Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.211

Rīgā 2004.gada 30.martā (prot. Nr.17 25.§)
Kārtība, kādā Satiksmes ministrija un pašvaldības uzskaita valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus
Izdoti saskaņā ar likuma “Par autoceļiem12.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. Satiksmes ministrija uzskaita valsts autoceļu finansēšanai izmantotos līdzekļus;

1.2. pašvaldības uzskaita pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus.

2. Noteikumi neattiecas uz valsts budžeta līdzekļu uzskaites klasifikāciju, kuru saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību nosaka finanšu ministrs.

II. Ceļu un ielu finansēšanai izmantoto līdzekļu uzskaite

3. Ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus uzskaita šādi:

3.1. izdevumi investīcijām, to skaitā:

3.1.1. ceļu un ielu rekonstrukcijas un būvniecības būvprojektēšanai;

3.1.2. ceļu un ielu rekonstrukcijai;

3.1.3. ceļu un ielu būvniecībai;

3.2. ceļu un ielu uzturēšanas izdevumi, to skaitā:

3.2.1. ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai;

3.2.2. ceļu un ielu periodiskās uzturēšanas būvprojektēšanai;

3.2.3. ceļu un ielu periodiskai uzturēšanai;

3.3. vispārējie izdevumi, to skaitā:

3.3.1. Satiksmes ministrijas, bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Latvijas Autoceļu direkcija” un pašvaldību izdevumi ceļu un ielu pārvaldīšanai un uzraudzīšanai;

3.3.2. izdevumi ceļu un ielu finansēšanai ņemto aizņēmumu pamatsummas atmaksai;

3.3.3. izdevumi ceļu un ielu finansēšanai ņemto aizņēmumu procentu samaksai.

4. Izdevumi ceļu un ielu būvprojektēšanai šo noteikumu izpratnē ir izdevumi ceļu būvdarbu (rekonstrukcija, būvniecība un periodiskā uzturēšana) tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādāšanai, pirmsprojekta izpētei, būvprojekta izstrādāšanai, publiskai apspriešanai, saskaņošanai, apstiprināšanai un ietekmes uz vidi novērtēšanai.

5. Izdevumi ceļu un ielu rekonstrukcijai šo noteikumu izpratnē ir izdevumi ceļu un ielu konstrukciju kompleksai atjaunošanai (ar iepriekšējās struktūras nojaukšanu vai bez iepriekšējās struktūras nojaukšanas), lai uzlabotu šo būvju konstrukcijas kvalitāti, izdevumi ceļu un ielu profila parametru uzlabošanai un ceļu un ielu nestspējas paaugstināšanai, lai piemērotu ceļus un ielas pieaugušajai satiksmes slodzei un paaugstinātu satiksmes drošību un komfortu, kā arī izdevumi ceļu un ielu rekonstrukcijas projektu vadībai, rekonstrukcijas būvdarbu būvuzraudzībai, autoruzraudzībai un zemju iegādei.

6. Izdevumi ceļu un ielu būvniecībai šo noteikumu izpratnē ir izdevumi ceļu un ielu būvdarbu veikšanai jaunu ceļu, ielu vai jaunu šo būvju posmu izbūvei jaunā trasē vai daļēji izmantojot esošo trasi, izdevumi ceļu un ielu būvniecības projektu vadībai, būvniecības darbu būvuzraudzībai, autoruzraudzībai un zemju iegādei.

7. Izdevumi ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai šo noteikumu izpratnē ir izdevumi nepārtrauktai ceļu tehnisko rādītāju un satiksmes drošības rādītāju nodrošināšanai atbilstoši uzturēšanas standartu prasībām, kā arī izdevumi ikdienas uzturēšanas projektu vadībai un darbu būvuzraudzībai.

8. Izdevumi ceļu un ielu periodiskai uzturēšanai šo noteikumu izpratnē ir izdevumi ceļu un ielu segumu zemes klātņu un ūdens novadīšanas sistēmu konstruktīvo elementu periodiskai atjaunošanai, lai saglabātu braukšanas kvalitāti, novērstu satiksmes slodzes radīto nodilumu un satiksmes slodzes un laikapstākļu radītos bojājumus, kā arī izdevumi projektu vadībai un periodiskās uzturēšanas darbu būvuzraudzībai.

9. Ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus uzskaita atsevišķi:

9.1. ceļiem un ielām, kas atrodas pilsētās;

9.2. ceļiem un ielām ārpus pilsētām.

III. Pārskati par ceļu un ielu finansēšanas līdzekļu izlietošanu

10. Satiksmes ministrija katru gadu līdz 1.martam sagatavo pārskatu par valsts autoceļu finansēšanai iepriekšējā gadā izmantotajiem līdzekļiem. Pārskatā atsevišķi norāda:

10.1. izdevumus ceļu un ielu finansēšanai pilsētās;

10.2. izdevumus ceļu un ielu finansēšanai ārpus pilsētām.

11. Pašvaldības katru gadu sagatavo un līdz 1.martam iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē pārskatu par pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai iepriekšējā gadā izmantotajiem līdzekļiem. Pārskatā atsevišķi norāda:

11.1. izdevumus ceļu un ielu finansēšanai pilsētās;

11.2. izdevumus ceļu un ielu finansēšanai ārpus pilsētām.

12. Centrālā statistikas pārvalde apkopo pašvaldību iesniegto informāciju par pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai iepriekšējā gadā izmantotajiem līdzekļiem un katru gadu līdz 1.maijam iesniedz to Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrija apkopo minēto informāciju un atsevišķi norāda:

12.1. izdevumus ceļu un ielu finansēšanai pilsētās;

12.2. izdevumus ceļu un ielu finansēšanai ārpus pilsētām.

13. Pamatojoties uz šo noteikumu 10. un 12.punktā minētajiem pārskatiem un informāciju, Satiksmes ministrija katru gadu līdz 1.jūnijam sagatavo pārskatu par valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai iepriekšējā gadā izmantotajiem līdzekļiem.

14. Satiksmes ministrija katru gadu līdz 31.decembrim nosūta Eiropas Savienības komisijai pārskatu par valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai iepriekšējā gadā izmantotajiem līdzekļiem.

IV. Noslēguma jautājumi

15. Noteikumos minēto prasību izpilde tiek uzsākta, sastādot pārskatu par valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai 2003.gadā izmantotajiem līdzekļiem.

16. Pamatojoties uz šo noteikumu 11.punktu, Centrālā statistikas pārvalde saskaņo ar Satiksmes ministriju un mēneša laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā izstrādā statistikas pārskata veidlapu, kuru pašvaldības aizpilda, sniedzot pārskatu par pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotajiem līdzekļiem.

17. Pašvaldības sagatavo un līdz 2004.gada 1.augustam iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē pārskatus par 2003.gadā pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotajiem līdzekļiem.

18. Centrālā statistikas pārvalde apkopo pašvaldību iesniegto informāciju par 2003.gadu un līdz 2004.gada 1.oktobrim iesniedz to Satiksmes ministrijā.

19. Satiksmes ministrija līdz 2004.gada 1.novembrim sagatavo pārskatu par 2003.gadā valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotajiem līdzekļiem.

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
09.04.2004