Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2014. gada 18. februāra noteikumus Nr. 101 "Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.279

Rīgā 2004.gada 13.aprīlī (prot. Nr.21 12.§)
Noteikumi par normatīvo aktu sistematizāciju

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Tieslietu ministrija sistematizē normatīvos aktus un veido tiesību aktu datorizēto informācijas sistēmu.

2. Tieslietu ministrija normatīvos aktus sistematizē datorizēti, nodrošinot teksta atbilstību oriģinālam un ievērojot juridiskās tehnikas prasības.

3. Sistematizējot normatīvos aktus, Tieslietu ministrija:

3.1. sakārto normatīvos aktus hronoloģiski, atbilstoši normatīvo aktu veidam, tiesību nozarei un tēmai;

3.2. nošķir spēku zaudējušus normatīvos aktus vai atsevišķas tiesību normas no spēkā esošiem normatīvajiem aktiem vai tiesību normām;

3.3. aizstāj agrāk izdotā normatīvajā aktā atsevišķus vārdus, skaitļus, vārdkopas, teikumus vai teikuma daļas ar vēlāk izdotā normatīvajā aktā norādītajiem atsevišķiem vārdiem, skaitļiem, vārdkopām, teikumiem vai teikuma daļām;

3.4. papildina agrāk izdota normatīvā akta tekstu ar vēlāk izdotā normatīvajā aktā norādītajiem atsevišķiem vārdiem, skaitļiem, vārdkopām, teikumiem vai teikuma daļām;

3.5. pilnīgi vai daļēji aizstāj agrāk izdota normatīvā akta tekstu ar jaunu tekstu.

4. Datorizēto informācijas sistēmu veido, ievadot tajā normatīvā akta oriģināla tekstu, kuru iesniegusi:

4.1. Saeimas Kanceleja (likumi un citi Saeimas pieņemtie akti);

4.2. Valsts kanceleja (Ministru kabineta noteikumi, instrukcijas, ieteikumi, rīkojumi, Ministru kabineta sēžu protokoli un Ministru prezidenta rīkojumi);

4.3. Ārlietu ministrija (Latvijai saistošie starptautiskie līgumi, to tulkojumi un Ārlietu ministrijas paziņojumi par konkrēto starptautisko līgumu spēkā stāšanos);

4.4. Valsts prezidenta Kanceleja (Valsts prezidenta pieņemtie akti);

4.5. Satversmes tiesas kanceleja (Satversmes tiesas spriedumi);

4.6. atbildīgā institūcija (atsevišķu ministru, ministriju, citu valsts un pašvaldību institūciju normatīvie akti un to grozījumi, kas publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”).

5. Noteikumu 4.punktā minētā institūcija Tieslietu ministrijai nosūta:

5.1. tiesību aktu — elektroniski uz e-pasta adresi kanceleja@tm.gov.lv;

5.2. pavadvēstuli — papīra formā.

6. Par katru datorizētajā informācijas sistēmā ievadīto normatīvo aktu norāda šādu informāciju:

6.1. normatīvā akta nosaukums un veids;

6.2. institūcija, kas izdevusi normatīvo aktu;

6.3. normatīvā akta pieņemšanas datums;

6.4. normatīvā akta izsludināšanas un publicēšanas datums laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī publikācija hronoloģiskajā izdevumā “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”;

6.5. normatīvā akta un tā grozījumu spēkā stāšanās, spēka zaudēšanas vai atcelšanas datums un pamats;

6.6. normatīvā akta savstarpējā sasaiste ar citiem normatīvajiem aktiem.

7. Tieslietu ministrija datorizētajā informācijas sistēmā sniedz informāciju par katra normatīvā akta spēkā esamību, norādot:

7.1. “spēkā esošs” —, ja normatīvais akts ir stājies spēkā;

7.2. “vēl nav spēkā” —, ja normatīvais akts ir pieņemts, bet nav vēl stājies spēkā;

7.3. “zaudējis spēku” — , ja:

7.3.1. kompetentā iestāde atzinusi normatīvo aktu par spēku zaudējušu;

7.3.2. normatīvais akts bija pieņemts uz noteiktu laiku vai ar noteiktu nosacījumu un attiecīgais laiks ir pagājis vai nosacījums iestājies;

7.3.3. spēku zaudējusi tiesību norma, kas pilnvaro normatīvā akta izdošanu;

7.3.4. stājies spēkā jauns to pašu jautājumu regulējošs normatīvais akts ar līdzīgu vai augstāku juridisko spēku;

7.3.5. Satversmes tiesa atzinusi konkrēto normatīvo aktu vai tā daļu par neatbilstošu augstāka juridiskā spēka tiesību normai;

7.4. “spēkā neesošs” —, ja kompetentā iestāde atcēlusi normatīvo aktu vai atzinusi to par spēkā neesošu no pieņemšanas brīža.

8. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 1995.gada 16.maija instrukciju Nr.2 “Instrukcija par likumu un citu normatīvo aktu sistematizāciju datorizētā informācijas sistēmā” (Latvijas Vēstnesis, 1995, 78.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Tieslietu ministra vietā — iekšlietu ministrs Ē.Jēkabsons
17.04.2004