Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.157

Rīgā 2004.gada 23.martā (prot. Nr.15 24.§)
Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums
Izdoti saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu
23.1panta otro un trešo daļu, 23.3panta 3.punktu,
23.4panta otro daļu, 23.5panta trešo, sesto, septīto un astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums (turpmāk — stratēģiskais novērtējums). Stratēģiskais novērtējums ietver:

1.1. to plānošanas dokumentu veidus, kuriem nepieciešams stratēģiskais novērtējums;

1.2. kārtību, kādā iesniedzams iesniegums par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu (turpmāk — iesniegums), un iesnieguma saturu, kā arī institūcijas, ar kurām plānošanas dokumenta izstrādātājs (turpmāk — izstrādātājs) konsultējas pirms iesnieguma iesniegšanas;

1.3. kārtību, kādā Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk — birojs) informē sabiedrību par to, kādēļ konkrētam plānošanas dokumentam ir vai nav piemērots stratēģiskais novērtējums;

1.4. vides pārskatā iekļaujamo nepieciešamo informāciju;

1.5. kārtību, kādā izstrādātājs publicē paziņojumu par sabiedrības iespējām iepazīties ar vides pārskatu un plānošanas dokumenta projektu un piedalīties sabiedriskajā apspriešanā;

1.6. termiņu, kādā birojs sniedz atzinumu par vides pārskatu;

1.7. institūcijas, kurām iesniedzējs nosūta plānošanas dokumenta projektu un vides pārskatu, lai saņemtu komentārus un priekšlikumus;

1.8. sabiedrības informēšanas un vides pārskata apspriešanas kārtību, arī pārrobežu ietekmes gadījumā;

1.9. sabiedrības informēšanas noteikumus un kārtību pēc plānošanas dokumenta pieņemšanas;

1.10. attiecīgo valstu informēšanas kārtību pārrobežu ietekmes gadījumā;

1.11. plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa kārtību;

1.12. Eiropas Komisijas informēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.980)

II. To plānošanas dokumentu veidi, kuriem nepieciešams stratēģiskais novērtējums

2. Saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu4.panta trešo daļu stratēģiskais novērtējums ir nepieciešams šādu veidu plānošanas dokumentiem:

2.1. nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem (turpmāk – valsts plānošanas dokuments):

2.1.1. nozaru politikas pamatnostādnēm;

2.1.2. nozaru politikas plāniem, ja tos izstrādā politikas ieviešanai vienā vai vairākās nozarēs vai pamatnostādņu vietā, ja vidējā termiņā netiek izvirzīti jauni attīstības virzieni attiecīgā nozaru politikā;

2.1.3. nacionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem;

2.2. reģionāla vai vietēja līmeņa plānošanas dokumentiem (turpmāk – reģionālais plānošanas dokuments):

2.2.1. valstspilsētu teritorijas plānojumiem;

2.2.2. reģionāla vai vietēja līmeņa nozaru politikas plānošanas dokumentiem, kuri attiecas uz visas nozares plānošanu.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 980; MK 10.11.2009. noteikumiem Nr. 1314; MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760; MK 20.04.2021. noteikumiem Nr. 254)

3. Uzsākot izstrādāt šo noteikumu 2.punktā minētos plānošanas dokumentus, izstrādātājs iesniedz birojā paziņojumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu. Šo noteikumu 2.punktā minēto plānošanas dokumentu izstrādātājam nav jāiesniedz iesniegums.

4. Veicot stratēģisko novērtējumu plānošanas dokumentiem, kuri saistīti ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, piemēro arī Eiropas Savienības noteiktos Latvijai saistošos nosacījumus.

III. Konsultācijas pirms plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas, iesniegums un lēmums par stratēģisko novērtējumu

5. Pirms likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu23.1 panta pirmajā daļā minētā plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas un iesnieguma iesniegšanas birojā izstrādātājs konsultējas (ņemot vērā plānošanas dokumenta veidu, tā īstenošanas jomu un teritoriju, kuru varētu būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana) ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi (turpmāk – pārvalde), kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību.

(MK 10.11.2009. noteikumu Nr.1314 redakcijā)

6. Izstrādātājs pēc šo noteikumu 5. punktā minētajām konsultācijām rakstiski iesniedz birojā minēto konsultāciju rezultātus un iesniegumu. Iesniegumā norāda:

6.1. iesnieguma sastādīšanas datumu un vietu;

6.2. plānošanas dokumenta izstrādātāju, tā reģistrācijas numuru, adresi, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

6.3. informāciju par plānošanas dokumentu:

6.3.1. jomu, uz kuru attiecas plānošanas dokuments, un tā saistību ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu1. un 2.pielikumā paredzēto darbību (turpmāk — paredzētās darbības) īstenošanu;

6.3.1.1 plānošanas dokumenta veidu – teritorijas plānojums, lokālplānojums vai to grozījumi, ietverot informāciju par plānotajām izmaiņām funkcionālajā zonējumā un izmantošanas veidos, kā arī izmantošanas nosacījumus un aprobežojumus;

6.3.2. plānošanas dokumentā ietvertos priekšnoteikumus un pamatprasības paredzēto darbību īstenošanai, ņemot vērā vietas izvēli, paredzētās darbības veidu, apjomu, nosacījumus un resursu izmantošanu;

6.3.3. plānošanas dokumenta hierarhisko saistību ar citiem plānošanas dokumentiem un ietekmi uz tiem;

6.3.4. plānošanas dokumenta saistību ar vides normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi un vides problēmas, kas saistītas ar izstrādājamo plānošanas dokumentu;

6.3.5. teritoriju, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana (norāda ietekmes iespējamību, ilgumu, biežumu un seku atgriezeniskumu, ietekmes kumulatīvo efektu, draudus cilvēku veselībai vai videi, avāriju risku, teritorijas jutīgumu un īpatnības);

6.3.6. plānošanas dokumenta īstenošanas ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu, īpaši aizsargājamām sugām, to dzīvotnēm (atsevišķi norāda informāciju, ja plānošanas dokumenta īstenošana var ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000));

6.3.7. normatīvajos aktos noteikto pamatojumu plānošanas dokumenta nepieciešamībai, ja tāds ir;

6.3.8. plānošanas dokumenta izstrādes termiņu;

6.3.9. plānošanas dokumenta īstenošanas ilgumu;

6.3.10. paredzamo plānošanas dokumenta pieņemšanas veidu (norāde par kompetento institūciju, kas pieņems lēmumu);

6.4. institūcijas vai nevalstiskās organizācijas (turpmāk — organizācijas), ar kurām notikušas konsultācijas saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu, un informāciju par konsultāciju rezultātiem;

6.5. stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības pamatojumu vai pamatojumu, kādēļ stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams;

6.6. citu informāciju, kas var būt būtiska, pieņemot lēmumu par plānošanas dokumenta stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 980; MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

6.1 Izstrādātājs, sagatavojot informāciju par plānošanas dokumentu, ņem vērā likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" noteiktos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 760 redakcijā)

7. Ja iesniegums atbilst šo noteikumu 6.punktā noteiktajām prasībām, birojs pieņem un rakstiski paziņo izstrādātājam lēmumu par to, vai plānošanas dokumentam ir vai nav nepieciešams stratēģiskais novērtējums. Birojs septiņu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas ievieto biroja tīmekļvietnē informāciju par pieņemto lēmumu un tā pamatojumu. Birojs lēmumu nosūta pārvaldei un institūcijām, ar kurām notikušas konsultācijas, kā arī vietējai pašvaldībai, kuras teritoriju varētu ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana. Informāciju par lēmuma pieņemšanu pārvalde izvieto pārvaldes ēkā, vietējās pašvaldības — attiecīgās pašvaldības ēkā, kā arī, ja iespējams, citās sabiedriskās vietās.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

IV. Vides pārskatā iekļaujamā informācija

7.1 Sagatavojot plānošanas dokumenta vides pārskata projektu, izstrādā­tājs konsultējas ar biroju un pārvaldi, kā arī, ja nepieciešams, ar Dabas aizsardzības pārvaldi par vides pārskatā iekļaujamo informāciju un tās detalizācijas pakāpi. Vides pārskatā identificē, apraksta un izvērtē plānošanas dokumenta iespējamo būtisko ietekmi uz vidi un iespējamās alternatīvas, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus un teritoriju, kura varētu tikt ietekmēta.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.980 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1314)

8. Vides pārskatā ietver šādu informāciju:

8.1. plānošanas dokumenta galvenie mērķi un īss satura izklāsts, saistība ar citiem plānošanas dokumentiem;

8.2. vides pārskata sagatavošanas procedūra un iesaistītās institūcijas, sabiedrības līdzdalība un rezultāti;

8.3. esošā vides stāvokļa apraksts un iespējamā attīstība, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots;

8.4. vides stāvoklis teritorijās, kuras plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski ietekmēt;

8.5. ar plānošanas dokumentu saistītās vides problēmas, īpaši tās, kuras attiecas uz jebkurām vides aizsardzībai būtiskām teritorijām, arī uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mitrājiem, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām, to dzīvotnēm un Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu;

8.6. starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi, īpaši tie, kas attiecas uz ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu un plānošanas dokumenta saturu, un veids, kā šie mērķi vai apsvērumi, kas saistīti ar vidi, ir ņemti vērā, izstrādājot plānošanas dokumentu;

8.7. plānošanas dokumenta un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums (ietver tiešo un netiešo, sekundāro, paredzētās darbības un citu darbību savstarpējo un kopējo ietekmi, īstermiņa, vidēji ilgu un ilglaicīgu ietekmi, kā arī pastāvīgo pozitīvo un negatīvo ietekmi), arī ietekme uz cilvēkiem, viņu veselību, materiālajām vērtībām, kultūras, arhitektūras un arheoloģisko mantojumu, dabas un ainavu daudzveidību, augsnes kvalitāti, ūdens kvalitāti, gaisa kvalitāti, klimatiskajiem faktoriem, kā arī minēto jomu mijiedarbības novērtējums;

8.8. risinājumi, lai novērstu vai samazinātu plānošanas dokumenta un tā iespējamo alternatīvu īstenošanas būtisko ietekmi uz vidi;

8.9. īss iespējamo alternatīvu izvēles pamatojums, stratēģiskā novērtē­juma veikšanas apraksts, norādot arī problēmas nepieciešamās informācijas ieguvē (piemēram, tehniskās nepilnības vai zināšanu trūkums);

8.10. iespējamie kompensēšanas pasākumi, kas apzināti, konsultējoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi, ja tādi nosakāmi saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;

8.11. plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamās būtiskās pārrobežu ietekmes novērtējums;

8.12. (svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.980);

8.13. paredzētie pasākumi plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa nodrošināšanai;

8.14. šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11. un 8.13.apakšpunktā minētās informācijas kopsavilkums (kopsavilkumā nelieto specifiskus tehniskos aprakstus un terminus, lai tas būtu viegli saprotams sabiedrībai).

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 980; MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

V. Sabiedrības, organizāciju un institūciju informēšana vides pārskata sagatavošanas procesā

9. Izstrādātājs konsultējas ar biroju:

9.1. par institūcijām un organizācijām, kurām nosūtīt plānošanas dokumenta un vides pārskata projektu, lai saņemtu komentārus un priekšlikumus;

9.2. par iespējamo plānošanas dokumenta īstenošanas pārrobežu ietekmi;

9.3. par paredzētajiem kompensēšanas pasākumiem, ja tādi nosakāmi saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, — pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi;

9.4. par vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes (turpmāk — sanāksme) nepieciešamību. Izvērtējot sanāksmes nepieciešamību, birojs ņem vērā citos normatīvajos aktos noteikto sabiedriskās apspriešanas kārtību un pienākumu rīkot sabiedrisko apspriešanu plānošanas dokumenta izstrādes laikā, lai procedūras nedublētos un būtu saskaņotas.

10. Izstrādātājs ievieto savā tīmekļvietnē paziņojumu par sabiedrības iespējām iepazīties ar vides pārskata un plānošanas dokumenta projektu, kā arī elektroniskā veidā nodod minēto paziņojumu birojam ievietošanai biroja tīmekļvietnē, nodrošinot arī saiti uz izstrādātāja tīmekļvietni, kurā vides pārskats ir pieejams. Izstrādātājs ievieto savā tīmekļvietnē šo noteikumu 8.14.apakšpunktā minēto vides pārskata projekta kopsavilkumu un plānošanas dokumenta projektu.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

11. Šo noteikumu 10.punktā minēto paziņojumu par valsts plānošanas dokumentu izstrādātājs publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Par reģionālo vai cita veida plānošanas dokumentu izstrādātājs šo noteikumu 10.punktā minēto paziņojumu publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā, kā arī nosūta attiecīgajai pārvaldei un vietējai pašvaldībai, kuras teritoriju varētu būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana. Paziņojumu pārvalde izvieto pārvaldes ēkā, vietējās pašvaldības — attiecīgās pašvaldības ēkā, kā arī, ja iespējams, citās sabiedriskās vietās.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

12. Šo noteikumu 10.punktā minētajā paziņojumā norāda šādu informāciju:

12.1. plānošanas dokumenta nosaukums;

12.2. izstrādātāja nosaukums, adrese, tālruņa numurs un tīmekļvietnes adrese;

12.3. joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments, plānošanas dokumenta izstrādes termiņš un ilgums, teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana;

12.4. kad un kur sabiedrība var iegūt informāciju un iepazīties ar plānošanas dokumenta un vides pārskata projektu;

12.5. termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt izstrādātājam rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas dokumenta un vides pārskata projektu. Minētais termiņš ir vismaz 30 dienas no paziņojuma publicēšanas dienas.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

13. Izstrādātājs valsts plānošanas dokumenta un vides pārskata projektu nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī nozares profesionālajām asociācijām un nevalstiskajām vides organizācijām, ņemot vērā plānošanas dokumenta veidu, jomu un teritoriju, kuru varētu būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr. 980; MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

14. Izstrādātājs reģionālā vai cita veida plānošanas dokumenta un vides pārskata projektu nosūta pārvaldei, Dabas aizsardzības pārvaldei, vietējai pašvaldībai, profesionālajām asociācijām un nevalstiskajām vides organizācijām, ņemot vērā plānošanas dokumenta veidu, jomu un teritoriju, kuru varētu būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.980; MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1314)

15. Izstrādātājs vides pārskata projektu nosūta institūcijām, kuras saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu ir norādījis birojs.

16. Šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā minētajām iestādēm nosūtāmos dokumentus izstrādātājs nosūta elektroniski vai papīra formā.

17. Šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā minētās institūcijas var iesniegt priekšlikumus vai atsauksmes par plānošanas dokumenta un vides pārskata projektu 20 dienu laikā no to saņemšanas dienas.

18. Ja izstrādātājs organizē sanāksmi par vides pārskata projektu, paziņojumu par sanāksmi izstrādātājs ievieto savā tīmekļvietnē, kā arī nodod birojam elektroniskā veidā ievietošanai biroja tīmekļvietnē. Paziņojumu par valsts plānošanas dokumenta vides pārskata projekta sanāksmi izstrādātājs publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojumu par reģionālā plānošanas dokumenta vides pārskata projekta sanāksmi izstrādātājs publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā, kā arī nosūta pārvaldei un vietējai pašvaldībai, kuras teritoriju varētu būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana. Paziņojumu pārvalde izvieto pārvaldes ēkā, vietējās pašvaldības — attiecīgās pašvaldības ēkā, kā arī, ja iespējams, citās sabiedriskās vietās.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

19. Šo noteikumu 18.punktā minētajā paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

19.1. plānošanas dokumenta nosaukums;

19.2. izstrādātāja adrese, tālruņa numurs un tīmekļvietnes adrese;

19.3. joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments, plānošanas dokumenta izstrādes termiņš, īstenošanas ilgums un teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana;

19.4. sanāksmes norises vieta un laiks;

19.5. kad un kur sabiedrība var iepazīties ar plānošanas dokumenta projektu, vides pārskata projektu un vides pārskata kopsavilkumu, kā arī attiecīgo tīmekļvietnes adreses.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

20. Izstrādātājs nodrošina, lai šo noteikumu 18.punktā minētā sanāksme notiktu sabiedrībai pieejamās telpās un ne agrāk kā septiņas darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas dienas. Izstrādātājs sagatavo nepieciešamos informatīvos materiālus un dokumentu kopijas, vada sanāksmi, nodrošina tās protokolēšanu un apkopo rezultātus. Sanāksmē ir tiesīga piedalīties un izteikt priekšlikumus jebkura persona. Persona, kas piedalījusies sanāksmē, var iepazīties ar protokolu un ne vēlāk kā trīs darbdienas pēc sanāksmes iesniegt iesniegumu, kurā izteikts tās atsevišķais viedoklis. Iesniegumu izstrādātājs pievieno protokolam. Sanāksmes protokolu un tam pievienotos iesniegumus izstrādātājs pievieno plānošanas dokumentam.

20.1 Izstrādātājs nodrošina, ka precizētais vides pārskats un plānošanas dokumenta projekts ir pieejams sabiedrībai un ievieto to savā tīmekļvietnē. Iesniedzot precizēto vides pārskatu birojā atbilstoši likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 23.5 panta piektajai daļai, izstrādātājs norāda tīmekļvietni, kurā pieejams precizētais vides pārskats un plānošanas dokumenta projekts. Birojs savā tīmekļvietnē publicē izstrādātāja iesniegto informāciju, nodrošinot arī saiti uz izstrādātāja tīmekļvietni, kurā precizētais vides pārskats ir pieejams.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 760 redakcijā)

21. Birojs 30 dienu laikā sniedz atzinumu par vides pārskata projektu, kas iesniegts atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu23.5 panta piektajai daļai, un triju darbdienu laikā pēc atzinuma sniegšanas ievieto to biroja tīmekļvietnē.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr. 980 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

21.1 Ja izstrādātājs pēc biroja atzinuma saņemšanas par vides pārskatu plānošanas dokumentā veic būtiskas izmaiņas, kuras atbilst likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijiem, izstrādātāja pienākums ir informēt biroju. Birojs pēc informācijas saņemšanas par izmaiņām plānošanas dokumentā lemj par vides pārskata precizēšanu, atkārtotu sabiedrības informēšanu, kā arī atzinuma izsniegšanu.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 760 redakcijā)

VI. Citu valstu informēšanas kārtība, ja iespējama būtiska pārrobežu ietekme

22. Birojs pēc vides pārskata projekta saņemšanas izvērtē, vai, īstenojot plānošanas dokumentu, ir iespējama būtiska pārrobežu ietekme. Ja būtiska pārrobežu ietekme ir iespējama, birojs rakstiski informē par to izstrādātāju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Iekšlietu ministriju un Ārlietu ministriju, kā arī citas ieinteresētās institūcijas un pašvaldības.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

23. Birojs pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ārlietu ministriju pirms plānošanas dokumenta iesniegšanas, lai varētu to pieņemt, nosūta valstij, kuru plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski ietekmēt, šādus dokumentus (valodā, par kuru panākta vienošanās ar ietekmēto valsti):

23.1. rakstisku paziņojumu par plānošanas dokumentu, kuru īstenojot ir iespējama būtiska pārrobežu ietekme;

23.2. plānošanas dokumenta un vides pārskata projektu.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

24. Šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajā paziņojumā norāda:

24.1. informāciju par plānošanas dokumentu, kuru īstenojot ir iespējama būtiska pārrobežu ietekme (nosaukums, izstrādātājs, joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments, izstrādes termiņš, īstenošanas ilgums, teritorija, kuru varētu ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana);

24.2. informāciju par to, kad un kur ietekmētā valsts var sniegt atbildi par tās piedalīšanos stratēģiskajā novērtējumā, kā arī iesniegt priekšlikumus par pasākumiem pārrobežu ietekmes samazināšanai.

25. Ja saņemts rakstisks pieprasījums, birojs šo noteikumu 23.punktā minētos dokumentus nosūta valstij, kura pieprasījusi attiecīgo informāciju un kuru plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski ietekmēt.

26. Pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju birojs sadarbībā ar tās valsts kompetento institūciju, kura nolēmusi piedalīties plānošanas dokumenta apspriešanā, nosaka kārtību, kādā minētās valsts ieinteresētās institūcijas un sabiedrība var iepazīties ar plānošanas dokumentu, kuru īstenojot ir iespējama būtiska ietekme uz vidi, kā arī saņemt informāciju par pasākumiem, kas paredzēti šādas ietekmes samazināšanai vai novēršanai, un vienojas par pieņemamu laika grafiku sabiedriskajai apspriešanai, kā arī par pieņemamu termiņu, kad birojam un izstrādātājam iesniedzami priekšlikumi un atsauksmes.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr. 980 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

VII. Sabiedrības informēšana pēc plānošanas dokumenta pieņemšanas

27. Izstrādātājs, sagatavojot plānošanas dokumentu, pirms tā pieņemšanas ņem vērā vides pārskatu, sniegtos atzinumus, kā arī sabiedriskās apspriešanas rezultātus un 14 dienu laikā pēc plānošanas dokumenta pieņemšanas sagatavo un ievieto savā tīmekļvietnē informatīvu ziņojumu par pieņemto plānošanas dokumentu. Ziņojumā īsi izklāsta:

27.1. kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi;

27.2. kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi, sabiedriskās apspriešanas rezultāti;

27.3. pamatojumu, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais variants;

27.4. ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monito­ringa veikšanai, norādot monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr. 980 redakcijā; MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

28. Izstrādātājs piecu darbdienu laikā pēc informatīvā ziņojuma sagatavošanas ievieto savā tīmekļvietnē, publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un nodod birojam elektroniskā veidā ievietošanai biroja tīmekļvietnē paziņojumu par valsts plānošanas dokumenta pieņemšanu. Izstrādātājs paziņojumu par reģionālo vai cita veida plānošanas dokumenta pieņemšanu publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā, kā arī nosūta pārvaldei, institūcijām un organizācijām, no kurām saņemti komentāri un priekšlikumi, un vietējai pašvaldībai, kuras teritoriju ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana. Paziņojumu pārvalde izvieto pārvaldes ēkā, vietējās pašvaldības — attiecīgās pašvaldības ēkā, kā arī, ja iespējams, citās sabiedriskajās vietās.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

29. Paziņojumā par plānošanas dokumenta pieņemšanu norāda šādu informāciju:

29.1. plānošanas dokumenta nosaukums un datums;

29.2. izstrādātāja nosaukums, adrese, tālruņa numurs un tīmekļvietnes adrese;

29.3. kad un kur sabiedrība var iepazīties ar plānošanas dokumentu, vides pārskatu, šo noteikumu 27.punktā minēto informatīvo ziņojumu, atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

VIII. Plānošanas dokumenta īstenošanas monitorings

30. Lai konstatētu plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, vides pārskatā iepriekš neparedzētu ietekmi uz vidi, kā arī, ja nepieciešams, izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā, izstrādātājs, ņemot vērā biroja atzinumu par vides pārskatu, veic plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringu.

31. Plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu informāciju, kas ir pieejama izstrādātājam.

32. Izstrādātājs sastāda monitoringa ziņojumu un atzinumā par vides pārskatu noteiktajā termiņā iesniedz to birojā. Monitoringa ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču raksturojumu. Birojs saņemtos monitoringa ziņojumus ievieto savā tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 760)

33. Birojs reizi gadā apkopo iesniegtos monitoringa ziņojumus un iesniedz valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.980; MK 10.11.2009. noteikumiem Nr.1314)

IX. Eiropas Komisijas informēšanas kārtība

34. Birojs sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai nepieciešamo informāciju par vides pārskatu kvalitātes uzlabošanas pasākumiem.

35. Birojs iesniedz Eiropas Komisijai informāciju par kompensēšanas pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.

X. Noslēguma jautājumi

36. Birojs sagatavo un līdz 2004.gada 21.jūlijam iesniedz Eiropas Komisijā nepieciešamo informāciju par tiem plānošanas dokumentiem, kuriem nepieciešams stratēģiskais novērtējums.

37. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

38. No 2017. gada 1. janvāra informāciju par teritorijas attīstības plānošanas dokumenta stratēģiskā novērtējuma piemērošanu, sabiedrisko apspriešanu un īstenošanu ievieto teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, kas publiski pieejama valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portāla (GeoLatvija.lv) teritorijas attīstības plānošanas sadaļā.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 760 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 760 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu.

Ministru prezidenta vietā — finanšu ministrs O.Spurdziņš

Vides ministrs R.Vējonis
01.07.2021