Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Precizēts 21.04.2004., Latvijas Vēstnesis Nr.62 (3010)

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11.nr.; 2002, 2.nr.; 2003, 4.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus "Pārtikas un veterinārā dienesta direktors" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likuma tekstā vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

3. 1.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) dzīvnieku izcelsmes produkti - cilvēku patēriņam paredzētie dzīvnieku izcelsmes pārtikas jēlprodukti (kautprodukti, piens, olas, akvakultūras un zvejas produkti) un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti (gaļa, piens, olas, zvejas un biškopības produkti), kā arī dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, kuri nav paredzēti izmantošanai pārtikā;";

izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) valsts veterinārās uzraudzības objekti - dzīvnieku novietnes, dzīvnieku audzētavas un dzīvnieku audzētāju organizācijas, kas nodarbojas ar dzīvnieku audzēšanu, tirdzniecību un demonstrēšanu publiskās izstādēs, dzīvnieku kolekcijas, cirki, inkubatori, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas stacijas, embriju transplantācijas komersanti, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēji, veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietas, individuālie veterināro pakalpojumu sniedzēji, eksperimentos un zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku audzēšanas, izmantošanas un piegādes komersanti, izstādes, izsoles un citas vietas, kur notiek pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos, dzīvnieku patversmes un viesnīcas, dzīvnieku barības apritē iesaistītās personas, izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas, transportēšanas, uzglabāšanas, pārstrādes vai iznīcināšanas komersanti, veterināro zāļu, veterinārfarmaceitisko produktu un dzīvnieku kopšanas līdzekļu ražošanas un izplatīšanas komersanti, dzīvnieku izcelsmes produktu apritē iesaistītie komersanti, kā arī speciālie dzīvnieku transportēšanas līdzekļi, atkritumu poligoni un dzīvnieku kapsētas;

6) veterinārā ekspertīze - svaigas gaļas iegūšanai paredzēto dzīvnieku pirmskaušanas apskate, nokauto dzīvnieku kautproduktu izpēte un nozvejoto zivju izmeklēšana, arī laboratoriskā izmeklēšana, lai sniegtu atzinumu par gaļas un zivju turpmāko izmantošanu;";

izslēgt 7.punktā vārdus "apmierina dzīvnieku īpašnieku ētiskās un estētiskās prasības";

papildināt 12.punktu pēc vārdiem "bet nav tiesību" ar vārdiem "pieņemt lēmumu par dzīvnieka nokaušanu un";

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13) veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vieta - noteiktām prasībām atbilstoša un īpaši aprīkota darba vieta, kur praktizējošais veterinārārsts veic veterinārmedicīnisko praksi;";

papildināt pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) pastāvīga veterinārā uzraudzība - uzņēmuma darba procesa pastāvīga uzraudzība, ko veic Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts."

4. 4.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) dzīvnieku apzīmēšana un reģistrēšana, ganāmpulku un novietņu reģistrēšana, dzīvnieku pārvietošana;";

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) izstrādā un apstiprina dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības un apkarošanas programmas;";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārtikas un veterinārais dienests ir kompetentā iestāde šā panta pirmajā daļā minētajās jomās. Tas uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību izpildi un sniedz informāciju Eiropas Savienības institūcijām."

5. 8.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) apturēt valsts veterinārās uzraudzības objektu darbību, arī apturēt vai aizliegt dzīvnieku pārvietošanu, tirdzniecību ar dzīvniekiem, rīkot dzīvnieku sacensības, izsoles, izstādes un citus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos, ja ir aizdomas par dzīvnieku iespējamu saslimšanu ar infekcijas slimību un pastāv draudi cilvēku vai dzīvnieku veselībai, kā arī gadījumos, kad ir pārkāptas normatīvo aktu prasības;";

papildināt pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) kontrolēt mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasību ievērošanu, ja ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem."

6. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzība un kontrole notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem un valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas un uzraudzības programmām."

7. 17.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

papildināt otro daļu pēc vārdiem "dzīvnieku infekcijas slimību" ar vārdiem "apkarošanas un".

8. 18.pantā:

papildināt tekstu pēc vārdiem "dzīvnieku infekcijas slimību" ar vārdiem "apkarošanas un";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais praktizējošais veterinārārsts ir Zemkopības ministrijas funkcionālajā padotībā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

9. 20.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "kā arī to, kādi veterinārie pavaddokumenti nepieciešami dzīvnieku pārvietošanai";

izslēgt ceturto daļu;

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Upju baseinu zonas vai zivju audzētavas, piekrastes zonas vai audzētavas attiecībā uz zivju un molusku iegūšanu atzīst Pārtikas un veterinārais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

10. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. (1) Vietējās pašvaldības nodrošina:

1) klejojošu suņu un kaķu izķeršanu un, ja nepieciešams, eitanāziju;

2) bezsaimnieka dzīvnieku un meža dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Dzīvnieku reģistru izveido un uztur normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs."

11. Izslēgt 23.pantā vārdu "meža".

12. Papildināt 25.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) suņu un kaķu reģistrācijas un identifikācijas kārtību."

13. 36.pantā:

izslēgt vārdus "zemkopības ministra apstiprinātajām";

aizstāt vārdu "instrukcijām" ar vārdu "programmām".

14. Izteikt 38.pantu šādā redakcijā:

"38.pants. (1) Par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas un transmisīvās sūkļveida encefalopātijas) apkarošanu, ja tiek veikti visi pasākumi, kas paredzēti attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos un dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmā, dzīvnieku īpašnieks var saņemt zaudējumu kompensāciju atbilstoši dzīvnieku infekcijas slimību radīto zaudējumu kompensācijas programmā paredzētajiem budžeta līdzekļiem līdz 50 procentu apmērā no kautproduktu vidējās vērtības.

(2) Ministru kabinets nosaka dzīvnieku infekcijas slimības, kuru gadījumā tiek izmaksāta šā panta pirmajā daļā paredzētā kompensācija, un kārtību, kādā šo kompensāciju piešķir un saņem.

(3) Par transmisīvo sūkļveida encefalopātiju apkarošanu, ja tiek veikti visi pasākumi, kas paredzēti normatīvajos aktos un rīcības plānā, dzīvnieka īpašniekam ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par transmisīvajām sūkļveida encefalopātijām saņemt kompensāciju par:

1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem, olšūnām un embrijiem;

2) iznīcinātajiem kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem."

15. 40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komersantiem, kuri ir iesaistīti dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, jābūt atzītiem vai reģistrētiem Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā. Komersantiem, kuri ir iesaistīti izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanā, transportēšanā, uzglabāšanā, pārstrādē vai iznīcināšanā, jābūt Pārtikas un veterinārā dienesta atzītiem un jādarbojas tā uzraudzībā.";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) komersantu plānveida kontroli saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto dzīvnieku izcelsmes produktu uzraudzības programmu;";

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts veic pastāvīgo veterināro uzraudzību pār komersantu, kas nodarbojas ar dzīvnieku kaušanu, nomedīto savvaļas dzīvnieku savākšanu, nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas iegūšanu, gaļas sadalīšanu, gaļas sasaldēšanu un uzglabāšanu vai gaļas uzglabāšanu.";

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšana, transportēšana, uzglabāšana, pārstrāde un iznīcināšana notiek saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Pārtikas un veterinārais dienests ir kompetentā iestāde, kurai ir tiesības noteikt izņēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

(5) Izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu īpašnieks nodrošina šo blakusproduktu savākšanu, uzglabāšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu. Valsts finansiālo atbalstu un kārtību, kādā tiek atbalstīta izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšana, uzglabāšana, transportēšana, pārstrāde un iznīcināšana, katru gadu nosaka Ministru kabinets."

16. Izslēgt 41.panta pirmo un trešo daļu.

17. Aizstāt 44.pantā vārdus "atdzesētus un saldētus" ar vārdu "svaigus".

18. Izteikt 45.pantu šādā redakcijā:

"45.pants. Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts atzinumu apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

19. 46.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komersants, kas ir kautuves vai nomedīto savvaļas dzīvnieku savākšanas centra turētājs vai nodarbojas ar nomedīto savvaļas dzīvnieku gaļas iegūšanu, slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu, pastāvīgo veterināro uzraudzību un to apmaksas kārtību un nodrošina veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Zvejas produktu izkraušanas vietas, vairumtirgus, izsoles vietas vai zvejas kuģa īpašnieks slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par veterinārās ekspertīzes veikšanu, pastāvīgo veterināro uzraudzību un to apmaksas kārtību pēc zvejas produktu izkraušanas krastā vai pirms to pārdošanas un nodrošina ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komersants, kas nodarbojas ar gaļas sadalīšanu, gaļas sasaldēšanu un uzglabāšanu vai gaļas uzglabāšanu, slēdz līgumu ar Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītāju par pastāvīgās veterinārās uzraudzības veikšanu un tās apmaksas kārtību."

20. 47.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "veterinārās ekspertīzes" ar vārdiem "un pastāvīgās veterinārās uzraudzības";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots veterinārārsts ir Zemkopības ministrijas funkcionālajā padotībā."

21. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

"51.pants. Par veterinārās ekspertīzes un pastāvīgās veterinārās uzraudzības veikšanu pasūtītājs maksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

22. Izslēgt 53.panta pirmās daļas 6.punktu.

23. Aizstāt 55.panta 1.punktā vārdus "Ministru kabineta" ar vārdiem "normatīvajos aktos".

24. 56.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pirms prakses uzsākšanas rakstveidā informē Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītāju;";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nekavējoties ziņot Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgās teritoriālās struktūrvienības vadītājam par valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem vai aizdomām par tiem un rīkoties saskaņā ar dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmām līdz turpmākajiem valsts vecākā veterinārā inspektora rīkojumiem;".

25. 57.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Prasības dzīvnieku veterinārmedicīniskās aprūpes prakses darba vietām nosaka Ministru kabinets.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

26. Papildināt likumu ar 57.1 pantu šādā redakcijā:

"57.1 pants. (1) Praktizējošam veterinārārstam ir aizliegts izdarīt dzīvniekiem to izskatu pārveidojošas vai citas neārstnieciskas operācijas, īpaši mājas (istabas) dzīvniekiem, ausu apgriešanu, astes apgriešanu, devokalizāciju (balss saišu pārgriešanu), pirkstu 3.falangas amputāciju, ilkņu izņemšanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās operācijas praktizējošs veterinārārsts drīkst izdarīt, ja operācija:

1) dzīvniekam nepieciešama veterinārmedicīnisku apsvērumu dēļ;

2) dzīvniekam dod citu būtisku labumu (izņemot ausu un astes kosmētisku apgriešanu);

3) ir vienīgā alternatīva dzīvnieka eitanāzijai (izņemot ausu un astes kosmētisku apgriešanu);

4) nepieciešama dzīvnieka vairošanās funkciju pārtraukšanai.

(3) Procedūras, kuras var sagādāt dzīvniekam sāpes, praktizējošs veterinārārsts veic, izmantojot anestēziju. Praktizējošs veterinārārsts neizmanto anestēziju gadījumos, kad sāpes nav lielākas par pašu anestēzijas procesu."

27. 59.pantā:

aizstāt 3.punktā vārdus "Ministru kabineta" ar vārdiem "normatīvajos aktos";

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieku īpašniekam dokumentus par dzīvnieku identifikāciju, reģistrāciju, veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, dzīvnieka pasi, dzīvnieka pārvietošanas deklarāciju, vakcinācijas apliecību, veterināro apliecību);";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) nekavējoties ziņot:

a) praktizējošam veterinārārstam par dzīvnieka nobeigšanos, abortiem, vairāku dzīvnieku vienlaicīgas saslimšanas gadījumiem un jebkuru gadījumu, kas rada aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar infekcijas slimību;

b) komersantiem, kuri nodarbojas ar izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanu, par dzīvnieku nobeigšanās gadījumiem;";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;";

papildināt pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) ievērot ierobežojumus dzīvnieku barības izēdināšanā, glabāšanā un pārvadāšanā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām."

28. Izslēgt 60.pantu.

29. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5.punkta 2. un 6.apakšpunktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 13., 14., 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"13. Šā likuma 21.panta otrā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

14. Šā likuma 20.panta otrajā daļā un 25.panta 3.punktā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2004.gada 1.jūlijam.

15. Šā likuma normas, kurās lietots termins "komersants", piemērojamas arī attiecībā uz individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kā arī citiem uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)."

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 1.aprīlī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2004.gada 14.aprīlī

01.05.2004