Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt 37.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Administratīvo sodu par šā kodeksa divpadsmitajā "c" nodaļā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var uzlikt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas."

2. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Darbu regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

Par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - līdz piecsimt latiem.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - līdz piecsimt latiem.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, -

uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai - līdz tūkstoš latiem.

Par darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu -

uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - līdz septiņsimt piecdesmit latiem.

Par tāda darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai tā slēpšanu, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai ir iestājusies viņa nāve, -

uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai - līdz tūkstoš latiem."

3. Izteikt 90.pantu šādā redakcijā:

"90.pants. Bīstamo iekārtu, energoapgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu un normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšana

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam - fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - līdz piecsimt latiem.

Par elektroiekārtu, siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu vai normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšanu energoapgādes uzņēmumu objektos, enerģijas lietošanas iekārtās un ietaisēs -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt divdesmit pieciem latiem.

Par nereģistrētas bīstamās iekārtas lietošanu -

uzliek naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam - fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - līdz septiņsimt piecdesmit latiem.

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, -

uzliek naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam - fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai - līdz tūkstoš latiem."

4. Izteikt 155.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu pārdošanu nepilngadīgajiem -

uzliek naudas sodu pārdevējam no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem."

5. Aizstāt 166.7 panta sankcijā vārdus "no piecdesmit līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz divsimt piecdesmit latiem".

6. Izteikt 172.pantu šādā redakcijā:

"172.pants. Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim

Par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā -

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem."

7. Papildināt 210.panta pirmo daļu pēc skaitļa "155." ar vārdiem "pantā, izņemot tā trešo un ceturto daļu".

8. Papildināt 215.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā" ar skaitli un vārdiem "155.panta trešajā un ceturtajā daļā".

9. Izteikt 215.3 pantu šādā redakcijā:

"215.3 pants. Valsts darba inspekcija

Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa 41., 41.2, 41.3 pantā, 90.panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā, 91.pantā, 166.9 panta trešajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts darba inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts darba inspekcijas direktors un galvenie valsts darba inspektori - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piectūkstoš latiem;

2) valsts darba inspektori - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz tūkstoš latiem."

10. Izteikt 257.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"257.pants. Mantu un dokumentu izņemšana un uzglabāšana

Mantas un dokumentus, kuri ir pārkāpuma priekšmets vai izdarīšanas rīks un kuri atrasti aizturēšanas, personas vai mantu apskates laikā, kā arī pārkāpuma konstatācijas brīdī, izņem šā kodeksa 254. un 256.pantā norādīto institūciju amatpersonas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas. Izņemtās mantas un dokumentus līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums administratīvā pārkāpuma lietā, institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības izņemt mantas un dokumentus, nodod glabāšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ja izņemtās mantas ātri bojājas un tās nevar nodot glabāšanā vai arī to ilgstoša glabāšana rada zaudējumus valstij, institūcija (amatpersona), kurai ir tiesības izņemt attiecīgās mantas, tās nodod realizācijai vai iznīcināšanai. Kārtību, kādā institūcija (amatpersona) pieņem lēmumu par mantu nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai un kādā veicama šo mantu realizācija vai iznīcināšana, nosaka Ministru kabinets."

11. Papildināt 274.1 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Ja izņemtās mantas nav konfiscējamas, taču ir realizētas vai iznīcinātas šā kodeksa 257.pantā noteiktajā gadījumā, institūcija, kura izņemtās mantas realizējusi vai iznīcinājusi, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā īpašniekam par tām atlīdzina ar tās pašas sugas un kvalitātes mantām vai arī samaksā vērtību, kāda realizētajām vai iznīcinātajām mantām būtu bijusi atlīdzināšanas brīdī."

12. Izteikt 280.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt (apstrīdēt):

1) pašvaldības administratīvās komisijas lēmumu - administratīvajā rajona tiesā;

2) pilsētas domes, rajona vai pagasta padomes priekšsēdētāja, viņa vietnieka un izpilddirektora lēmumu - administratīvajā rajona tiesā;

3) rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmumu - Administratīvajā apgabaltiesā;

4) citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā institūcijā, bet tās lēmumu - pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā. Ja augstākas institūcijas nav vai tā ir Ministru kabinets, lēmumu uzreiz var pārsūdzēt tiesā."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 25.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 8.aprīlī

22.04.2004