Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 24.03.2006. - 03.04.2009. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumus Nr. 288 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.130

Rīgā 2004.gada 8.martā (prot. Nr.11 7.§)
Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk - aģentūra) ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde.

2. Aģentūra izveidota, lai pārvaldītu Reģionālo fondu saskaņā ar Reģionālā fonda nolikumā noteiktajiem fonda mērķiem un uzdevumiem.

II. Aģentūras funkcijas un uzdevumi

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. vadīt un īstenot valsts un starptautiskās reģionālās attīstības programmas;

3.2. nodrošināt Reģionālā fonda līdzekļu administrēšanu saskaņā ar Reģionālā fonda nolikumā noteiktajiem līdzekļu izlietošanas mērķiem;

3.3. veicināt reģionālās attīstības pētījumu, metodiskā nodrošinājuma un apmācību procesa attīstību;

3.4. nodrošināt sabiedrības informēšanu par valsts atbalstu reģionālās attīstības programmām.

4. Lai īstenotu noteiktās funkcijas, aģentūra veic šādus uzdevumus:

4.1. organizē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošo valsts un starptautisko programmu projektu pieteikumu vērtēšanu;

4.2. izstrādā priekšlikumus valsts atbalsta programmām, kas paredzētas reģionālās attīstības atbalstam;

4.3. finansē valsts atbalstītos reģionālās attīstības pasākumus no Reģionālā fonda līdzekļiem;

4.4. nodrošina Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošo reģionālās attīstības atbalsta programmu ieviešanu;

4.5. uzrauga, lai reģionālās attīstības atbalsta pasākumos ieguldītie Reģionālā fonda līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi;

4.6. izveido reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādes un novērtēšanas metodisko bāzi;

4.7. izveido un uztur reģionālās attīstības programmu un projektu datu bāzi un arhīvu;

4.8. nodrošina reģionālās attīstības pasākumu publicitāti un apmācību reģionālās attīstības jautājumos;

4.9. atbilstoši kompetencei veic pētījumus reģionālās attīstības jomā;

4.10. sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju katru gadu sagatavo reģionālās attīstības pārskatu;

4.11. izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reģionālās attīstības jautājumos;

4.12. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām un starptautiskajām institūcijām reģionālās attīstības jautājumos.

III. Aģentūras tiesības

5. Aģentūrai ir tiesības:

5.1. pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes iestādēm, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

5.3. organizēt un vadīt seminārus un konferences;

5.4. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevumus;

5.5. iekasēt maksu par aģentūras sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 21.03.2006. noteikumiem Nr.212)

IV. Aģentūras struktūra un pārvalde

6. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

7. Aģentūra ir tiesīga veidot savas pārstāvniecības un filiāles Latvijā un ārvalstīs šajos noteikumos paredzēto funkciju veikšanai. Aģentūras struktūrvienības izveido un to kompetenci nosaka aģentūras direktors.

8. Aģentūras pārstāvniecības ārvalstīs izveido tikai pēc saskaņošanas ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru.

V. Aģentūras konsultatīvā padome

9. Lai veicinātu valsts pārvaldes institūciju sadarbību reģionālās attīstības jomā, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs izveido aģentūras konsultatīvo padomi (turpmāk - konsultatīvā padome).

10. Konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar padomes nolikumu.

11. Konsultatīvās padomes uzdevums ir analizēt aģentūras darbības rezultātus un sniegt reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram un aģentūrai atzinumus un priekšlikumus par aģentūras vidēja termiņa attīstības stratēģijas īstenošanu un tās darbības pilnveidošanu.

12. Konsultatīvās padomes sēdēs var piedalīties aģentūras direktors vai tā pilnvarots pārstāvis.

13. Konsultatīvās padomes darbu materiāltehniski nodrošina aģentūra.

VI. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

14. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

14.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

14.2. ieņēmumi par aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem;

14.3. ārvalstu finansiālā palīdzība;

14.4. ziedojumi un dāvinājumi.

15. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizdevumus un slēgt līzinga līgumus. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas minētajiem darījumiem aģentūra sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju.

VII. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1998.gada 10.februāra noteikumus Nr.45 "Bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Reģionu attīstība" statūti" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 37.nr.; 1999, 104./105.nr.; 2002, 22.nr.).

17. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 15.aprīli.

Ministru prezidents E.Repše

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters
24.03.2006