieteikumu un mēneša laikā sniedz atzinumu iesniedzējam par projekta atbilstību plānošanas reģiona attīstības programmas prioritātēm.

11. Projektu iesniedzēji projekta pieteikumu, kam pievienots pašvaldības vai plānošanas reģiona attīstības aģentūras atzinums, iesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā.

12. Valsts reģionālās attīstības aģentūra projektu pieteikumu administratīvo atbilstību izvērtē pēc šādiem kritērijiem:

12.1. projekta pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā;

12.2. projekta pieteikums sagatavots atbilstoši projekta pieteikuma veidlapai un pilnībā aizpildīts;

12.3. projekta pieteikums sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

12.4. projekta pieteikumu iesniedzējs ir parakstījis un apliecinājis ar zīmogu;

12.5. projekta pieteikuma iesniedzējs un projekta partneri atbilst programmas vadlīnijās noteiktajām prasībām;

12.6. projekta izmaksas norādītas un aprēķinātas programmas vadlīnijās noteiktajā valūtā un proporcijās, kā arī nepārsniedz maksimālo finansējuma apjomu;

12.7. projekta pieteikumam pievienoti visi programmas vadlīnijās norādītie pielikumi;

12.8. projekta īstenošana nepārsniedz atļauto projekta īstenošanas periodu;

12.9. ir iesniegts projekta pieteikuma oriģināls.

13. Ja projekts atbilst šo noteikumu 12.punktā noteiktajiem kritērijiem, Valsts reģionālās attīstības aģentūra reģistrē iesniegto projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai.

14. Valsts reģionālās attīstības aģentūra atliek projekta pieteikuma reģistrāciju finansējuma saņemšanai, ja projekta administratīvā atbilstība nav pilnīga, un divu nedēļu laikā pieprasa projekta pieteikuma iesniedzējam novērst konstatētos trūkumus un iesniegt papildu informāciju.

15. Ja mēneša laikā no šo noteikumu 14.punktā minētā pieprasījuma nosūtīšanas dienas projekta pieteikuma iesniedzējs neiesniedz pieprasīto informāciju, Valsts reģionālās attīstības aģentūra nereģistrē projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai un nosūta projekta pieteikuma iesniedzējam motivētu atteikumu. Atteikumam pievieno projekta pieteikumu un ar to saistītos dokumentus.

16. Šo noteikumu 14.punktā minētajos gadījumos Valsts reģionālās attīstības aģentūra reģistrē projekta pieteikumu finansējuma saņemšanai pēc tam, kad projekta pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis papildus pieprasītos dokumentus un informāciju.

III. Projektu izvērtēšana un finansējuma piešķiršana

17. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija izveido starpinstitūciju projektu vērtēšanas komisiju (turpmāk - vērtēšanas komisija) un apstiprina vērtēšanas komisijas nolikumu.

18. Vērtēšanas komisija izvērtē projekta pieteikumu atbilstoši projektu vērtēšanas pamatkritērijiem (3.pielikums).

19. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija var izdot ieteikumus projekta pieteikuma veidlapu aizpildīšanai.

20. Projekta pieteikumu vērtē katrs vērtēšanas komisijas loceklis un sniedz atzinumu par tā atbilstību programmā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.

21. Pamatojoties uz katra vērtēšanas komisijas locekļa iesniegto atzinumu, vērtēšanas komisija sagatavo kopējo novērtējumu par projekta apstiprināšanu.

22. Valsts reģionālās attīstības aģentūra veic vērtēšanas komisijas sekretariāta funkcijas un uzglabā izskatītos projektu pieteikumus, sēdes protokolus un citu ar projektu izvērtēšanu saistīto dokumentāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

23. Pēc kopējā novērtējuma saņemšanas par projekta apstiprināšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūra veic projekta pieteikumā norādītās informācijas pārbaudi projekta īstenošanas vietā.

24. Pamatojoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem, Valsts reģionālās attīstības aģentūra pieņem lēmumu par projekta finansēšanu un 10 darbdienu laikā paziņo to projektu iesniedzējiem.

25. Pamatojoties uz pieņemto lēmumu, Valsts reģionālās attīstības aģentūra sagatavo un slēdz finansējuma līgumus ar projektu iesniedzējiem par projekta īstenošanu.

IV. Piešķirtā finansējuma uzraudzība

26. Valsts reģionālās attīstības aģentūra kontrolē no fonda piešķirtā finansējuma izlietojumu.

27. Finansējuma saņēmējs atbild par piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši projektā paredzētajiem pasākumiem.

28. Finansējuma saņēmējs divas reizes gadā iesniedz pārskatu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā par finansētā projekta īstenošanas gaitu.

29. Valsts reģionālās attīstības aģentūra veic finansēto projektu pārbaudes to īstenošanas vietā.

30. Ja konstatē neatbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumā, Valsts reģionālās attīstības aģentūra nosaka termiņu konstatēto neatbilstību novēršanai.

31. Ja konstatētās neatbilstības netiek novērstas noteiktajā termiņā, Valsts reģionālās attīstības aģentūra sagatavo pārskatu un novērtējumu par konstatētajām neatbilstībām piešķirtā finansējuma izlietojumā un iesniedz to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (turpmāk - ministrija).

32. Ministrija izskata un apstiprina sagatavoto pārskatu un novērtējumu par nepamatoti veiktā finansējuma izlietojumu.

33. Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošina nepamatoti veikto izdevumu atgūšanu, uzskaiti un ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

34. Ministrija sagatavo ziņojumu par nepamatoti veiktajiem izdevumiem un iesniedz to Valsts kontrolei un Finanšu ministrijai.

35. Ministrija ne retāk kā reizi gadā sagatavo ziņojumu par reģionālās attīstības finansējuma izlietojumu un iesniedz to informācijai Nacionālajai reģionālās attīstības padomei.

36. Piešķirto valsts budžeta līdzekļu uzraudzību veic Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

37. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 16.jūnija noteikumus Nr.223 "Kārtība, kādā pieprasāms, piešķirams un izmaksājams finansējums no Reģionālā fonda un kontrolējams piešķirtā finansējuma izlietojums" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 182.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 17.aprīli.

289-1001.PNG (108339 bytes)

289-1002.PNG (127026 bytes)

289-1003.PNG (137876 bytes)

289-1004.PNG (95187 bytes)

289-1005.PNG (135234 bytes)

289-2001.PNG (99090 bytes)

289-2002.PNG (115538 bytes)

289-2003.PNG (126376 bytes)

289-2004.PNG (90522 bytes)

289-2005.PNG (99300 bytes)

3. pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.289

 

 

Projektu vērtēšanas pamatkritēriji

Nr. p.k.

Izvērtējamo kritēriju apraksts

1.

Projekta atbilstība reģionālās attīstības atbalsta programmas mērķim un

pasākumiem

2.

Projekta atbilstība plānošanas reģiona vai pašvaldības attīstības programmas

prioritātēm

3.

Projekta paredzamā ietekme uz teritorijas vai nozares attīstību

4.

Partneru piesaiste projekta īstenošanā

5.

Projekta ietekme uz nodarbinātību

6.

Projekta dzīvotspēja un attīstības iespējas

7.

Projekta apraksta kvalitāte

8.

Projekta budžeta un izmaksu tāmju kvalitāte un atbilstība projekta saturam

9.

Projekta ieviešanas metode un iesaistīto speciālistu kvalifikācija

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

17.04.2004