Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.216

Rīgā 2004.gada 30.martā (prot. Nr.17, 62.§)

Noteikumi par cukurbiešu audzētāju nevalstisko organizāciju un cukurbiešu pārstrādātāju savstarpējām saistībām

Izdoti saskaņā ar likuma "Par cukuru" 3.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka cukurbiešu audzētāju reģistrā reģistrētos biedrus pārstāvošo nevalstisko organizāciju (turpmāk - cukurbiešu audzētāju nevalstiskā organizācija) un cukurbiešu pārstrādātāju savstarpējās tiesības, pienākumus un darbības principus.

II. Cukurbiešu piegādes nosacījumi

2. Saskaņā ar likumu "Par cukuru" cukurbiešu pārstrādātājs, kuram cukura nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos piešķirta cukura ražošanas kvota (turpmāk - pārstrādātājs), līdz 1.maijam ar katru cukurbiešu audzētāju reģistrā reģistrētu nevalstiskās organizācijas biedru (turpmāk - cukurbiešu audzētājs) slēdz cukurbiešu piegādes līgumu. Līgumā paredz:

2.1. atsevišķi cukurbiešu piegādes apjomu cukura pamatkvotas (turpmāk - A kvotas cukurbietes) ražošanai un cukurbiešu piegādes apjomu cukura papildu kvotas (turpmāk - B kvotas cukurbietes) ražošanai, ja saharozes saturs ir 16 %, kā arī saskaņā ar cukurbiešu audzētāju reģistrā noteikto cukurbiešu piegādes pamatapjomu - polarizētā cukura kvotu. Katram cukurbiešu audzētājam baltā cukura daudzumu nosaka atbilstoši vidējam ražošanas iznākumam, kas aprēķināts par piecām iepriekšējām ražošanas sezonām. Sezonas noslēgumā aprēķina cukurfabrikas faktisko konversijas faktoru, izmantojot šādu formulu:

kopējais cukura daudzums piegādātajās bietēs
Faktiskais konversijas faktors = ---------------------------------------------------------------------------------
kopējais saražotā baltā cukura daudzums

2.2. cukurbiešu sējumu platību;

2.3. cukurbiešu sēklu kopējo sējas vienību daudzumu un šķirnes;

2.4. cukurbiešu pieņemšanas vietu;

2.5. normatīvajos aktos noteikto A kvotas un B kvotas cukurbiešu minimālo cenu par tonnu;

2.6. virskvotas cukurbiešu minimālo cenu par tonnu;

2.7. cukurbiešu piegādes grafiku;

2.8. transportēšanas attālumu no cukurbiešu audzētāja pagasta ģeogrāfiskā centra līdz pieņemšanas vietai;

2.9. cukurbiešu graizījumu apjomu.

3. Cukurbiešu audzētājs par cukurbiešu piegādes pamatapjoma nodošanu citai fiziskajai vai juridiskajai personai informē pārstrādātāju 10 dienu laikā pirms darījuma veikšanas.

4. Ja cukurbiešu piegāde nav pietiekama, pārstrādātājs proporcionāli cukurbiešu piegādes pamatapjomam pieņem no cukurbiešu audzētājiem virskvotas cukurbietes par normatīvajos aktos noteikto A kvotas vai B kvotas cukurbiešu minimālo cenu.

5. Cukurbiešu piegādes līgumā paredz tikai tādus atskaitījumus, kas ir noteikti šajos noteikumos.

III. Cukurbiešu sēklu, minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu iegāde un samaksas kārtība

6. Ņemot vērā sēklu piegādātāju noteikto cenu un starptautisko cenu līmeni, pārstrādātājs nodrošina cukurbiešu audzētājus ar nepieciešamo cukurbiešu šķirņu sēklas materiālu. Pārstrādātāja uzcenojums nedrīkst būt lielāks par 10 procentiem.

7. Cita veida sēkla cukurbiešu sējā nav pieļaujama. Ja šis nosacījums ir pārkāpts, pārstrādātājs ir tiesīgs lauzt cukurbiešu piegādes līgumu.

8. Cukurbiešu piegādes līgumā 2004.gadam paredz šādus nosacījumus:

8.1. pārstrādātājs līdz 2005.gada 15.janvārim nosūta katram cukurbiešu audzētājam šķirņu aprakstu un izmēģinājumu rezultātus kopā ar cukurbiešu sēklu šķirņu pasūtījumu veidlapu, kas attiecas uz 2005.gada sējas sezonu;

8.2. cukurbiešu audzētājs līdz 2005.gada 30.janvārim pasūta pārstrādātājam cukurbiešu šķirņu sēklas, norādot izvēlēto šķirni un nepieciešamo sēklas daudzumu. Ja cukurbiešu audzētājs nav pasūtījis cukurbiešu šķirņu sēklas minētajā termiņā, viņš sēklu izvēlas no atlikušajām šķirnēm, ko piedāvā pārstrādātājs.

9. Cukurbiešu audzētājs saņem cukurbiešu sēklas cukurbiešu piegādes līguma slēgšanas brīdī.

10. Pārstrādātājs nodrošina iespēju cukurbiešu audzētājam iegādāties cukurbiešu sēklas, minerālmēslus un augu aizsardzības līdzekļus, samaksājot par tiem ar piegādātajām cukurbietēm.

11. Pārstrādātājs ir tiesīgs par cukurbiešu sēklām, minerālmēsliem un augu aizsardzības līdzekļiem ieturēt 25 % no samaksas par iepriekšējā gadā piegādātajām cukurbietēm un 75 % - no samaksas par kārtējā gadā piegādātajām cukurbietēm.

12. Ja samaksa par piegādātajām cukurbietēm nesedz cukurbiešu audzētāja parādu par iegādātajām cukurbiešu sēklām, minerālmēsliem un augu aizsardzības līdzekļiem un parāds nav samaksāts līdz cukurbiešu piegādes līgumā noteiktajam termiņam, kas nav vēlāks par 2004.gada 31.decembri, cukurbiešu audzētājs maksā līgumsodu par katru nokavēto dienu līdz 0,05 % apmērā no nesamaksātās summas.

IV. Cukurbiešu audzēšana un sējumu novērtēšana

13. Cukurbiešu piegādes līgumā paredz, ka cukurbiešu audzētājs pēc saskaņošanas ar pārstrādātāju drīkst pēc 2004.gada 1.jūlija izmantot slāpekli saturošus minerālmēslus.

14. Cukurbiešu audzētāju nevalstisko organizāciju un pārstrādātāju pārstāvji piedalās cukurbiešu sējumu novērtēšanā un cukurbiešu paraugu ņemšanā. Cukurbiešu audzētājs uzrāda sējumus un piedalās apskatē.

15. Ja tiek konstatēts, ka cukurbietes nav iesētas, pārstrādātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt cukurbiešu piegādes līgumu ar cukurbiešu audzētāju un cukurbiešu piegādes līgumā noteikt līgumsodu līdz diviem latiem par katru tonnu cukurbiešu, ko līgumā paredzēts piegādāt.

16. Ja notikusi dabas katastrofa, kas nodarījusi zaudējumus cukurbiešu sējumiem, cukurbiešu audzētājs nekavējoties par to ziņo pārstrādātājam. 15 dienu laikā pēc dabas katastrofas sastāda aktu par cukurbiešu sējumiem nodarītajiem zaudējumiem. Aktu sastāda komisija, kuras sastāvā ir Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvis, pārstrādātājs un cukurbiešu audzētājs.

17. Ja komisija, kas sastādījusi šo noteikumu 16.punktā minēto aktu, atzīst, ka dabas katastrofa nodarījusi zaudējumus cukurbiešu sējumiem, cukurbiešu audzētājs tiek atbrīvots no līgumsoda par nepiegādātajām A kvotas un B kvotas cukurbietēm un tam nesamazina cukurbiešu piegādes pamatapjomu.

V. Cukurbiešu piegādes nosacījumi, paraugu ņemšanas kārtība un metodes

18. Cukurbiešu audzētājs cukurbietes piegādā cukurbiešu piegādes līgumā noteiktajā vietā - cukurbiešu audzētāja saimniecībai ģeogrāfiski tuvākajā pieņemšanas punktā.

19. Cukurbiešu piegādes līgumā paredz, ka gadījumā, ja cukurbiešu audzētājs ir izaudzējis, bet nepiegādā A kvotas un B kvotas cukurbietes pārstrādātājam, cukurbiešu audzētājs maksā pārstrādātājam līgumsodu līdz pieciem latiem par katru nepiegādāto līgumā noteikto A kvotas un B kvotas cukurbiešu tonnu.

20. Cukurbiešu piegādes līgumā paredz, ka pārstrādātājs veic katra cukurbiešu audzētāja piegādāto cukurbiešu kvalitātes analīzes. Ja cukurbiešu audzētājs piegādā vairāk par 100 tonnām cukurbiešu, pārstrādātāja laboratorija izlases veidā ņem vismaz vienu paraugu no 10 transportvienībām, bet ne retāk kā vienu paraugu dienā, attiecinot vidējos cukurbiešu kvalitātes rādītājus arī uz nepārbaudītajām kravām. Pārējiem cukurbiešu audzētājiem paraugus cukurbiešu kvalitātes novērtēšanai ņem no katras kravas.

21. Ja cukurbiešu audzētājs nenodod cukurbietes šo noteikumu 20.punktā noteiktajai kvalitātes pārbaudei, cukurbiešu piegādes līgumā paredz, ka samaksu par nepārbaudītajām cukurbietēm pārstrādātājs samazina par 30 % no cukurbiešu minimālās cenas.

22. Cukurbiešu netīrības procentu nosaka, aprēķinot kopējo piemaisījumu daudzumu cukurbiešu kravā atbilstoši šādai formulai:

(m1 - m2)
---------------------- x 100 = % + 1 = % , kur:
m1

m1 - parauga bruto masa gramos;

m2 - parauga neto masa gramos;

1 - parauga mazgāšanas laikā piesaistītais ūdens daudzums procentos.

23. Ja pārstrādātāja rīcībā ir attiecīgs tehniskais nodrošinājums, tas nosaka aminosavienojuma slāpekļa (N), kālija un nātrija saturu cukurbiešu parauga daļā, izmantojot šādas metodes:

23.1. aminosavienojuma slāpekļa (N) saturu nosaka spektrofotometriski atbilstoši "zilā skaitļa" metodei, izmantojot vara reaģentu un datu apstrādi saskaņā ar standarta metodi (ICUMSA GS6 - 3 mg/100 g biešu);

23.2. kālija un nātrija jonu saturu nosaka spektrofotometriski ar liesmas spektrofotometru saskaņā ar standarta metodi (ICUMSA GS6 - 6 mmol/100 g biešu).

24. Sezonas noslēguma galīgajā aprēķinā katram cukurbiešu audzētājam aprēķina piemaksu par tehnoloģiski kvalitatīvām bietēm, ņemot vērā cukurfabrikas vidējos rādītājus. Ja cukurbiešu kvalitātes rādītāji ir zemāki par cukurfabrikas vidējiem rādītājiem, veic atskaitījumus no aprēķinātās summas:

Aminosavienojuma slāpekļa, kālija un nātrija saturs

Piemaksas un atskaitījumi (Ls/t)

24.1. aminosavienojuma slāpeklis - N mg/100 g biešu:

24.1.1. > - 20

+ 1

24.1.2. - 10,1 līdz - 20,0

+ 0,6

24.1.3. - 1,0 līdz - 10,0

+ 0,2

24.1.4. cukurfabrikas vidējais rādītājs

0

24.1.5. + 1,0 līdz + 10,0

- 0,2

24.1.6. + 10,1 līdz + 20,0

- 0,6

24.1.7. > + 20,0

- 1

24.2. kālijs + nātrijs mmol/100 g biešu:

24.2.1. > - 1,50

+ 1

24.2.2. - 0,51 līdz - 1,50

+ 0,6

24.2.3. - 0,10 līdz - 0,50

+ 0,2

24.2.4. cukurfabrikas vidējais rādītājs

0

24.2.5. + 0,10 līdz + 0,50

- 0,2

24.2.6. + 0,51 līdz + 1,50

- 0,6

24.2.7. > + 1,50

- 1

25. Cukura satura noteikšanai izmanto polarimetrisko metodi saskaņā ar standarta metodi (ICUMSA GS-1). Cukurbiešu paraugu ņem, lai noteiktu polarizēto cukura saturu. Veicot samaksu, pieņem, ka bāzes saharozes saturs ir 16 %, to pārrēķinot izmantojamā cukura daudzumā.

26. Pārstrādātājs novērtē cukurbietes saskaņā ar Latvijas standartu LVS 352:2002:

26.1. bāzes saharozes saturs - 16 %;

26.2. saharozes saturs - ne mazāk par 14 %;

26.3. minimālais saknes svars - 200 g, minimālais saknes diametrs cukurbietes augšējā daļā - 5 cm;

26.4. kopējais piemaisījumu (lapas un to kāti, nezāles, cukurbiešu astītes un sānu saknītes, kuru diametrs ir mazāks par 1 cm, nogrieztas 1 cm garas sakņu galvas, zeme, akmeņi) daudzums - ne vairāk par 25 %, to skaitā zaļā masa - ne vairāk par 2,5 %;

26.5. izziedējušu cukurbiešu ir ne vairāk par 3 %, apvītušu - ne vairāk par 5 %;

26.6. mehāniski stipri bojātu cukurbiešu ir ne vairāk par 12 %;

26.7. cukurbietes nedrīkst būt puvušas, sasalušas, ar stiklveida audiem vai melnām un mumificētām saknēm.

27. Cukurbiešu piegādes līgumā paredz, ka pārstrādātājs nepieņem cukurbietes, ja to kvalitāte neatbilst šo noteikumu 26.punktā noteiktajiem rādītājiem, vai pieņem kā nekvalitatīvas un samazina samaksu par 20 % no minimālās cenas.

28. Cukurbiešu audzētāju nevalstiskās organizācijas pilnvarota persona piedalās cukurbiešu svara noteikšanā, biešu mazgāšanā, paraugu ņemšanā un analīžu veikšanā.

VI. Cukurbiešu piegādes grafiks

29. Cukurbiešu piegādes līgumā pārstrādātāji cukurbiešu piegādes grafiku katram cukurbiešu audzētājam nosaka saskaņā ar šādiem principiem:

29.1. cukurbiešu audzētājiem, kas nodod vairāk nekā 500 tonnas cukurbiešu, nodošanas grafiku sadala trijos periodos, pamatojoties uz cukurbiešu piegādes laika maiņu katram cukurbiešu audzētājam triju gadu laikā;

29.2. cukurbiešu audzētāji, kas nodod mazāk par 500 tonnām cukurbiešu, saskaņā ar nodošanas grafiku piegādā cukurbietes vienā reizē, pamatojoties uz cukurbiešu piegādes laika maiņu katram cukurbiešu audzētājam triju gadu laikā.

30. Ja cukurbiešu audzētājs, piegādājot cukurbietes, neievēro cukurbiešu piegādes līgumā noteikto piegādes grafiku, pārstrādātājs cukurbietes pieņem pēc tam, kad apkalpoti visi piegādātāji, kuri piegādājuši cukurbietes piegādes grafikā paredzētajā laikā. Cukurbiešu piegādes līgumā paredz, ka pārstrādātājs var samazināt cukurbiešu minimālo cenu līdz trim latiem, ja piegādes apjoms pārsniedz grafikā noteikto.

31. Ja nepiegādāto cukurbiešu apjoms ir lielāks nekā piegādes grafikā noteiktais vienas dienas piegādes apjoms, nepiegādātās cukurbietes piegādā atbilstoši jaunam piegādes grafikam, kas saskaņots ar pārstrādātāju. Ja jauns piegādes grafiks nav saskaņots, nepiegādātās cukurbietes piegādā atbilstoši iepriekšējam grafikam pēc tam, kad veiktas pārējās piegādes.

32. Ja pārstrādātājs nenodrošina cukurbiešu svēršanu, pieņemšanu un izkraušanu vienas stundas laikā pēc cukurbiešu piegādātāja pieteikšanās svēršanas vietā un pie cukurbiešu audzētāju nevalstiskās organizācijas pilnvarotas personas, pārstrādātājs maksā cukurbiešu audzētājam līgumsodu - divus latus par virsnormatīvo dīkstāves stundu.

33. Ja ražošanas procesā pārstrādātājam rodas tehnoloģiski traucējumi, pārstrādātājs koriģē cukurbiešu piegādes grafiku pēc saskaņošanas ar cukurbiešu audzētāju.

34. Katram cukurbiešu audzētājam ir tiesības piegādāt virskvotas cukurbietes ne vairāk kā 3 % no A kvotas cukurbiešu piegādes apjoma. Pārstrādātājs nodrošina minēto virskvotas cukurbiešu pieņemšanu.

35. Pārstrādātājs ir tiesīgs virskvotas cukuru ieskaitīt nākamā gada cukura ražošanas pamatkvotā (A kvotā), attiecīgi samazinot pārstrādātājam noteikto nākamā gada cukura ražošanas pamatkvotu (A kvotu).

36. Pamatojoties uz šo noteikumu 35.punktu, pārstrādātājs aprēķina virskvotas cukura ražošanai izmantoto cukurbiešu daudzumu, ko ieskaita nākamā gada cukura ražošanas pamatkvotā (A kvotā). Pārstrādātājs veic pārrēķinu, maksājot cukurbiešu audzētājam par virskvotas cukurbietēm A kvotas cukurbiešu minimālo cenu.

37. Cukurbiešu piegādes līgumā paredz, ka cukurbiešu audzētājs apņemas izvest bez maksas no pārstrādātāja teritorijas cukurbiešu graizījumus 25 % apmērā no piegādātā cukurbiešu daudzuma, kā arī sedz iekraušanas izmaksas - līdz 0,10 latiem par tonnu. Ja cukurbiešu audzētājs neizved noteikto daudzumu cukurbiešu graizījumu, tiek aprēķināts līgumsods - līdz trim latiem par katru neizvesto cukurbiešu graizījumu tonnu.

38. Ja pārstrādātājs nav saražojis valsts noteikto cukura ražošanas A kvotu un B kvotu, cukurbiešu audzētājs, kurš piegādājis mazāk cukurbiešu, nekā cukurbiešu piegādes līgumā paredzētais A kvotas un B kvotas cukurbiešu piegādes apjoms, par katru nepiegādāto A kvotas un B kvotas cukurbiešu tonnu maksā līgumsodu līdz diviem latiem (izņemot gadījumu, ja komisija, kas sastādījusi šo noteikumu 16.punktā minēto aktu, atzīst, ka cukurbietes nav piegādātas dabas katastrofas dēļ).

VII. Darba drošība un ugunsdrošība

39. Pārstrādātāji informē cukurbiešu audzētājus par darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem pārstrādātāja teritorijā.

40. Cukurbiešu audzētāji pārstrādātāja teritorijā un cukurbiešu pieņemšanas punktā ievēro darba drošības un ugunsdrošības noteikumus. Cukurbiešu audzētājs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu, nododot un izkraujot cukurbietes.

VIII. Samaksa un norēķinu kārtība

41. Par piegādātajām kvotu cukurbietēm maksā ne mazāk kā minimālo cenu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Cukurbiešu piegādes līgumā 2004.gadam paredz, ka 2005.gada jūlijā cukurbiešu minimālajai cenai veicams pārrēķins saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktā noteikto eiro lauksaimniecības kursu 2004./2005.tirdzniecības gadam.

42. Cukurbiešu piegādes līgumā nosaka baltā cukura daudzumu un norāda cukurbiešu apjomu (tonnās), kādā ir bāzes cukura saturs. Baltā cukura ražošanas konversiju pret biešu cukuru veic, izmantojot konversijas faktoru līguma slēgšanas brīdī. Pēc cukurbiešu pārstrādes katram cukurbiešu audzētājam pārrēķina piegādes procentus, izmantojot šādu formulu:

piegādātais biešu cukura daudzums
audzētāja piegādes procenti = -------------------------------- x 100.
līgumā noteiktais biešu cukura daudzums

43. Par katru piegādāto līgumā noteikto tīrsvara tonnu cukurbiešu tiek veiktas piemaksas par katru 0,1 % saharozes, ja saharozes saturs pārsniedz bāzes saharozes saturu (16 %), vai atskaitījumi, ja saharozes saturs ir zemāks par bāzes saharozes saturu:

43.1. ja saharozes saturs ir 16,1 līdz 17,0 %, piemaksā 0,2 % no minimālās cenas;

43.2. ja saharozes saturs ir 17,1 līdz 20,0 %, piemaksā 0,1 % no minimālās cenas;

43.3. ja saharozes saturs ir augstāks par 20 %, samaksa par cukura saturu tiek veikta kā par bietēm ar cukura saturu 20 %;

43.4. ja saharozes saturs ir zemāks par 16,0, bet nav zemāks par 15,5 %, atskaita 0,2 % no minimālās cenas;

43.5. ja saharozes saturs ir 15,4 % un zemāks, atskaita 0,5 % no minimālās cenas.

44. Cukurbiešu piegādes līgumā 2004.gadam paredz šādus nosacījumus:

44.1. ja līdz 2004.gada 29.septembrim piegādātajām cukurbietēm saharozes saturs cukurbietēs ir zemāks par bāzes saharozes saturu, atskaitījumi netiek piemēroti. Aprēķinu veic par katru procenta desmitdaļu vienā dienā pieņemtajām cukurbietēm;

44.2. par piegādātajām virskvotas cukurbietēm tiek maksāta minimālā cena, kas ir 15 % no A kvotas cukurbiešu minimālās cenas. Līdz 2005.gada 1.maijam pārstrādātāji par virskvotas cukurbietēm samaksā minimālo cenu;

44.3. no 2004.gada 5.decembra pārstrādātāji par katru tonnu cukurbiešu piemaksā 0,10 latu dienā, bet ne vairāk kā 1,00 latu.

45. Pārstrādātājs maksā par tīrsvara cukurbiešu transportēšanu 20 km attālumā no pagasta ģeogrāfiskā centra līdz pārstrādātāja pieņemšanas punktam - 0,02 latus par vienu tonnkilometru. Pārstrādātājs nesedz transporta izdevumus par cukurbietēm, kuras nav pieņemtas to neatbilstošās kvalitātes dēļ.

46. Par cukurbiešu pieņemšanas pakalpojumu cukurbiešu audzētājs maksā 0,40 latus par katru tīrsvara cukurbiešu tonnu.

47. Piegādes līgumos 2004.gadam paredz, ka pārstrādātājs par piegādātajām A kvotas un B kvotas cukurbietēm maksā saskaņā ar šādu grafiku:

47.1. 35 % no pilnas samaksas par 2004.gada septembrī, oktobrī un novembrī piegādātajām cukurbietēm - līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam;

47.2. 50 % no pilnas samaksas par piegādātajām cukurbietēm - līdz 2004.gada 31.decembrim;

47.3. 58 % no pilnas samaksas par piegādātajām cukurbietēm - līdz 2005.gada 28.februārim;

47.4. 68 % no pilnas samaksas par piegādātajām cukurbietēm - līdz 2005.gada 31.martam;

47.5. 80 % no pilnas samaksas par piegādātajām cukurbietēm - līdz 2005.gada 30.aprīlim;

47.6. 10 % no pilnas samaksas tiek rezervēti iemaksām par nākamajā gadā nepieciešamajām sēklām, minerālmēsliem un augu aizsardzības līdzekļiem;

47.7. galīgais norēķins tiek veikts līdz 2005.gada 15.augustam.

48. Pārstrādātājs maksā nokavējuma naudu 0,05 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja no pārstrādātāja neatkarīgu iemeslu dēļ nav iespējama cukura realizācija vismaz par intervences cenu un nav iespējama cukura pieteikšana intervencē vai eksporta subsīdiju saņemšanai. Nokavējuma naudu aprēķina, sākot ar piecpadsmito kavējuma dienu.

49. Cukurbiešu piegādes līgumā paredz pārstrādātāja un cukurbiešu audzētāja savstarpējo norēķinu kārtību, kurā nosaka, ka cukurbiešu audzētājs katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz pārstrādātājam preču transporta pavadzīmi-rēķinu par iepriekšējā mēnesī piegādāto cukurbiešu daudzumu.

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Zemkopības ministrs M.Roze

 

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 9.aprīli.

09.04.2004