Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.12.2018. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.173

Rīgā 2004.gada 25.martā (prot. Nr.16 12.§)
Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17.panta pirmo daļu
(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.305 redakcijā)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā no akcīzes nodokļa (turpmāk — nodoklis) atbrīvo denaturētus tabakas izstrādājumus, tabakas izstrādājumus, kurus iznīcina, un tabakas izstrādājumus, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai. Noteikumi neattiecas uz konfiscētiem tabakas izstrādājumiem.

(MK 19.07.2005. noteikumu Nr.524 redakcijā)

2. Par denaturētiem tabakas izstrādājumiem uzskata produktus, kuri atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

2.1. tie ir sasmalcināti ļoti sīkās daļās (putekļos), kas neatgriezeniski liedz iespēju izmantot šos produktus citu tabakas izstrādājumu ražošanai vai patērēšanai;

2.2. tiem ir pievienotas ķīmiskas vielas, kas neatgriezeniski liedz iespēju izmantot šos produktus citu tabakas izstrādājumu ražošanai vai patērēšanai.

3. Denaturēt tabakas izstrādājumus ir atļauts akcīzes preču noliktavā tikai tādam apstiprinātam akcīzes preču noliktavas turētājam (turpmāk – noliktavas turētājs), kuram atļauts veikt darbības ar tabakas izstrādājumiem. Noliktavas turētājs ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pirms tabakas izstrādājumu denaturēšanas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par denaturēšanas laiku un veidu. Tabakas izstrādājumus denaturē, kā arī atbilstības novērtēšanai nepieciešamo denaturēto tabakas izstrādājumu paraugu ņem Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotās amatpersonas klātbūtnē.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.305)

4. Atļauts ievest denaturētus tabakas izstrādājumus no Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ja tos pārvieto uz akcīzes preču noliktavu, kurā atļauts veikt tabakas izstrādājumu denaturēšanu. Noliktavas turētājs atbild par turpmākajām darbībām ar denaturētiem tabakas izstrādājumiem.

5. Tabakas izstrādājumi (arī tie, kuri ievesti no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis) tiek uzskatīti par denaturētiem, ja tie atbilst šo noteikumu prasībām un ir piegādāti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Ja tabakas izstrādājumi (arī tie, kuri ievesti no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis) neatbilst šo noteikumu prasībām vai netiek piegādāti šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, tiem piemēro akcīzes nodokli saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli". Šajā gadījumā atbildīgs par akcīzes nodokļa maksāšanu ir noliktavas turētājs.

(Grozīts ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.305)

6. Denaturētos tabakas izstrādājumus ir atļauts piegādāt tikai tiem komersantiem, zemnieku saimniecībām un citiem uzņēmumiem, kuri denaturētos tabakas izstrādājumus izmanto augsnes uzlabošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu un tamlīdzīgu dārzkopības līdzekļu ražošanā un kuri ir saņēmuši atbilstošu Zemkopības ministrijas apliecinājumu.

7. Noliktavas turētājs nemaksā nodokli par denaturētajiem tabakas izstrādājumiem, ja tas pirms denaturēto tabakas izstrādājumu piegādes šo noteikumu 6.punktā minētajām personām iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā:

7.1. rakstisku iesniegumu, kurā norādīts:

7.1.1. iesniedzēja firma, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese un pasta indekss;

7.1.2. ziņas par denaturēto tabakas izstrādājumu daudzumu;

7.1.3. personas, kurām denaturētie tabakas izstrādājumi tiks piegādāti;

7.1.4. atbildīgā amatpersona (nepieciešams arī atbildīgās amatpersonas paraksts);

7.2. rakstisku apliecinājumu, ka persona, kurai denaturētie tabakas izstrādājumi tiks piegādāti, attiecīgos denaturētos tabakas izstrādājumus izmantos tikai saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu;

7.3. šo noteikumu 6.punktā minēto Zemkopības ministrijas apliecinājumu, kas izsniegts personai, kurai denaturētie tabakas izstrādājumi tiks piegādāti (iesniedz apstiprinātu kopiju);

7.4. dokumentu (un tā tulkojumu valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī), kuru izsniegusi šo noteikumu 9. punktā minētā testēšanas laboratorija vai Eiropas Komisijas sarakstā iekļauta Eiropas Savienības dalībvalsts kompetenta institūcija un kurš apliecina, ka tabakas izstrādājumi ir denaturēti saskaņā ar šo noteikumu 2.1. vai 2.2.apakšpunktu. Minētajā dokumentā norāda denaturēto tabakas izstrādājumu veidu un daudzumu.

(Grozīts ar MK 19.07.2005. noteikumiem Nr. 524; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 729)

8. Valsts ieņēmumu dienests pārbauda noliktavas turētāja iesniegtos dokumentus un triju darbdienu laikā izsniedz atļauju denaturēto tabakas izstrādājumu piegādei.

9. Nodokļa maksātājs nemaksā nodokli par tabakas izstrādājumiem, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai, tai skaitā testēšanas rezultātu pareizības pārbaudei, ja tas Valsts ieņēmumu dienestā papildus nodokļa deklarācijai iesniedz testēšanas pārskatu (vai tā tulkojumu valsts valodā, ja minētais dokuments izsniegts citā Eiropas Savienības dalībvalstī), kuru izsniegusi testēšanas laboratorija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts paziņotā laboratorija, kas noteikusi tabakas izstrādājumu kvalitāti, vai attiecīgās testēšanas laboratorijas apliecinājumu, ka tabakas izstrādājumi tiks izmantoti testēšanas rezultātu pareizības pārbaudei. Minētajā pārskatā vai apliecinājumā norāda tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai izmantoto vai testēšanas rezultātu pareizības pārbaudei paredzēto tabakas izstrādājumu veidu un daudzumu, kā arī ziņas par akcīzes nodokļa markām (sērija, numuru intervāls, cigaretēm – arī maksimālā mazumtirdzniecības cena un cigarešu skaits paciņā), ja tabakas izstrādājumi ir marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli".

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr. 305 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 729)

9.1 Lai iznīcināmos tabakas izstrādājumus atbrīvotu no nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17.panta pirmo daļu, noliktavas turētājs tabakas izstrādājumus iznīcina (bez akcīzes nodokļa mar­kām),sadedzinot tabakas izstrādājumus putekļveida kurināmā kurtuvēs vai katlumājās, kurās par kurināmo izmanto cieto kurināmo un kuras ir aprīkotas ar dūmgāzu cieto daļiņu uztveršanas iekārtām.

(MK 19.07.2005. noteikumu Nr.524 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.305)

9.2 Šo noteikumu 9.1 punktā minētajā gadījumā noliktavas turētājs tabakas izstrādājumu iznīcināšanas vietu un laiku saskaņo ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un attiecīgo pašvaldību.

(MK 19.07.2005. noteikumu Nr.524 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.305)

9.3 Noliktavas turētājs tabakas izstrādājumus iznīcina pilnvarotas Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas klātbūtnē.

(MK 19.07.2005. noteikumu Nr.524 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.305)

9.4 Vismaz piecas darbdienas pirms tabakas izstrādājumu iznīcināšanas noliktavas turētājs rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par tabakas izstrādājumu iznīcināšanas laiku un vietu.

(MK 19.07.2005. noteikumu Nr.524 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.305)

9.5 Par tabakas izstrādājumu iznīcināšanu sastāda tabakas izstrādājumu iznīcināšanas aktu. Ja iznīcinātie tabakas izstrādājumi nav cigaretes, aktā norāda iznīcināto tabakas izstrādājumu veidu, nosaukumu un kopējo daudzumu. Ja iznīcinātie tabakas izstrādājumi ir cigaretes, norāda to nosaukumu, skaitu paciņā, maksimālo mazumtirdzniecības cenu un kopējo daudzumu (gabalos). Tabakas izstrādājumu iznīcināšanas aktu paraksta noliktavas turētāja pārstāvis un Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotā amatpersona.

(MK 19.07.2005. noteikumu Nr.524 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.305)

9.6 Tabakas izstrādājumu iznīcināšanas akts apliecina nolik­tavas turētāja tiesības izmantot akcīzes nodokļa atbrīvojumu.

(MK 19.07.2005. noteikumu Nr.524 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.03.2010. noteikumiem Nr.305)

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 19.07.2005. noteikumu Nr.524 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1995.gada 27.novembra Direktīvas 95/59/EK par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu.

Ministru prezidenta vietā —Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Finanšu ministra vietā — reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs
01.12.2018