Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

Izdarīt likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 15.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "pieteikums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "iesniegums" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 1.panta 6.punktā vārdus "plānošanas dokumenta īstenošanai" ar vārdiem "plānošanas dokumentam, kura īstenošana var būtiski ietekmēt vidi".

3. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Ietekmes novērtējuma procesa termiņi

(1) Administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktie lēmuma pieņemšanas termiņi neattiecas uz lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātu, kā arī neattiecas uz atzinumu par darba ziņojumu un atzinumu par noslēguma ziņojumu.

(2) Katra šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma, kā arī katra atzinuma pieņemšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par 60 dienām."

4. 4.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punktu ar "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000).";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Tehniskajos noteikumos ietvertās vides aizsardzības prasības reģionālās vides pārvaldes vadītājs var grozīt visā tehnisko noteikumu darbības laikā.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Stratēģisko novērtējumu veic plānošanas dokumentiem, arī tiem, kuri saistīti ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmantošanu, un to grozījumiem, ja attiecīgos plānošanas dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem noteikumiem izstrādā vai pieņem Saeima, Ministru kabinets, pašvaldība, valsts vai pašvaldības institūcija:

1) lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, enerģētikas, rūpniecības, transporta, atkritumu apsaimniekošanas, ūdens resursu apsaimniekošanas, telekomunikāciju, tūrisma, derīgo izrakteņu ieguves jomā un plānošanas dokumentiem, kuri saistīti ar reģionālo attīstību, zemes izmantošanu, teritoriju plānojumiem un ietver pamatnosacījumus šā likuma 1. vai 2.pielikumā paredzēto darbību īstenošanai;

2) kas var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), izņemot plānošanas dokumentus, kuri nosaka dabas aizsardzības un apsaimniekošanas prasības un pasākumus attiecībā uz šīm teritorijām.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Stratēģisko novērtējumu veic plānošanas dokumentiem jomās, kuras nav minētas šā panta trešās daļas 1.punktā, ja tie ietver pamatnosacījumus paredzēto darbību īstenošanai un plānošanas dokumentu īstenošana var būtiski ietekmēt vidi.";

aizstāt piektajā daļā vārdus "ceturtajā daļā" ar vārdiem "trešajā daļā";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā likuma noteikumi neattiecas uz:

1) paredzētajām darbībām un plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar valsts aizsardzību;

2) plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar ārkārtas situācijām;

3) plānošanas dokumentiem finanšu vai budžeta jomā."

5. Papildināt 5.panta pirmo teikumu pēc vārdiem "Ietekmes uz vidi novērtējumu" ar vārdiem "un ietekmes sākotnējo izvērtējumu".

6. Papildināt 8.pantu pēc vārdiem "var būtiski ietekmēt vidi" ar vārdiem "tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)".

7. 17.pantā:

papildināt otrās daļas 2.punktu pēc vārdiem "uz vidi" ar vārdiem "tai skaitā uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)";

papildināt otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) paredzētajiem kompensējošajiem pasākumiem, ja tādi nosakāmi saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"."

8. Aizstāt 20.panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "publicē vietējā laikrakstā" ar vārdiem "publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"".

9. Papildināt 23.panta otrās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "no vietējiem laikrakstiem" ar vārdiem "un ievieto savā interneta mājas lapā (ja tāda ir)".

10. Papildināt 23.1 panta pirmo daļu pēc vārdiem un skaitļa "likuma 4.panta" ar vārdu "trešo".

11. Papildināt 23.2 panta 4.punktu pēc vārda "dokumenta" ar vārdu "īstenošanas".

12. 23.5 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "plānošanas dokumenta" ar vārdiem "vides pārskata";

izteikt ceturtās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Plānošanas dokumenta sagatavošanas laikā un pirms tā pieņemšanas izstrādātājs izvērtē un ņem vērā:";

papildināt ceturtās daļas 1.punktu pirms vārda "alternatīvos" ar vārdiem "vides pārskatu, kā arī";

aizstāt piektajā daļā un astotās daļas 1.punktā vārdu "Iesniedzējs" ar vārdu "Izstrādātājs".

13. Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams plānošanas dokumentiem, kuru izstrāde noteikta ar normatīvajiem aktiem līdz 2004.gada 21.jūlijam vai kuru izstrāde uzsākta pirms 2004.gada 21.jūlija, ja izstrādātājs līdz 2004.gada 21.jūlijam ir informējis par šādu plānošanas dokumentu kompetento institūciju un plānošanas dokumentu pieņem līdz 2006.gada 21.jūlijam, izņemot:

1) gadījumus, kad pēc informācijas saņemšanas kompetentā institūcija, ņemot vērā šā likuma 23.2 pantā minētos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un plānošanas dokumenta izstrādes stadiju, pieņem lēmumu par stratēģiskā vides novērtējuma nepieciešamību;

2) šo pārejas noteikumu 7.punktā minētos gadījumus."

14. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar šādām direktīvām "2003/35/EC, 92/43/EEC".

15. 1.pielikumā:

izslēgt 14.punktā vārdus un skaitli "ja šo iekārtu jauda ir 1 tonna vai vairāk diennaktī";

papildināt pielikumu ar 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Jebkuras pārmaiņas darbībās, kas saistītas ar šajā pielikumā minētajiem objektiem, ja šīs pārmaiņas atbilst šajā pielikumā noteiktajām robežvērtībām."

16. 2.pielikumā:

izteikt 1.punkta 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) apmežošana, ja zemes platība ir lielāka par 500 hektāriem;";

aizstāt 11.punkta 2.apakšpunktā vārdus "iekārtu būvniecība" ar vārdiem "un pārstrādes iekārtas";

papildināt 11.punktu ar 10. un 11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10) iekārtu būvniecība tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādei, kuri nav paredzēti izmantošanai pārtikā;

11) bīstamo atkritumu šķirošanas laukumi."

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 26.februārī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2004.gada 12.martā

26.03.2004