Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.126

Rīgā 2004.gada 2.martā (prot. Nr.9 51.§)
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta
otrās daļas 1.punktu, 45.panta pirmo daļu un 46.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.379 "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 122.nr.; 2003, 63.nr.) šādus grozījumus:

1.Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Latvijas vides aģentūra katru gadu apkopo un iesniedz Vides ministrijā informāciju par šo noteikumu 14.punktā minētajām emisijām iepriekšējā kalendāra gadā."

2. Papildināt II nodaļu ar 15.1, 15.2 un 15.3 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Ja būtiska enerģijas patēriņa pieauguma, noteiktu kurināmo ierobežotas pieejamības vai konkrētu sadedzināšanas iekārtu tehnoloģisku problēmu dēļ tiek pārsniegtas šo noteikumu 4.pielikumā noteiktās kopējās maksimāli pieļaujamās emisijas, Vides ministrija sagatavo rīcības programmu to sadedzināšanas iekārtu radītā piesārņojuma samazināšanai, kuru nominālā ievadītā siltuma jauda ir 50 MW vai lielāka (turpmāk - rīcības programma).

15.2 Vides ministrija sagatavoto rīcības programmu iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā.

15.3 Pēc rīcības programmas apstiprināšanas Ministru kabinetā Vides ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju saskaņo rīcības programmu ar Eiropas Komisiju."

3. Papildināt noteikumus ar 28.1, 28.2, 28.3 un 28.4 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Ja sadedzināšanas iekārtu, kurā saskaņā ar atļaujas nosacījumiem paredzēts izmantot kurināmo ar zemu sēra saturu, operators nevar nodrošināt ar atbilstošu kurināmo tā deficīta dēļ:

28.11. operators, dokumentāri pierādot atbilstošā kurināmā deficīta faktu, var lūgt pārvaldei atļauju izmantot kurināmo ar augstāku sēra saturu, nekā paredzēts atļaujā;

28.12. pārvaldei ir tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem dot atļauju izmantot kurināmo ar augstāku sēra saturu, pieļaujot šajos noteikumos noteikto emisijas robežvērtību un atļaujā noteikto emisijas limitu pārsniegšanu.

28.2 Ja sadedzināšanas iekārtu, kurā izmanto tikai gāzveida kurināmo un kurā, izmantojot cita veida kurināmo, emisijas limita ievērošanai būtu nepieciešams uzstādīt dūmgāzu attīrīšanas iekārtas, operators nevar nodrošināt ar gāzveida kurināmo:

28.21. operators, dokumentāri pierādot gāzveida kurināmā piegādes pārtraukšanas iemeslus, var lūgt pārvaldei atļauju izmantot cita veida kurināmo;

28.22. pārvaldei ir tiesības uz laiku līdz 10 dienām dot atļauju izmantot cita veida kurināmo, pieļaujot šajos noteikumos noteikto emisijas robežvērtību un atļaujā noteikto emisijas limitu pārsniegšanu.

28.3 Ja pārvalde saskaņā ar šo noteikumu 28.12.apakšpunktu ir atļāvusi izmantot kurināmo ar augstāku sēra saturu vai saskaņā ar 28.22.apakšpunktu ir atļāvusi izmantot cita veida kurināmo, tā nekavējoties iesniedz Latvijas Vides aģentūrā attiecīgajai sadedzināšanas iekārtai izsniegtās atļaujas kopiju un norāda izmantošanai paredzētā kurināmā daudzumu, sēra procentuālo daudzumu tajā un paredzamo emisiju apjomu laikposmā, kādā atļauts izmantot šo kurināmo.

28.4 Pēc šo noteikumu 28.3punktā minētās informācijas saņemšanas Vides ministrija sadarbībā ar Ārlietu ministriju iesniedz Eiropas Komisijai informāciju par gadījumiem, kad tiek izmantots kurināmais ar paaugstinātu sēra saturu vai gāzveida kurināmā vietā tiek izmantots cita veida kurināmais. Minētā informācija tiek ievietota arī Latvijas Vides aģentūras mājas lapā internetā."

4. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Šo noteikumu 15.3 un 28.4punkts, kā arī 59.4. un 59.5.apakšpunkts stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju."

5. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvas 1999/32/EC un 2001/80/EC."

6.1. pielikumā:

6.1. aizstāt tabulas 3.ailes nosaukumā vārdus "Ievadītā siltuma jauda (MW)" ar vārdiem "Nominālā ievadītā siltuma jauda (MW)";

6.2. aizstāt tabulas 2.rindas 4.ailē:

6.2.1. skaitli "2000" ar skaitli "20003";

6.2.2. skaitli "3000" ar skaitli "30003";

6.3. papildināt pielikumu ar 3.piezīmi šādā redakcijā:

"3 Sākot ar 2004.gada 1.maiju, emisijas robežvērtība ir 1700 mg/m3."

7.2. pielikumā:

7.1. aizstāt tabulas 3.ailes nosaukumā vārdus "Ievadītā siltuma jauda (MW)" ar vārdiem "Nominālā ievadītā siltuma jauda (MW)";

7.2. aizstāt tabulas 2.rindas 4.ailē skaitli "2000" ar skaitli "200013";

7.3. aizstāt 7.piezīmē:

7.3.1. vārdus "nominālā ieejas siltuma jauda" ar vārdiem "nominālā ievadītā siltuma jauda";

7.3.2. vārdus "nominālā ieejas jauda" ar vārdiem "nominālā ievadītā siltuma jauda";

7.3.3. vārdus "ieejas nominālā siltuma jauda" ar vārdiem "nominālā ievadītā siltuma jauda";

7.4. aizstāt 9.piezīmē vārdus "nominālā ieejas siltuma jauda" ar vārdiem "nominālā ievadītā siltuma jauda";

7.5. papildināt pielikumu ar 13.piezīmi šādā redakcijā:

"13 Sākot ar 2004.gada 1.maiju, emisijas robežvērtība ir 1700 mg/m3."

8.3. pielikumā:

8.1. aizstāt 1.tabulas 3.ailes nosaukumā vārdus "Ievadītā siltuma jauda (MW)" ar vārdiem "Nominālā ievadītā siltuma jauda (MW)";

8.2. aizstāt 1.tabulas 2.rindas 4.ailē skaitli "2000" ar skaitli "1700";

8.3. aizstāt 1.tabulas 5.piezīmē vārdus "ieejas siltuma jaudu" ar vārdiem "nominālo ievadīto siltuma jaudu";

8.4. aizstāt 1.tabulas 10.piezīmē:

8.4.1. vārdus "nominālā ieejas siltuma jauda" ar vārdiem "nominālā ievadītā siltuma jauda";

8.4.2. vārdus "nominālā ieejas jauda" ar vārdiem "nominālā ievadītā siltuma jauda";

8.5. aizstāt 2.tabulas 2.ailes nosaukumā vārdus "(ievadītā siltuma jauda2)" ar vārdiem "(nominālā ievadītā siltuma jauda2)".

9. Aizstāt 4.pielikumā vārdu "ieejas" ar vārdu "ievadītā".

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministrs R.Vējonis
10.03.2004