Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ārstniecības likumā

Izdarīt Ārstniecības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 15.nr.; 1998, 7.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Labklājības ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības ministrija" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) medicīniskā izglītība - likumā noteiktajā kārtībā atzītai izglītības programmai atbilstošs zināšanu un prasmju kopums, ko apliecina izglītības iestādes izsniegts izglītības dokuments;";

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19) rezidentūra - darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi esoša ārsta izglītošana specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā."

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, to ārstniecības pakalpojumu veidus un apjomu, kuri tiek apmaksāti no valsts pamatbudžeta un pakalpojumu saņēmēju līdzekļiem, kā arī šīs samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets."

4. 8.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nosaka kārtību, kādā veidojami, papildināmi un uzturami ārstniecības personu, ārstniecības iestāžu, medicīnisko ierīču un preču reģistri;";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību un ārstniecības personu profesionālajām asociācijām izstrādā obligāto prasību projektus ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām;".

5. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

6. Izteikt 17.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Šāda palīdzība tiek sniegta tajā laikā un vietā, kur tā ir nepieciešama, un ārstniecība šādos gadījumos tiek veikta atbilstoši veselības ministra noteiktajā kārtībā izstrādātām klīniskajām vadlīnijām."

7. Izteikt 26. un 27.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību savas kompetences ietvaros atļauts ārstniecības personām, kuras ir sertificētas un reģistrētas ārstniecības personu reģistrā.

27.pants. Veselības ministrija nosaka ārstniecības personu specialitāšu nosaukumus, specialitāšu klasifikāciju un sadalījumu pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs un pēc saskaņošanas ar Latvijas Ārstu biedrību un ārstniecības personu profesionālajām asociācijām apstiprina ārstniecības personu nolikumus."

8. Izteikt 37.pantu šādā redakcijā:

"37.pants. Ārsts ir ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību, kas atbilst likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām, un kura ar zinātniski pamatotu medicīnisko darbību tieši vai netieši iedarbojas uz cilvēku un savas profesionālās darbības ietvaros:

1) izmeklē pacientus fizisku un psihisku slimību konstatēšanai vai noliegšanai un ārstēšanai;

2) novērtē slimības un to radītās sekas;

3) ārstē šā panta 1.punktā minētās slimības;

4) veic profilaktiskos pasākumus slimību novēršanai;

5) sniedz dzemdībpalīdzību;

6) veic rehabilitāciju;

7) izdara līķa sekcijas."

9. Papildināt likumu ar VI A nodaļu šādā redakcijā:

"VI A nodaļa

Zobārsta profesija

43.1 pants. Zobārsts ir ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību, kas atbilst likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām, un kura savas profesionālās darbības ietvaros:

1) veic alveolārā izauguma un mutes dobuma gļotādas, žokļu un ar tiem saistīto audu slimību profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu;

2) pēta šā panta 1.punktā minēto slimību izcelsmi un profilakses iespējas."

10. Izteikt 44.pantu šādā redakcijā:

"44.pants. (1) Māsa ir ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību, kas atbilst likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām.

(2) Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura ieguvusi vidējo profesionālo izglītību vai pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, vai augstāko izglītību saskaņā ar akreditētu ārsta palīga studiju programmu."

11. Papildināt likumu ar VII B nodaļu šādā redakcijā:

"VII B nodaļa

Vecmātes profesija

45.3 pants. Vecmāte ir ārstniecības persona, kura ieguvusi izglītību, kas atbilst likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām, un kura savas profesionālās darbības ietvaros:

1) nodrošina fizioloģiskas grūtniecības aprūpi, organizē un vada fizioloģiskas dzemdības un aprūpi pēc fizioloģiskām dzemdībām, veic veselu jaundzimušo aprūpi;

2) konstatējot savā aprūpē esošas grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces vai jaundzimušā veselības riska faktorus vai iespējamu patoloģiju, nosūta pacienti pie atbilstošas specialitātes ārsta;

3) piedalās ārstniecībā;

4) sniedz informāciju un veic izglītošanas darbu ģimenes plānošanas un kontracepcijas, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību, krūts ēdināšanas, seksuālās un reproduktīvās veselības un bērna aprūpes jautājumos."

12. 50.pantā:

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai un slimokasēm veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Valsts ugunsdzēsības dienests ir tiesīgs pieprasīt no ārstniecības iestādēm statistikas ziņas par kaitējumu personu veselībai, kas nodarīts ugunsgrēka bīstamo faktoru iedarbības rezultātā, un statistikas ziņas par gadījumiem, kad ugunsgrēka bīstamo faktoru nodarītā kaitējuma iedarbības rezultātā iestājusies personas nāve. Ārstniecības iestādes Valsts ugunsdzēsības dienestam nedrīkst izpaust personas datus."

13. Izslēgt 58.pantu.

14. Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.septembrim izdod šā likuma 9.pantā minētos noteikumus."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 25.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 8.aprīlī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2004.gada 22.aprīli.

22.04.2004